WIPO Arbitration and Mediation Center

ROZSTRZYGNIĘCIE ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Mirillis-Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przeciwko Sungrey Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością / Osman Tomasz, Sungrey Sp. z O.O.

Sygnatura akt: D2017-1927

1. Strony

Powodem jest Mirillis-Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, Polska, reprezentowana przez Kancelarię Radców Prawnych WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy, Polska.

Pozwanym jest Sungrey Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością / Osman Tomasz, Sungrey Sp. z O.O. z siedzibą w Zielonej Górze, Polska reprezentowana przez Baczańska, Szarata sp.p., Polska.

2. Nazwa domeny oraz rejestrator

Przedmiotem sporu jest nazwa domeny <monflo.com> zarejestrowana przez OVH.

3. Opis czynności dokonanych w postępowaniu

Pozew został złożony w Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Centrum) w dniu 29 września 2017 roku. W dniu 2 października 2017 roku., Centrum przesłało pocztą elektroniczną OVH prośbę o weryfikację rejestratora w odniesieniu do przedmiotowej nazwy domeny.

W dniu 4 października 2017 roku, Centrum uzyskało od OVH drogą mailową odpowiedź odnośnie weryfikacji, w której to dane kontaktowe i informacje dotyczące abonenta nieznacznie różniły się od danych Pozwanego oraz informacji kontaktowych zawartych w pozwie. W dniu 11 października 2017 roku, Centrum wysłało do Powoda drogą mailową informacje dotyczące abonenta oraz dane kontaktowe przekazane przez Rejestratora oraz wezwało Powoda do wniesienia poprawionego pozwu. W dniu 13 października 2017 roku, Powód wniósł poprawiony pozew.

Centrum potwierdziło, że Pozew spełnia wymagania formalne określone w Jednolitej Polityce Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen (Polityka), w Regulaminie dla Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów (Regulamin) oraz w Regulaminie Dodatkowym WIPO do Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen (Regulamin Dodatkowy).

Zgodnie z paragrafem 2 i 4 Regulaminu, Centrum oficjalnie zawiadomiło Pozwanego o Powództwie i postępowanie rozpoczęło się w dniu 17 października 2017 roku. Zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu, terminem do złożenia Odpowiedzi na Pozew był dzień 6 listopada 2017 roku. Pozwany przesłał Odpowiedź na Pozew pocztą elektroniczną w dniu 2 listopada 2017 roku.

Centrum powołało w przedmiotowej sprawie Piotra Nowaczyka jako arbitra jedynego w dniu 20 listopada 2017 roku. Arbiter przyjął swoje powołanie za właściwe i złożył Oświadczenie Akceptacji i Deklarację Bezstronności i Niezależności, wymagane przez Centrum w celu zapewnienia spełnienia warunku z paragrafu 7 Regulaminu.

4. Stan faktyczny

Powodem w niniejszym postępowaniu jest Mirillis sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, Polska. Powód prowadzi działalność gospodarczą w branży oprogramowania komputerowego. Powodowi przysługuje prawo ochronne do unijnego znaku słowno-graficznego MONFLO, zarejestrowaegoy w dniu 27 listopada 2015 roku w klasach 9, 38 i 42 (nr wniosku 014251201, złożonego w dniu 15 czerwca 2015 roku).

Pozwanym jest Sungrey Sp. z O.O. z siedzibą w Zielonej Górze, Polska. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą w zakresie reklamy, marketingu i usług Internetowych.

Sporna nazwa domeny została zarejestrowana w dniu 25 lipca 2014 roku.

Pełnomocnik Powoda wystosował do Pozwanego Wezwanie do przeniesienia praw do domeny Internetowej datowane 11 sierpnia 2017 roku.

Pełnomocnik Pozwanego wystosował do Powoda Odpowiedź na Wezwanie do przeniesienia praw do domeny Internetowej wraz z wezwaniem do zapłaty i wykupienia domeny Internetowej, datowane 8 września 2017 roku.

