WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi v. PrivacyProtect.org ve ALİ ÖZDEMİR

Dava No. D2012-1979

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Dericioğlu & Yaşar Hukuk Bürosu tarafından temsil edilen, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi’dir.

Şikâyet Edilen, Avustraliya`da yerleşik PrivacyProtect.org ve Türkiye’de yerleşik ALİ ÖZDEMİR’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <radikalkitap.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 8 Ekim 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 8 Ekim 2012 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 12 Ekim 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri farklı olduğunu berlirtmiştir. 15 Ekim 2012 tarhihinde Merkez, tescil eden tarafindan bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden’e e-posta ile iletip, Şikâyet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 16 Ekim 2012 tarihinde Şikâyet Eden Şikâyet’ini değiştirmiştir.

Merkez Şikâyet’in Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 18 Ekim 2012’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için 7 Kasım 2012 olan son tarih sehven 7 Aralık 2012 olarak bildirilmiştir. 12 Kasım 2012 tarihinde Merkez Şikâyet Edilen tarafından Cevap almıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verildiğini 14 Kasım 2012 tarihinde taraflara bildirmiştir. 20 Kasım 2012 tarihinde Şikayet Eden ek beyan dilekçesi sunmuştur.

Merkez, 26 Kasım 2012 tarihinde tek Hakem olarak Ugur Yalçiner’i atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet ve eklerde aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

a. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi, Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin en büyük alt kuruluşlarındandır.

b. Doğan Yayın Holding, Hürriyet, Radikal, Posta, Fanatik ve Hürriyet Daily News olmak üzere beş günlük gazete, 27 periyodik dergi, çocuk ve gençlik dergileri yayımlamaktadır.

c. Radikal gazetesi 1996 yılında yayın hayatına başlamıştır. Radikal Kitap ek gazetesi de 2001 yılından bu yana Radikal gazetesi ile birlikte satılmaktadır.

d. Şikayet Eden’in 1996 yılından bu yana “radikal” ibaresini içeren birçok markası olmakla beraber 24 Mayıs 2011 tarihinde RADİKAL KİTAP markası için 2011/43830 sayı ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde 16, 38 ve 41 sınıflarda başvuruda bulunmuş olup, 14 Eylül 2012 tarihinde de markanın tescil edilmesine karar verilmiştir.

e. Şikayet Eden, <radikal.com.tr> alan adını 27 Şubat 1996 tarihinde kayıt altına almış ve o tarihten beri etkin olarak kullanmaktadır.

f. İhtilaflı alan adı aktif değildir ve Karar tarihinde kullanılmamaktadır.

g. Şikayet Edilen, yayın hayatına hiç başlamayan bir internet sitesinin Şikayet Eden’in marka imajını zedelemesinin ve haklı veya haksız herhangi bir kazanç sağlamanın mümkün olmadığını belirtmiştir.

h. Ayrıca Hakem ihtilaflı alan adının 2 Mart 2012 tarihinde yenilendiğini tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca ve aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının kendisine devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir;

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır; ve

(iii) İhtilaflı alan adı, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

(i) Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzer

Şikâyet Eden “radikal” ibaresini 1996, “radikal kitap” ibaresini de 2001 yılından bu yana kullandığını belirtmiş, bu kullanımları gösterir deliller sunmuştur. TPE nezdinde “radikal” ibaresini içeren marka tescillerinin bulunduğunu, bunların en eskisinin 1996 yılına dayandığını ayrıca 24 Mayıs 2011 tarihinde RADİKAL KİTAP markası için 2011/43830 sayı ile TPE nezdinde 16, 38 ve 41 sınıflarda başvuru da bulunulduğunu, 14 Eylül 2012 tarihinde de başvurunun tescil edilmesine karar verildiğini belirtmiştir. Şikayet Eden, ayrıca 1996 yılından bu yana <radikal.com.tr> alan adının sahibi olduğunu ifade etmiştir.

Şikayet Eden, “radikal” ve “radikal kitap” ibarelerinin tanınmışlık düzeyine ulaştığını ve bu ibareler üzerinde gerçek hak sahibi olduğunu ifade etmiş, İhtilaflı alan adının markalarına ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu belirtmiştir. İhtilaflı alan adının, adına tescilli RADİKAL markasını içerdiğini, RADİKAL KİTAP markası ile de birebir aynı olduğunu, alan adından yer alan “.com” uzantısının ise bu benzerliği ortadan kaldırmayacağını belirtmiş, Vodafone Group, PIc v. Domain Privacy, WIPO Dava No. D2007-1684 kararına atıfta bulunmuştur.

