WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Statoil ASA v. Mehmet İsmail Hakki Kul

Dava No. D2012-2292

1. Taraflar

Şikayet Eden, İsveç’te yerleşik Valea AB tarafından temsil edilen, Norveç’te yerleşik Statoil ASA’dır.

Şikayet Edilen, İstanbul Türkiye’de yerleşik Mehmet İsmail Hakki Kul’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <statoilpetrol.com> IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 21 Kasım 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 21 Kasım 2012 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 21 Kasım 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, Şikayet Edilen’in alan adı sahibi olarak kayıtlı olduğunu teyit edip iletişim bilgilerini iletmiştir.

30 Kasım 2012 tarihinde, Merkez dokümanları taraflara İngilizce ve Türkçe olarak iletmiştir. Şikayet Dilekçesi’nde Şikayet Eden, işlem sürecinin İngilizce olmasını talep etmiştir. Şikayet Edilen cevap vermemiştir.

Merkez Şikâyet’in Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 6 Aralık 2012’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 26 Aralık 2012 olarak bildirilmiştir. Şikayet Edilen Cevap vermemiştir. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 27 Aralık 2012 tarihinde bildirmiştir. Merkez, 8, 9, 10 ve 12 Ocak 2013 tarihlerinde Şikayet Edilen’den Türkçe yazılmış ve resmi olmayan elektronik posta iletileri almıştır.

Merkez 14 Ocak 2013 tarihinde tek Hakem olarak Uğur G. Yalçiner’i atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Hakem dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

(1) ihtilaflı alan adının 10 Ağustos 2012 tarihinde tescil edildiği;

(2) ihtilaflı alan adını taşıyan web sitesine, kararın yazıldığı tarihte erişimin olmadığı,

tesbit edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adın, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu:

Şikayet Eden, 21,000 çalışanı ve dünya çapında kapsam faaliyetleri bulunan uluslararasl bir enerji şirketi olduğunu, ilk STATOIL marka tescilinin 1974 yılında yapıldığını, Türkiye’de ise STATOIL markasının 2005 yılından bu yana tescilli olduğunu, markanın aynı zamanda WIPO ve Avrupa Topluluğu nezdinde de 04. Sınıfta “petrol ürünleri” için tescilli olduğunu belirtmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı ile adına tescilli markasının karışıklığa neden olacak şekilde benzer olduğunu, “petrol” ibaresinin eklenmiş olmasının benzerliği ortadan kaldırmadığını çünkü “petrol” ibaresinin tanımlayıcı olduğunu belirtmiş, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, WIPO Dava No. D2003-0888 kararını emsal göstermiştir.

(ii) Şikâyet Edilen’in, uyuşmazlık konusu alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı:

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı’na ilişkin hakkı veya geçerli menfaati bulunmadığını, kendisi ile bağlı veya ilişkili olmadığını ve markasını alan adı olarak veya herhangi başka bir amaçla kullanmaya yetkili veya lisanslı olmadığını belirtmiştir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı’nı herhangi bir ürün veya hizmet sunmak için kullanmadığını, bu isim veya markaya ilişkin herhangi bir ticari marka veya hizmet markası elde etmediğini belirtmiştir.

Ayrıca Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı’nın karşılık geldiği internet sitesinde içerik bulunmadığını, Şikayet Edilen’in bu alan adını kaydettirme amacının, alan adını kendisine satmak veya başka şekilde mali çıkar elde etmek, internet kullanıcılarını yanıltmak suretiyle internet sitesine çekmek olarak farz edilebileceğini ifade etmiştir.

