WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi v. Osman Erdem

Dava No. D2016-2350

1. Taraflar

Şikayet Eden, Grup Ofis Marka Patent Inc., Türkiye tarafından temsil edilen, Ankara, Türkiye’de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Osman Erdem’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ziraatportfoy.com>, GoDaddy.com, LLC (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Türkçe dilindeki Şikayet, 18 Kasım 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 18 Kasım 2016 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 20 Kasım 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu ve tescil sözleşmesinin İngilizce olduğunu belirtmiştir. 22 Kasım 2016 tarihinde, Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Şikayet’in Türkçe olarak sunulmasına karşın, tescil sözleşmesinin İngilizce olmasından dolayı, 24 Kasım 2016 tarihinde Merkez, tarafların idari işlem dili konusunda görüşlerini sunmasını talep etmiştir. 25 Kasım 2016 tarihinde, Şikayet Eden, idari işlem dilinin Türkçe olması talebinde bulunmuştur. Şikayet Edilen, idari işlem dili hususunda herhangi bir yorumda bulunmamıştır.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i Türkçe ve İngilizce olarak bildirmiştir ve idari işlem süreci, 30 Kasım 2016’da başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 20 Aralık 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 21 Aralık 2016 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 27 Aralık 2016 tarihinde İdari Hakem olarak, Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, 150 yıllık geçmişi ve gerek Türkiye gerek yurtdışındaki şubeleri ile Türkiye’deki bankacılık sektörünün en köklü kurumlarından biridir.

Şikayet Eden’in, 1888 yılından bu yana kullanmakta olduğu ticari ünvanının da bir parçası olan “Ziraat” ibaresini içeren yurtiçi ve yurtdışında birçok marka tescili bulunmaktadır. Şikayet Eden’in ZİRAAT BANKASI markası, 8 Ocak 2007 tarihinde, 2005 58096 tescil numarasıyla tescil edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu alan adının tescilinden sonra 30 Eylül 2016 tarihinde Şikayet Eden tarafından yapılan ve henüz sonuçlanmayan 4 adet marka başvurusu, “Ziraat Portföy” ibaresini içermektedir.

Şikayet Eden’in T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. markası tanınmış marka olup tanınmış marka statüsü, Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde, T/02123 numarası altında, 4 Kasım 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

1990’lı yıllardan bu yana tescil edilmiş, Şikayet Eden’e ait “Ziraat” ibaresini içeren 60’tan fazla alan adı bulunmaktadır.

Uyuşmazlığa konu alan adının tescilinden önce tescil edilmiş Ziraat Finans Grubu bünyesindeki Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. adına kayıtlı alan adları <ziraatportfoy.com.tr> ve <ziraatportföy.com.tr>, sırasıyla 26 Kasım 2002 ve 3 Aralık 2006 tarihlerinde kayıt edilmiştir. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Ziraat Bankası iştiraki olarak 13 Şubat 2002 tarihinde kurulmuş ve 26 Kasım 2002 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan portföy yöneticiliği belgesini almıştır.

Şikayet Edilen’in İstanbul’da ikamet etmekte olduğu, ihtilaflı alan adı kayıtlarına ilişkin sözleşmenin İngilizce dilinde olduğu ve ihtilaflı alan adının 18 Mart 2015 tarihinde kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesini ziyaret ettiği 9 Ocak 2017 tarihinde, Hakem site içeriğinde “web sitem hazirlanmaktadir. OSMAN ERDEM ZIRAAT MUHENDISI” yazmakta olduğunu tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi ZİRAAT BANKASI markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, “portföy” ibaresinin, finans alanında jenerik bir ibare olduğunu ve benzerliği daha da pekiştirdiğini ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markayla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini iddia etmektedir.

Şikayet Eden, ayrıca Ankara’da bulunan Varlık Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Sefa Yapıcı adlı bir kişinin ihtilaflı alan adının satılık olduğunu bildiren zarf içerisinde Şikayet Eden’e teklif sunduğunu belirtmiş ve söz konusu teklifte alan adının 5,000 ABD Doları karşılığında satılmak istenildiği bildirilmiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in Şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddialarına cevap sunmamıştır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce’dir.