Strona Internetowa znajdująca się pod sporną nazwą domeny jest w całości poświęcona oprogramowaniu Monflo. Umożliwia ona m.in. ściągnięcie przez użytkownika demonstracyjnej wersji produktu, jak również zakup oprogramowania w wersji "premium" i "ultimate".

Strona Internetowa znajdująca się pod nazwą domeny <mirillis.com> zawiera bezpośrednie odesłania do strony znajdującej się pod sporną nazwą domeny – poprzez link "monflo - zdalny dostęp do PC" oraz poprzez kafelki "buy now" umieszczone pod opisem oprogramowania Monflo w wersji "premium" i "ultimate".

5. Twierdzenia Stron

A. Powód

Powód twierdzi, że sporna nazwa domeny jest identyczna ze znakiem towarowym MONFLO. Sporna nazwa domeny składa się wyłącznie ze znaku towarowego MONFLO, do którego dodano przyrostek ".com". Nie wystarcza on jednak do rozróżnienia pomiędzy sporną nazwą domeny a chronionym znakiem towarowym.

Następnie, Powód podnosi, że Pozwany nie posiada żadnego prawa ani uzasadnionego interesu w stosunku do spornej nazwy domeny. Powód wskazuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania, jak również przed wystosowaniem do Pozwanego wezwania do przeniesienia spornej nazwy domeny, Pozwany nie wykorzystywał spornej nazwy domeny w związku z oferowaniem osobom trzecim jakichkolwiek towarów lub usług. Zgodnie ze stanowiskiem Powoda, sporna nazwa domeny została zarejestrowana w czasie, kiedy osoby zarządzające i wchodzące w skład jego struktury udziałowej były zaangażowane w długotrwałą współpracę z przedstawicielami Pozwanego, jako spółki świadczącej usługi marketingowe, w tym w szczególności z Tomaszem Osmanem. Powód podnosi, że sporna nazwa domeny od początku miała być przeznaczona do marketingu i sprzedaży oprogramowania marki MONFLO, które jest produkowane przez Powoda. Z pozwu wynika, że domena od momentu zarejestrowania działała w oparciu o serwery Powoda lub podmiotów powiązanych z Powodem i aż do października 2016 roku na stronie Internetowej znajdującej się pod adresem spornej nazwy domeny nie były oferowane żadne produkty. Natomiast od października 2016 roku na tej stronie oferowane są produkty Powoda. Ponadto, Powód wskazuje, że Pozwanemu nigdy nie przysługiwało prawo do znaku MONFLO, a zarejestrował on sporną domenę dowiedziawszy się o zamiarze opracowania i wprowadzenia do obrotu przez Powoda produktu pod tą samą marką.

Powód podnosi również, że sporna nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze, celem jej odsprzedaży Powodowi jako właścicielowi marki i znaku MONFLO. Po pierwsze, rejestracja spornej nazwy domeny była skutkiem świadczenia przez Pozwanego na rzecz Powoda usług marketingowych, w ramach których Pozwany miał zarejestrować w imieniu i na rzecz Powoda domenę Internetową i znak towarowy. Powód podkreśla, że Tomasz Osman, będący większościowym wspólnikiem i prezesem zarządu Pozwanego, był w tym czasie "ściśle związany z Powodem" i pośredniczył zarówno w zakresie rejestracji znaku towarowego MONFLO jak i innych działań związanych z promocją marki. Po drugie, przez cały okres, kiedy współpraca między stronami układała się poprawnie – od rejestracji domeny do stycznia 2017 roku, Pozwany ani razu nie wspominał o obowiązku Powoda co do pokrywania jakichkolwiek kosztów związanych z utrzymaniem czy rejestracją domeny. Zdaniem Powoda, Pozwany miał na celu ukrycie przed nim faktu dokonania rejestracji na swoją rzecz. Dodatkowo, Powód zwraca uwagę, że oczekiwanie przez Pozwanego zapłaty wynagrodzenia za utrzymanie i transfer nazwy domeny w łącznej wysokości PLN 157,000 samo w sobie stanowi przesłankę stwierdzenia złej wiary.

