WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Destek Menkul Değerler Anonim Şirketi / Destek Faktoring Anonim Şirketi v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC, DomainsByProxy.com / Moniker Privacy Services

Dava No. D2016-1767

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye tarafından temsil edilen, Destek Menkul Değerler Anonim Şirketi / Destek Faktoring Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, Scottsdale, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik Registration Private, Domains By Proxy, LLC, DomainsByProxy.com / Pompano Beach, Florida, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik Moniker Privacy Services’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <destekforex.com>, GoDaddy.com, LLC (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 30 Ağustos 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”), Türkçe dilinde sunulmuştur. 30 Ağustos 2016 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 30 Ağustos 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir ve tescil sözleşmesinin dilinin İngilizce olduğuna dikkat çekmiştir. Merkez, 14 Eylül 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 30 Eylül 2016 tarihinde Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Şikayet’in Türkçe sunulmasına karşın, Tescil Eden Kuruluş’un tescil sözleşmesinin İngilizce dilinde olduğu yönündeki bilgilendirmesi doğrultusunda, 14 Eylül 2016 tarihinde Merkez, taraflardan dava dili konusundaki görüşlerini sunmalarını talep etmiştir. 30 Eylül 2016 tarihinde Şikayet Eden, dava dilinin Türkçe olması yönündeki talebini Merkez’e sunmuştur. Şikayet Edilen, dava dili konusunda herhangi bir beyanda bulunmamıştır.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 4 Ekim 2016 tarihinde başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 24 Ekim 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 25 Ekim 2016 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 27 Ekim 2016 tarihinde, İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

İdari Hakem, 15 Kasım 2016 tarihinde vermiş olduğu Usuli Emir No. 1 ile Şikayet Eden’den, ihtilaflı alan adının tescil tarihi öncesinde kendi marka haklarının bulunduğuna ve <destekfx.com>, <destekfx.com.tr> ve <destekforex.com.tr> alan aldların ihtilaflı alan adının tescilinden önce tescil edilmiş ve Şikayet Eden tarafından kullanılmış olduğuna dair delillerini, 21 Kasım 2016 tarihine kadar sunmasını talep etmiştir. İdari Hakem, Usuli Emir No. 1’de ayrıca, Şikayet Eden’in sunacağı delil ve beyanlara cevap mahiyetinde olmak üzere, Şikayet Edilen’e 25 Kasım 2016 tarihine kadar beyanda bulunma hakkı tanımıştır. Şikayet Eden, belirtilen sürede Merkez’e bazı ilave bilgiler sunmuştur. Şikayet Edilen ise, kendisine tanınan süre zarfında, herhangi bir beyanda bulunmamıştır.

4. Vakıalar

Şikayet Edenler, Türkiye pazarında yatırım, forex ve faktoring alanlarında faaliyet gösteren iki şirketten oluşmaktadır (bundan sonra birlikte Şikayet Eden olarak anılacaktır). Şikayet Eden, 1992 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, 2010 yılından itibaren iki şirket olarak faaliyette bulunmaktadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden’in 15 Mayıs 2012’de yapmış olduğu ve 36’ncı sınıfı kapsayan DESTEK FOREX şekil marka başvurusu, Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde 28 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiştir (TPE Tescil No. 2012 44543). Ayrıca, Şikayet Eden’in 17 Ağustos 2011’de yapmış olduğu ve 36’ncı sınıfı kapsayan DESTEK FX şekil marka başvurusu, TPE nezdinde 21 Temmuz 2014 tarihinde tescil edilmiştir (TPE Tescil No. 2011 67209).

Ayrıca, dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden 6 Aralık 2007 tarihinde tescil edilmiş <destekfx.com> alan adının sahibidir.

İhtilaflı alan adı <destekforex.com>, 22 Temmuz 2011 tarihinde, Şikayet Edilen adına tescil edilmiştir. Dosyadaki bilgilere göre, ihtilaflı alan adı, 20 Nisan ve 2 Temmuz 2012 tarihleri arasındaki süre haricinde, bugüne kadar kullanılmamıştır. 20 Nisan ve 2 Temmuz 2012 tarihleri arasında, ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde, finans sektörü ile ilgili olarak, DESTEK FOREX ve DESTEK FX ibarelerini içeren yazılar yayınlanmıştır.