(ii) Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in kendi adına tescilli ya da başvurusu gerçekleştirilmiş bir markası olmadığını, “radikal kitap” ibaresi üzerinde herhangi bir kişisel hakkının da bulunmadığını belirtmiştir ve Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows WIPO Dava No. D2000-0003 kararına atıf yaparak, Şikayet Edilen’e RADİKAL ve RADİKAL KİTAP markalarının kullanımı için herhangi bir hak ve lisans vermediğini ifade etmiştir.

Şikayet Eden, karşı tarafın ihtilaflı alan adı üzerinde meşru menfaati olmamasına rağmen bu alan adını kayıt altına almış olmasının, kendisi aracılığıyla haksız kazanç sağlamak amacı taşıdığını belirtmiştir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden:

a. Sahip olduğu tanınmışlık nedeniyle Şikayet Edilen’in RADİKAL ve RADİKAL KİTAP markalarından haberdar olmamasının mümkün olmadığını,

b. Şikayet Eden, kendisine ait <radikal.com.tr> alan adının Türkiye’de en fazla ziyaret edilen 74, dünyada 4063, web sitesi olduğunu, Türk vatandaşı olan Şikayet Edilen’in RADİKAL markalarından haberdar olduğunu, Şikayet Edilen’in amacının kendi itibarından yararlanmak olduğunu, bunların da kötü niyetin göstergesi olduğunu ifade etmiştir.

c. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını pasif olarak elinde bulundurduğunu, ihtilaflı alan adının kayıt altına alındığından beri aktif olarak kullanılmadığını belirterek, UDRP kararları uyarınca alan adının pasif olarak elde bulundurulmasının internet kullanıcılarını yanılttığını ve kötü niyeti kanıtlayan en önemli gerekçelerden biri olduğunu ifade etmiştir.

Bu sebeplerle de, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak aldığını ve kullanılldığını iddia etmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen’in, Cevap dilekçesini süresi içinde sunmamış olduğu tespit edilmişse de, bu durumun kendisine son Cevap tarihinin sehven 7 Aralık 2012 olarak bildirilmesiyle ilgili olduğu anlaşılmış, Şikayet Edilen’in Cevap ve beyanları Hakem tarafından değerlendirilmiştir. Şikayet Edilen, Merkez’e sunmuş olduğu Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlara değinmiştir:

a. Şikayet Eden’e ait <radikal.com.tr> alan adında web sitesi, gazete, dergi, magazin,TV gibi çok genel bir içeriği bulunduğunu, ihtilaflı alan adını tescil ettirmesinin sebebinin kitapseverlerin okudukları kitaplar hakkında yorumlar yapması, eleştirilerde bulunması ve diğer okurlara beğendikleri kitapları tavsiye edecekleri sıradışı kitapların önerildiği bir web sitesi tasarlamak olduğunu,

b. Şikayet Eden’e ait RADİKAL KİTAP marka başvuru tarihinin ihtilaflı alan adının kendi adına tescil tarihinden sonra olduğunu,

c. İhtilaflı alan adının aktif olarak yayında olmamasının nedeninin maddi imkanlarının tükenmesi ve yeterli ekonomik kaynağa sahip oluncaya dek beklemede kalma düşüncesi olduğunu,

d. Ticari hayatına hiç başlamayan bir internet sitesinden haklı veya haksız herhangi bir kazanç sağlamasının mümkün olmadığını belirterek ihtilaflı alan adının devri talebinin reddedilmesini talep etmiştir.

C. Şikayet Eden’in Ek Beyanları

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in Cevap ve beyanlarına karşı 20 Kasım 2012 tarihli ek beyan dilekçesini sunmuş olup bu dilekçede özetle:

a. Cevap dilekçesinin süresi içinde sunulmadığını,

b. İhtilaflı alan adının kayıt tarihinin, Şikayet Eden’in RADİKAL KİTAP marka başvuru tarihinden önce olmasının önemli olmadığını, RADİKAL KİTAP markasının 2001 yılından bu yana kullanıldığını, bir an için kullanılmadığı düşünüldüğünde dahi “kitap” ibaresinin tek başına herhangi bir ayırt ediciliği olmadığı ve bir emtiayı tanımladığı için uyuşmazlığa konu olan adının 1996 yılından beri korunan RADİKAL markası ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu,

