WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Hankook Tire Worldwide Col, Ltd. v. Kemal Tanca, Lastikturk

Dava No. D2014-1281

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Güney Kore’de yerleşik Yankı Danışmanlık Limited Şirketi tarafından temsil edilen, Hankook Tire Worldwide Col, Ltd.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Kemal Tanca, Lastikturk’dür.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <hankook-lastikturk.com> PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 24 Temmuz 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 25 Temmuz 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 26 Temmuz 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri aynı olduğunu berlirtmiştir.

Merkez taraflara 6 Ağustos 2014 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikâyet Eden, Şikâyet’te idari işlemin Türkçe yürütülmesini talep etmiştir. Şu konuda, Şikâyet Edilen tarafından Merkez’e herhangi bir yorum sunulmamıştır.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 12 Ağustos 2014’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 1 Eylül olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 2 Eylül 2014 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 9 Eylül 2014 tarihinde tek Hakem olarak Selma Ünlü’nü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Hakem dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

1. Şikayet Eden, Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 1941 yılında Kore’nin ilk lastik üreticisi olarak faaliyete başlamıştır;

2. Şikayet Eden yolcu otomobilleri, hafif kamyonlar ve otobüslerde kullanılan radyal lastikler bağlamında tanınmış bir lastik üreticilerinden biridir;

3. Şikâyet Eden’in Türk Patent Enstitüsü (“TPE) nezdinde “Hankook” ifadesini içeren pek çok markası bulunmaktadır. Bunlardan ilki 76028 numaralı 31 Aralık 1993 tarihli ve 2002 27805 numaralı 5 Ocak 2004 tarihli HANKOOK markalarıdır;

4. Şikayet Eden 30 Aralık 1997 tarihinden beri <hankook.com> ve 7 Hazıran 2006 tarihinden bu yana da <hankooktire.eu> alan adlarının sahibidir;

5. Şikayet Eden’in ayrıca dünya çapında marka tescilleri bulunmakta olup, Ek-5 ile liste halinde marka tescil bilgileri sunulmuştur;

6. Şikayet Edilen’in Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen isim ve adresi doğrultusunda Şikayet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmekte olduğu görülmektedir;

7. Hakemin ihtilaflı alan adın web sitesini ziyaret ettiği 22 Eylül 2014 tarihinde alan adının aktif olmadığı belirlenmiştir.

8. İhtilafı alan adı 1 Ocak 2008 tarihinde tescil edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir;

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadırç ve;

(iii) İhtilaflı alan adı, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

(i) Ayniyet Yahut Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzerlik

Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde “Hankook” ifadesi üzerinde markalara sahip olduğunu, ihtilaflı alan adının, sahibi olduğu bu tescilli markalardan kaynaklanan yasal haklarını doğrudan ihlal ettiğini iddia etmiştir.

Şikayet Eden, Şikayet Eden’in maruf hale getirmiş olduğu, yıllardan beri tescil ile koruma altında tuttuğu ve kullanmakta olduğu HANKOOK markasının Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adı içerisinde bir bütün olarak yer aldığını ifade etmiştir.

Şikayet Eden, bir bütün olarak tanınmış bir markanın ihtilaflı alan adı içerisinde yer alması neticesinde tüketicilerin ihtilafı alan adını karıştırabileceğini ifade etmiştir. Buna ilişkin olarak da AT&T CORP. v. Fred Rice, WIPO Dava No. D2000-1276’yı emsal göstermiştir.

Bunun yanında, Şikayet Eden ihtilaflı alan adı içerisinde “-lastikturk” ibaresinin yer alması hususunda da, HANKOOK markasının taşıt lastikleri için tescilli olmasından ötürü tanımlayıcı bir etkisinin olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Şikayet Eden, “-lastikturk” ibaresinde yer alan “turk” ibaresinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan halkı ve bu halktan olan kimseyi betimlediğini ifade etmektedir.

Dolayısıyla, Şikayet Eden “-lastikturk” ibaresinin kendiliğinden ayırt edici özelliğe sahip olmadığı iddia edilmiştir. Tüketiciler nezdinde oluşabilecek karıştırılma ihtimalinin yanı sıra, tüketiciler nezdinde Şikâyet Eden ile ihtilaflı alan adı arasında bağlantı da kurulabileceğini belirtmiştir.

Ayrıca, Şikayet Eden ihtilaflı alan adının “.com” uzantısının da ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in markasiyla benzerliğini azaltmadığını ifade etmiştir.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, Şikayet Edilenin genel olarak bir hakka dayanarak bu alan adını tescil ettirmediğini ifade etmiş olup, aksini ispat etmenin Şikayet Edilen’e yükletildiğini ifade etmiştir. Zira Şikayet Eden prima facie şekilde haklı bir menfaatin olmadığını iddia etmesi durumunda Şikayet Edilen’in hakklarını veya meşru menfatlarını göstermesi gerektiği iddiasında bulunmuştur.

