WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar ve Sanayi Ticaret A. Ş. v. Panelonline.Net / Mikro Kurumsal Dan. Bilg. Ltd. Sti.

Dava No. D2015-1181

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul Türkiye'de yerleşik, Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye tarafından temsil edilen, Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar ve Sanayi Ticaret A. Ş.'dir.

Şikayet Edilen, Austin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik Panelonline.Net ve İstanbul Türkiye'de yerleşik, Erdem Kaya Partners Patent & Trademark Attorneys, Attorneys at Law, Türkiye tarafından temsil edilen, Mikro Kurumsal Dan. Bilg. Ltd. Şti.'dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <mikro.com> Alantron Bilişim Ltd. Şti. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 8 Temmuz 2015 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 9 Temmuz 2015 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 13 Temmuz 2015 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu berlirtmiştir. Merkez'in 14 Temmuz 2015 tarihli iletisi sonrasında Şikayet Eden 16 Temmuz 2015 tarihinde tadil edilmiş Şikayet'ini sunmuştur.

Merkez, Şikayet'in ve tadil edilmiş Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 20 Temmuz 2015'de başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 9 Ağustos 2015 olarak belirlenmiştir. 21 Temmuz 2015 tarihinde, Şikayet Eden'in ilave beyanı Merkez tarafından alınmıştır. 5 Ağustos 2015 tarihinde cevap ek süre talebi Merkez tarafından alınmıştır. 6 Temmuz 2015 tarihinde Merkez ek süre talebini kabul etmiş ve cevap verme süresi 13 Ağustos 2015 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez'e resmi Cevap 13 Ağustos 2015 tarihinde sunulmuştur. 21 Ağustos 2015 tarihinde, Şikayet Eden'in ikinci ilave beyanı Merkez tarafından alınmıştır. Bunun yansıra Şikayet Edilen, 2 Eylül 2015 tarihinde Şikayet Eden'in ek dilekçesi'ne cevap dilekçesini Merkez'e sunmuştur.

Merkez, 2 Eylül 2015 tarihinde üç üyeli İdari Hakem Heyeti olarak Selma Ünlü, Gökhan Gökçe ve Uğur G. Yalçıner'i atamıştır. İdari Hakem Heyeti, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar'in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

İdari Hakem Heyeti dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

1) Şikayet Eden, kendisine ait <mikro.com.tr> alan adını 8 Mayıs 2004 tarihinde tescil ettirmiştir.

2) Şikayet Eden'in şikayetine dayanak gösterdiği 1996 yılından 2010 yılına uzanan dönemde gerçekleştirilmiş "Mikro" ibaresini içeren tescilli markaları bulunduğu tespit edilmiştir.

3) İhtilaflı alan adı ilk olarak 7 Temmuz 1995 tarihinde tescil edilmiştir.

4) İdari Hakem Heyeti, ihtilaflı alan adını taşıyan web sitesine girmeye çalışmışsa da söz konusu web sitesinin şu an için aktif olmadığını görmüştür.

5) Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının üzerinde hak sahibi olduğunu "Mikro" ibareli tanınmış markası ve adına tescilli MİKRO markaları ve yine adına tescilli <mikro.com.tr> alan adı ile aynı olduğunu, Şikayet Edilen'in alan adı üzerinde hakkının olmadığını ve kötü niyetli olduğunu beyan etmiştir.

6) Şikayet Eden, idari işlem sürecinin başladığı 20 Temmuz 2015 tarihinden sonra 21 Temmuz 2015 tarihinde ek dilekçe sunmuştur.

7) Şikayet Edilen süresi içinde 13 Ağustos 2015 tarihinde cevap dilekçesini sunmuştur.

8) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adının üzerinde kendisinin meşru hakları olduğunu, ticaret unvanının esas unsurunun MİKRO ibaresinden oluştuğunu, Şikayet Eden ile sözleşmeye dayalı olarak 2010 yılından beri iş ilişkisini olduğunu, kendisinin kötü niyetli olmadığını beyan etmiştir.

9) Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in sunmuş olduğu Cevap Dilekçesine cevap olarak 21 Ağustos 2015 tarihinde Ek Dilekçe-2 başlıklı bir dilekçe daha sunmuştur.

10) Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in 21 Ağustos 2015 tarihindeki dilekçesine cevap olarak 3 Eylül 2015 tarihinde ek dilekçe sunmuştur.

11) İhtilaflı alan adı Şikayet Edilenlerden Mikro Kurumsal tarafından 2011 yılında satın alınmıştır.

İdari Hakem Heyeti taraflarca sunulan yukarıda belirtilen tüm dilekçeleri dikkate almıştır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir;

(ii) Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır; ve

(iii) İhtilaflı alan adı, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

Şikayet Eden, şikayet dilekçesini sunduktan sonra, 21 Temmuz 2015 tarihinde sunmuş olduğu ek dilekçe ve Şikayet Edilen'in Cevap Dilekçesine cevap olarak 21 Ağustos 2015 tarihinde sunmuş olduğu Ek Dilekçe-2 başlıklı dilekçede aşağıdaki iddialarda bulunmuştur.

(i) Ayniyet Yahut Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzerlik

Şikayet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde "Mikro" ifadesi ve bu ifadeye eklenen ibareler ile oluşturulmuş markalar üzerinde tescile sahip olduğunu, ihtilaflı alan adının, sahibi olduğu bu tescilli markalardan kaynaklanan yasal haklarını doğrudan ihlal ettiğini, üstelik markalarının sektörde tanınmış olduğunu iddia etmiştir.

Ayrıca Şikayet Eden'in sahip olduğu 2004 yılında tescil edilen <mikro.com.tr> alan adına karıştırılacak derecede benzer olan <mikro.com> alan adının tescil ettirilmesinin tüketiciler nezdinde karıştırılabileceğini iddia etmiştir.

Genel üst seviye alan adı uzantılarının, bu olayda ".com" uzantısının, karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtmiştir.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'e herhangi bir lisans veya diğer yetki vermediğini belirtmiştir. Şikayet Edilen'in ihtilafa konu alan adı üzerinde ürün pazarlayıp, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunduğunu belirtmiştir. Aralarında geçmişte akdedilen bir bayilik sözleşmesi bulunduğunu ve bu sözleşmede MİKRO tescilli markasının ve "Mikro" ibaresinin telif haklarının Şikayet Eden'e ait olduğuna ilişkin hüküm bulunduğunu iddia etmiştir.

İhtilafa konu alan adının 2011 yılında Mikro Kurumsal tarafından satın alındığı ve içeriğinde MİKRO ürünlerine ilişkin satış işlemlerinin yapıldığına yer vermiştir.

Söz konusu web sitesi yayınında Şikayet Eden'in izni olmadan tescilli marka ve logo olan "MİKRO Erp Çözüm Ortağı" bildirimi yapıldığını söylemiştir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen ile arasında herhangi bir hukuki ilişki bulunmadığını, ihtilaflı alan adı içeriğinde Şikayet Eden tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olarak yanıltıcı nitelikte ticari bilgi verildiğini, tüketicilerin yanlış bilgilendirildiğini ve yönlendirildiğini iddia etmiştir.

Söz konusu alan adının 2011 yılında Şikayet Edilen tarafından alınıp kullanılması amacının Şikayet Eden'in tanınmışlığından faydalanmak olduğunu, Şikayet Eden'in ".com" uzantılı alan adını kullanmasını engellemek niyeti olduğunu, web sitesi yayınına başlandıktan sonra firmanın uyarı almasını akabinde olası davalarda taraf olmamak adına alan adının "Panelonline.net" şeklinde tanımsız bir isme devredildiğini iddia etmiştir.

Mikro Kurumsal firmasına Sikayet Eden tarafından yalnızca bayilik-çözüm ortaklığı anlaşması ile satış yetkisi verildiği ve anlaşmada "Mikro" ibaresine bağlı hakların Şikayet Eden'de bulunduğu belirtilmiştir.

Şikayet Edilen'in Google arama motorunda "mikro" anahtar kelimesine "Mikro Yazılım" şeklinde reklamlar verdiğini ve MİKRO'ya ulaşmaya çalışan tüketicilerin algısında karışıklık yaratmak istediğine yer vermiştir.