Ponadto Powód podnosi, że zgodnie z jego wiedzą nie jest to jedyny przypadek podejmowania tego rodzaju działań przez Pozwanego. Powód wskazuje, że Pozwany jest także abonentem niemieckiej nazwy domeny <savicki.de>, pod którą funkcjonuje strona Internetowa osób trzecich – jubilerów Pawła i Sławomira Sawickich. Na tej podstawie Powód przypuszcza, że Pozwany uczynił lub usiłuje sobie uczynić źródło dochodu z rejestracji na swoją rzecz nazw domen identycznych z nazwami podmiotów funkcjonujących w obrocie celem ich późniejszej odsprzedaży.

B. Pozwany

Pozwany zaprzecza zarzutom stawianym przez Powoda. Obrona Pozwanego koncentruje się na wyjaśnieniu, że wspólnicy i członkowie zarządu Powoda – Paweł Hładkiewicz i Paweł Pieróg doskonale wiedzieli o rejestracji domeny przez Pozwanego, ponieważ w okresie rejestracji domeny byli oni również wspólnikami i członkami zarządu Pozwanego, a siedziba Pozwanego znajdowała się w tym samym miejscu co siedziba Powoda. Jednocześnie Pozwany zauważa, że Tomasz Osman, wspólnik i prezes zarządu Pozwanego nie był nigdy wspólnikiem ani członkiem zarządu Powoda. Pozwany podkreśla również, że obydwie spółki bardzo blisko współpracowały ze sobą, czego konsekwencją była rejestracja domeny, która nastąpiła istotnie wcześniej niż rejestracja znaku MONFLO. Co więcej, Pozwany twierdzi, że rejestracja znaku towarowego MONFLO przebiegła z inicjatywy Tomasza Osmana, który dokonywał także wszystkich ustaleń odnośnie rejestracji z rzecznikiem patentowym.

Pozwany wskazuje też na dodatkowe okoliczności dotyczące współpracy stron. Mianowice, Paweł Hładkiewicz pozostawał w okresie 15 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku pracownikiem Pozwanego. Ponadto, zdaniem Pozwanego, współpraca stron została nawiązana w związku z fatalną sytuacją finansową Powoda w latach 2010-2012 i polegała na promocji produktów Powoda w celu zintensyfikowania sprzedaży. W ramach tej współpracy członkowie zarządu Pozwanego posługiwali się, za zgodą Powoda, adresami e-mail w domenie <mirillis.com>. Zgodnie ze stanowiskiem Pozwanego, Powód na skutek działań marketingowych Pozwanego zaczął osiągać istotne zyski.

Odnośnie kwestii rejestracji spornej nazwy domeny, Pozwany twierdzi, że "obydwie spółki doskonale wiedziały na jakich zasadach dokonywana jest rejestracja oraz że "Sungery używa domeny w ramach sprawiedliwego używania bez uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek zysków". Dodatkowo, Pozwany wskazuje, że to Powód uzyskuje wszelkie zyski z prowadzonej na niej działalności, więc jego interes nie jest naruszony. Pozwany wskazuje, że w sprawie zachodzi okoliczność opisana w pkt 4 c) iii) Polityki.

Zgodnie z relacją Pozwanego, stosunki między Tomaszem Osmanem i Radosławem Gołębskim z jednej oraz Pawłem Pieróg i Pawłem Hładkiewiczem z drugiej strony uległy znacznemu pogorszeniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy, zdaniem Pozwanego, miała być okoliczność odmowy zapłaty przez Powoda kwoty 250 000 zł tytułem wynagrodzenia za usługi Pozwanego.