Bunun yanında, Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı içerisinde yer alan “Lastiktürk” ibaresinin de Türk Patent Enstitüsü nezdinde Şikayet Edilen adına değil, başkaca bir üçüncü kişi adına tescil edildiğini tespit ettiğini bildirmiştir (bu bağlamda, Hakem TPE sitesini ziyaret etmiş ve bahsedilen markanın tüm ismi LASTİK TÜRK “WWW.LASTİKTURK.COM” olduğunu kanıtlamıştır).

Şikayet Eden aynı zamanda Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Lastikturk, Kemal Tanca, WIPO Dava No. D2014-0509davasını örnek göstererek Şikayet Edilen’in herhangi bir meşru menfaati olmadığını iddia etmiştir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden öncelikle aynı Şikayet Edilen’e ait <lassa-lastikturk.com> alan adına ilişkin WIPO Dava No. D2014-0509 kararını emsal göstermiş olup, Şikayet Edilen’in kötü niyetini sektörde yer alan diğer markaları kapsayan alan adı başvuruları ile de gösterdiğini ifade etmiştir.

Bunun yanında Şikayet Eden ihtilaflı alan adını ziyaret ettiğinde bu alan adı altında Şikayet Eden’e ait marka ve ürünlerin sergilendiğini, tanıtımının yapıldığını ancak satın alma aşamasına gelindiğinde <lastikturk.com> alan adına yönlendirildiğini ifade etmiştir.

Şikayet Eden, lastikler üzerinde faaliyetleri bulunmasından ötürü ve aynı şekilde ihtilaflı alan adı içerisinde de lastik ibaresinin geçmesinden ötürü HANKOOK ibaresini bildiği ve fayda sağlamak amacıyla ihtilaflı alan adını aldığını iddia etmektedir.

İhtilaflı alan adı içerisinden yönlendirilerek gelinen <lastikturk.com> alan adı içerisinde sektörde bulunan bazı diğer markaların da yer almasından ötürü Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in ticari unvanı ve markasının tanınmışlığından haksız yararlanma amacı içinde olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet Eden, Şikayet dilekçesini Merkez’e Türkçe sunmuştur ve işlem dilinin Türkçe olmasını talep etmiştir. Ancak ihtilaflı alan adı tescil sözleşmesi incelendiğinde ise sözleşmenin İngilizce olduğu anlaşılmıştır. Kurallar’ın 11(a) nolu maddesine göre, her ne kadar işlem dili taraflar arasında aksine bir anlaşma olmadıkça sözleşme dili olarak belirtilse de, ilgili maddenin devamında Hakem’in bu konuya ilişkin talepleri değerlendirme yetkisi olduğu açıklanmıştır. Zira WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), madde 4.3’de yayınlanan işlemlerin lisanına ilişkin açıklamalarda da eğer ki taraflar usuli işlemleri anlayabilecek lisana sahiplerse ve tercüme yapmak taraflara külfet olacaksa o zaman Hakem takdir hakkını kullanarak işlemin diline karar verebilecektir.

Şikayet dilekçesinin ekinde yer alan belgeler doğrultusunda Şikayet Edilen’in Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet ettiği, ihtilaflı alan adının Türkçe dilinde yönetildiği ve Türkçe diline hakim olduğu, bu dilde yazılar yazarak iletişime geçebildiği gözlemlenmiştir. Aynı zamanda Şikayet Edilen’in işbu işlemlerin lisanına ilişkin bir itiraz beyan etmediği göz önüne alındığında, Hakem işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

Şikayet’in esasına gelindiğinde, Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikayet kapsamında verecektir. Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Dosyada ilk olarak belirlenmesi gereken husus Şikayet Eden’in HANKOOK markası üzerinde önceki hak sahipliğinin bulunup bulunmadığıdır.

Bölüm 4’de belirtildiği gibi, Şikâyet Eden’in TPE nezdinde “Hankook” ifadesini içeren pek çok markası bulunmaktadır. Bunlardan ilkleri 76028 numaralı 31 Aralık 1993 tarihli ve 2002 27805 numaralı 5 Ocak 2004 tarihli HANKOOK markalarıdır. Şikayet Eden’in ayrıca dünya çapında “Hankook” ifadesini içeren marka tescilleri bulunmakta olup, Ek-5 ile liste halinde marka tescil bilgileri sunulmuştur.

Bunun yanında sunulan deliller neticesinde Şikayet Eden’in lastik sektöründe bilindiği ve Türkiye çapında faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.

İhtilaflı alan adı incelendiğinde, ihtilaflı alan adının asli unsur olarak Şikayet Eden’in markasal anlamda koruma sağladığı ve aynı zamanda ticaret unvanını oluşturan HANKOOK markasını içerdiği görülmektedir. Bunun yanında ihtilaflı alan adı içerisinde bulunan “-lastikturk” ibaresinin de Türkçe yer alan “lastik” ve “turk” ibarelerinin birleşmesiyle oluşturulduğu görülmektedir.

