WIPO Arbitration and Mediation Center

Beslissing Administratief PANEL

Havenbedrijf Amsterdam N.V. v. Europarcs B.V.

Zaaknr. D2015-2207

1. Partijen

Klager is Havenbedrijf Amsterdam N.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Kennedy Van der Laan N.V., Nederland.

Verweerder is Europarcs B.V. uit Apeldoorn, Nederland, vertegenwoordigd door Dirkzwager advocaten en notarissen N.V., Nederland.

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <poortvanamsterdam.com> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij Vautron Rechenzentrum AG (de "Registrar").

3. Geschiedenis van de Procedure

De Klacht is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 4 december 2015. Het Instituut heeft op 4 december 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan de Registrar gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft de Registrar op 7 december 2015 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft de Registrar de contactgegevens van Verweerder overgelegd.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten conform de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "UDRP"), de Regels voor de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Regels") en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Aanvullende Regels").

De Klacht is ingediend in het Nederlands. De taal van de Registratieovereenkomst is Engels. Paragraaf 11 van de Regels bepaalt dat, voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, de taal van de administratieve procedure de taal van de Registratieovereenkomst zal zijn. Het Center heeft op 9 december 2015 een e-mail in het Engels en het Nederlands naar partijen gestuurd met betrekking tot de taal van de procedure. Op 9 december 2015 heeft Klager een verzoek ingediend voor het Nederlands als taal van de procedure. Op dezelfde dag heeft Verweerder aangegeven de procedure in het Nederlands te willen voeren.

Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 10 december 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 5(a) van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 30 december 2015. Het Antwoord is bij het Instituut ingediend op 29 december 2015.

Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 13 januari 2016 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Hij heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig paragraaf 7 van de Regels. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd.

Het Panel beslist overeenkomstig paragraaf 11 van de Regels dat de procedure in het Nederlands wordt gevoerd aangezien beide partijen daarmee hebben ingestemd.

4. Feitelijke Achtergrond

Klager ontwikkelt, exploiteert en beheert de haven en haventerreinen van Amsterdam met als doel het stimuleren van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. De Amsterdamse haven is de vierde haven van Europa. Klager biedt in dit kader diensten aan gerelateerd aan zeevaart, zeecruises, binnenvaart, riviercruises en pleziervaart. Klager is in 2013 geprivatiseerd.

Klager is onder meer houder van het Gemeenschapswoordmerk PORT OF AMSTERDAM, ingeschreven op 16 mei 2011 onder nummer 009547209.

Verweerder ontwikkelt en exploiteert vakantieparken.

De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 26 mei 2015. De Domeinnaam leidt door naar de website "www.poortvanamsterdam.nl", die wordt gebruikt in verband met een vakantiepark met de naam "Marina Resort Poort van Amsterdam".

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

Klager stelt dat de Domeinnaam <poortvanamsterdam> (nagenoeg) identiek is aan, althans in hoge mate overeenstemt met het merk van Klager. Auditief en visueel wijken enkel de tussenvoegsels "van", respectievelijk "of" af. Conceptueel zijn beide tussenvoegsels echter identiek omdat het een vertaling betreft. Klager benadrukt voorts dat "poort" (in het Nederlands) en "port" (in het Engels) op dezelfde wijze worden uitgesproken en dus eveneens auditief identiek zijn. Visueel zijn "poort" en "port" nagenoeg identiek omdat slechts één letter is toegevoegd en een dergelijke toevoeging eenvoudig aan de aandacht kan ontsnappen.

Volgens Klager heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Klager voert aan dat Verweerder niet algemeen bekend was onder de Domeinnaam of een daarmee overeenstemmende naam ten tijde van de registratie van de Domeinnaam en Verweerder heeft, voor zover Klager kan nagaan, geen geregistreerde rechten ten aanzien van de Domeinnaam. In dit licht heeft Verweerder dan ook geen legitiem belang bij het uitbaten van een vakantiepark onder de Domeinnaam. Doordat Verweerder voor een met het merk verwarringwekkende overeenstemmende naam heeft gekozen biedt Verweerder zijn diensten niet aan op een bona fide wijze.

Klager voert tevens aan dat Verweerder handelt in strijd met de Gemeenschapsmerkenverordening en met de Handelsnaamwet.

