WIPO Arbitration and Mediation Center

BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL

Corning Incorporated v. Murtaza Musa

Zaaknr. D2018-0744

1. De Partijen

De Klager is Corning Incorporated uit New York, Verenigde Staten van Amerika (“Verenigde Staten”), vertegenwoordigd door Arnold & Siedsma B.V., Nederland.

De Verweerder is Murtaza Musa uit Hoofddorp, Nederland.

2. De Domeinnaam en Registrar

De betreffende domeinnaam <gorilla-guard.com> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd via Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com (de “Registrar”).

3. Procedurele Geschiedenis

De klacht is in het Engels ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) op 3 april 2018. Op 5 april 2018 heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de betreffende domeinnaam gestuurd. Op 5 april 2018 heeft de Registrar per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder waarin deze de contactgegevens van de Verweerder overlegde. Op 6 april 2018 stuurde het Center een e-mail naar partijen in het Nederlands en Engels met betrekking tot de taal van de procedure. Op 9 april 2018 heeft de Klager een aangepaste Klacht in het Nederlands per e-mail ingediend.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht tezamen met de aangepaste Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).

Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Center de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 11 april 2018 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5 van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 1 mei 2018. De Verweerder heeft geen Antwoord ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Center op 2 mei 2018 aan Partijen mee dat de Verweeder in gebreke was gebleven.

Het Center heeft Flip Jan Claude Petillion op 4 mei 2018 benoemd als Adminstratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.

4. Feitelijke Achtergrond

De Klager, Corning Incorporated., is een internationaal technologiebedrijf gevestigd in de Verenigde Staten en gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van glas, keramiek en verwante materialen. De Klager is houder van verschillende Europese merkregistraties voor het woordmerk GORILLA. De merkenportefeuille van de Klager bestaat onder meer uit de volgende merkregistraties:

- GORILLA, Europese Unie woordmerk ingeschreven bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) onder het nr. 006904494 op 12 maart 2009, voor producten in klasse 21, glas voor elektronische toestellen; vlakglas voor gebruik in draagbare elektronica; chemisch versterkt of chemisch te versterken glas voor elektronische apparaten;

- GORILLA, Europese Unie woordmerk ingeschreven bij EUIPO onder het nr. 011114667 op 20 maart 2013, voor producten in klasse 21, onafgewerkt en halfbewerkt glas en glaskeramiek; Glas en glaskeramiek voor elektronische apparaten; Ruwe of onbewerkte glaskeramische materialen in grondstofvorm, waaronder vellen, strips en platen voor gebruik als onderdeel van elektronica.

De Domeinnaam werd op 14 februari 2018 geregistreerd. Momenteel leidt de Domeinnaam niet naar een actieve website. Vóór het indienen van de Klacht leidde de Domeinnaam naar een website die werd gebruikt om artikelen aan te bieden die nauw verwant waren aan de producten van de Klager, namelijk schermbeschermers voor mobiele telefoons.

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

De Klager stelt dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het GORILLA merk waarvan hij de houder is. De Klager is van oordeel dat de Verweerder geen rechten of gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam. Volgens de Klager heeft de Verweerder de Domeinnaam niet in overeenstemming met een legitiem gebruik benut en profiteert de Verweerder van de bekende reputatie van het merk van de Klager. Ten slotte stelt de Klager dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door de Verweerder te kwader trouw zijn. De Klager meent dat de Domeinnaam bewust werd geregistreerd om verwante producten aan te bieden en zo internetgebruikers aan te trekken door verwarring te creëren met het merk van de Klager om hieruit een oneerlijk commercieel voordeel te halen.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend of op enige andere wijze gereageerd op de Klacht van de Klager.

6. Oordeel en Bevindingen

6.1 Taal van de Procedure

Paragraaf 11(a) van de Regels bepaalt dat: “Tenzij anders overeengekomen door de Partijen, of anders bepaalt door de registratieovereenkomst, de taal van de administratieve procedure de taal is van de registratieovereenkomst, behoudens de bevoegdheid van het Panel om hierover anders te beslissen gelet op de omstandigheden van de administratieve procedure.”

In deze zaak heeft de Klager verzocht om de procedure in het Engels te voeren. De Klager haalt daartoe aan dat hoewel de Registrar, Key-Systems GmbH, bevestigde dat de taal van de registratieovereenkomst het Nederlands is, deze Nederlandstalige registratieovereenkomst niet beschikbaar lijkt te zijn op de website van de Registrar.

