WIPO Arbitration and Mediation Center

Rozstrzygnięcie Zespołu Orzekającego

Dell, Inc. przeciwko Dariusz Szpakowski

Numer Sprawy: D2014-1625

1. strony

Powodem jest Dell,Inc., z siedzibą w Texasie, Stany Zjednoczone, Ameryki, reprezentowany przez Hogan Lovells (Paryż) LLP, Francja.

Pozwanym jest Dariusz Szpakowski, zamieszkały w Trawnikach, Polska.

2. Nazwa domeny oraz rejestrator

Przedmiotem sporu jest nazwa domeny <wwwdell.org>, zarejestrowana przez OVH.

3. Opis czynności dokonanych w postępowaniu

Pozew został złożony w Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Centrum) w dniu 19 września 2014 roku. W dniu 19 września 2014 roku, Centrum przesłało pocztą elektroniczną OVH prośbę o weryfikację rejestratora w odniesieniu do przedmiotowej nazwy domeny. W dniu 24 września 2014 roku OVH przesłało do Centrum pocztą elektroniczną odpowiedź, potwierdzając, że Pozwany jest abonentem nazwy domeny i podając dane do kontaktu z reprezentantem administracyjnym, technicznym i płatnikiem. W tej samej korespondencji, OVH wskazało, że data wygaśnięcia spornej nazwy domeny to 28 sierpnia 2014 roku, w związku z czym domena pozostaje w tzw. Okresie Wykupu (Redemption Grace Period). W dniu 24 września 2014 roku Centrum zwróciło się do OVH z prośbą o określenie czynności, które strony powinny podjąć w celu zachowania nazwy domeny do czasu zakończenia postępowania. Rejestrator tego samego dnia wyjaśnił, że sporna nazwa domeny pozostaje zablokowana i nie wymaga podjęcia przez strony żadnych czynności aż do zakończenia postępowania, po którym możliwe będzie odnowienie nazwy domeny lub jej przeniesienie. Dopiero wówczas, w razie braku stosownych czynności uprawnionego podmiotu, nazwa domeny wygaśnie.

Dnia 26 września 2014 roku Powód przesłał Pozwanemu pocztą elektroniczną kopię Pozwu wraz z załącznikami. W odpowiedzi, Pozwany wyraził chęć współpracy w celu rozwiązania sporu. Dnia 29 września 2014 roku Centrum poinformowało Pozwanego drogą elektroniczną o możliwości zwieszenia postepowania w celu negocjowania ugody oraz o skutkach zawarcia ugody dla postępowania oraz jego kosztów. Dnia 30 września 2014 roku Powód odrzucił możliwość zakończenia sporu w drodze ugody i zwrócił się do Centrum o kontynuowanie postępowania.

Centrum potwierdziło, że Pozew spełnia wymagania formalne określone w Jednolitej Polityce Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen (Polityka), w Regulaminie dla Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów (Regulamin) oraz w Regulaminie Dodatkowym WIPO do Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen (Regulamin Dodatkowy).

Zgodnie z paragrafem 2(a) i 4(a) Regulaminu, Centrum oficjalnie zawiadomiło Pozwanego o Powództwie i postępowanie rozpoczęło się w dniu 3 października 2014 r. Zgodnie z paragrafem 5(a) Regulaminu, terminem do złożenia Odpowiedzi na Pozew był dzień 23 października 2014 r. Pozwany przesłał Odpowiedź na Pozew pocztą elektroniczną w dniu 22 października.

Centrum powołało w przedmiotowej sprawie Piotra Nowaczyka jako jedynego członka Zespołu Orzekającego w dniu 7 listopada 2014 roku. Zespół Orzekający uznał swoje powołanie za właściwe i złożył Oświadczenie Akceptacji i Deklarację Bezstronności i Niezależności, wymagane przez Centrum w celu zapewnienia spełnienia warunku z paragrafu 7 Regulaminu.