Bu sebeplerle de, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini ve kullandığını belirterek ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir.

Şikayet Eden, 21 Temmuz 2015 tarihinde sunduğu Ek Dilekçe ile uyuşmazlığa konu alan adına ilişkin başlatılan idari sürecin Şikayet Edilen'e tebliğ edilmesi üzerine kendisine tebligat ulaştıktan 1 gün sonra web sitesi yayınını durdurduğunu bildirmiştir. Şikayet Edilen'in bu hareketinin altında yatan sebebin delil tespitini engellemek olduğunu vurgulamıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in cevap dilekçesine karşılık sunduğu EK-2 dilekçesi ile ise MİKRO içerikli farklı mal ve hizmet sınıflarında tescilli veya başvuru halinde bulunan markaları sunarak "Genel bir ibare" olduğunu iddia etmenin tamamen yanıltıcı bir yönlendirmeden ibaret olduğunu, marka hakkının ticaret unvanına göre daha üstün bir hak sağladığını çünkü yasalar nezdinde bir ibarenin koruyuculuğunun yalnızca tescilli marka ile yapılabildiğini savunmuştur. Ayrıca cevap dilekçesinde iddia edildiğinin aksine web sitesinin yayından kaldırılmasının "saygıdan" olmadığını, nitekim öyle olsaydı taraflar arasındaki sözleşmenin feshedilmesinden 41 gün sonra yani Şikayet bildiriminin ertesi günü değil, daha kısa sürede yayından kaldırılması gerektiğini iddia etmiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen'in cevap süresine uzatım talep ettikten sonra süresine uygun olarak 13 Ağustos 2015 tarihinde cevap sunduğu görülmüştür. Bunun yanısıra Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in 21 Ağustos 2015 tarihindeki dilekçesine cevap olarak 3 Eylül 2015 tarihinde ek dilekçe sunmuştur. Şikayet Edilen dilekçelerindeki iddiaları aşağıda özetlenmiştir.

Şikayet Edilen 2008 yılından bu yana "Mikro Kurumsal" ifadesini içeren ticaret unvanını kullandığını ve bu durumdan Şikayet Eden'in baştan beri haberi olduğunu iddia etmiştir. Şikayet Eden ile Şikayet Edilen arasından 2010 yılından 2015 Haziran ayına kadar sorunsuz bir şekilde "Çözüm Ortaklığı" ilişkisinin yürütüldüğünü ve Şikayet Edilen'in ihtilafa konu alan adını sorunsuz bir şekilde kullandığını söylemiştir. Nitekim aralarındaki sözleşme gereği Şikayet Eden'in de web sitesindeki satışı artırmak amacıyla yatırımda bulunduğunu bildirmiştir. Şikayet Eden'in ise sitenin bilinir hale gelmesi hasebiyle sitenin kendisine devri için baskı yaptığını ifade etmiştir.

(i) Ayniyet Yahut Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzerlik

"Mikro" ifadesini içeren ya da onunla aynı birçok marka bulunduğu ve sırf ayırt ediciliği düşük MİKRO markasına dayanarak tekel hakkı elde edilemeyeceğini belirtmiştir.

Şikayet Eden'in MİKRO değil MİKRO YAZILIMEVİ ve MYE markalarıyla tanınmış olduğunu bildirmiştir.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikayet Edilen, 1996 yılında İstanbul'da donanım firması olarak kurulduğunu, şikayete konu alan adının tescilinden 3 yıl önce olan 2008 yılından bu yana 7 yıldır, "MIKRO KURUMSAL DANISMANLIK TELEKOMÜNIKASYON EĞİTİM BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT VE SAN.TIC.LTD.ŞTİ." ticaret unvanıyla yazılım danışmanlık ve satış hizmetleri verdiğini ifade etmiştir.