Klager stelt ten slotte dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Ten eerste moet Verweerder van het nagenoeg identieke merk en handelsnaam van Klager hebben geweten en probeert Verweerder door de Domeinnaam te registreren en te gebruiken bezoekers naar zich toe te trekken. Ten tweede vormt de Domeinnaam "typosquatting". Ten slotte maakt Verweerder bij dit alles willens en wetens inbreuk op de rechten van Klager.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat Klager zich beroept op een beschrijvend merk dat wordt gebruikt om de haven van Amsterdam mee aan te duiden. Voorts stelt Verweerder dat ook de Domeinnaam uitsluitend beschrijvend is, maar dat de Domeinnaam een geheel andere betekenis heeft dan het merk van Klager. De Domeinnaam wordt gebruikt voor een website voor het ontwikkelen van en het verkopen van huizen gelegen in een vakantiepark met de naam "Marina Resort Poort van Amsterdam" gelegen in Uitdam ten noorden van Amsterdam. Volgens Verweerder heeft deze naam een historische en tegelijk moderne lading die voortvloeit uit de cultuur-historische waarde van de hoofdstad.

Verweerder is van mening dat de Domeinnaam niet identiek is aan noch verwarringwekkend overeenstemt met enig geldig recht van Klager. Integendeel, de Domeinnaam wijkt ruim voldoende af van het merk van Klager. Volgens Verweerder is van auditieve overeenstemming geen sprake. Het Engelse woord "port" wordt duidelijk anders uitgesproken dan het Nederlandse woord "poort". Ook de woorden "of" en "van" kennen een duidelijk verschillende uitspraak en verschillende klank(kleur). Auditief klinkt "port of Amsterdem" zeer duidelijk verschillend van "poort van Amsterdam".

Visueel is slechts sprake van een zeer geringe mate van overeenstemming. Volgens Verweerder wijkt de Domeinnaam begripsmatig en conceptueel ook sterk af van "port of Amsterdam".

Verweerder stelt dat hij recht op en legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder voert aan dat er bona fide gebruik van de Domeinnaam wordt gemaakt. Verweerder is door Klager voor het eerst in juli 2015 op de hoogte gebracht van de vermeende rechten van Klager. Verweerder maakte toen reeds op een bona fide manier gebruik van de door zijn geregistreerde Domeinnaam. In dit verband stelt Verweerder de Domeinnaam te gebruiken als adres voor een informatiepagina over de verkoop van zijn recreatiewoningen. Daarbij is ook de term "poort van" een volstrekt logische, beschrijvende term voor hetgeen de locatie van Verweerder is, namelijk een toegangspoort tot Amsterdam. Er wordt vermeld op de website van Verweerder dat Amsterdam op nog geen kwartier rijden ligt.

Ten slotte stelt Verweerder dat de Domeinnaam niet te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. Volgens Verweerder heeft Klager niet bewezen dat er sprake is van kwade trouw, terwijl de bewijslast op Klager rust. Klager heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat Verweerder wist of had moeten weten van het bestaan van enige rechten van Klager. Deelname aan SAIL Amsterdam na de registratie van de Domeinnaam is daarvoor niet voldoende. De aanduiding "port of Amsterdam" is ook niet in de broncode van de website van Verweerder verwerkt. Hiernaast vermeldt de website onder de Domeinnaam duidelijk dat internetgebruikers van doen hebben met de website van Verweerder. Ten slotte stelt Verweerder dat partijen (inclusief hun websites) op geen enkele wijze met elkaar concurreren.

6. Oordeel en Bevindingen

Het Panel oordeelt conform paragraaf 15 van de Regels over de Klacht op basis van verklaringen en documenten die zijn ingediend, en met inachtneming van de UDRP, de Regels en de regels en rechtsbeginselen die het Panel van toepassing acht.

Het Panel zal voorbij gaan aan de stellingen en verweren van Klager en Verweerder die zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerkenverordening, aangezien de UDRP door haar eigen procedure en inhoudelijke regels wordt beheerst.

Op grond van paragraaf 4(a) van de UDRP dient Klager in dit geschil te stellen en, met een voldoende graad van waarschijnlijkheid, te bewijzen dat:

(i) de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een merk waarin Klager rechten heeft; en

(ii) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

(iii) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Klager heeft aangetoond dat hij rechthebbende is met betrekking tot het Gemeenschapsmerk PORT OF AMSTERDAM.

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP kan aan het Top-Level Domein ".com" voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het merk van Klager anderzijds.