Językiem postępowania jest język polski. Zgodnie z paragrafem 11(a) Regulaminu: "o ile Umowa Rejestracyjna lub Strony nie stanowi inaczej, językiem postepowania administracyjnego będzie język umowy rejestracyjnej, z zastrzeżeniem, iż Zespól Orzekający, uwzględniając okoliczności postępowania, może postanowić odmiennie". Umowa Rejestracyjna została zawarta w języku polskim. Kwestia ta nie była przedmiotem sporu stron – pisma złożone w sprawie były w języku polskim.

4. Stan faktyczny

Powodem w niniejszym postępowaniu jest Dell, Inc., amerykańska spółka, której siedziba znajduje się w Round Rock, w stanie Texas, USA.

Założony w 1984 roku przez Michaela Della, Dell jest jednym z największych na świecie bezpośrednich sprzedawców systemów komputerowych oraz rozwiązań dla biznesu. Zgodnie z niekwestionowanymi twierdzeniami Powoda, w roku 2012 uzyskał on dochód w wysokosci 62,1 milionów dolarów amerykańskich.

Powód posiada nastepujące znaki towarowe, chroniące nazwę "Dell":

- słowny znak towarowy, zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych dnia 9 października 1990 roku, nr 1616571, dla towarów i usług w klasie 9;

- słowno-graficzny znak towarowy, zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych dnia 25 października 1994 roku, nr 1860272, dla towarów i usług w klasie 9;

- wspólnotowy znak towarowy (słowny), zarejestrowany dnia 6 sierpania 1998 roku, nr 000083295, dla towarów i usług w klasach 9 i 16;

- wspólnotowy znak towarowy (słowno-graficzny), zarejestrowany dnia 26 marca 1998 roku, nr 000083345, dla towarów i usług w klasach 9, 16 i 37.

Zgodnie z bazą WhoIs właściwego rejestratora, domena internetowa <wwwdell.org> została zarejestrowana przez Dariusza Szpakowskiego, zamieszkałego w Trawnikach, Polska.

Przedmiotowa nazwa domeny została zarejestrowana 28 sierpnia 2013 roku.

5. Twierdzenia Stron

A. Powód

Po pierwsze, Powód twierdzi, że rozpoczął używanie nazwy "Dell", nawiązującej do nazwiska swojego założyciela w 1987 roku. Nazwa "Dell" była wykorzystywana na szeroką skalę w odniesieniu do całej gamy dóbr i usług związanych z komputerami. W celu ochrony swoich wyłącznych praw własności intelektualnej do nazwy "Dell", Powód zarejestrował znaki towarowe DELL w ponad 130 krajach na całym świecie.

Po drugie, Powód podnosi, że Dell jest obecnie jedną z najbardziej znanych marek w branży informatycznej na świecie. W celu udowodnienia tego faktu Powód powołuje się m.in. na to poprzednie decyzje Zespołów Orzekających w sprawach UDRP, które uznały i potwierdziły renomę znaku DELL (Dell Inc. v. ASTDomains, sprawa WIPO nr D2007-1819, Dell Inc. v. Radvar Computers LLC, sprawa WIPO nr D2007-1420).

