WIPO Arbitration and Mediation Center

ROZHODNUTí ADMINISTRATIVNíHO PANELU

Hemnet Sverige AB v. Whois Protection / Marcus Rosenstein

Case No. D2012-1975

1. Účastníci řízení

Stěžovatelem (the Complainant) je Hemnet Sverige AB, Solna, Švédsko, zastoupený Domain and Intellectual Property Consultants, DIPCON AB, Švédsko.

Odpůrcem (the Respondent) je Whois Protection / Marcus Rosenstein, Melbourne, Austrálie and Pardubice, Česká republika, samostatně.

2. Registrátor doménového jména

Projednávané doménové jméno <www-hemnet.com> je registrováno u Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz (Registrátor - the “Registrar”).

3. Průběh řízení

Stížnost (the Complaint) byla podána na WIPO Arbitrážní a mediační centrum (Centrum) dne 8. října 2012. Dne 8. října 2012. zaslalo Centrum emailem Registrátorovi žádost o verifikaci údajů spojených s projednávaným doménovým jménem. Dne 15. října 2012 Registrátor zaslal Centru emailem verifikační odpověď uvádějící kontaktní informace o projednávaném doménovém jménu, které se liší u jmenovaného Odpůrce. Centrum zaslalo emailovou informaci Stěžovateli dne 16. října 2012 o Registrátorem poskytnutých registračních a kontaktních informacích a vyzvalo Stěžovatele předložit doplnění Stížnosti. Stěžovatel podal opravenou Stížnost dne 17. října 2012.

Centrum potvrdilo, že opravená Stížnost splňuje formální požadavky podle Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy” or “UDRP”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

V souladu s Rules, odstavcem 2(a) a 4(a), Centrum oficiálně oznámilo Odpůrci podání Stížnosti a řízení o ní bylo zahájeno dne 29. října 2012. V souladu s Rules, odstavcem 5(a) byla stanovena lhůta k vyjádření do dne 18 listopadu 2012. Odpůrce žádné vyjádření nepředložil. S ohledem na to Centrum oznámilo, že se Odpůce nevyjádřil dne 19. listopadu 2012.

Centrum jmenovalo Ladislava Jakla jednotlivým panelistou v této věci dne 26. listopadu 2012. Panel konstatuje, že to bylo řádně učiněno. Panel předložil prohlášení o přijetí této funkce a rovněž i Prohlášení o nestrannosti a nezávislosti, jak to požadovalo Centrum k zajištění souladu s odstavcem 7 Rules.

Podle sdělení Registrátora ze dne 15. října 2012 byla registrační smlouva uzavřena v českém jazyku. Stěžovatel svoji stížnost podal v češtině. Odpůrce se k této otázce nevyjádřil. Podle odstavce 11 Rules, v případě absence dohody mezi stranami řízení, je jazykem administrativního řízení jazyk v němž byla uzavřena registrační smlouva. Proto Panel, s ohledem na tyto skutečnosti a řadu předchozích UDRP řízení stanoví, že jazykem tohoto administrativního řízení je čeština (BrandStrategy, Inc. v. BusinessService Ltd., WIPO Case No. D2007-0749; Laboratoire Biosthétique Kosmetik GmbH & Co. KG and MCE S.A.S. v. BusinessService Ltd., WIPO Case No. D2007-1836).

4. Skutečný stav

Stěžovatel Hemnet Sverige AB je zapsán do obchodního rejstříku ve Švédsku, registrační č. 556536-0202 ode dne 12. dubna 1996. Jeho stránky Hemnet.se, založené v roce 1998, poskytují seznamy nemovitostí a objektů. Stěžovatel provozuje své hlavní webové stránky na “www.hemnet.se” a je majitelem několika dalších názvů domén, které obsahují výraz HEMNET, například “www.nexthemnet.com”, “www.hemnet.com”.

Stěžovatel je majitelem švédské obrazové ochranné známky HEMNET.SE ALLA BOSTADER FRAN SVERIGES, č. zápisu 343853, přihlášené a zapsané dne 19. ledna 2001, ve třídách 35,36 a 38 Niceského známkového třídění a švédské slovní ochranné známky HEMNET, č. zápisu 388655, přihlášené dne 12. prosince 2006 a zapsané dne 27. dubna 2007, ve třídách 16, 35, 36 a 38 Niceského známkového třídění.