Şikayet Edilen'in uyuşmazlığa konu alan adını 2011 yılından beri kullandığını aralarındaki Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi de dikkate alındığında Şikayet Eden'in bildiğini ifade etmiştir. "Mikro Kurumsal" ifadesi bulunan ticaret unvanına dayanarak tanımlayıcı ve jenerik "Kurumsal" ifadesini atıp ticaret unvanının esas unsuru "Mikro" ifadesini alan adı olarak tescil ettirmesinin en doğal hakkı olduğunu belirtmiştir.

Ticaret unvanının da en az marka hakkı kadar yasal dayanak sağladığını iddia etmiştir.

Şikayet Edilen'in MİKRO markası üzerinde tescilsiz marka hakkı bulunduğunu, geçmişte Şikayet Eden'in MİKRO markasının tescilli olmadığı başka sınıflarda MİKRO KURUMSAL marka başvurusunda bulunduğunu ancak söz konusu markanın MİKRO ibaresi içeren başka markalar dayanak gösterilerek reddedildiğini bildirmiştir.

Şikayet Edilen'in söz konusu internet sitesinde edindiği kazancın haksız kazanç elde etme amacı taşıyamayacağı, nitekim bu siteden olan kazancın %60'ının Şikayet Eden'e verildiği, tüm kullanımların Şikayet Eden'in izni çerçevesinde gerçekleştirildiğini iddia etmiştir.

"MİKRO ERP" markasının tüm çözüm ortaklarının sitesinde kullanılmasının zorunlu olduğunu, Şikayet Eden'in ise haksız biçimde alan adının transferini talep ettiğini ve bunun gerçekleştirilmemesi üzerinde 8 Haziran 2015 tarihinde aralarındaki sözleşmeyi haksız şekilde feshettiğini iddia etmiştir.

Şikayet Edilen'in alan adındaki içeriği kaldırmasındaki sebebin Şikayet Eden'in haklarına saygı duyması olduğunu ileri sürmüştür.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Edilen'in, ihtilaf konusu alan adını Şikayet Eden'in ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmediğini, ihtilaflı alan adının satın alınması teklifinin Şikayet Eden'e de yapıldığını ancak teklifin kabul edilmediğini ileri sürmüştür.

Şikayet Edilen'in alan adı tescilini Şikayet Eden'in ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmadığını ve Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in rakibi olmadığı gibi, ihtilaf konusu alan adını aslında Şikayet Eden'in işletmesini/işlerini engellemek amacıyla tescil ettirmediğini, nitekim sitedeki kazancın %60'ının Şikayet Eden'de olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca alan adının 2011 yılından sonra gizlice PANELONLINE üçüncü şahsına devredilmediğini, taraflar arasındaki sözleşme gereği tarafların MİKRO ürünlerinin en iyi şekilde satılması için gerekli maddi manevi çaba ve çalışmayı göstermekle yükümlü olduklarını dolayısıyla Google'daki reklam faaliyetlerinin kötü niyet teşkil edemeyeceğini iddia etmiştir.

(iv) Tersine Alan Adı Korsanlığı

Şikayet Eden'in, işbu Şikayeti, Şikayet Edilen'in ticaret unvanının uzun yıllardır tescilli ve kullanılmakta olduğunu, dolayısıyla alan adı üzerinde yasal bir hakkı olduğunu bilerek sunduğunu ifade etmiştir.

Şikayet Eden'in, Panel'i yanıltmak ve alan adını elde edebilmek için bilinçli olarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu iddia etmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden'dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzerlik

Bu başlık altında Şikayet Eden tarafından kanıtlanması gereken iki husus vardır. Bunlardan ilki marka üzerinde öncelikli hakkı olduğunu kanıtlaması ikincisi ise şikayet konusu alan adı ile dayanak markanın aynı ya da karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olmasıdır. Dolayısıyla Şikayet Eden'in öncelikle "Mikro" ibaresi üzerinde hak sahipliği bulunup bulunmadığını kanıtlamalıdır.

Şikayet Eden MİKRO içerikli markalarına ilişkin olarak Türkiye'deki alan adının kayıt tarihinden sonraki tarihli marka tescil belgelerini sunmuştur. Ancak Paragraf 4(a)(i) zaten marka tescilinin alan adı tescilinden önceki tarihli olma koşuluna ilişkin bir açıklama içermemektedir. Bu husus kötü niyetin değerlendirilmesinde esas alınabilecektir. Nitekim WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") paragraf 1.4.'te bu konuya ilişkin açıklamada marka hakkının alan adı tescilinden önce var olması şartı aranmaması gerektiği yönündedir.