Po trzecie, Powód prowadzi swoją działalność gospodarczą w Internecie poprzez liczne domeny internetowe takie jak: <dell.com>, <dellcomputers.com>, <delldirect.com>, <dellnet.com>, <dellhost.com>, <dellauctions.com>, <dellplus.com>, <dell4me.com> i inne. Pierwsza domena internetowa Powoda, <dell.com>, została zarejestrowana 22 listopada 1988 roku. Zdaniem Powoda, jego obecność w Internecie jest kluczowa dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Następnie, Powód wyjaśnia, że kiedy dowiedział się o zarejestrowaniu spornej nazwy domeny próbował bezskutecznie komunikować się z Rejestrującym. Powód zauważa jednak, że abonent wykupił usługę "OVH WhoIs Obfuscator", polegającą na maskowaniu swoich danych kontaktowych (adres pocztowego, adres e-mail oraz numer telefonu) w wyszukiwarce WhoIs swojego Rejestratora. Dnia 20 grudnia 2013 roku, prawnicy Pozwanego wysłali list do Rejestratora z prośbą o ujawnienia danych kontaktowych abonenta przedmiotowej nazwy domeny. Rejestrator przesłał w odpowiedzi z 26 grudnia 2013 roku, dane kontaktowe Pozwanego. Informacje te umożliwiły wysłanie dnia 20 stycznia 2014 roku przez prawników Powoda listu poleconego oraz wiadomości pocztą elektroniczną z żądaniem zaprzestania wszelkiej działalności związanej ze sporną nazwą domeny oraz przeniesienia jej na Powoda. Według Powoda, Pozwany nigdy nie odpowiedział na to pismo. Nieotwarty list polecony został odesłany prawnikom Powoda z dopiskiem "odrzucony". Email zawierający kopię listu pozostał bez odpowiedzi.

Powód twierdzi, że sporna nazwa domeny jest identyczna lub podobna do znaków towarowych DELL w stopniu wywołującym ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorcy. Sporna nazwa domeny składa się ze znaku towarowego DELL, do którego dołączono przedrostek "www" Zdaniem Powoda, dodatek ten jest oczywiście niewystarczający do zapewnienia odpowiedniego rozróżnienia pomiędzy sporną nazwą domeny a chronionymi znakami towarowymi. W celu potwierdzenia swojej argumentacji, Powód powołuje przykłady poprzednich rozstrzygnięć Zespołów Orzekających w sprawach UDRP. Dalej Powód argumentuje, że dodanie domeny najwyższego poziomu .org nie stanowi wystarczającego elementu odróżniającego, który powinien zostać wzięty pod uwagę przy ocenie podobieństwa nazwy "Dell" oraz znaków towarowych DELL z przedmiotową nazwą domeny.

Następnie, Powód podnosi, że Pozwany nie posiada żadnego prawa ani uzasadnionego interesu w stosunku do przedmiotowej nazwy domeny. Powód sądzi, że do uznania przez Zespół Orzekający tej przesłanki za spełnioną, wystarczające jest, aby przedstawił on dowód prima facie (uprawdopodobnił), iż abonent nie posiada żadnego prawa ani uzasadnionego interesu w stosunku do nazwy domeny. Wówczas ciężar dowodu przechodzi na Pozwanego, który by odeprzeć twierdzenia strony przeciwnej musi przedstawić dowody potwierdzające, że przysługują mu prawa lub uzasadnione interesy w stosunku do spornej nazwy domeny.

Powód wskazuje na podstawie badania rejestrów znaków towarowych, że Pozwany nie posiada żadnych praw wyłącznych do nazwy użytej w spornej nazwie domeny. Ponadto, Pozwany nie jest autoryzowanym dealerem, dystrybutorem czy licencjobiorcą Powoda. Powód nie udzielił też w żaden inny sposób Pozwanemu upoważnienia do jakiegokolwiek wykorzystywania znaku towarowego DELL.

Zdaniem Powoda, Pozwany nie może powoływać się na używanie spornej nazwy domeny w dobrej wierze w celu oferowania towarów i usług ani na to, że jest powszechnie znany poprzez przedmiotową nazwę domeny. Sporna nazwa domeny nie była bowiem nigdy używana w związku z jakąkolwiek aktywną witryną internetową. Według Powoda, nie ma również podstaw, żeby sądzić, że Pozwany poczynił jakiekolwiek widoczne przygotowania do używania <wwwdell.org> w celu oferowania usług w dobrej wierze, przed dostarczeniem powiadomienia o niniejszym sporze. Dalej, Powód wskazuje, że nazwa Pozwanego (Dariusz Szpakowski) nie ma żadnego powiązania z przedmiotową nazwą domeny. Wreszcie, według twierdzeń Powoda, Pozwany nie może bronić się, że używał spornej nazwy domeny zgodnie z prawem (w celu niekomercyjnym) lub w sposób uczciwy. Powód uważa, że przedmiotowa nazwa domeny została celowo zarejestrowana z użyciem sufiksu "www", aby wprowadzić użytkowników Internetu w błąd (ang. typosquatting)