(iii) Şikâyet Edilen’in, uyuşmazlık konusu alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı:

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in üçüncü tarafın tanınmış ticari markalarını içeren <istanbulikea.com>, <vodafonturka.net> ve <google-dabilet.com> gibi alan adlarını da kaydettirdiğini, Şikayet Edilen’in toplam 447 alan adının sahibi olduğunu, bunun da kötü niyet göstergesi olduğunu belirtmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, süresi içinde Cevap dilekçesi sunmamış olup, 8, 9, 10 ve 12 Ocak 2013 tarihlerinde elektronik posta yoluyla savunma yapmıştır. Bu elektronik postalarda, mühendislik, endüsri ve kimya alanında Türkiye genelinde toptan ve perakende satış yapmakta olduklarını, endüstri yağları, grafit bazlı yağlar, kimyasal satışı yapmakta olduklarını, bu nedenle ihtilaflı alan adı’nı aldıklarını, kötü niyetli olmadıklarını, isim benzerliği olan birçok alan adının mevcut olduğunu, karşılıklı anlaşma taraftarı olduklarını belirtmiştir.

Şikayet Edilen’in anlaşma talebi Şikayet Eden’e 9 Ocak 2013 tarihli elektronik posta ile iletilmiş olup Şikayet Eden, 10 Ocak 2013 tarihli cevabı ile bedelsiz devir dışındaki tekliflerle ilgilenmediklerini, Şikayet Edilen’in bu teklifinin dahi kötü niyet göstergesi olduğunu iletmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Her ne kadar Şikayet Eden’in talebin, sürecin İngilizce işlemesi yönünde ise de, Hakem, Şikayet dilekçesinin Türkçe’sinin de sunulması, Şikâyet Edilen’in Türkiye’de yerleşik olması ve kayıt dilinin Türkçe olması sebebi ile idari işlemlerin en etkin şekilde Türkçe dilinde yürütülüp sonuçlandırılacağına kanaat getirmiştir. Dolayısı ile Hakem, idari işlemlerde kullanılacak dilin Türkçe olması gerektiğine karar vermiştir.

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Hakem işbu dava ile ilgili olarak verilecek herhangi bir kararın Tescil Eden Kuruluş tarafından yerine getirileceğini düşünmektedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzer

Şikâyet Eden, STATOIL markasını Norveç, WIPO, OHIM ve TPE nezdinde 01, 04 ve 17. sınıflarda yer alan mallarda tescil ettirdiklerini beyan etmiş ve buna ilişkin tescil belgelerini dosyaya sunmuştur.

Hakem, Türk Patent Enstitüsü Çevrimiçi Evrak Sistemi’nde yaptığı araştırmada 2005/06771 numaralı STATOIL, 2009/54238 numaralı STATOIL, 2005/06772 numaralı STATOIL ŞEKİL, 2005/06773 numaralı STATOIL ŞEKİL markalarının Şikayet Eden adına tescilli olduğunu tespit etmiştir.

Bu bağlamda, “statoil” kelimesini içeren ihtilaflı alan adının ayırt edici kısmını oluşturduğu; bu ibarenin sonuna eklenen “petrol” kelimesinin tanımlayıcı olması sebebiyle ihtilaflı alan adına ayırt edicilik katmadığı; bu durumun internet kullanıcıları arasında iltibas yaratma tehlikesi yarattığını ve Şikâyet Eden ile Şikâyet Edilen arasında bağlantı yaratarak bu karıştırılma olasılığını arttığının kabulü gereklidir.

Benzer davalarda, hakemler kelimeden oluşan markaya tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Benzer davalardan Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010 davasında: “Hakem <turkcellmobile.com> alan adı ile ilgili olarak genel bir kelime olan “mobile”’in (taşınabilir) Şikâyet Eden’in markası ile Şikâyet Edilen’in alan adını birbirinden ayırt etmediğini belirtmektedir (…). Bunun da ötesinde genelleyici bir terim olan “mobile” doğrudan Şikâyet Eden’in işi ile ilgilidir ve genelleyici bir terim eklenmesi, bu genelleyici terim Şikâyet Eden’in işi ile kesin bir ilişki kuruyorsa, özellikle karıştırmaya sebep olmaktadır” yönünde bir karar verilmiştir.

Hakem, yukarıda açıklanan sebeplerle ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in tescilli markası ile neredeyse birebir aynı olduğu, bu benzerliğin iltibası kaçınılmaz kıldığı kanaatine varmıştır.

