WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi v. Osman Aloğlu

Dava No. D2014-0527

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye'de yerleşik Grup Ofis Marka Patent Inc. tarafından temsil edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye'de yerleşik Osman Aloglu'dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ziraatbankasi.net> FBS Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 1 Nisan 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 2 Nisan 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 3 Nisan 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet'te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir. Merkez'in Şikâyet'in idari açıdan eksik olduğunu 14 Nisan 2014 tarihinde bildirmesi üzerine, Şikâyet Eden 24 Nisan 2014 tarihinde değiştirilmiş Şikâyet'i Merkez'e sunmuştur.

Merkez, değiştirilmiş Şikâyet ile, Şikâyet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

4 Nisan 2014 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen'den resmi Cevap olmayan iki e-posta almıştır.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen'e usulüne uygun şekilde Şikâyet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 24 Nisan 2014'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 14 Mayıs 2014 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafından Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. 15 Mayıs 2014 tarihinde, Merkez taraflara idari Hakem ataması prosedürünün başladığı bildirilmiştir.

Merkez, 23 Mayıs 2014 tarihinde tek Hakem olarak Selma Ünlü'yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyette aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

(1) Şikâyet Eden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, 1888 yılından beri ZİRAAT BANKASI markalarını kullanmakta olan ve bankacılık ve finans sektöründe 150 yıllık geçmişiyle halen faaliyet göstermekte olan bir kuruluştur. Şikâyet Eden'in faaliyetleri çok sayıdaki uluslararası şubesi aracılığıyla dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmıştır ve dünya çapındaki en yaygın Türk bankası ünvanını taşımaktadır.

(2) İhtilaflı alan adının içerisinde Şikâyet Eden'in ticaret unvanı ve tescilli markalarında da yer alan ZİRAAT BANKASI ifadesi bulunmaktadır.

(3) Şikâyet Eden'in "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. + şekil" markası tanınmış marka olup, tanınmış marka statüsü 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1(ı) bendi çerçevesinde Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tanınmış marka olarak tescil edilmiştir. Bu durumu ispatlayan çeşitli yazışma ve belgelerin ek olarak verildiği görülmüştür.

(4) Şikâyet Eden'in, ZİRAAT BANKASI ibaresini taşıyan ve hem TPE nezdinde yurtiçinde tescilli hem de WIPO nezdinde dünyanın çeşitli ülkelerinde tescilli birçok markası bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi TPE nezdinde tescilli 30 Aralık 2005 tarihli "ZİRAAT BANKASI + şekil" markası olup, söz konusu markalardan bazılarına ait kayıtların ek olarak verildiği görülmüştür.

(5) Şikâyet Edilen'in kendi adına kaydettirdiği ihtilaflı alan adı Şikâyet Eden'in tescilli markasını ve ünvanını içermektedir. Ayrıca, Şikâyet Eden'in ZİRAAT BANKASI ifadesini içeren tescilli birçok alan adı bulunmaktadır. Bu doğrultuda ihtilaflı alan adının kullanımı Şikâyet Eden'in markaları, ünvanı ve alan adları ile karıştırılma ihtimali yaratmaktadır.

Hakem dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

(1) Şikâyet Edilen'in, Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen bilgiler ile isim ve adresi doğrultusunda Şikâyet Edilen'in Türkiye'de ikamet etmekte olduğu ve alan adı kaydına ilişkin sözleşmenin Türkçe olduğu anlaşılmaktadır.

(2) Hakemin Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adına sahip web sitesini ziyaret ettiği 3 Haziran 2014 tarihinde söz konusu alan adı aktif olmayıp herhangi bir içerik mevcut değildir.

(3) Şikâyet Eden'in ticari ünvanı ve tescilli markalarında yer alan ZİRAAT BANKASI ifadesi ihtilaflı alan adının içinde aynı şekilde geçmektedir.

(4) Şikâyet Eden'in sunmuş olduğu belgelerden, ihtilaflı alan adının aktif olduğu dönemde alan adının satılık olduğuna dair bir ifade bulunduğu ve ihtilaflı alan adına sahip web sitesinden alan adlarının açık artırma ile satıldığı bir başka web sitesine link verildiği görülmüştür.

(5) Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen ile 1 Nisan 2014 tarihli e-posta ile iletişime geçmiştir. Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden'e ve Merkez'e savunmasını ve karşı iddialarını içeren herhangi bir bildirimde bulunmamıştır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden'e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya iltibas düzeyinde benzerdir, ve;

(ii) Şikâyet Edilen'in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır ve;

(iii) İhtilaflı alan adı, kötü niyetle kayıt ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

(i) Ayniyet veya İltibas Düzeyinde Benzerlik

Şikâyet Eden, içerisinde ZİRAAT BANKASI ibaresi geçen çeşitli markalarının TPE ve yurtdışındaki birçok ülke ofisi nezdinde tescilli olduğunu, söz konusu ibarenin ticaret ünvanında da uzun yıllardır kullanılmakta olduğunu ve ayrıca bu ibareyi içeren çeşitli tescilli alan adlarına sahip olduğunu belirtmektedir. Buna ilaveten, söz konusu ibarenin Şikâyet Eden'e ait ve yukarıda bahsedilen marka ve ünvanın esaslı unsuru olduğu açıklanmaktadır.