c. Şikayet Edilen ihtilaflı alan adı’nın henüz yayında olmamasının önemi olmadığını, uyuşmazlığın web sitesinin içeriğinden ziyade alan adının kendisi olduğunu, ayrıca ihtilaflı alan adı’nın aktif olmamasının, ilerde aktif hale gelmeyeceği ve kendisine ait marka haklarına tecavüz niteliğinde düzenlenmeyeceği anlamına gelmediğini,

d. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in aktif olarak ihtilaflı alan adını maddi imkanı olmadığı için kullanma gerekçesinin, hiçbir şekilde alan adını kayıt altına aldığı tarihten beri pasif olarak elinde bulundurduğu gerçeğini değiştirmediğini,

e. Şikayet Eden ayrıca, UDRP sürecinin başlatılmasından sonra Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını devredebileceği yönünde elektronik posta gönderdiğini bunun da kötü niyet göstergesi olduğunu belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir. Hakem, işbu dava ile ilgili olarak verilecek herhangi bir kararın Tescil Eden Kuruluş tarafından yerine getirileceğini düşünmektedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikâyet Eden, TPE nezdinde tescilli RADİKAL ve RADİKAL KİTAP kelimelerini içerir çok sayıda ticaret ve hizmet markasına sahip olduğunu gösteren delili Şikâyet dilekçesi ile birlikte Merkez’e ibraz etmiştir. Ayrıca bu markaların 2001 yılından bu yana kullanıldığını gösteren deliller de Merkez’e ibraz edilmiştir.

Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adının tescil tarihinin, Şikayet Eden adına başvurusu yapılmış RADİKAL KİTAP markasının başvuru tarihinden önce olduğunu belirtmişse de, RADİKAL KİTAP markasının Şikayet Eden tarafından kullanımı, ihtilaflı alan adının tescil tarihinden çok daha önceye dayanmaktadır. Ayrıca Şikayet Eden adına 29 Şubat 1996 yılında başvurusu yapılmış ve 2003/00023 tescil numarası ile tescilli RADİKAL markası da bulunmaktadır. Sözkonusu marka “basılı evraklar, basılı yayınlar, gazeteler, dergiler, kitaplar, rehberler, takvimler, posterler, resimler, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar) ...” mallarını da kapsamaktadır. Marka hakkı markanın yaratılması ve kullanılması ile doğar, tescil bu anlamda sadece açıklayıcı etkiye sahiptir. Öte yandan Şikayet Eden tarafından yapılmış olan RADİKAL KİTAP marka başvurusunun 16 sınıfı da içerir şekilde yapıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, ihtilaflı alan adına yer alan “kitap” ibaresinin 16 sınıfta yer alan malları tanımladığı için ayırt edici olmadığı açıktır. Şikayet Eden’e ait olan tescilli markalarda esas ve ayırt edici unsur “radikal” ibaresidir.

İhtilaflı alan adında yer alan “.com” uzantısının herhangi bir ayırt edicilik katmadığı da aşikardır. Bu halde ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’e ait RADİKAL ve RADİKAL KİTAP markaları ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunun kabulü gerekir.

Benzer davalardan Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Dava No. D2000-1525 “bir alan adı Şikâyet edenin tescilli markasını tamamen içeriyorsa, bu Politika çerçevesinde ayniyet ve iltibas oluşturacak düzeyde benzerliği ortaya koymaya yeterlidir” demektedir. Diğer birçok UDRP hakem kararında, bütünüyle markayı içeren alan adının söz konusu olmasının, alan adının tescilli marka ile aynı veya iltibas oluşturacak düzeyde benzer olduğunu ispat için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Hakem, Şikâyet Eden’in haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait markalar ile aynı ve iltibas düzeyinde benzer olduğu kanaatine varmıştır.

Bu çerçevede Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikâyet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika`nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Şikâyet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatinin mevcut olmadığı yönünde ortaya karine konabildiği takdirde, ispat yükünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir.

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca şikâyet edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikâyet Edilenin herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımınız veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı, veya;

(ii) Şikâyet Edilenin (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması, veya;

(iii) Şikâyet Edilenin, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adı sahibinin kendi adına tescilli ya da başvurusu gerçekleştirilmiş bir marka başvurusu bulunmadığını, “radikal kitap” ibaresi üzerinde herhangi bir kişisel hakkının da söz konusu olmadığını belirtmiştir. Hakem, Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adıyla yaygın olarak tanındığını gösteren herhangi bir delil bulunmadığını, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in markasını içerdiğini, buna karşılık Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’e marka kullanımı yönünde herhangi bir hak, lisans ya da yetki verilmediğinin açık olduğunu tespit etmiştir.

