WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

FİNANSBANK A.Ş. v. Halil Onuk

Dava No. D2012-2247

 

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Nilay Arabacıoğlu tarafından temsil edilen, FİNANSBANK A.Ş.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Halil Onuk’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <enparam.com> IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 11 Kasım 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 15 Kasım 2012 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 15 Kasım 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri ayni olduğunu berlirtmiştir.

Merkez’in Şikâyet’in idari açıdan eksik olduğunu 26 Kasım 2012 tarihinde bildirmesi üzerine, Şikâyet Eden 29 ve 30 Kasım 2012 tarihinde değiştirilmiş Şikâyet’i Merkez’e sunmuştur.

Merkez, Şikâyet’in değiştirilmeleri ile, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 30 Kasım 2012’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 20 Aralık 2012 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafından Cevap, 30 Kasım 2012,8 ve 14 Ocak 2013 tarihlerinde, e-posta mesajıyla Merkez’e sunulmuştur. Cevap’a Şikâyet Eden 14 Ocak 2013 tarihinde, e-posta masajıyla yanıt vermiştir. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından gönderilen iletişimin alındığını ve İdari Hakem ataması prosedürün’e başladığını 21 Aralık 2012 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 8 Ocak 2012 tarihinde tek Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vaka Bilgileri

Şikâyet Eden, Türkiye’de özel banka olarak 1987’de kurulmuştur ve o tarihten bu yana faaliyet göstermektedir. Şikâyet Eden’in Türkiye’de 450’den fazla şubesi bulunmaktadır ve ‘Finansbank’ adı altında yaygın bir şekilde tanınmaktadır.

Ek 5’te belirtildiği gibi, Şikâyet Eden Türk Patent Enstitüsü nezdinde 10 Eylül 2012 tarihinde “www.finansbankenpara.com.tr” ve “www.enparafinansbank.com.tr”, 9 Ekim 2012 tarihinde “finansbank www.enparam.com.tr” ve 12 Aralık 2012 tarihinde “finansbank enpara www.enpara.com.tr” ibareli marka tescil başvurularında bulunmuştur.

Ayrıca, Şikâyet’te belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden 13 Eylül 2012 tarihinde “enpara” ibaresini içeren <finansbankenpara.com.tr>, <enparafinansbank.com.tr>, <enpara.com.tr> ve <enparam.com.tr> alan adların tescili için başvuruda bulunmuştur.

Şikâyet Edilen, ihtilaflı olan alan adı <enparam.com>’u 1 Ekim 2012 tarihinde tescil ettirmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nin 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adı <enparam.com>’un kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayanmaktadır:

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının kendi marka başvurularıyla aynı ya da iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının tek önemli farkı eklerin olduğunu ve ekler yalnızca alan adının gTLD’ye kaydını gösterdiğini, iddia etmektedir. Şikâyet Eden’in görüşüne göre, alan adların “com.tr” yerine “.net” ve “.org” uzantısının kullanımı, marka başvurularla karıştırılma ihtimali yaratan benzerliği ortadan kaldırmaz.

Üstelik, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını iddia etmektedir. Bu konuda, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’e kendi marka başvuruların kullanımı için izin veya lisans vermediğini iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait olan marka başvurularıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir. Ayrıca, Şikâyet Eden ihtilaflı alan adının kendisine satışı için “enparam.com alan adı bize aittir. Dilerseniz bu alan adını size satabiliriz...” diye bir teklif yapılmış olduğunu iddia etmektedir ve bunun Şikâyet Edilen’in kötü niyetini gösterdiğini düşünmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Merkez’den Şikâyet’in red edilmesini talep etmektedir. Şikâyet Edilen, Cevap’ını aşağıdaki iddialara dayanmaktadır:

Öncelikle, Şikâyet Edilen “para” ibaresinin “global bir terim” olduğunu ve ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in marka başvurularıyla bir benzerliği olmadığını iddia etmektedir.

Üstelik, Şikâyet Eden tarafından yapılmış ve “para” ibaresini içeren marka başvurularının tümü ihtilaflı alan adı tescil edildikten sonra yapılmış olduğunu öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Edilen, kötü niyetli olmadığını iddia etmektedir. Özellikle, ihtilaflı alan adını hiç bir zaman satış için teklif etmemiş olduğunu iddia edip, Şikâyet Eden’den ‘sözde yapmış oldukları görüşmelerin ses kaydı ve IP logları ile ispat etmesini talep etmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar‘in 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Ancak, Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in iddialarına itiraz etmediği taktirde, bu iddiaları Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirmediği kanaatine varmıştır.

Şikâyet Eden, “enpara” ibaresini içeren tescilli marka sahibi olduğunu yeterince kanıtlamamıştır.

Şikâyet’te sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Eden’in başvurmuş olduğu ve “enpara” ibaresini içeren markalar henüz tescil edilmemiş durumdadır. Tescil edilmemiş marka başvurulardan genelde sadece rüçhan hakkı doğar. Ancak marka tescil edildikten sonra, marka sahibi marka haklarına tecavüz fiillerin durdurulmasını talep edebilir.

Bu nedenle, Şikâyet Eden “enpara” ibaresini içeren bir tescilli markanın sahibi olduğunu yeterince kanıtlamamıştır.

Bundan dolayı, Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirmediği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler / C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirmediği için, Hakem, Politika madde 4(a)(ii) ve (iii)’de öngörülen ikinci ve üçüncü şartların yerine getirilmesi hakkında açıklamalarda bulunması gerekmediği kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde Hakem, Şikâyet’in reddine karar vermiştir.

Kaya Köklü
Tek İdari Hakem
Tarih: 14 Ocak 2013