Hakem, bu bilgiler ışığında Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikâyet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikâyet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için ihtilaflı alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya

(ii) Şikâyet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, ihtilaflı alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması; veya

(iii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in başvuru aşamasındaki markası ve kurum adının birebir aynısı olduğunu ve Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e bu markayı kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermediğini kabul etmiştir.

Hakem, Şikayet Edilen adına tescilli ya da başvuru halinde herhangi bir marka olmadığını tespit etmiştir. Hakem ayrıca, Şikayet Edilen’in yukarıda belirtilen Politika’nın 4(c)(ii) bendi bağlamında hak veya meşru menfaati olmadığını, 4(c)(i) ve 4(c)(iii) bağlamında da hak ve meşru menfaati olduğunu gösterecek herhangi bir cevap, bilgi, savunma veya belgeyi sunmamış olmasından bahisle Şikâyet Edilen’in Politika’nın 4(c)(i), (ii) ve (iii) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Politika’nın söz konusu ikinci şartının da Şikâyet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) alan adının, şikâyet edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi şikâyet eden veya şikâyet eden’in ticari rakibine, şikâyet edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa, veya;

(ii) böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla şikâyet edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse, veya;

(iii) şikâyet edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa, veya;

(iv) şikâyet edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, şikâyet eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da şikâyet edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, ihtilaflı alan adını karar tarihi olan 23 Ocak 2013 tarihinde ziyaret ettiğinde, alan adına erişimin olmadığını tespit etmiştir. Hakem sitenin daha önceki tarihli anlık görüntülerine ulaşmak için “www.archive.org” kayıtlarını kontrol etmiş, ancak herhangi bir kayda rastlayamamıştır. Bu durum ihtilaflı alan adına ait internet sitesinin aktif olarak kullanılmadığı yönünde kanaat oluşturmaktadır.

Benzer davalardan Nike, Inc. v. Azumano Travel, WIPO Dava No. D2000-1598 davasında: “Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in <nikesportstravel.com> veya <niketravel.com> alan adlarında aktif bir web sitesi geliştirmediğini iddia etmiştir. Söz konusu davada, alan adı 14 Mayıs 1999’da tescil edilmiştir ve o tarihten itibaren herhangi bir meşru amaç için kullanılmamıştır. Geçerliliğin olmayışı, kötü niyetli kullanım izlenimi vermektedir” yönünde bir karar verilmiştir.

Şikayet Edilen’in elektronik posta iletilerinde uzlaşma teklifinde bulunması da kötü niyetin göstergesidir. Bkz. Media General Communications, Inc. v. Rarenames, WebReg, WIPO Dava No. D2006-0964. Yine benzer kararlardan Plaza Operating Partners, Ltd. v. Pop Data Technologies, Inc. and Joseph Pillus. WIPO Dava No. D2000-0166 ’da da ihtilaflı alan adı sahibinin, alan adını devretme, satma, kiralama gibi girişimlerinin ve tekliflerinin tek başına kötü niyet göstergesi olduğu belirtilmiştir.

Hakem, Şikâyet Edilen’in kötü niyetle hareket edip etmediğini tespit etmek için, olaya ilişkin tüm koşulları değerlendirmek zorundadır. Şikâyet Eden’in yaygın olarak bilinen bir markaya sahip olması, bu markanın kolayca akla gelebilecek bir marka olmaması, ayırt edici ve yaratılmış marka olması ve ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından iyi niyetli kullanımını gösteren bir kanıya ulaşmanın imkansızlığı, kötü niyetin varlığına işaret etmektedir. Hakem, ihtilaflı alan adının çevresindeki tüm koşulları değerlendirerek kötü niyetli kullanım olduğu sonucuna varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika’nın üçüncü şartı konusunda da Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <statoilpetrol.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Ugur G. Yalciner
Tek İdari Hakem
Tarih: 28 Ocak 2013