Powód podnosi również, że spełniona została przesłanka z paragrafów 4(a)(iii) i 4(b) Polityki – sporna nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze. Na wstępie argumentacji dotyczącej tej kwestii Powód przekonuje, że okoliczności ilustrujące złą wiarę w paragrafach od 4(b)(i) do (iv) Polityki nie są jedynymi przykładami – katalog ten jest otwarty.

Zdaniem Powoda, znaki towarowe DELL są powszechne na całym świecie a także w Polsce, gdzie Pozwany ma miejsce zamieszkania. W związku z tym zasadne jest twierdzenie, że Pozwany był świadomy istnienia wyłącznych praw Powoda do nazwy "Dell" w czasie rejestracji przedmiotowej domeny. Dodatkowo Powód uważa, że przedstawiony wcześniej argument dotyczący porwania URL (ang. typosquatting) stanowi również dowód złej wiary Pozwanego.

Powód podnosi także, że przedmiotowa nazwa domeny została zarejestrowana w celu odniesienia korzyści z tytułu podobieństwa ze słynnym znakiem towarowym DELL oraz popularnym rozszerzeniem .org.

Dodatkowo, według Powoda, fakt, że sporna nazwa domeny nie przekierowuje do żadnej aktywnej witryny internetowej oraz że Pozwany nie podjął żadnego działania polegającego na jej komercyjnym wykorzystaniu lub sprzedaży, nie może być uznany za przeszkodę w ustaleniu istnienia złej wiary.

Powód podkreśla również w kontekście złej wiary, że Pozwany odmówił przyjęcia listu poleconego oraz nie odpowiedział na jego list wysłany pocztą elektroniczną, wzywający do zaprzestania naruszeń.

B. Pozwany

Pozwany twierdzi, że przedmiotowa nazwa domeny została zarejestrowana w OVH w dniu 28 sierpnia 2013 roku podczas rejestracji innej domeny i jest wynikiem jego błędu. W Odpowiedzi na Pozew podnosi, że od samego początku nie był zainteresowany posiadaniem tej nazwy domeny. W związku z czym, przedmiotowa nazwa domeny nie była w żaden sposób wykorzystywana – Pozwany nie prowadził żadnej działalności związanej z <wwwdell.org> oraz nie umieścił żadnej treści na stronie internetowej, do której prowadzi nazwa domeny. Konsekwentnie, zdaniem Pozwanego, nie odniósł on żadnych korzyści wizerunkowych ani majątkowych w związku z posiadaniem spornej nazwy domeny. Pozwany tłumaczy również, że jego dane kontaktowe w bazie WhoIs były ukryte dla wszystkich domen internetowych, które posiada, a nie jedynie dla <wwwdell.org>.

Następnie, Pozwany podnosi, że wiadomość e-mail od spółki Dell Inc., wysłana dnia 20 stycznia 2013 roku, została przez serwis pocztowy Pozwanego potraktowana jako SPAM, więc nie odczytał jej we właściwym czasie. Również drugi sposób kontaktu był zdaniem Pozwanego nieskuteczny, ponieważ adres pocztowy znajdujący się w wyszukiwarce WhoIs był już nieaktualny.

Według Pozwanego, pierwszą wiadomość dotyczącą postępowania w sprawie spornej nazwy domeny odebrał dnia 24 września 2014 roku (została ona wysłana z adresu domain.disputes@wipo.int). Wtedy niezwłocznie zgłosił chęć współpracy i osiągnięcia porozumienia bez udziału Centrum. Stąd w opinii Pozwanego, nie jest prawdą, że unikał on kontaktu z Powodem.

