WIPO Arbitration and Mediation Center

BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL

Belvi N.V. v. Grip Multimedia B.V.

Zaaknr. D2012-1771

1. De Partijen

Klaagster is Belvi N.V. uit Houthalen-Helchteren, België, vertegenwoordigd door Nelissen Grade, België.

Verweerster volgens de WhoIs gegevens is Grip Multimedia B.V. uit Leiden, Nederland.

2. De Domeinnaam en Registrar

De betreffende domeinnaam <airdeck.com> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd via Network Solutions, LLC (de “Registrar”).

3. Procedurele Geschiedenis

De klacht is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) op 3 september 2012.

Op 3 september 2012 heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de Domeinnaam gestuurd. Op 18 september 2012 heeft de Registrar per e-mail aan het Center hun antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat Verweerster geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin deze de contactgegevens van Verweerster overlegde. Op 24 september 2012 stuurde het Center een e-mail naar partijen in het Nederlands en Engels met betrekking tot de taal van de procedure. Op 27 september 2012 heeft Klaagster een verzoek ingediend dat Nederlands de taal van de procedure dient te zijn. Op 2 oktober 2012 meldde het Center dat de Klacht in het Nederlands zou worden toegelaten, dat het Center een Antwoord in het Engels dan wel het Nederlands zou accepteren en een Administratief Panel aan zou wijzen dat bekend is met eerdergenoemde talen, indien beschikbaar.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).

Overeenkomstig de paragrafen 2(a) en 4(a) van de Regels heeft het Center Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 11 oktober 2012 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 31 oktober 2012. Het Antwoord is op 22 oktober 2012 ingediend bij het Center.

Op 2 november 2012 benoemde het Center een Administratief Panel in deze zaak. Op 8 november 2012 meldde het Center dat het Administratief Panel was teruggetreden vanwege een niet eerder opgemerkt mogelijk conflict met een van de Partijen.

Het Center heeft vervolgens Hub J. Harmeling op 15 november 2012 benoemd als Adminstratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen

Klaagster is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht (ondernemingsnummer Kruispuntbank van Ondernemingen 0425.238.694). Klaagster maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen waarvan de activiteiten onder andere bestaan uit het produceren van betonnen vloeren met daarin holle componenten (“Airboxen”) die een gedeelte van het beton vervangen.

Het Panel heeft nota genomen van Klaagsters stelling dat de registrant van de Domeinnaam, Grip Multimedia B.V., slechts het hostingbedrijf of de websitebeheerder is waarop Verweerster Bubbledeck Nederland B.V. beroep heeft gedaan ter registratie van de Domeinnaam. In het Antwoord, ingediend op naam van Bubbledeck Nederland B.V., is deze stelling niet betwist. Bovendien heeft Grip Multimedia B.V. een e-mail aan het Center gestuurd waarin zij heeft medegedeeld niets van doen te hebben met onderhavig geschil. In het navolgende zal het Panel er dan ook van uitgaan dat Bubbledeck Nederland B.V. de (materiële) Verweerster is.

Verweerster is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht (nummer Kamer van Koophandel 28075161). De activiteiten van Verweerster bestaan uit het produceren van betonnen vloeren met daarin holle kunststof bollen. Deze vloeren zijn vergelijkbaar met de door Klaagster geproduceerde vloeren.

Domeinnaam

De Domeinnaam is op 22 augustus 2004 geregistreerd.

Merk

Klaagster heeft op 18 december 2002 het merk AIRDECK in het Benelux merkenregister gedeponeerd onder nummer 727679. De inschrijving is gepubliceerd op 1 augustus 2003.

5. Stellingen van Partijen

A. Klaagster

Samengevat voert Klaagster het volgende aan.

Ten eerste stelt Klaagster dat zij eigenaar is van het merk AIRDECK en dat zij onder de gelijkluidende handelsnaam op duurzame wijze deelneemt aan het handelsverkeer in België en Nederland. Klaagster stelt dat duidelijk is dat de Domeinnaam identiek is aan het merk en de handelsnaam.

Klaagster stelt voorts dat Verweerster geen enkel recht heeft op en ook geen enkel legitiem belang heeft bij het in stand houden van de Domeinnaam.

Klaagster acht de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Klaagster stelt dat Verweerster alles in werking heeft gesteld om de productie en verspreiding van de producten van Klaagster in Nederland te belemmeren. Klaagster voert ter onderbouwing aan dat de Domeinnaam na registratie automatisch doorlinkte naar de website van Verweerster. Vervolgens zou Verweerster, nadat deze doorlinking door de Belgische rechter is verboden, de Domeinnaam slechts nog in bezit houden om te voorkomen dat Klaagster er gebruik van kan maken.

B. Verweerster

Verweerster voert samengevat het volgende aan.

Verweerster betwist dat de registratie te kwader trouw heeft plaatsgevonden en stelt dat het omgekeerde het geval is.