Het feit dat een Nederlandstalige registratieovereenkomst vandaag niet algemeen beschikbaar is op de website van de Registrar is een onvoldoende reden voor het Panel om de eenduidige bevestiging van de Registrar met betrekking tot de taal van de toepasselijke registratieovereenkomst in twijfel te trekken. De Registrar heeft aldus bevestigd dat de taal van de registratieovereenkomst het Nederlands is. Bovendien blijkt uit de Nederlandstalige communicatie in de zaak met de in Nederland gebaseerde vertegenwoordiger van de Klager dat die de Nederlandse taal eigen is.

Het Panel ziet dan ook geen reden om de administratieve procedure in een andere taal dan het Nederlands te voeren, rekening houdend met de belangen van zowel de Klager als de Verweerder.

6.2 Ten gronde

Paragraaf 15 van de Regels voorziet dat het Panel beslist op basis van de door partijen aangebrachte verklaringen en documenten, in overeenstemming met de UDRP, de Regels, de Aanvullende Regels en de regels van toepasselijk recht dat het Panel van toepassing acht.

De bewijslast ligt bij de Klager. Uit de UDRP en beslissingen van voorgaande panels blijkt dat de Klager alle drie de elementen moet aantonen die zijn uiteengezet in paragraaf 4(a) van de UDRP opdat de overdracht van een domeinnaam kan worden bevolen. Het administratief karakter van de procedure vereist een afweging van de waarschijnlijkheid van de aangevoerde bewijsstukken.

Opdat een verzoek tot overdracht van een domeinnaam kan worden ingewilligd, moet de Klager het volgende bewijzen met een voldoende graad van waarschijnlijkheid en in overeenstemming met paragraaf 4(a) van de UDRP:

(i) De betwiste Domeinnaam is identiek aan, of stemt verwarringwekkend overeen met, een handels- of dienstmerk waarin de Klager rechten heeft; en

(ii) De Verweerder heeft geen recht of legitiem belang in de betwiste Domeinnaam; en

(iii) De betwiste Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Het Panel zal deze cumulatieve elementen afzonderlijk behandelen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te kunnen uitmaken of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een merk, moet eerst worden onderzocht of de Klager rechten kan doen gelden op het merk waarop hij zich beroept. De Klager toont duidelijk aan te beschikken over geregistreerde Europese merken in de benaming GORILLA. Het GORILLA merk wordt door de Klager gebruikt voor de productie en commercialisering van glas- en keramiekproducten voor elektronische toestellen.

De Domeinnaam bevat het GORILLA merk van de Klager in zijn geheel. De Domeinnaam verschilt van dit merk door toevoeging van een koppelteken, het woord “guard” en het suffix “.com”. De toevoeging van een koppelteken en een beschrijvende term als “guard” zijn onvoldoende om de verwarringwekkende gelijkenis weg te nemen (zie o.m. Belstaff S.R.L. v. Jason Lau, Sharing, WIPO Case No. D2012-0783, waar de domeinnaam <belstaffjacken-outlet.info> als verwarringwekkend overeenstemmend werd beschouwd met het merk BELSTAFF; Karen Millen Fashions Limited v. Akili Heidi, WIPO Case No. D2012-1395 waar de domeinnaam <karenmillenoutlet-australia.com> verwarringwekkend overeenstemmend werd bevonden met het merk KAREN MILLEN; Lime Wire LLC v. David Da Silva / Contactprivacy.com, WIPO Case No. D2007-1168, waar de domeinnaam <downloadlimewirenow.com> als verwarringwekkend overeenstemmend werd beschouwd met het LIME WIRE merk, in het bijzonder gezien de toevoeging van het woord “download” omdat Internetgebruikers gewoonlijk de software van de klager downloaden). Voor het eerste element van de UDRP wordt de term “gorilla” binnen de domeinnaam als het dominante bestanddeel beschouwd. Internetgebruikers zouden bijkomend verward kunnen zijn doordat “guard” een Engelse term is voor “beschermen”, wat overeenkomt met het doel van het product van de Klager.

Het is algemeen aanvaard dat de toevoeging van het generic Top-Level Domain buiten beschouwing kan worden gelaten bij het vergelijken van overeenkomstigheden tussen een domeinnaam en een merk (zie Canyon Bicycles GmbH v. Domains By Proxy, LLC / Rob van Eck, WIPO Zaaknr. D2014-0206; Zions Bancorporation v. Mohammed Akik Miah, WIPO Zaaknr. D2014-0269; Vectra Bank Colorado, Zions First National Bank and Amegy Bank National Association v. Fluder, WIPO Zaaknr. D2015-2046).

Bijgevolg stelt het Panel vast dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het geregistreerde woordmerk GORILLA voor de toepassing van paragraaf 4(a)(i) van de UDRP.