6. Dyskusja i Ustalenia

A. Identyczność lub podobieństwo w stopniu wywołującym ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorcy

Powód posiada wyłączne prawa do nazwy "Dell" z tytułu zarejestrowanych znaków towarowych, do których należą:

- słowny znak towarowy, zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych dnia 9 października 1990 roku, nr 1616571, dla towarów i usług w klasie 9;

- słowno-graficzny znak towarowy, zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych dnia 25 października 1994 roku, nr 1860272, dla towarów i usług w klasie 9;

- wspólnotowy znak towarowy (słowny), zarejestrowany dnia 6 sierpania 1998 roku, nr 000083295, dla towarów i usług w klasach 9 i 16;

- wspólnotowy znak towarowy (słowno-graficzny), zarejestrowany dnia 26 marca 1998 roku, nr 000083345, dla towarów i usług w klasach 9, 16 i 37.

Przedmiotowa nazwa domeny inkorporuje cały znak towarowy DELL. Dodanie przedrostka "www" nie jest wystarczające do zapewnienia odpowiedniego rozróżnienia pomiędzy sporną nazwą domeny a chronionymi znakami towarowymi. Zespół Orzekający zgadza się z uzasadnieniem decyzji w sprawie Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc. (sprawa WIPO nr D2000-0441), w którym podkreślono, że "www" to powszechnie znany akronim, oznaczający "world wide web", czyli "ogólnoświatową sieć". Dodatkowo, akronim ten jest powszechnie używany (gdy zakończony jest kropką) do nazw domen w adresie URL dla stron internetowych w Internecie. Dlatego, litery "www" powodują skupienie szczególnej uwagi na kolejnym słowie, w tym wypadku na chronionej prawnie nazwie "Dell". Co więcej, jak wskazał Zespół Orzekający w sprawie World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Matthew Bessett (sprawa WIPO nr D2000-0256) praktyczny efekt poprzedzania znaku towarowego literami "www" w nazwie domeny jest tzw. piractwem domenowym (ang. typo-piracy lub typosquatting),czyli przyciąganiem do rożnych witryn internetowych użytkownika Internetu, który omyłkowo nie wstawi kropki po literach "www" wpisując adres URL docelowej witryny internetowej. Rozszerzenie .org nie jest z kolei brane pod uwagę w ramach analizy identyczności lub podobieństwa spornej nazwy domeny i znaku towarowego.

Z uwagi na wizualne podobieństwo oraz możliwość tzw. porwania URL (ang. typosquatting), niniejszy Zespól Orzekający uznaje, ze nazwa domeny <wwwdell.org> jest podobna (w stopniu wprowadzającym w błąd) do znaku towarowego DELL należącego do Powoda.

Z tych względów Zespół Orzekający przyjmuje, że przesłanka z paragrafu 4(a)(i) Polityki została spełniona przez Powoda.

B. Prawa do nazwy lub uzasadniony interes prawny

Analizując zagadnienie możliwych praw Pozwanego do spornej nazwy domeny lub jego uzasadnionego interesu prawnego związanego z tą nazwą domeny, Zespół Orzekający wziął pod uwagę następujące okoliczności:

a) Pozwany nie jest autoryzowanym dealerem, dystrybutorem czy licencjobiorcą Powoda,

b) Powód nie udzielił też w żaden inny sposób Pozwanemu upoważnienia do jakiegokolwiek wykorzystywania znaku towarowego DELL,

c) Pozwany nie jest powszechnie znany pod sporną nazwą domeny,

d) sporna nazwa domeny nie była nigdy używana w związku z jakąkolwiek aktywną witryną internetową.

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem w sprawach UDRP, Zespół Orzekający uważa, że Powód uprawdopodobnił brak prawa lub uzasadnionego interesu Pozwanego w stosunku do przedmiotowej nazwy domeny (Zob. Avid Dating Life Inc. v. Zhu Xumei, sprawa WIPO nr DCO2014-0006).

