WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Ebay Inc. v. Domain Admin Contactid 1455466 FBS INC, Whoisprotection Biz / Mehmet Ali Gökçen Karaağaç

Dava No. D2017-2115

1. Taraflar

Şikayet Eden, Gün & Partners., Türkiye tarafından temsil edilen, San Jose, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) yerleşik eBay Inc.’dir.

Şikayet Edilen, Eren Law Firm, Türkiye tarafından temsil edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Domain Admin ContactID 1455466 FBS INC, Whoisprotection biz / Mehmet Ali Gökçen Karaağaç’tır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ebaypaketim.com>, FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 30 Ekim 2017 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. Aynı tarihte, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak, Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 6 Kasım 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 17 Kasım 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 17 Kasım 2017 tarihinde, Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet’i sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 22 Kasım 2017’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 12 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tarihe kadar Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 13 Aralık 2017 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur. 18 Aralık 2017 tarihinde, Şikayet Edilen’in yetkili temsilcisi tarafından, geç Cevap beyanı sunulmuştur.

Merkez, 2 Ocak 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak, Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca, Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri‘nde yerleşik, dünyaca bilinen bir internet açık arttırma ve satış platformudur.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden, birçok ülkede tescilli EBAY markasının sahibidir. Sunulmuş bilgilere göre, Türkiye’de ilk EBAY markası 2001 yılında tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı <ebaypaketim.com>, Şikayet Edilen tarafından 1 Ocak 2015 yılında tescil edilmiştir.

Şikayet Edilen, bir gizli sunucu servisinden ve İstanbul, Türkiye’de yerleşik bir özel kişiden oluşmaktadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı altında, komisyon karşılığında Türkiye’de yerleşik müşterileri adına Şikayet Eden’in resmi platformundan ürün alıp Türkiye’ye gönderme servisini sunmaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi EBAY markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve özellikle kullanıcıları yanlış yönlendirmeye ve yasadışı girişimlerle dolandırmaya gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet’in reddedilmesini talep etmektedir.

Şikayet Edilen, kötü niyetli olmadığını, Ocak 2017’den beri 3000’den fazla ürün teslimi yaptığını ve ihtilaflı alan adınına bağlı olan web sitesinin girişinde Şikayet Eden’le bir bağın olmadığını yeterince açıklamış olduğunu idda etmektedir. Şikayet Edilen’in görüşüne göre, İdari Hakem Şikayet Eden’in iddialarını haklı görse bile, ihtilaflı alan adının devri gerekli olmaksızın, bağlı olan web sitesinde ilave açıklama ve yöntemlerle Şikayet Eden’in endişelerinin giderilebileceği kanaatindedir.

Şikayet Edilen, iddiları ile ilgili herhangi bir belge sunmamıştır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’a göre, İdari Hakem sadece üç tür karar verebilir: Şikayeti ya reddedebilir, ya da kabul ettiğinde ihtilaflı alan adının devrine veya iptaline karar verebilir. Bunun dışında, İdari Hakem, mesela ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinin ilave açıklamalarla düzeltilmesi gerektiğine karar veremez.

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in EBAY markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden EBAY markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede EBAY markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in dünyaca bilinen marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, genel ve tanımlayıcı olarak değerlendirilen “paketim” kelimesi çıkarıldığında, ihtilaf konusu alan adının, Şikayet Eden’in EBAY markası ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan; Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatlerinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e EBAY markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu yeterince ortaya koymamıştır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesini ziyaret ettiğinde, sitenin en alt kısmında dipnot gibi hazırlanmiş olan aşağıdaki bilgi notunu görmüştür:

“Dünyanın en büyük alışveriş sitelerilerinden olan ebay.com’u Türk alışveriş severlerin alışveriş keyfini arttırmak, maliyetlerini düşürmek, Türkiye’de bulamadıkları ürünlere ulaşma şansını vermek için kuruldu.”

Bu bilgi notu hariç, ilgili web sitesinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama, Şikayet Edilen’in iddialarına rağmen, İdari Hakem tarafından görülmemiştir.

Ayrıca, İdari Hakem, dosyadaki dokümanların da gösterdiği gibi, ilgili web sitesinde Şikayet Eden’in EBAY şekil markasının (renkli olmasa dahi) kullanıldığını tespit etimiştir.

İdari Hakem, yukarıdaki tespitlerini ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını ticari amaçla kullanmasına rağmen, ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde Şikayet Eden’le ilişkisi bulunmadığını yeterince açıklamaması nedeniyle, ihtilaflı alan adının iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

EBAY markasının yaygın bilinirliği nedeniyle, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, EBAY markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in EBAY markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. İdari Hakem, bu durumun, Şikayet Edilen’in tescil sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesi dikkate alındığında, Şikayet Edilen’in kendini hak sahibinden lisansı veya onay almış gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda, Şikayet Edilen’in ticari amaçla kullandığı EBAY markasına ilişkin olarak, Şikayet Eden’le arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığını yeterince açıklamamış olması, İdari Hakem’in kanaatine göre alan adının kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir göstergesidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903.

Ayrıca, İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından bir gizli sunucu servisinin kullanılmış olmasını dikkate almıştır. Çoğu durumda gizli sunucu hizmetlerin kullanımı meşru olabilse de; İdari Hakem bu davada, Şikayet Edilen’in kimliğini gizlemesi için, Şikayet Eden’in marka haklarının korumasını zorlaştırmak dışında herhangi bir neden görememektedir.

Sonuçta, İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm iddia ve hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca <ebaypaketim.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 16 Ocak 2018