Şikâyet Edilenin Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem, Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikâyet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, şikâyet edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi şikâyet eden veya şikâyet eden’in ticari rakibine, şikâyet edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa, veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla şikâyet edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse, veya;

(iii) Şikâyet edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa, veya;

(iv) Şikâyet edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, şikâyet eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da şikâyet edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, ihtilaflı alan adını 8 Aralık 2012 tarihinde ziyaret ettiğinde, alan adına erişimin olmadığını tespit etmiştir. Hakem sitenin daha önceki tarihli anlık görüntülerine ulaşmak için “www.archive.org” kayıtlarını kontrol etmiş, 26 Kasım 2009 tarihine ait ekran görüntüsüne ulaşmış, bu görüntüde “Dünyanın bilgisini size getiriyoruz, yakın zamanda sizinleyiz” ibaresinin yer aldığını tespit etmiştir. Bu tarihten önce ya da sonra ihtilaflı alan adının kullanıldığını gösterir hiçbir emareye ve kayda rastlanmamıştır. Bu durum ihtilaflı alan adına ait sayfanın aktif olarak kullanılmadığı ve kullanılmasına da henüz başlanmadığı yönünde kanaat oluşturmaktadır.

Benzer davalardan Nike, Inc. v. Azumano Travel, WIPO Dava No. D2000-1598 davasında: “Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in <nikesportstravel.com> veya <niketravel.com> alan adlarında aktif bir web sitesi geliştirmediğini iddia etmiştir. Söz konusu davada, alan adı 14 Mayıs 1999’da tescil edilmiştir ve o tarihten itibaren herhangi bir meşru amaç için kullanılmamıştır. Geçerliliğin olmayışı, kötü niyetli kullanım izlenimi vermektedir” yönünde bir karar verilmiştir.

Yine benzer davalardan Audi AG v. Hans Wolf, WIPO Dava No. D2001-0148 davasında: “Şikâyet Edilen alan adını Şikâyet Edene satma girişiminde bulunmamış ve alan adını aktif bir şekilde kullanmamıştır. Burada soru, alan adını pasif bir şekilde elde tutmanın kötü niyetli tescil ve kullanım olup olmadığıdır ve mevcut davadaki tüm koşullar dikkate alınmalıdır. Bu durumda Şikâyet Edilen tarafından alan adının gelecekte Şikâyet Eden’in tanınmış markasına tecavüz ya da haksız rekabete sebebiyet vermek ve tüketici haklarının ihlaline yol açacak kullanımları dışında meşru bir kullanımını düşünmek mümkün değildir” yönünde karar verilmiştir.

Şikayet Edilen’in Cevap dilekçesinde “Şikayet edenin farklı bir teklifi veya önerisi varsa uzlaşmaya hazırım” beyanı ve Şikayet Eden tarafa elektronik posta yoluyla ulaşarak ihtilaflı alan adı’nı devretme yönünde teklif sunmuş olması da kötü niyetin göstergesidir. Bkz. Media General Communications, Inc. v. Rarenames, WebReg, WIPO Dava No. D2006-0964. Yine benzer kararlardan Plaza Operating Partners, Ltd. v. Pop Data Technologies, Inc. and Joseph Pillus. WIPO Dava No. D2000-0166’da da ihtilaflı alan adı sahibinin, alan adını devretme, satma, kiralama gibi girişimlerinin ve tekliflerinin tek başına kötü niyet göstergesi olduğu belirtilmiştir.

Hakem, Şikâyet Edilen’in kötü niyetle hareket edip etmediğini tespit etmek için, olaya ilişkin tüm koşulları değerlendirmek zorundadır. Şikâyet Eden’in yaygın olarak bilinen bir markaya sahip olması ve ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından iyi niyetli kullanımını gösteren bir kanıya ulaşmanın imkansızlığı, kötü niyetin varlığına işaret etmektedir. Hakem, tescil edilen alan adının çevresindeki tüm koşulları değerlendirerek kötü niyetli kullanım olduğu sonucuna varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika’nın 3 şartı konusunda da Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <radikalkitap.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Ugur Yalçiner
Tek İdari Hakem
Tarih: 10 Aralık 2012