W kontekście zarzutu rejestracji i używania spornej nazwy domeny w złej wierze Pozwany twierdzi, że została ona zarejestrowana w celu realizacji usług marketingowych przez Pozwanego na rzecz Powoda a nie w celu odsprzedaży. Następnie, Pozwany zauważa, że nigdy nie uniemożliwiał Powodowi korzystania z domeny, a strona Internetowa Powoda nadal odsyła do strony znajdującej się pod sporną nazwą domeny. Pozwany wskazuje, że rejestracja spornej nazwy domeny nigdy nie przyczyniła się do jakichkolwiek trudności w działalności Powoda, a wręcz przeciwnie – służyła promocji i sprzedaży produktów Powoda. Wreszcie, Pozwany podkreśla, że sporna nazwa domeny nigdy nie służyła do promocji jakichkolwiek produktów konkurencji Powoda.

Zdaniem Pozwanego, zarzut złej wiary ma absurdalny charakter, gdyż podstawą żądania Powoda o przeniesienie domeny jest prawo wyłączne do znaku MONFLO, o którego rejestrację zabiegał sam Pozwany (Tomasz Osman) – co wynika z dowodów przedstawionych wraz z pozwem. W opinii Pozwanego, gdyby działał on w złej wierze rejestrując sporną nazwę domeny, uczynił by to samo ze znakiem towarowym MONFLO.

Pozwany zaprzecza także zarzutowi dotyczącemu nazwy domeny <savicki.de>, wskazując, że wspólnicy Pozwanego pozostają wspólnikami spółek: Savicki Sp. z O.O. oraz Savicki Sp. z O.O. Sp. K.

Dodatkowo Pozwany zauważa, że okoliczność, iż nazwa domeny <mirillis.com> zarejestrowana została przez Pawła Hładkiewicza, a nie przez Powoda, potwierdza praktykę rejestrowania przed osoby trzecie nazw domen wykorzystywanych w działalności gospodarczej Powoda.

Pozwany wniósł o stwierdzenie, w oparciu o pkt 15 (e) Regulaminu, że pozew został złożony w złej wierze, w celu zaszkodzenia Pozwanemu. Wniosek ten Pozwany uzasadnia poprzez wskazani, iż Powód przemilczał okoliczności związane z powiązaniami właścicielskimi stron, wyrażeniem przez Powoda zgody na rejestrację spornej nazwy domeny i brak negatywnych skutków posiadania spornej nazwy domeny przez Pozwanego dla działalności Powoda.

6. Dyskusja i Ustalenia

A. Identyczność lub podobieństwo w stopniu wywołującym ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorcy

Sporna nazwa domeny jest identyczna z zarejestrowanym przez Powoda znakiem MONFLO, gdyż przyrostek ".com" nie wpływa na ocenę identyczności/podobieństwa znaku i nazwy domeny w ramach niniejszej przesłanki (zobacz LEGO Juris A/S v. Whois Data Protection Sp. z O.O. / Mirek Nowakowski ROSTALCO Sp. z o.o., sprawa WIPO nr D2012-0607).

Z tych względów Arbiter przyjmuje, że przesłanka określona w pkt. 4(a)(i) Polityki została wykazana przez Powoda.

B. Prawa do nazwy lub uzasadniony interes prawny

Pozwany przed rejestracją spornej nazwy domeny nie był znany pod nazwą "Monflo", ani nie oferował pod taką nazwą żadnych towarów ani usług. Jednakże, nie przesądza to o braku praw lub uzasadnionego interesu w stosunku do spornej nazwy domeny.