İlgili kararlar:

Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, WIPO Case No. D2001-0827; AB Svenska Spel v. Andrey Zacharov, WIPO Case No. D2003-0527; Iogen Corporation v. IOGEN, WIPO Case No. D2003-0544; MADRİD 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites, WIPO Case No. D2003-0598.

WIPO Overview 2.0'da Şikayet Eden'in önceki tarihli marka tescili bulunması gerektiğine ilişkin bir bilgi bulunmadığından Şikayet Eden'in kararın verildiği zaman marka hakkının bulunduğunun gösterilmesi yeterli olacaktır.

Dolayısıyla Şikayet Eden Paragraf 4(a)(i) ile aranan ilk şartı sağlamıştır. İkinci şart ile ilgili olarak ise ihtilaflı alan adı marka ile ayniyet teşkil etmektedir. Benzer dosyalarda, İdari Hakem Heyetleri URL başlangıçlarının ya da genel üst seviye alan adı uzantılarının önem arz eden bir kaynak içermediğini ve marka ile o markayı içeren alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle İdari Hakem Heyeti, ".com" son ekinin herhangi bir önem arz etmediği görüşündedir. Dolayısıyla ikinci şart da sağlanmıştır.

Bu çerçevede İdari Hakem Heyeti, Politika'nın 4(a)(i) no'lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika'nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden'in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika'nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) "Şikayet Edilen'in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli ("bona fide") mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikayet Edilen'in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikayet Edilen'in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı".

İspat yükü kural olarak, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığının ilk bakışta kanıtlamak zorunda olan Şikayet Eden'dedir. Şikayet Eden'in Şikayet'inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikayet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Karara konu olayda Şikayet Edilen sürekli olarak alan adı üzerinde meşru hakkı olduğunu belirtiyor ve bu hakkını Şikayet Eden ile aralarında akdedilen, iki tarafça da dilekçe eklerinde sunulan "Retail Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi"'ne dayandırıyor. Şikayet Eden ise iddiasını söz konusu sözleşmedeki 3a-18 no.lu maddesinde yer alan "ÇÖZÜM ORTAĞI, MİKRO'nun ünvanının ve pazarladığı ürünlerin markasını ve ona bağlı olan ve ondan doğan marka, patent, telif hakları gibi haklar ve ticari itibarın, MİKRO veya MİKRO'ya lisans veren hak sahiplerinde olduğunu kabul ve taahhüt eder" hükmüne dayandırmakta ve Şikayet Edilen'in MİKRO ibaresi üzerinde hiçbir hakkı olmayacağını iddia etmektedir.

İki taraf da ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından 2011 yılında alındığını belirtmiştir. Kesin delillerin bulunmaması sebebiyle, İdari Hakem Heyeti <archive.org> sitesinde yaptığı araştırmada ihtilaf konusu alan adının taraflar arasında 27 Eylül 2010 tarihinden imzalanan Sözleşme'den önce 1 Eylül 2009 tarihindeki sayfasına ulaşmış ve alan adının Şikayet Edilen "Mikro Kurumsal" tarafından kullanıldığını, ana sayfada sol üst köşede "Mikro Kurumsal" ibaresinin sağ üst köşede de "Mikro ERP Çözüm Ortağı" ibaresinin yer aldığını, sitenin bilgisayar yazılım ve donanımları ile ilgili olarak kullanıldığını tesbit etmiştir.