Bu doğrultuda, Şikâyet Edilen tarafından kendi adına kaydettirilen <ziraatbankasi.net> alan adının Şikâyet Eden'in yukarıda sayılan marka, unvan ve alan adları ile karıştırılmaya yol açacak derecede benzer olduğu ifade edilmektedir.

Şikâyet Eden, bu iddialarına dayanak olarak Auto, LLC v Triple S Auto Parts, WIPO Dava No. D2000-0047, Bp p.l.c v Kang-Sungkun Portraits Production, WIPO Dava No. D2001-1097, Magnum Piering, Inc v The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Dava No. D2000-1525 kararlarına atıfta bulunmuştur.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını savunmaktadır.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'e söz konusu kullanımı veya tescili için herhangi bir izin vermediğini veya bunlara rıza göstermediğini ve Şikâyet Edilen'in TPE kayıtlarına göre ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir marka hakkına sahip bulunmadığını ifade etmektedir.

Bu kapsamda Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adına ait web sitesinde yer verdiği "ziraatbankasi.net satın alınabilir" ifadesi ve söz konusu alan adı için yönlendirme yapılan bir online açık artırma sitesinde ihtilaflı alan adı için 9.999 Türk Lirası/3.288 Euro/4.525 Amerikan Doları satış fiyatı verilmiş olması sebebiyle ihtilaflı alan adının herhangi bir iyiniyete veya meşru menfaate veya hakka dayanarak kullanılmadığını iddia etmektedir. Aksine, söz konusu alan adı tescilinin özellikle alan adını tescil maliyetinin çok üstünde bir meblağ karşılığı Şikâyet Eden'e veya üçüncü kişilere satmak amacıyla tescil ettirildiğinin açık olduğu ifade edilmektedir.

Şikâyet Eden ayrıca, Şikâyet Edilen'in herhangi bir ticari kullanıma konu etmediği söz konusu ihtilaflı alan adı ile biliniyor ve tanınıyor olması ihtimalinin bulunmadığını beyan etmiştir.

Şikâyet Eden yukarıdaki iddialarına dayanak olarak Playboy Enterprises International, Inc v Zeynel Demirtaş, WIPO Dava No. D2007-0768 ve Advance Magazine Publishers Inc v Cenk Babaeren, WIPO Dava No. D2010-2238 kararlarına atıfta bulunmuştur.

Şikâyet Eden, yukarıda anılan iddiaları ile Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koyduğunu ve aksi yöndeki ispat yükünün Şikâyet Edilen'e geçtiğini belirtmiştir. Şikâyet Eden bu iddiasına dayanarak olarak SKF Türk Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. v Ofistech Bilgisayar, WIPO Dava No. D2013-0190 kararına atıfta bulunmuştur.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını kaydettirmesinin ve kullanmasının Politika'nın 4(b) maddesinde sayılan koşullar çerçevesinde kötü niyetli olduğunu savunmaktadır.

Şikâyet Eden, ticari ünvanında da yer alan tescilli markalarının kendisi tarafından çok uzun yıllardır ve yaygın olarak kullanılmakta olduğunu ve dolayısıyla hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında iyi bilinen ve itibar edilen bir marka olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple, Türkiye'de yaşadığı ve/veya Türkçe konuştuğu varsayılan Şikâyet Edilen'in Şikâyet Eden'in tescilli ve tanınmış markasından haberdar olmadığını ve tesadüfen <ziraatbankasi.net> alan adını tescil ettirmiş olduğunu düşünmenin mümkün olmadığını savunmaktadır. İlaveten, söz konusu ihtilaflı alan adının herhangi bir ticari kullanıma konu edilmediği ve pasif halde elde tutularak tek kullanım amacının üçüncü kişilere satılmak olduğunun görülmesinin iyi niyet çerçevesinde değerlendirilemeyeceği ifade edilmektedir.

Söz konusu iddialara dayanak olarak eBay Inc v Sunho Hong, WIPO Dava No. D2000-1633, AT&T Corp v Fred Rice, WIPO Dava No. D2000-1276, Educational Testing Service v TOEFL, WIPO Dava No. D2000-0044, Manchester Airport PLC v Club Club Limited, WIPO Dava No. D2000-0638, TED University – TED Üniversitesi v PrivacyProtect.org, WIPO Dava No. D2012-1043, Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. v Betik Bilgi Teknolojileri and Yasin Sarı, Domain Avcısı, WIPO Dava No. D2012-1953 de dâhil olmak üzere birçok örnek karara atıfta bulunulmuştur.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in iddialarına cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet Eden Şikâyet dilekçesini Merkez'e Türkçe dilinde sunmuştur ve Tescil Eden Kuruluş'un beyanlarından da alan adı tescil sözleşmesinin Türkçe olduğu anlaşılmıştır. Kurallar'ın 11 nolu maddesi uyarınca da, Hakem, tescil kayıt sözleşmesinin dili olan Türkçe'nin işlem dili olması gerektiği kanaatine varmıştır.

