WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Oilinvest (Netherlands) B.V. v. Mustafa Akyürek, Akyürek Gayrimenkul

Dava No. D2017-1896

1. Taraflar

Şikayet Eden, Lecce & Calciati S.r.l. lnternazionale Brevetti, İtalya tarafından temsil edilen, Den Haag, Hollanda'da yerleşik Oilinvest (Netherlands) B.V.'dir.

Şikayet Edilen, Kırıkkale, Türkiye'de yerleşik ve davada kendini temsil eden Mustafa Akyürek, Akyürek Gayrimenkul'dür.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları, <tamoilpetrol.com> ve <tamoilpetroleum.com>, Realtime Register B.V. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 28 Eylül 2017 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 29 Eylül 2017 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 30 Eylül 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Şikayet'in İngilizce sunulmuş olmasına karşın, tescil sözleşmesinin Türkçe olmasından dolayı; 11 Ekim 2017 tarihinde Merkez, taraflardan, idari işlem dili konusundaki yorumlarını sunmalarını talep etmiştir. 12 Ekim 2017 tarihinde Şikayet Eden, Türkçe diline tercüme edilmiş Şikayet'i sunmuştur. Aynı tarihte, Şikayet Edilen de, Türkçe dilinde bir beyan sunmuştur.

Merkez, Şikayet'in ve tercüme edilmiş Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 20 Ekim 2017'de başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 9 Kasım 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez'e resmi Cevap, 24 Ekim 2017 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 16 Kasım 2017 tarihinde, İdari Hakem olarak Kaya Köklü'yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca, Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Den Haag, Hollanda'da yerleşik, petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren, uluslararası ölçekte çalışan bir firmadır.

TAMOIL ibaresi, farklı kelime ve şekil markaları olarak dünya çapında ve Türk Patent ve Marka Kurumu ("TÜRKPATENT") nezdinde yıllar önce tescil ettirilmiştir. Dosyadaki bilgilere göre, Türkiye'de TAMOIL kelime markası, özellikle petrol endüstresinde kullanılan kimyasal ürünler ve ilgili hizmetler için, TÜRKPATENT tarafından ilk olarak 15 Nisan 1993 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Edilen, Kırıkkale, Türkiye'de yerleşik bir özel kişidir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarını, 11 Mart 2017 tarihinde tescil ettirmiştir ve dosyadaki bilgilere göre, bir dönem bağlı olan web sitelerinde ihtilaflı alan adlarını satışa sunmuştur.

Dava öncesi, Şikayet Edilen, Şikayet Eden'den ihtilaflı alan adlarının transferi için önerilmiş olan 1,000 EUR'luk bir teklifi düşük olması gerekçesi ile geri çevirmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, kendi TAMOIL markasını tümüyle barındırdığı ve söz konusu markaya yalnızca "petrol" ve "petroleum" ibarelerin eklenmiş olduğu kanaatindedir. Şikayet Eden'in görüşüne göre, eklenmiş olan "petrol" ve "petroleum" ibareleri, ayırt edici niteliğinde değildir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen'e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden'e ait olan markaya, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adlarının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat ve kazanç elde etmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet'in reddedilmesini talep etmektedir.

Şikayet Edilen Cevap'ında, gerekçe sunmadan sadece kötü niyetli olmadığını dile getirmektedir. Ayrıca, Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in markasını hiçbir zaman kullanmadığını öne sürmektedir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'den ihtilaflı alan adlarının transferi için önerilmiş olan 1,000 EUR'luk bir teklifi geri çevirdiğini de belirtmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar'ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve ilgili Şikayet kapsamında verecektir.

Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden'in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden'dedir.

Ancak, Şikayet Edilen cevap vermediği takdirde veya Şikayet Eden'in iddialarına itiraz etmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO'nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0")) dikkate almıştır.

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar'ın 11 no'lu maddesine göre, taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemlerin dili, tescil sözleşmesinin dili olacaktır.

Tescil Eden Kuruluş'tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adlarına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe'dir.

Böylece, Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden'in, TAMOIL markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok farklı ülkede, özellikle petrol endüstrisinde kullanılan kimyasal ürünleri ve ilgili hizmetleri kapsayan TAMOIL markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden'e ait markaya, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem'in görüşüne göre, ihtilaflı alan adlarına, TAMOIL markasına ilave olarak "petrol" ve "petroleum" ibarelerin eklenmesi, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden'in TAMOIL markasına iltibas oluşturacak kadar benzerliğini ortadan kaldırmaz. Tam tersi, eklenmiş olan "petrol" ve "petroleum" ibareleri, İdari Hakem'in kanaatine göre, Şikayet Eden'in faaliyet gösterdiği alana ilişkin olmaları dolayısıyla, iltibas olasılığını arttırmaktadır.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Politika madde 4(a)(i)'de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika'daki gereklerin yerine getirilmesi için, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan; Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin mevcut olmadığını gösteren durumu ilk bakışta (prima facie) ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır.

Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'e TAMOIL markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır, hatta iddia bile etmemiştir. Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu kanıtlayamamasından dolayı; İdari Hakem, Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika'nın madde 4(a)(ii)'de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp, Politika'nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden'in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

TAMOIL markasının, özellkikle petrol ürünleri ve ilgili hizmetleri kapsayan yaygın bilinirliği nedeniyle, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adlarını tescil ettirdiğinde, TAMOIL markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun, Şikayet Edilen'in tescil sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adlarını dava öncesi satışa sunmuş olduğunu ve Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adların transferi için yapmış olduğu 1,000 EUR'luk teklifi düşük olduğu gerekçesi ile geri çevirmesini dikkate almıştır.

İdari Hakem, karar tarihinde ihtilaflı alan adlarının aktif olarak kullanılmamasına rağmen, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adları ile haksız menfaat ve kazanç elde etmeye gayret ettiği kanaatine varmıştır. Özellikle, TAMOIL markasının tanınmışlığından haksız yere faydalanma gayreti, İdari Hakem'e göre, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetli olarak kullandığını göstermektedir.

Sonuçta, İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm iddia ve hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika'nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden'in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <tamoilpetrol.com> ve <tamoilpetroleum.com> alan adlarının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 29 Kasım 2017