İdari Hakem Heyeti <archive.org> sitesinde yaptığı araştırmada ayrıca ihtilafın ortaya çıkmasından önceki en son kayıt olarak 22 Kasım 2014 tarihindeki sitenin içeriğine de ulaşmıştır. Bu sitede yapılan incelemede HAKKIMIZDA sayfasında; "…. Başta Mikro Yazılımevinin Kurumsal Kaynak Planlama – ERP ,Üretim Kaynak Planlama – MRP1, MRP2, B2B ve Retail ürün gruplarında Türkiye genelinde büyük bir kitleye paket veya özel çözümler sunmaktadır. …. Mikro Kurumsal , Türkiye'nin en önde gelen yazılım firmalarından Mikro Yazılımevi'nin (+A) çözüm ortağı olmaktadır ….. 1996 yılında İstanbul'da donanım firması olarak kurulduk. 2001 yılında Mikro Yazılımevi'nin yetkili satıcısı olarak hizmet vermeye başladık. 2010 yılında Mikro Yazılımevi'nin Çözüm ortağı olarak hayatımıza devam etmekteyiz." ifadelerinin bulunduğunu tesbit etmiştir.

İdari Hakem Heyeti; taraflar arasındaki iş ilişkisinin esasını oluşturan 27 Eylül 2010 tarihinde imzalanmış Sözleşmenin 3a-18 nolu maddesindeki; "ÇÖZÜM ORTAĞI, MİKRO'nun ünvanının ve pazarladığı ürünlerin markasını ve ona bağlı olan ve ondan doğan marka, patent, telif hakları gibi haklar ve ticari itibarın, MİKRO veya MİKRO'ya lisans veren hak sahiplerinde olduğunu kabul ve taahhüt eder" hükmü ile birlikte,

- Taraflar arasında 2010'dan 2015'e kadar geçen süreçte Sözleşmeye dayalı bir iş ilişkisinin bulunması,

- Bu dönemde ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen üzerinde bulunması,

- Bu dönemde Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adının kullanımına ilişkin herhangi bir itirazının bulunmaması,

- İhtilaflı alan adının Şikayet Edilen'in ticaret unvanının esas unsuru olması ve 2008 yılından beri kullanılıyor olması,

- Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını taraflar arasında 27 Eylül 2010 tarihinde akdedilen Sözleşmenin imzalanmasından önce de bilgisayar yazılım ve donanımları ile ilgili olarak kullanmış olması, bu kullanımda ilgili web sitesinde ana sayfada sol üst köşede "Mikro Kurumsal" ibaresinin sağ üst köşede de "Mikro ERP Çözüm Ortağı" ibaresinin yer alması,

durumlarını da dikkate almış ve Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının olduğuna karar vermiştir.

Bu sebeple İdari Hakem Heyeti, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek delillerin bulunduğunu ve Şikayet Eden'in sunduğu delillerin ve iddiaların Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerinin bulunmadığını kanıtlamaya yeterli olmadığına karar vermiştir.

Şikayet Edilen'in hak ve meşru menfaatleri bulunduğundan İdari Hakem Heyeti, Şikayet'in Politika'nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları karşılamadığı kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Yukarıda "B. Haklar ve Meşru Menfaatler" başlığı altındaki değerlendirmeler dikkate alındığında ŞİKAYET EDEN'in, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiğini ve kullanıldığını kanıtlayamadığı sonucuna varılmıştır. Buna bağlı olarak da İdari Hakem Heyeti, Politika'nın 4(a)(iii) no'lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlanmadığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika'nın söz konusu 3. şartının Şikayet Eden tarafından kanıtlanamadığı kanaatine ulaşmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem Heyeti, Tarafların arasındaki ihtilafın kapsamlı bir ihtilaf olduğunu, Politika ve Kurallar'ın çözümlemeyi amaçladığı tipik bir alan adı korsanlığı veya kötüniyetli tescil söz konusu olmadığını ve tarafların arzu etmeleri halinde yetkili mahkemelere başvurabileceklerini belirtmekle birlikte, Politika ve Kurallar kapsamında Şikayet'in reddine karar vermiştir.

Bunun yanı sıra İdari Hakem Heyeti, Politika ve Kurallar uyarınca şartları bulunmadığı gerekçesiyle, Tersine Alan Adı Korsanlığı iddiasının da reddine karar vermiştir.

Uğur G. Yalçıner
Baş İdari Hakem

Selma Ünlü
İdari Hakem

Gökhan Gökçe
İdari Hakem
Tarih: 28 Eylül 2015