Projednávané doménové jméno <www-hemnet.com> bylo podle sdělení registrátora ze dne 15. října 2012 zaregistrováno dne 17. října 2009.

5. Stanoviska účastníků

A. Stěžovatel

Stěžovatel k otázce shodnosti či zaměnitelnosti projednávaného doménového jména <www-hemnet.com> v podstatě uvádí, že je tato doména shodná či zaměnitelná s dominantním prvkem jeho ochranných známek obsahujícím slovo JEMNĚT, a že rozdíl spočívá pouze v tom, že projednávané doménové jméno obsahuje navíc pouze písmena “www” a “com”.

Pokud jde o to, že Odpůrce nemá ve vztahu k projednávanému doménovému žádná práva nebo legitimní zájmy, Stěžovatel uvádí, že Odpůrce není držitelem licence k ochranné známce HEMNET a že neobdržel od něho povolení, aby si zaregistroval tuto ochrannou známku jako název domény. Dále Stěžovatel uvádí, že Odpůrce nepoužívá sporný název domény v dobré víře k nabídce zboží a služeb a že neužívá tento sporný název k oprávněnému nekomerčnímu či poctivému účelu. Dále pak Stěžovatel uvádí, že na sporné adrese webové stránky “www-hemnet.com” se uvádějí odkazy na placené inzeráty ve Švédsku, související s oblastí nemovitostí, což je hlavní podnikatelskou činností společnosti HemNet Sverige AB, chráněnou zapsanými ochrannými známkami. Navíc, Odpůrce není propojen se Stěžovatelem, ale užívá Stěžovatelovu ochrannou známku HEMNET s úmyslem získat prospěch z dezorientování uživatele a takové užití je nezákonným užíváním a nedává žádná práva ve prospěch Odpůrce (Mpire Corporation v. Michael Frey, WIPO Case No. D2009-0258).

K otázce, že název projednávané doménové jméno bylo zaregistrováno a je žíváno ve zlém úmyslu, Stěžovatel uvádí, že Odpůrce si je dobře vědom existence ochranné známky HEMNET patřící Stěžovateli a že tedy jedná ve zlé víře. Skutečnost, že jsou tyto stránky prezentovány ve švédštině a ukazují na spojení ve stejné podnikatelské oblasti v jaké působí Stěžovatel, jsou zavádějící pro uživatele Internetu hledající informace o výrobcích a službách nabízených na trhu pod Stěžovatelovou ochrannou známkou HEMNET. Přidání “www”-k ochranné známce Stěžovatele prokazuje úmyslný pokus využít typografickou chybu uživatele při hledání webových stránek Stěžovatele, což ukazuje na akt zlé vůle (CSC Holdings, Inc. v. Elbridge Gagne, WIPO Case No. D2003-0273). Dopis požadující zastavení užívání projednávaného doménového jména odeslal Stěžovatel Odpůrci e-mailem dne 17. července 2012, ale Odpůrce na tento dopis neodpověděl. Z těchto všech okolností dospěl Stěžovatel k závěru, že projednávané doménové jméno Odpůrce zaregistroval a užívá ve zlé víře.

B. Odpůrce

Odpůrce neodpověděl na Stěžovatelova stanoviska.

6. Diskuze a závěry

V souladu s ustanovením odstavce 4(a) Policy musí Stěžovatel prokázat, že každá ze tří dále uvedených podmínek je splněna:

(i) projednávané doménové jméno je identické nebo zaměnitelně podobné s ochrannou známkou nebo známkou služeb, k níž má Stěžovatel práva; a

(ii) Odpůrce nemá žádná práva nebo legitimní zájmy ve vztahu k projednávanému doménovému jménu; a

(iii) projednávané doménové jméno bylo zaregistrováno a je užíváno ve zlém úmyslu.

Odstavec 4(a) Policy stanoví, že Stěžovatel musí prokázat, že jsou všechny tři podmínky splněny.