Şikayet Edilen, iki gizli sunucu servisinden oluşmaktadır (bundan sonra birlikte Şikayet Edilen olarak anılacaktır). Gizli sunucu servislerinin arkasındaki gerçek kişinin kimliği bilinmemektedir. İhtilaflı alan adına bağlı olan web sitesindeki yayınlar, kısa bir süre için olmuş olsa bile, Türkçe dilinde yayınlanmıştır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, talebini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi DESTEK FOREX markasıyla aynı ve DESTEK FX markası ile iltibas yaratacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını, üstte belirtilmiş olan kısa süre haricinde kullanmadığını öne sürmektedir.

Üstelik, Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğu görüşündedir. Özellikle, ihtilaflı alan adının DESTEK FX marka başvurusundan yalnızca 26 gün önce tescil edilmiş olması, Şikayet Eden’in görüşüne göre, kötü niyetli tescilin göstergesidir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet ve Usuli Emir No. 1 hakkında bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemlerin dili, tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce’dir. Tescil sözleşmesinin dili İngilizce olmasına rağmen, Şikayet Eden işlemler dilinin Türkçe olmasını talep etmiştir. Gerekçe olarak, ihtilaflı alan adının Türkçe kelime içermesini ve bağlı olan web sitesindeki yayınların Türkçe dilinde yapılmış olmasını göstermektedir.

Olayda, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in idari işlem dili hakkındaki talebine sessiz kalmıştır, oysaki Merkez tarafından Şikayet Eden’in bu talebi hem Türkçe hem İngilizce olarak Şikayet Edilen’e bildirilmiştir.

İdari Hakem tüm bu hususları, Şikayet Eden’in argümanlarını ve özellikle Şikayet Edilen’in idari işlem dili hakkında sessiz kalmasını dikkate alarak, Şikayet’in Şikayet Eden tarafından İngilizce’ye tercüme edilmesinin gereksiz zaman kaybına ve masrafa neden olacağı kanaatine varmıştır. Böylece, Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve ilgili Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Edilen cevap vermediği takdirde ve Şikayet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden DESTEK FOREX ve DESTEK FX markaları üzerinde hak sahibi olduğunu kanıtlamıştır.

Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, TPE nezdinde DESTEK FOREX markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir. Ayrıca, Şikayet Eden, DESTEK FX markasının sahibi olduğunu sunmuş olduğu belgelerle yeterince ispatlamıştır. İdari Hakem, Şikayet Eden’in DESTEK FX markasının “fx” kısmının, “forex” ibaresinin kısaltması olduğunu kabul etmiştir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in DESTEK FOREX markasıyla aynı ve DESTEK FX markası ile iltibas yaratacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır.

İdari Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının “.com” uzantısıyla kullanımı, söz konusu DESTEK FOREX markasıyla ayniyeti ve DESTEK FX markası ile benzerliği ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile ilgili herhangi bir hakkı veya meşru menfaati olup olmadığını mevcut idari işlemde tartışmanın gerekli olmadığını düşünmektedir. İdari Hakem’in kanaatine göre, Şikayet Eden her halükarda ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini yeterince ispatlayamamıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden’in tüm marka başvuruları, ihtilaflı alan adının tescilinden sonra yapılmıştır.

Şikayet Eden, henüz marka başvurusu yapılmadığı bir dönemde, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettiğini ve kullandığını ne yeterince ispatlamıştır ne de İdari Hakem’i bu konu hakkında ikna edebilecek bir açıklamada bulunmuştur.

Usuli Emir No. 1’e yanıt olarak, Şikayet Eden sadece <destekfx.com> alan adının 6 Aralık 2007 tarihinde tescil edilmiş olduğunu yeterince gösterebilmiştir. Bu alan adının ve / veya DESTEK FX ve DESTEK FOREX markaların ihtilaflı alan adı tescilinden önce kullanılmış olduğuna dair hiçbir delil sunulmamıştır. Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan tüm deliller sadece 2015 ve 2016 yıllarındaki kullanımı göstermektedir.

Şikayet Eden’in “destek” ve “forex” gibi genel ibarelerden oluşan markasının ayırt edici niteliğinin pek yüksek olmadığını dikkate alan İdari Hakem’in kanaatine göre, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adının tescili sırasında kötü niyetli olduğunu kesin olarak ortaya koyan bir durum dosyada görülmemektedir. Politika’da duruşma ve delil toplama imkanı öngörülmediği üzere, İdari Hakem’in dosya bazında karar vermesi gerekmektedir. İdari Hakem, dosyada, Şikayet Edilen’in kötü niyetli olduğuna dair yeterince bilgi veya delil olmadığı görüşündedir.

Böylece, İdari Hakem, Politika’nin üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in aleyhine karar vermektedir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde İdari Hakem, Şikayet’in reddine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 29 Kasım 2016