W ramach obrony, Pozwany stwierdził, że nie prowadził żadnej działalności związanej z <wwwdell.org> oraz nie umieścił żadnej treści na stronie internetowej, do której prowadzi nazwa domeny. Potwierdza to jedynie, że Pozwany nigdy nie używał spornej nazwy domeny w dobrej wierze w celu oferowania towarów i usług ani nie poczynił widocznych przygotowań w tym celu. Powoływanie się przez Pozwanego na brak zainteresowania przedmiotową nazwą domeny oraz nieuzyskanie żadnych korzyści majątkowych czy wizerunkowych z tytułu jej posiadania nie stanowi okoliczności relewantnych dla ustalenia istnienia prawa lub uzasadnionego interesu Pozwanego w stosunku do przedmiotowej nazwy domeny.

W związku z powyższym, Zespół Orzekający uznaje przesłankę z paragrafu 4(a)(ii) Polityki za spełnioną.

C. Rejestracja i używanie w złej wierze

Sporna nazwa domeny została zarejestrowana dnia 28 sierpnia 2013 roku, zaś pierwszy ze znaków towarowych DELL, na które powołuje się Powód, pochodzi z 1990 roku. Chroniona prawem wyłącznym nazwa "Dell" jest znana na całym świecie, w tym także w Polsce, gdzie Pozwany ma swoje miejsce zamieszkania. Pozwany nie kwestionuje zarzutów Powoda dotyczących świadomości istnienia praw Powoda do nazwy "Dell" w czasie rejestracji przedmiotowej domeny. W sprawie E. & J. Gallo Winery v. Oak Investment Group, Zespół Orzekający uznał, że zła wiara może zostać stwierdzona, jeżeli pozwany "wiedział lub powinien był wiedzieć" o znaku towarowym Powoda (sprawa WIPO nr D2000-1213). W związku z tym, Zespół Orzekający stwierdza, że w niniejszej sprawie fakt, że Pozwany wiedział lub powinien był wiedzieć o prawach Powoda jest okolicznością, prowadzącą do stwierdzenia złej wiary w czasie rejestracji przedmiotowej nazwy domeny.

Następnie, Zespół Orzekający uważa za uzasadnione argumenty Powoda stanowiące, że zarejestrowanie przez Pozwanego przedmiotowej nazwy domeny stanowi przykład tzw. porywania URL (ang. typosquatting), którego mechanizm został wyjaśniony powyżej. Prowadzi to do wniosku, przedmiotowa nazwa domeny została zarejestrowana i była używana w celu odniesienia korzyści z tytułu podobieństwa ze słynnym znakiem towarowym DELL. Jest to niewątpliwe wyraz złej wiary Pozwanego (paragraf 4 (b) (iv) Polityki).

Dalszym potwierdzeniem, że sporna nazwa domeny była używana w złej wierze jest unikanie przez Pozwanego odebrania listu od pełnomocnika Powoda oraz brak reakcji na list z żądaniem zaprzestania naruszeń własności intelektualnej Powoda wysłany pocztą elektroniczną. Warto zauważyć, że list polecony został zwrócony Powodowi ze względu na odmowę przyjęcia przez adresata, a nie zaś błędny adres korespondencyjny, jak twierdzi Pozwany.

Warto również zauważyć, że fakt, iż sporna nazwa domeny nigdy nie była używana (ang. passive holding) nie stanowi przeszkody w ustaleniu istnienia złej wiary (zgodnie z WIPO Overview 2.0)

Podsumowując, Pozew spełnia wymagania przewidziane w paragrafie 4(b) Polityki.

7. Rozstrzygnięcie

Wobec przedstawionych powyżej przyczyn, w zgodzie z postanowieniami paragrafu 4(i) Polityki oraz 15 Regulaminu, Zespół Orzekający nakazuje, aby sporna nazwa domeny została przeniesiona na Powoda.

Piotr Nowaczyk
Arbiter Jedyny
Data:25/11/2014