WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ v. G.Y.O. / Kerem Kaykı

Dava No. D2016-0598

1. Taraflar

Şikayet Eden, Ankara, Türkiye'de yerleşik, Grup Ofis, Türkiye tarafından temsil edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'dir.

Şikayet Edilen, İzmir, Türkiye'de yerleşik, G.Y.O. / Kerem Kaykı'dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ziraatgyo.com> IHS Telekom, Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 28 Mart 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 29 Mart 2016 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 30 Mart 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu berlirtmiştir.

Şikayet Eden 6 Nisan 2016 tarihinde Tescil Eden Kuruluş adresi teyit iletisini sunmuştur.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 8 Nisan 2016'da başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 28 Nisan 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. 29 Nisan 2016 tarihinde Merkez cevap vermeme bildiriminde bulunmuştur.

Merkez, 4 Mayıs 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü'yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar'in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye'de yerleşik tanınmış bir bankadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden adına, ZİRAAT BANKASI ve ZİRAAT GYO ibarelerini içerençeşitli kelime ve şekil markaları olarak Türk Patent Enstitüsü ("TPE") nezdinde özellikle 36. ve 37. sınıflar için tescil edilmiştir (msl. TPE no. 2013 76841).

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını 2 Kasım 2015 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını <milliyet.com.tr> alan adı altinda 20 Şubat 2016 tarihinde yayımlanmış ve gayrimenkul hisselerle ilgili bir habere yönlendirmiştir.

Ayrıca, Şikayet Edilen 18 ve 22 Şubat 2016 tarihli e-postaları ile ihtilaflı alan adının en az 25.000 USD'ye satılık olduğunu Şikayet Eden'e bildirmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi ZİRAAT GYO markasıyla aynı ve ZİRAAT BANKASI markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e ait olan markasıyla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar'ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden'dedir.

Ancak, Şikayet Eden'in iddialarına itiraz edilmediği sürece, bu makul iddiaları İdari Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO'nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0")) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in ZİRAAT GYO markasıyla aynı olduğu kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden ZİRAAT GYO markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, ZİRAAT GYO markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden'in marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e ait markasıyla aynı olduğu kanaatine varmıştır.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden'in Politika madde 4(a)(i)'de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı ile ilgili hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika'daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden'in Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'e ZİRAAT BANKASI ve ZİRAAT GYO markalarının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır. Aksini kanıtlamadığından dolayı, İdari Hakem, Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika'nın madde 4(a)(ii)'de belirtilen şartları yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp, Politika'nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden'in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının tescil edildiğinde ZİRAAT BANKASI ve ZİRAAT GYO markalarının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikayet Edilen'in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiği kanaatine varmıştır. İdari Hakem, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adının kullanımı ile Şikayet Eden'in ZİRAAT BANKASI ve ZİRAAT GYO markalarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Üstelik Şikayet ile birlikte sunulmuş olan belgelere göre, Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in marka haklarından haberi olmasına rağmen, ihtilaflı alan adını Şikayet Eden'e en azından 25.000 USD'ye satmaya kalkması, Şikayet Edilen'in haksız kazanc elde etmek istemiş olduğunu açıkça göstermektedir.

Sonuçta, İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm iddia ve hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika'nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden'in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15'inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <ziraatgyo.com> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: Mayıs 18, 2016