A. Identická nebo zaměnitelná podobnost

Pokud jde o identickou nebo zaměnitelnou podobnost, Panel konstatuje, že dominantní prvek projednávaného doménového jména <www-hemnet.com> je zcela identický se shora uvedenou Stěžovatelovou ochrannou známkou HEMNET, č. zápisu 388655, přihlášenou dne 12. prosince 2006 a zapsanou dne 27. dubna 2007, ve třídách 16, 35, 36 a 38 Niceského známkového třídění a zaměnitelně podobnou se shora uvedenou Stěžovatelovou ochrannou známkou HEMNET.SE ALLA BOSTADER FRAN SVERIGES, č. zápisu 343853, přihlášenou a zapsanou dne 19. ledna 2001, ve třídách 35,36 a 38 Niceského známkového třídění. Přidáním přípon ve tvaru “www”, “- ”, “com” . “.SE” a “ALLA BOSTADER FRAN SVERIGES” se neodstraní zaměnitelnost projednávaného doménového jména se Stěžovatelovou ochrannou známkou HEMNET (AT&T Corp. v. William Gormally, WIPO Case No. D2005-0758; Accor v. Lee Dong Youn, WIPO Case No. D2008-0705; and Sanofi-Aventis v. Brad Hedlund, WIPO Case No. D2007-1310.

Z těchto uvedených důvodů dospěl Panel k závěru, že projednávané doménové jméno je identické a zaměnitelně podobné s ochrannou známkou Stěžovatele, k níž má práva, a proto je splněna podmínka ustanovení odstavce 4(a)(i) Policy.

B. Práva nebo oprávněné zájmy

Ve smyslu odstavce 4(a)(ii) Policy musí Stěžovatel prokázat, že zejména následující skutečnosti, avšak bez omezení, prokazují splnění tohoto ustanovení:

(i) předtím, než Odpůrce obdržel nějakou zprávu o sporu, nepoužíval nebo neprovedl prokazatelné přípravy k používání projednávaného doménového jména, nebo jména tomuto odpovídajícího, ve spojení s bona fide nabízením zboží nebo služeb; nebo

(ii) Odpůrce nebyl (jako osoba, podnik, nebo jiná organizace) běžně znám pod názvem projednávané domény a nezískal žádné právo na ochrannou známku nebo známku služeb; nebo

(iii) Odpůrce používá název projednávané domény s úmyslem dosažení obchodního zisku uváděním spotřebitelů v omyl nebo za účelem poskvrnění projednávané ochranné známky nebo známky služeb.

Odpůrce neprokázal, že předtím, než obdržel zprávu o sporu k projednávanému doménovému jménu, používal nebo provedl prokazatelné přípravy k používání tohoto doménového jména nebo jména tomuto odpovídajícího, ve spojení s nabízením zboží nebo služeb a dále pak, že neprokázal, že byl běžně znám pod názvem projednávaného doménového jména a že získal právo k dané ochranné známce. Stěžovatel naproti tomu uvádí, že Odpůrce nepoužívá sporný název domény v dobré víře k nabídce zboží a služeb a že neužívá tento sporný název k oprávněnému nekomerčnímu či poctivému účelu. Dále pak Stěžovatel uvádí, že na sporné adrese webové stránky "www-hemnet.com" se uvádějí odkazy na placené inzeráty ve Švédsku související s oblastí nemovitostí, což je hlavní podnikatelskou činností společnosti HemNet Sverige AB chráněnou zapsanými ochrannými ochrannými známkami. Odpůrce není držitelem licence k ochranné známce HEMNET a neobdržel od Stěžovatele povolení, aby si zaregistroval tuto ochrannou známku jako název domény. Užívá Stěžovatelovu ochrannou známku HEMNET s úmyslem získat prospěch z dezorientování uživatele a takové užití je nezákonným užíváním a nedává žádná práva ve prospěch Odpůrce (Mpire Corporation v. Michael Frey, WIPO Case No. D2009-0258). Tyto argumenty Stěžovatele nebyly Odpůrcem zpochybněny a Panel je tudíž pokládá za prokázané.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti dospěl Panel k závěru, že Odpůrce nemá žádná práva nebo oprávněné zájmy ve vztahu k projednávanému doménovému jménu, a tudíž jsou splněny podmínky podle odstavce 4(a)(ii) Policy.