Her ne kadar iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir ibare de olsa, “lastik” ibaresi Şikayet Eden’in faaliyetini tanımlayan bir ifadedir. “Lastik” ifadesi aslen burada araç lastiklerine atıf yapmakta olup, işbu vakada ayırt ediciliği olmadığı bilakis tanımlayıcı bir anlamı olduğu kabul edilmelidir.

İhtilaflı alan adında yer alan “turk” ibaresine gelince, şu ibare de gene aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti tebaasında bulunan kişileri tanımlamak için kullanılan bir ibare olmasından ötürü tanımlayıcı bir ifade olup, ihtilaflı alan adı için ayırt edici bir anlamı bulunmamaktadır.

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010, Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017, Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında hakemler tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Somut olayda eklenen ifadelernin “lastik” ve “turk” ifadeleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tüketicilerin ihtilaflı alan adın sitesinden Şikayet Eden tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin Türkiye Cumhuriyetinde hizmet alabileceklerini düşünmeleri kaçınılmazdır.

Benzer dosyalarda, hakemler genel üst seviye alan adı uzantılarının önem arzeden bir kaynak içermediğini ve marka ile o markayı içeren alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle Hakem, “.com” son ekinin herhangi bir önem arz etmediği görüşündedir.

Bu nedenle Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) “Şikâyet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikâyet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikâyet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı”.

İspat yükü kural olarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığının ilk bakışta kanıtlamak zorunda olan Şikayet Eden’de olmaktadır. Şikayet Eden’in Şikayet’inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikayet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adları üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Hakem, Politika’nın amacı gereğince Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e HANKOOK markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir. Ilave olarak, Hakem Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir.

Bu bağlamda, Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikâyet Edilen’in HANKOOK markasını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (“bona fide”) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bölüm 4’de belirtildiği gibi, Hakem, 22 Eylül 2014 tarihinde ihtilaflı alan adını ziyaret etmiş ve alan adının aktif olmadığını kanıtlamıştır. Bununla birlikte, Şikayet Eden tarafından sunulmuş Ek 2’de ihtilaflı alan adın geçmişte “Hankook Lastik Easygo Online – Lastik Türk” adlı siteye yönledirildiği görülebilir. Şikayet Eden’in itiraz edilmeyen iddiasına ve sunduğu delillere göre, şu site tüketicelere HANKOOK markalı lastikleri “www.lastikturk.com” sitesine yönlendirerek elde etmeyi teklif etmiştir. Ek 2’de sunulan belgeye göre, şu “www.lastikturk.com” sitesinde Şikayet Eden’in rakiplerine ait ürünlerin de satışa sunulduğu görülmüştür. Hakem Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikâyet Edilen’in ilgili web sitesinde rakip markaları tanıtması ve ihtilaflı alan adı sitesinde Şikayet Eden’le ilişkisini açıklamaması nedeniyle, ihtilaflı alan adının iyi niyetli mal veya hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır.

Bundan dolayı, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ikinci şartın yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, bunların varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, Şikâyet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikâyet Eden veya Şikâyet Eden’in ticari rakibine, Şikâyet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa, veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikâyet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse, veya;

(iii) Şikâyet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa, veya;

(iv) Şikâyet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak Şikayet Eden’in markasının sektöründeki tanınmışlığı nedeniyle Türkiye’de ikamet etmekte olan ve içerik olarak Şikayet Eden’in ürünlerini teşhir ederek satışını sağlayan Şikâyet Edilen’in bu tür markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087.

Zira Şikayet Edilen açıkça Şikayet Eden’in markasını taşıyan ürünlerin teşhir faaliyetini sürdürmek amacıyla ihtilaflı alan adını tescil ettirmiş olup, Şikayet dilekçesi eklerinde bu kullanım belirlenmiştir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in mal ve hizmetlerine ait reklam kampanyalarının miktarı düşünüldüğünde, Hakem, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’e ait ticaret ve hizmet markalarıyla bir çağrışım yaratmaya çalıştığı kanaatine varmıştır. Sunulan eklerde görüldüğü üzere ihtilaflı sayfanın içeriği Şikayet Edilen’in Şikayet Edene ait markalardan haberdar olduğu ve haksız ticari kazanç elde etmek maksadıyla web sayfası arasında bağlantı kurmaya çalıştığını açıkça göstermektedir. Nitekim, dosyaya sunulan eklerden Şikayet Edilen’in İnternet sitesi aracılığı ile Şikayet Eden ile aynı alanda faaliyet gösterdiği ve Şikayet Eden’in markasından haksız ticari kazanç sağlamaya çalıştığı anlaşılmıştır.

Son olarak Şikayet Eden’in atıf yaptığı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Lastikturk, Kemal Tanca, WIPO Dava No. D2014-0509dosyası incelendiğinde, Şikayet Edilen’in benzeri haksız tescilleri daha evvelden de aynı sektörde yer alan diğer markalar için yaptığı ve bu eylemi tekrarlayan bir davranış içerisinde olduğu görülmüştür.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <hankook-lastikturk.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 22 Eylül 2014