Aangezien de Domeinnaam niet identiek is aan het merk van Klager, dient onderzocht te worden of er verwarringwekkende overeenstemming bestaat tussen het merk van Klager enerzijds en de Domeinnaam anderzijds. Het Panel overweegt op dit punt het volgende.

Tussen het merk van Klager en de Domeinnaam bestaan slechts kleine visuele en auditieve verschillen. Tussen "port" in het merk en "poort" in de Domeinnaam bestaat het verschil uit de toevoeging van de letter "o"; de twee woorden klinken praktisch gelijk. Het woord Amsterdam komt zowel in het merk als in de Domeinnaam voor. Het Engelse woord "of" en het Nederlandse woord "van" verschillen maar beide woorden spelen in het merk en de Domeinnaam een ondergeschikte rol en zijn bovendien beide beschrijvend van aard. Visuele en auditieve verwarringwekkende overeenstemming is derhalve waarschijnlijk.

Ter vermijding van mogelijk misverstand merkt het Panel op dat onder de UDRP "verwarringwekkende overeenstemming" vooral een ontvankelijkheidscriterium is en niet verward kan worden met het begrip in het merkenrecht.

Het Panel oordeelt dan ook dat voldaan is aan het eerste vereiste van paragraaf 4(a)(i) van de UDRP.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van paragraaf 4(a)(ii) van de UDRP moet Klager aantonen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Als onbetwist staat vast dat Verweerder de Domeinnaam voor het indienen van de Klacht op 4 december 2015 heeft gebruikt voor een uitgebreide in de Nederlands taal gestelde website voor het ontwikkelen van en het verkopen van huizen gelegen in een vakantiepark met de naam "Marina Resort Poort van Amsterdam". Uit de door partijen geproduceerde stukken is het niet duidelijk of de website "www.poortvanamsterdam.com" door Klager al werd gebruikt voordat Klager's merkengemachtigde Verweerder op 3 juli 2015 sommeerde het gebruik van het merk te staken en de Domeinnaam en de verder door Verweerder verkregen gerelateerde domeinnamen <poortvanamsterdam.eu> en <poortvanamsterdam.nl> over te dragen. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat Verweerder terzake toen al voorbereidingen trof. Hierbij speelt een rol dat de merkengemachtigde van Klager in zijn sommatie verwees naar het gebruik door Verweerder van de woorden "Marina Resort Poort van Amsterdam" op Facebook. Bovendien blijkt uit de door Klager en/of Verweerder geproduceerde stukken dat Verweerder in ieder geval op 9 september 2015 een uitgebreide website aan de Domeinnaam had gekoppeld. Uit de publiek toegankelijke website "www.archive.org" blijkt ten slotte dat Verweerder op 6 en 10 juli 2015 reeds gebruik maakte van de gerelateerde website "www.poortvanamsterdam.nl" terwijl de Domeinnaam wordt gebruikt voor een redirect naar de website "www.poortvanamsterdam.nl".

Tegen deze achtergrond merkt het Panel op dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor een uitsluitend in de Nederlandse taal gestelde website gericht op het promoten van het vakantiepark genaamd "Marina Resort Poort van Amsterdam" zonder daarbij in te haken op het merk van Klager of daaraan kennelijk afbreuk te doen; dit gebruik hangt samen met de beschrijvende betekenis van de drie woorden waaruit de Domeinnaam bestaat.

Het Panel oordeelt dan ook dat Verweerder recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam en daarmee is aan het tweede vereiste van paragraaf 4(a)(ii) van de UDRP niet voldaan.

C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

In de visie van het Panel is er geen sprake van het te kwader trouw registreren en gebruiken van de Domeinnaam.

Er is geen sprake van door Klager gestelde "typosquatting" en evenmin is door Klager aangetoond dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het merk van Klager voor zo ver relevant in deze zaak.

De Domeinnaam is door Verweerder ook niet geregistreerd om de activiteiten van Klager te verstoren.

Verder valt niet in te zien dat internetgebruikers met opzet naar de website van Verweerder worden geleid door het scheppen van mogelijke verwarring qua oorsprong of anderszins met het merk van Klager.

Het Panel oordeelt dan ook dat niet voldaan is aan het derde vereiste van paragraaf 4(a)(iii) van de UDRP.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande, wijst het Panel de Klacht af.

Dinant T. L. Oosterbaan
Administratief Panel
Datum: 25 januari 2016