WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

TED University - TED Üniversitesi v. PrivacyProtect.org

Dava No. D2012-1043

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik ADYTON Law Office tarafından temsil edilen, Ankara’da yerleşik TED University - TED Üniversitesi’dir.

Şikâyet Edilen Avustralya’da yerleşik PrivacyProtect.org’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <teduniversitesi.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet, 16 Mayıs 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 16 Mayıs 2012 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 17 Mayıs 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş Merkez’e alan adı sahibi ve iletişim bilgilerini içerir bir elektronik posta göndermiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 30 Mayıs 2012’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 19 Haziran 2012 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen cevap vermemiştir. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 21 Haziran 2012 tarihinde bildirmiştir.

Merkez 26 Haziran 2012 tarihinde tek Hakem olarak Uğur G. Yalçiner’i atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

Hakem, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil anlaşmasının dili Türkçe olduğu, Şikâyet Eden’in Türkiye’de yerleşik olması ve ihitlaflı alan adının da Türkçe olması sebebi ile idari işlemlerin en etkin şekilde Türkçe dilinde gerçekleşebileceğine kanaat getirmiştir. Dolayısı ile Hakem, idari işlemlerde kullanılacak dilin Türkçe olması gerektiğine karar vermiştir.

4. Vakıalar

Şikâyet ve eklerde aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

1) Şikâyet Eden, Ankara, Türkiye’de ikamet etmekte olduğunu, TED Yükseköğrenim Vakfı tarafından yönetildiğini, adına tescilli birçok markası olduğunu beyan etmiş, bu markalara ilişkin Türk Patent Enstitüsü nezdinde alınmış tescil belgelerini ibraz ettiğini belirtmiştir;

2) Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile çok benzer ya da iltibas niteliğinde olduğunu beyan etmiştir;

3) Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in bu alan adını elinde bulundurmaya yönelik olarak hiçbir hakkı ya da haklı menfaati bulunmadığını ileri sürmüştür;

4) Şikâyet Eden, ayrıca, ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil edildiğini ve kullanıldığını ileri sürmüş, bu sebeplerle ihtilaflı alan adının kendisine transferini talep etmiştir;

5) Şikâyet Edilen, cevap vermemiştir.

Bunların yanı sıra Hakem dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

(1) İhtilaflı alan adının 5 Eylül 2011 tarihinde tescil edildiği ve 18 Nisan 2012 tarihinde güncellendiği;

(2) İhtilaflı alan adını taşıyan web sitesinin kararın yazıldığı tarihte çalındığına (hack’lendiğine) dair bir uyarının bulunduğu,

tesbit edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu:

Şikâyet Eden, TED ÜNİVERSİTESİ, TED UNİVERSİTY, TEDÜ ve TEDU markalarını, Türk Patent Enstitüsü nezdinde, 09, 16, 24, 28, 35, 36, 38, 40, 41,42, 43, 45 no’lu mal ve hizmetler için 19 Aralık 2011 tarihinde tescil ettirdiğini beyan etmiş ve buna ilişkin tescil belgelerini dosyaya sunduğunu belirtmiştir.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının, sahibi olduğu bu tescilli markalardan kaynaklanan yasal haklarını doğrudan ihlal ettiğini iddia etmiştir.

(ii) Şikâyet Edilen’ in, uyuşmazlık konusu alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikâyet Eden, Şikayet Edilen’e herhangi bir lisans veya diğer yetki vermediyini belirtmiştir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının sahibinin Şikayet Eden’in yetkili temsilcisi, ditributoru veya satıcısı olmadığını ve Şikayet Eden ile bir iş veya yasal ilişkisi olmadığını belirtmiştir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının web sitesinde de Şikayet Edelin ve Şikayet Eden arasında herhangi bir ilişkini içeren hiçbir feragatnamenin bulunmadığını belirtmiştir.

(iii) Şikâyet Edilen’in, uyuşmazlık konusu alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen ile arasında herhangi bir yasal ilişkisi bulunmayıp, ihtilaflı alan adı içeriğinde Şikayet Eden tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olarak yanıltıcı nitelikte ticari bilgi verildiğini, tüketicilerin yanlış bilgilendirildiğini ve yönlendirildiğini iddia etmiştir. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adı içeriğinde sayfanın en alt kısmında, “Copyright 2012. TED Üniversitesi. All Rights Reserved” ibaresi kullanılarak bu sitenin kendisine ait olduğu zannı yaratıldığını ileri sürmüştür.

Şikâyet Eden, ayrıca site üzerinde <BU DOMAİN SATILIKTIR. 9colourweb [at] gmail.com> ifadesinin yer aldığını, bu ifadenin ihtilaflı alan adının üçüncü kişilere satılmak amacıyla tescil edilmiş olduğu anlamına geldiğini, Şikâyet Edilen’in, ihtilafa konu alan adını satarak bundan haksız kazanç sağlamayı amaçladığını ileri sürmüştür.

Bu sebeplerle de, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini belirterek ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in iddialarına karşı cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu;

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve;

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Hakem’in değerlendirmesine, ihtilaflı alan adı kayıtlarına ve yazışmalara göre, ihtilaflı alan adı sahibi PrivacyProtect.org’tur. Hakem işbu dava ile ilgili olarak verilecek herhangi bir kararın Tescil Eden Kuruluş tarafından yerine getirileceğini düşünmektedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikâyet Eden, TED Üniversitesi, TED University, TEDÜ ve TEDU markalarını, Türk Patent Enstitüsü nezdinde, 09, 16, 24, 28, 35, 36, 38, 40, 41,42, 43, 45 no’lu marka ve hizmetler için 19 Aralık 2011 tarihinde tescil ettirdiğini beyan etmiş ve buna ilişkin tescil belgelerini dosyaya sunduğunu belirtmiştir.

