WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

FINANSBANK A.Ş. v. Cabir Humbetov

Dava No. D2012-0740

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Nilay Arabacioğlu tarafından temsil edilen, FINANSBANK A.Ş.’dır.

Şikâyet Edilen, Azerbaycan’da yerleşik Cabir Humbetov’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <fixcard.net> Reg2C.com Inc. tarafından tescil edilmiştir (“Tescil Eden Kuruluş”).

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 6 Nisan 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 11 Nisan 2012 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 11 Nisan 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’ e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 19 Nisan 2012’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 9 Mayıs 2012 olarak belirlenmiştir. 9 Mayıs 2012 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap’ı almıştır.

Merkez, 16 Mayıs 2012 tarihinde tek Hakem olarak Dilek Üstün’ü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’ ın 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Maddi Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye’de özel banka olarak 1987’de kurulmuştur ve o tarihten bu yana faaliyet göstermektedir. Türkiye’de “Finansbank” adı altında yaygın bir şekilde tanınmaktadır ve FIXCARD.COM.TR ve FIX-CARD.COM.TR markalarının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli FIXCARD.COM.TR ve FIX-CARD.COM.TR kelimelerinin ticaret ve hizmet markalarına sahip olduğunu gösteren delilleri ibraz etmiştir.

Şikayet Eden 4 Mayıs 2010 tarihinde markasını içeren <fixcard.com.tr> ve <fix-card.com.tr> alan adlarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ nic.tr) nezdinde tescil ettirmiştir ve kullanmaktadır.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı <fixcard.net> >’i 30 Kasım 2011 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Eden, Merkez’e başvurmadan, Şikayet Edilen ile iletişime geçerek ihtilaflı alan adının Finansbank A. Ş. v. yasin unal, WIPO Dava No. D2011-0725 kararına dayanarak kendilerine devredilmesini talep etmiştir.

Hakem, 30 Mayıs 2012 tarihinde ihtilaflı alan adı ile bağlantılı olan web sitesini ziyaret etmiş ve sadece tek sayfa görüntüsünün bulunduğu aktif kullanımı olmayan ve İnternet kartlarından bahseden tek bir sayfa ile karşılaşmıştır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikayet Eden, Şikayet’i aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi markalarıyla neredeyse aynı olduğunu ve iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Bu durumun daha önce aynı konuda <fixcard.net” > ve <fixcard.org> alan adları için verilen Finansbank A. Ş. v. yasin unal, WIPO Dava No. D2011-0725 sayılı kararında da ortaya çıkmış olduğunu belirtmektedir. Bu durum Şikayet Edilen’e bildirilmiş; fakat Şikayet Edilen bu konuda herhangi bir olumlu yaklaşımda bulunmamıştır.

Yine, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markalarının kullanımı için izin veya lisans vermediğini iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, alan adları Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen Şikayete yasal süresi içinde yanıt vermiştir:

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in “fixcard” ibaresi üzerinde bir marka hakkı bulunmadığını, bu ibarenin herkesçe kullanılabilecek genel nitelikli bir ibare olduğundan bahisle, kullanmakta yasal hak ve menfaatinin bulunduğunu ve ihtilaflı alan adının gerek tescil gerekse kullanımında kötü niyetli olmadığını iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen, yenileme süresinin kaçırılması dolayısıyla alan adının bir başka kişi tarafından tescil edilmesinin (kendisi) Şikayet Eden’in sorumluluğunda olduğunu ileri sürmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu;

(ii) İhtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adı “fixcard.net” in Şikayet Eden’in “FİXKART.COM.TR” , “FİX-KART.COM.TR” , “FİNANSBANK FİXCARD.COM.TR” ve “FİNANSBANK FİX-CARD.COM.TR” markalarıyla ve alan adlarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır. Bu durum Şikayet Eden’ce kanıtlanmıştır.

Ayrıca; “com.tr” alan adları Türkiye’de “ODTU nic.tr” tarafından dağıtılmakta ve tahsis koşulu için ise; talep edilen alan adı ile yasal bağlantınız bulunduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Bu durum bile Şikayet Eden’ in “FİXCARD” markası üzerinde hak sahipliğini gösterir niteliktedir.