C. Registrace a užití ve zlé víře

Podle odstavce 4(a)(iii) Policy musí Stěžovatel prokázat, že projednávané doménové jméno bylo zaregistrováno a užíváno ve zlém úmyslu. Odstavec 4(b) uvádí některé skutečnosti, které zejména, avšak bez omezení, prokazují splnění těchto ustanovení. Tyto naplňují, inter alia, ustanovení odstavců 4(b), (iii) a (iv):

(ii) Odpůrce zaregistroval projednávané doménové jméno za účelem aby zabránil majiteli ochranné známky nebo známky služeb její užití v odpovídajícím doménovém jménu, za předpokladu, že se Odpůrce angažoval v této formě chování; nebo

(iii) Odpůrce zaregistroval projednávané doménové jméno především pro účel narušení podnikání konkurenta; nebo

(iv) užitím projednávaného doménového jména se Odpůrce úmyslně pokusil nalákat za účelem obchodního zisku uživatele Internetu na svoji webovou stránku nebo jiné on-line přístupové místo, vytvořením pravděpodobnosti záměny se Stěžovatelovou známkou, co se týče zdroje, sponzorství, propojení nebo podpory své webové stránky nebo výrobku nebo služby na této webové stránce nebo jiném místě.

Stěžovatel předložil důkazy, které nabyly Odpůrcem zpochybněny, že si Odpůrce musel být v době registrace projednávaného doménového jména dobře vědom existence ochranné známky HEMNET patřící Stěžovateli a že tedy jedná ve zlé víře. Navíc, Stěžovatel odeslal Odpůrci e-mailem dne 17. července 2012 dopis požadující zastavení užívání projednávaného doménového jména, ale Odpůrce na tento dopis neodpověděl. Panel akceptuje Stěžovatelem uváděné tvrzení, že jsou na sporné adrese webové stránky “www-hemnet.com” uváděny odkazy na placené inzeráty ve Švédsku, související s oblastí nemovitostí, což je hlavní podnikatelskou činností společnosti HemNet Sverige AB chráněnou zapsanými ochrannými ochrannými známkami HEMNET, že Odpůrce zaregistroval projednávané doménové jméno za účelem aby zabránil majiteli ochranné známky její užití v odpovídajícím doménovém jménu, a že Odpůrce zaregistroval projednávané doménové jméno především pro účel narušení podnikání Stěžovatele. Skutečnost, že jsou webové stránky Odpůrce prezentovány ve švédštině, a ukazují na spojení ve stejné podnikatelské oblasti v jaké působí Stěžovatel, jsou zavádějící pro uživatele Internetu hledající informace o výrobcích a službách nabízených na trhu pod Stěžovatelovou ochrannou známkou HEMNET. Panel konstatuje, že takovým

užitím projednávaného doménového jména se Odpůrce úmyslně pokusil uživatele Internetu nalákat za účelem obchodního zisku na svoji webovou stránku, vytvořením pravděpodobnosti záměny se Stěžovatelovou známkou, a tím se dopustil jednání nikoliv v dobré víře (Six Continents Hotels, Inc. v. Ramada Inn, WIPO Case No. D2003-0658; Shaw Industries Group, Inc and Columbia Insurance Company v. Click Consulting Ltd., WIPO Case No. D2006-1422; F.Hoffman-La Roche AG v. Lythion Services Ltd., WIPO Case No. D2006-0035; Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Party Night Inc., WIPO Case No. D2002-1128; Forest Laboratories, Inc. v. Whois Privacy Protection Service, Inc. WIPO Case No. D2007-1050).

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Panel konstatuje, že projednávané doménové jméno bylo zaregistrováno a je užíváno ve zlé víře podle odstavce 4(a)(iii) Policy.

7. Rozhodnutí

Ze shora uvedených důvodů, v souladu s odstavci 4(i) Policy a 15 Rules, Panel nařizuje, aby projednávané doménové jméno <www-hemnet.com> bylo převedeno na Stěžovatele.

Ladislav Jakl
Sole Panelist
Datum: 9. prosince, 2012