Verweerster voert aan dat Marmorith N.V. (een onderneming die nauw is verbonden met Klaagster) rond het jaar 2000 Bubbledeck-vloeren is gaan produceren in opdracht van Verweerster. Via deze weg had Klaagster toegang tot alle technische informatie over dit type vloersystemen. Marmorith N.V. zou zich vervolgens – ten onrechte – op de Belgische markt hebben gepresenteerd als bedenker van het Bubbledeck-systeem. Verweerster stelt dat Klaagster sindsdien de markt misleidt door Bubbledeck-vloeren te produceren onder de vergelijkbare naam “Airdeck”.

Verweerster stelt dat de registratie van de Domeinnaam heeft plaatsgevonden om deze misleiding door Klaagster te belemmeren. Verweerster stelt om deze reden weldegelijk een groot belang te hebben bij het behouden van de Domeinnaam. Voorts stelt Verweerster dat Klaagster geen exclusief recht heeft op de naam “Airdeck” omdat het woord “airdeck” ook veelvuldig in een andere context wordt gebruikt op het internet.

6. Oordeel en Bevindingen

Om te slagen dient Klaagster overeenkomstig paragraaf 4(a) van de Policy voldoende aannemelijk te maken dat:

(i) de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemmend met een merknaam, waarop Klaagster rechten heeft; en

(ii) Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

(iii) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

Het Panel zal hieronder de voorwaarden afzonderlijk behandelen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een merknaam mag volgens vaste jurisprudentie onder de Policy bij deze beoordeling het top level domain “.com” buiten beschouwing worden gelaten (zie paragraaf 1.2 van de WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)).

Het merk AIRDECK komt exact overeen met de Domeinnaam. Het Panel is om deze reden van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan de merknaam van Klaagster.

Ten overvloede merkt het Panel op dat het feit dat de merknaam ook binnen een andere context verschijnt tussen de Google-zoekresultaten op internet er niet aan afdoet dat Klaagster voor deze Beslissing geldt als de geregistreerde eigenaar van het merk AIRDECK.

Aan het eerste vereiste is derhalve voldaan

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Policy (zie paragraaf 2.1 van de WIPO Overview 2.0) dient Klaagster prima facie aannemelijk te maken dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan rust op Verweerster de bewijslast aan te tonen dat zij wel een dergelijk recht of legitiem belang heeft. Slaagt Verweerster hier niet in, dan wordt verondersteld dat Klaagster voldaan heeft aan het vereiste van paragraaf 4(a)(ii) van de Policy.

Klaagster heeft gesteld dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Klaagster heeft ter onderbouwing aangevoerd dat de Domeinnaam door Verweerster niet wordt gebruikt en dat de Domeinnaam slechts door Verweerster is geregistreerd en wordt behouden om te voorkomen dat Klaagster van de Domeinnaam gebruik zal maken. Verweerster heeft daartegen aangevoerd weldegelijk een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam te hebben. Dit belang zou bestaan uit het voorkomen dat Klaagster nog langer de markt misleidt en inbreuk maakt op Verweersters intellectuele eigendomsrechten.

Uit deze stellingen van Klaagster trekt het Panel de conclusie dat Verweerster de Domeinnaam alleen heeft geregistreerd om te voorkomen dat Klaagster van deze Domeinnaam gebruik zal maken. Verweerster voert geen andere reden voor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam. Hieruit volgt dat Verweerster geen eigen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Aan het tweede vereiste is aldus voldaan.

Ten overvloede merkt het Panel op dat de Policy geen ruimte biedt om te oordelen over vragen over marktmisleiding of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Deze vallen buiten het bestek van de Policy. Deze vragen zullen eventueel door de competente overheidsrechter beantwoord moeten worden.

C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

Door Klaagster is gesteld dat de Domeinnaam door Verweerster is geregistreerd om bestaande en potentiële klanten van Klaagster naar de eigen website van Verweerster te leiden. Nadat deze doorlinking door de Belgische rechter werd verboden, vertoonde de website waarnaar de Domeinnaam verwees een lege pagina. Thans verwijst de Domeinnaam naar een “parking page” van Grip Multimedia B.V.

Verweerster heeft bevestigd dat de Domeinnaam alleen door haar wordt behouden om gebruik van de Domeinnaam door Klaagster onmogelijk te maken en daarmee vermeend marktmisbruik en vermeende inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten door Klaagster te voorkomen. Het registreren van een domeinnaam uitsluitend met het doel het gebruik van die domeinnaam te beletten en de bedrijfsvoering van een concurrent te verstoren, is aan te merken als registratie en gebruik te kwader trouw (zie paragraaf 4(b)(iii) van de Policy).

Het Panel oordeelt op grond van het bovenstaande dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

Aan het derde vereiste is tevens voldaan.

7. Beslissing

Op basis van de bovenstaande redenen en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels beveelt het Panel dat de Domeinnaam <airdeck.com> wordt overgedragen aan Klaagster.

Hub J. Harmeling
Administratief Panel
Datum: 12 december 2012