Hakem, Şikâyet Eden’in dilekçesine eklediği belgelerden, bu belgelerin başvuru dokümanları olduğunu tespit etmiştir. Hakem, Türk Patent Enstitüsü Çevrimiçi Evrak Sistemi’nde yaptığı araştırmada TR 2011/112624 numaralı TED ÜNİVERSİTESİ, TR 2011/112625 numaralı TED ÜNİVERSİTESİ TEDÜ, TR 2011/112626 numaralı TED UNIVERSITY, TR 2011/112627 numaralı TED UNIVERSITY TEDU markaları için Şikâyet Eden’in 19 Aralık 2011 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’ne marka tescil başvuruları yaptığını, bu başvuruların işlemlerinin devam ettiğini tespit etmiştir. Şikâyet Eden’in başkaca marka tescili ya da marka tescil başvurusu olmadığı görülmüştür.

Şikâyet Eden adına, söz konusu markalar tescilli olmasa dahi TED ÜNİVERSİTESİ markasının üniversitenin kurulduğu 2009 yılından itibaren ticaret hayatında aktif bir şekilde kullanıldığı ve başvurulara konu olması sebebiyle Şikâyet Eden’in marka üzerinde korunması gereken hakkı olduğu anlaşılmıştır. Benzer davalardan Skype Limited v. Xiaochu Li, WIPO Dava No. D2005-0996 kararında da belirtildiği üzere “SKYPE markası Çin’de tescil edilmemiş olsa da, marka başvurusu Çin Marka Ofisi nezdinde yapılmıştır. Hakem SKYPE markasının tescilli olmasa da, yaygın kullanımı dolayısı ile Şikâyet Eden’in marka üzerinde hakkı olduğunu kabul etmiştir” şeklinde karar verilmiştir.

Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikâyet Eden adına 19 Aralık 2011 tarihinden itibaren korunan TED ÜNİVERSİTESİ markası ile birebir aynı olduğunu, TED UNIVERSITY, TED UNIVERSITY TEDU ve TED ÜNİVERSİTESİ TEDÜ markaları ile de karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğu kanaatine varmıştır.

Hakem, bu bilgiler ışığında Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikâyet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikâyet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikâyet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikâyet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in başvuru aşamasındaki markası ve kurum adının birebir aynısı olduğunu ve Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e bu markayı kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermediğini kabul etmiştir.

Hakem ayrıca, Şikâyet Edilen’in yukarıda belirtilen Politika’nın 4(c) maddesi bağlamında da hak ve meşru menfaati olduğunu gösterecek herhangi bir cevap, bilgi, savunma veya belgeyi sunmamış olduğunu tespit etmiştir. Şikâyet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Politika’nın söz konusu ikinci şartının da Şikâyet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, Şikâyet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikâyet Eden veya Şikâyet Eden’in ticari rakibine, Şikâyet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikâyet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikâyet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikâyet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, Şikâyet Edilen’in kötü niyetle hareket edip etmediğini tespit etmek için, olaya ilişkin tüm koşulları değerlendirmiş olup,

- İhtilaflı alan adından oluşan web sitesini ziyaret ettiğinde, Şikâyet Edilen’in söz konusu web sitesini iyi niyetli kullanım iddiasıyla bağdaştırılabilecek herhangi bir meşru amaç ya da etkinlik için kullanma yönündeki niyetini gösteren bir delile ulaşamamıştır. Üstelik Hakem 6 Temmuz 2012 tarihinde sözkonusu websitesini incelediğinde alan adının çalınmış olduğunu (hacklendiğini) belirtir bir uyarının yer aldığını tespit etmiştir. Ancak Hakem 8 Temmuz 2012 tarihindeki incelemede bu uyarının kaldırılmış olduğunu da ayrıca tesbit etmiştir.

- Hakem, “www.archive.org” kayıtlarında yaptığı incelemede Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirdiği tarih olan 5 Eylül 2011 tarihinden sonraya dair herhangi bir kayda rastlamamıştır. Şikâyet Eden’in dilekçesine eklemiş olduğu ekran görüntüsünde sitenin sağ sütununda “BU DOMAİN SATILIKTIR. 9colourweb [at] gmail.com” ibaresinin yer aldığı belirtilmiştir. Hakem Şikâyet Edilen’in herhangi bir cevap, bilgi, savunma veya belgeyi sunmamış olması kapsamında bu ifadelerin iyi niyetli kullanım olduğunu kabul etmenin mümkün olmadığını ve Şikâyet Edilen’in bu alan adını satışa çıkararak maddi kazanç elde etmek amacında olduğunu, bu nedenlerle ihtilaflı alan adının kötü niyetle alındığına işaret etmektedir. Bu tür yanıltıcı durumların kötü niyetle yapılan tescillerden kaynaklandığı hususu daha önceki kararlara da konu olmuştur. Bkz. Media General Communications, Inc. v. Rarenames, WebReg, WIPO Dava No. D2006-0964

- Hakem ayrıca Şikâyet Eden’in bir eğitim kurumu olduğunu göz önünde bulundurup her ne kadar “.edu” uzantılı alan adının sahibi olsa da “.com” uzantılı alan adını kullanmasının Şikâyet Edilen tarafından engellendiği kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <teduniversitesi.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Ugur G. Yalçiner
Tek İdari Hakem
Tarih: 9 Temmuz.2012