Powód nie przedstawił żadnych dowodów świadczących o tym, że w ramach współpracy strony ustaliły, iż sporna nazwa domeny miała zostać zarejestrowana przez Pozwanego w imieniu i na rzecz Powoda. Z kolei z twierdzeń i dokumentów przedstawionych przez Pozwanego, w szczególności z odpisu zupełnego z Krajowego Rejestru Sądowego dla Sungrey Sp. z O.O. wynika, że wspólnicy Powoda - Paweł Hładkiewicz i Paweł Pieróg byli wspólnikami i członkami zarządu Pozwanego w czasie rejestracji spornej nazwy domeny (co zataił Powód). Ponadto, przedłożone przez Pozwanego świadectwo pracy Pawła Hładkiewicza potwierdza, że w czasie rejestracji spornej nazwy domeny był on pracownikiem Pozwanego i wykonywał pracę określoną jako "managment consulting". W świetle powyższego oraz dowodów świadczących o bliskiej relacji osobistej Pawła Hładkiewicza i Tomasza Osmana nie sposób przyjąć, że Powód nie wiedział o tym, na kogo została zarejestrowana sporna nazwa domeny.

Ponadto strony zgodnie twierdziły, że strona Internetowa, do której przypisana jest sporna nazwa domeny, jest umieszczona na serwerach Powoda i to Powód korzysta z niej przy promocji i sprzedaży swoich produktów. Nic nie wskazuje natomiast na używanie spornej nazwy domeny przez Pozwanego.

Katalog okoliczności wymienionych w pkt. 4 (c) Polityki i umożliwiających wykazanie przez Pozwanego prawa i uzasadnionego interesu w stosunku do spornej nazwy domeny nie ma zamkniętego charakteru. Z tego względu należy uznać, że Pozwany obalił twierdzenia Powoda o braku praw lub uzasadnionego interesu w stosunku do spornej nazwy domeny poprzez wykazanie, że Powód wiedział lub powinien był wiedzieć o rejestracji <monflo.com> przez Pozwanego na swoją rzecz.

Wobec powyższego, Arbiter uznał, że przesłanka określona w pkt. 4(a)(ii) Polityki nie została spełniona przez Powoda.

C. Rejestracja i używanie w złej wierze

Jak wskazano powyżej, Pozwany zarejestrował sporną nazwę domeny ponad rok przed rejestracją znaku MONFLO, w ramach bliskiej współpracy między stronami, które były powiązane osobami wspólników i członków zarządu. Zdaniem Arbitra, okoliczności te uniemożliwiają stwierdzenie, że sporna nazwa domeny została zarejestrowana w złej wierze.

Odnośnie zarzutu używania spornej nazwy domeny w złej wierze, Zespół Okoliczności zwraca uwagę na następujące okoliczności:

(a) Pozwany nie używa spornej nazwy domeny, która jest przypisana do strony Internetowej używanej przez Powoda i umieszczonej na serwerach Powoda;

(b) Pozwany nie jest konkurentem Powoda;

(c) Pozwany nie oferował spornej nazwy domeny na sprzedaż do momentu wystosowania przez Powoda Wezwania do przeniesienia praw do domeny internetowej;

(d) bezpodstawne okazały się zarzuty Powoda odnośnie uczynienia sobie przez Pozwanego zarobku z rejestracji nazw domen zawierających nazwy podmiotów działających na rynku (Pozwany przedstawił oświadczenie jubilerów Pawła i Sławomira Sawickich, stwierdzające, że rejestracja przez Pozwanego nazwy domeny <savicki.de> nastąpiła w ramach współpracy stron).

Nie ma zatem podstaw do uznania, że Pozwany zarejestrował sporną nazwę domeny i używał jej w złej wierze (pkt 4 (a) (iii) Polityki).

D. Wniesienie pozwu w złej wierze – pkt 15 (e) Regulaminu

Powód zataił informacje dotyczące powiązań właścicielskich między stronami, które miały kluczowe znaczenie dla oceny zachowania Pozwanego. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, takie zachowanie powoda uzasadnienia stwierdzenie, że pozew został wniesiony w złej wierze (zobacz WIPO Overview 3.0, pkt 4.16).

7. Rozstrzygnięcie

Mając na uwadze powyższe, powództwo zostaje oddalone.

Piotr Nowaczyk
Arbiter Jedyny
Data: 4 grudnia 2017 roku