B. Recht of Legitiem Belang

Het wordt algemeen aanvaard dat het voldoende is voor de Klager om prima facie aan te tonen dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam om de bewijslast te doen verschuiven naar de Verweerder (zie o.m. Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH), WIPO Case No. D2005-1094, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110).

Het Panel is van oordeel dat de Klager prima facie bewijs heeft aangebracht dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam en dat de Verweerder, door niet op de Klacht te reageren, er niet in slaagt om dit met aannemelijk bewijsmateriaal te weerleggen.

Het Panel merkt op dat de zaak geen enkele indicatie bevat dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam of gelijknamige handels- of dienstmerken heeft verkregen. De registratie en het gebruik van de Domeinnaam werd niet door de Klager toegestaan. De Klager doet opmerken dat de Verweerder op geen enkele manier verbonden is met de Klager en geen toestemming heeft om enig merk van de Klager te gebruiken.

Bovendien toont de Verweerder niet aan dat hij een erkend leverancier of doorverkoper is van de Klager. Voor het instellen van de Klacht verwees de Domeinnaam naar een website die door de Verweerder werd gebruikt voor de verkoop van schermbeschermers voor mobiele telefoons en waarop het GORILLA merk van de Klager werd vertoond. Het Panel is van oordeel dat dergelijk gebruik geen legitiem niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam uitmaakt. De manier waarop de Verweerder de Domeinnaam heeft gebruikt, veroorzaakte namelijk een gevaar voor verwarring met het merk van de Klager wat betreft de herkomst, ondersteuning, relatie of goedkeuring van de website.

Bijgevolg stelt het Panel dat het door de Klager voldoende aannemelijk is gemaakt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam.

C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

De Klager moet voldoende aannemelijk maken dat de betwiste Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt is (zie o.m. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003, Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, WIPO Case No. D2006-1052).

Paragraaf 4(b) van de UDRP voorziet in een niet-exhaustieve lijst van factoren die kwade trouw aantonen. Eén van deze factoren is het bewust en voor commercieel gewin proberen aan te trekken van internetgebruikers door een risico op verwarring te creëren met het merk van de klager, wat betreft de oorsprong van, de sponsoring door, het verwantschap met of de goedkeuring van de website of online locatie of de producten of diensten op die website of online locatie (paragraaf 4(b)(iv) van de UDRP).

Het feit dat de Verweerder kennis had van de Klager en/of zijn merken ten tijde van de registratie van de Domeinnaam kan onder omstandigheden zijn kwade trouw aantonen (zie Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, WIPO Case No. D2011-2209; Nintendo of America Inc v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, WIPO Case No. D2001-1070, waar POKÉMON als een bekend merk werd beschouwd en waarvan het gebruik door een persoon zonder enige relatie of rechtsverhouding met de klager opportunistische kwade trouw deed vermoeden). In de huidige zaak is het Panel van oordeel dat de Verweerder kennis moet hebben gehad van de rechten van de Klager in het GORILLA merk ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. De Domeinnaam stemt namelijk op verwarringwekkende wijze overeen met het merk van de Klager en werd voorheen gebruikt om te verwijzen naar een website waarop artikelen werden aangeboden die nauw verwant waren met de producten van de Klager.

Het gebruik van de Domeinnaam is er volgens het Panel duidelijk op gericht om commercieel gewin te halen uit de verkoop van artikelen die nauw verwant zijn aan die van de Klager. Waar de Klager zijn GORILLA merk gebruikt om glas- en keramiekproducten voor elektronische apparaten, zoals mobiele telefoons, te verkopen, werd de website voorheen namelijk gebruikt door de Verweerder voor de verkoop van schermbeschermers voor mobiele telefoons. Het Panel is van oordeel dat de Verweerder hierbij bovendien de indruk wekt dat er een commerciële band is met de Klager. Het gegeven dat de Domeinnaam op dit moment niet leidt naar een actieve website doet niet af aan het feit dat het voorgaande gebruik te allen tijde door de Verweerder kan worden hervat.

Bijgevolg is het Panel van oordeel dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw in de zin van paragraaf 4(b)(iv) van de UDRP. Het is immers aannemelijk dat de Verweerder de Domeinnaam heeft aangeschaft met als doel (voornamelijk) concurrerende producten aan te bieden.

7. Beslissing

Op basis van de bovenstaande redenen en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels beveelt het Panel dat de domeinnaam <gorilla-guard.com> wordt overgedragen aan de Klager.

Flip Jan Claude Petillion
Administratief Panel
Datum: 15 mei 2018