Şikâyet Edilen'in, 4 Nisan 2014 tarihinde iki e-posta göndermiş olmasına rağmen, söz konusu e-postalar resmi Cevap niteliğinde bulunmamaktadır ve Şikâyet Eden'in iddialarına ilişkin herhangi bir cevap içermemektedir. Şikâyet'in esasına gelindiğinde, Kurallar'ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, resmi Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikâyet kapsamında verecektir. Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden'dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, Madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ve karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikâyet Eden'in markası ile ihtilaflı alan adını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikâyet Eden 2005 yılından beri ZİRAAT BANKASI ifadesi üzerindeki TPE nezdinde tescilli marka haklarını kanıtlamıştır. Aynı zamanda ZİRAAT BANKASI ifadesi üzerindeki WIPO nezdinde 1081848 numaralı uluslararası marka tesciline ilişkin belgeler de sunulmuştur. Söz konusu tescil belgelerinde ve dosyada bulunan diğer belgelerde yer aldığı üzere ZİRAAT BANKASI ifadesinin Şikâyet Eden'in ticaret unvanında yer aldığı da görülmüştür.

Hakem, ihtilaflı alan adında Şikâyet Eden'in tescilli ve tanınmış markalarının esaslı unsuru olan ve aynı zamanda Şikâyet Eden'in ticaret unvanında da bulunan ZİRAAT BANKASI ifadesinin tamamının yer aldığını belirlemiştir. Yukarıdakiler ışığında Hakem, Şikâyet Eden'in ilgili markasal haklara sahip olduğunu kanıtlayacak şekilde yeterli delil sunduğu kanaatine varmıştır. Somut olayda, ihtilaflı alan adının <ziraatbankasi.net> ifadesinden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, tüketicilerin ihtilaflı alan adlı siteden Şikâyet Eden tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hizmet alabileceklerini düşünmeleri kaçınılmazdır.

Benzer dosyalarda, Hakemler URL başlangıçlarının ya da genel üst seviye alan adı uzantılarının da önem arz eden bir kaynak içermediğini ve marka ile o markayı içeren alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtmişlerdir. Bkz. The Forward Association, Inc., v. Enterprises Unlimited, NAF Claim No. FA95491. Bu nedenle Hakem, ".net" son ekinin herhangi bir önem arz etmediği görüşündedir.

Sonuç olarak Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden'in markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğuna ve Politika'nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika'nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) "Şikâyet Edilen'in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli ("bona fide") mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikâyet Edilen'in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikâyet Edilen'in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı".

İspat yükü kural olarak, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığının ilk bakışta kanıtlamak zorunda olan Şikâyet Eden'de olmaktadır. Şikâyet Eden'in Şikâyet'inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikâyet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Hakem Şikâyet Eden'in, Şikâyet dosyasında sunmuş olduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda ZİRAAT BANKASI markası üzerindeki haklarını ispat ettiği kararına varmıştır. Ayrıca Hakem, Politika'nın amacı gereğince Şikâyet Eden'in, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu da ilk bakışta yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'e ZİRAAT BANKASI markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir ve Şikâyet Edilen'in adına tescilli herhangi bir ZİRAAT BANKASI markası olmadığı Hakem tarafından tespit edilmiştir.

Hakem, Şikâyet Edilen tarafından Politika'nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten ve Şikâyet Eden'in ilk bakışta kanıtlamış olduğu durumun aksini ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Bu sebeple Hakem, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bu bağlamda, Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikâyet Edilen'in ZİRAAT BANKASI ifadesini kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen'in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli ("bona fide") sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adına haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Şikâyet Eden'in Politika'nın 4(a) maddesinde yer alan ikinci şartın yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika'nın 4(b) maddesi, bunların varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, Şikâyet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikâyet Eden veya Şikâyet Eden'in ticari rakibine, Şikâyet Edilen'in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikâyet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikâyet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikâyet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden'in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen'in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak, Şikâyet Eden'in markasının tanınmışlığı nedeniyle Türkiye'de ikamet etmekte olan Şikâyet Edilen'in bu tür markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087.

Dosyada sunulan delillerde de görüldüğü üzere ihtilaflı alan adı altında geçmişte yer alan internet sitesinde söz konusu alan adının satılık olduğuna dair bir ifade bulunmakta ve aynı internet sitesinden söz konusu alan adının satın alınabileceği bir online açık artırma sitesine link verilmektedir (Ek 9b). Sadece bu ifade ve link dahi Şikâyet Edilen'in Şikayet Eden'i tanıdığını ve ihtilaflı alan adını Şikayet Eden'e satmak amacıyla aldığını kanıtlamaktadır.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikâyet Eden'in Politika'nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15'inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <ziraatbankasi.net> alan adının Şikâyet Eden'e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 6 Haziran 2014