Şikayet, Şikayet Edilen’in Türk vatandaşı olması, Türkiye’de ikamet etmesi ve ihtilaflı alan adının içeriğinin Türkçe olmasını gerekçe gösterilerek, Şikayet Eden tarafından Türkçe sunulmuştur. Şikayet Edilen’in, idari işlem dili ile ilgili bir itirazı olmamıştır.

Bu durumda İdari Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasını Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca uygun bulmuştur.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Kurallar'ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden'dedir. Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir. Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110. Benzer bir karar, Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc., WIPO Case No. D2000-0441 dosyasında alınmıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden'in tescilli markasının olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden’in tanınmış ZİRAAT BANKASI markası, ilk defa 15 Ağustos 1888 tarihinde kullanılmaya başlanmış, 2005 yılında Türkiye’de marka başvurusu yapılmıştır ve halihazırda tescilli durumdadır. Bununla beraber, Ziraat Finans Grubu bünyesindeki Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Ziraat Bankası iştiraki olarak 13 Şubat 2002 tarihinde kurulmuş ve 26 Kasım 2002 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan portföy yöneticiliği belgesini almıştır.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını, yukarıda belirtilen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’yi ve “portföy” ibaresinin finans sektöründe jenerik olarak kullanıldığını dikkate alarak, ihtilaflı <ziraatportfoy.com> alan adının, Şikayet Eden’in ZİRAAT BANKASI ve türev markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derece benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan “.com” uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığının altını çizmiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’ nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Kural olarak ispat yükü, Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde, Şikayet Edilen’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde; Şikayet Edilen, Politika 4(c) maddesinde belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir. İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından, 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan bir delil sunulmadığını tespit etmiştir.

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikayet Edilen’in ZİRAAT BANKASI markasını kullanmak için yetki ya da lisansı bulunmadığı; ihtilaflı alan adının, Şikayet Edilen tarafından tanınmış hale getirilen bir isme ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Sonuç olarak, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politikanın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, bunların varlığının İdari Hakem tarafından tespiti halinde, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden'in ticari rakibine, Şikayet Edilen'in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya

(iii) Şikayet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya

(iv) Şikayet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden'in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen'in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak Internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Şikayet dilekçesinde belirtildiği ve kapı giriş ve kamera kayıtları itibariyle delillendirildiği üzere; Şikayet dilekçesine konu ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’e satmak üzere teklif sunmak için, Şikayet Edilen’i temsilen Sefa Yapıcı tarafından, Şikayet Eden’in Ankara’da bulunan Varlık Genel Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirildiği ve bu ziyarette bir zarf içinde 5,000 ABD Doları tutarında satış teklifinin elden sunulduğu iddia edilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden'dedir. Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir. supra, WIPO Dava No. D2004-0110.

Şikayet Edilen’in bu iddialara karşı bir cevap vermemiş olması karşısında, İdari Hakem, Şikayet Eden’in iddia ve delillerini yeterli görerek, bu satış teklifinin Şikayet Edilen tarafından yapıldığına kanaat getirmiştir. Aksi bir durum olsaydı, Şikayet Edilen’in işbu Şikayet’e cevap vererek iddiaları çürütmesi beklenirdi.

Şikayet Edilen veya onu temsil eden kişilerce, Şikayet Eden’e ait olan Varlık Genel Müdürlüğü’e gidilerek teklif sunulması, ZİRAAT BANKASI markalarının Şikayet Eden’e ait olduğunun, Şikayet Edilen tarafından bilindiğini açıkça göstermektedir. Bu durum, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in Türkiye’de tanınmış markasından haberdar olduğunun kesin bir kanıtı niteliğindedir.

Dosyaya sunulan deliller ışığında, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, Şikayet Eden’in tescil esnasında kendisi tarafından bilinen itibarından faydalanarak, alan adı tescil masraflarını aşacak şekilde kazanç elde etmek maksadıyla tescil ettirdiği kanaatine varmıştır.

Bu bağlamda, İdari Hakem, söz konusu alan adının, kötü niyetli olarak tescil edildiği ve kullanıldığı kanaatine varmıştır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında İdari Hakem, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğuna ve Şikâyet Eden'in Politika'nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <ziraatportfoy.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih:10 Ocak 2017