Hakem ayrıca “.net” uzantısı kullanımının da marka ve ihtilaflı alan adı arasındaki ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ortadan kaldırmaya yetmeyeceği kanaatine varmıştır. (Bkz,örn., Philip Morris USA Inc. v. Mariana Gemenitzi, WIPO Dava No. D2009-1715).

Bu nedenle Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) “sizin [Şikayet Edilen] herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımınız veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığınız; veya

(ii) sizin [Şikayet Edilen] (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmanıza rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olmanız; veya

(iii) sizin [Şikayet Edilen], alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımınız.”

İspat yükü kural olarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını kanıtlamak zorunda olan Şikayet Eden’dir. Şikayet Eden’in Şikayet’inin ilk bakışta haksızlığını ortaya koyması üzerine Şikayet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatını ortaya koyabilir.

İhtilaflı alan adı <fixcard.net> daha önce WIPO nezdinde bir uyuşmazlığa (Finansbank A. Ş. v. yasin unal, WIPO Dava No. D2011-0725) konu olmuş ve alan adının Şikayet Eden’e devredilmesine 15 Temmuz 2011 tarihinde karar verilmiştir. Buna karşın ya yasal süresi içerisinde gerekli devir işlemlerin tamamlanmamış olması ve/veya alan adının yenilenmemiş olması nedeni ile tescil süresi sona ermiş ve yeniden tescile elverişli hale gelmiştir. Görüldüğü kadarı ile de bu aşamada Şikayet Edilen tarafından 30 Kasım 2011 tarihinde tescil ettirilmiştir.

Şikayet Edilen tarafından yapılan ve uyuşmazlığa konu alan adının bir takım İnternet kartlarının sunumu hizmetlerinde kullanılmak üzere seçildiğini içeren açıklaması kabul edilebilir niteliktedir. Hakem, Şikayet Edilen tarafından sunulan tüm deliller çerçevesinde 4(c)(i) maddesi uyarınca Şikayet Edilenin iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için bir kullanım hazırlığında olduğunu kanıtladığını düşünmektedir.

Buna göre, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde belirtilen gerekler karşılanmamış olup, sonuç olarak Hakem Politika'nın ikinci şartı anlamında Şikayet Edilen lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika'nın 4(a)(ii) no'lu maddesi uyarınca Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını ispatlamak zorundadır.

Hakem, Şikayet Eden'in faaliyet gösterdiği alandaki ününü dikkate almaktadır. Bununla birlikte Türkiye dışındaki ülkelerde de “fixcard” ibaresinin Şikayet Eden’in banka hizmetleri ile bağdaştırılacağı yönünde Şikayet Eden tarafından herhangi bir delil sunulmamıştır. Bu nedenle de, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kullanıcıların zihninde Şikayet Eden ile ilişki kurmak amacıyla tescil ettirdiği ya da “fixcard” ifadesinin Türkiye'de yaygın kullanılmakta olmasından istifade ederek kullanıcıları haksız menfaat elde etmek üzere kendi web sitesine yönlendireceği hususunda ikna olmamıştır.

Şikayet Edilen tarafından kötü niyetli tescil ve kullanımın gerçekleştirildiğinin ispatlanması yükü Şikayet Eden üzerinde olmasına karşın bu yönde ikna edici delil sunulamamıştır. Bunun yanı sıra, Şikayet Eden’in Şikayet Edilen ile iletişime geçerek ihtilaflı alan adının kendilerine devredilmesini talep etmesi karşısında; iŞikayet Edilen’in alan adını hiçbir zaman Şikayet Eden’e satmayı veya devretmeyi düşünmediğini nazara alarak, Hakem Şikayet Edilenin kötü niyetli tescil ve kullanımının bulunmadığı kanaatine varmıştır.

Bu çerçevede Hakem , Politika'nın 3-cü şartı konusunda Şikayet Edilen’ lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, Şikâyet’in reddine karar vermiştir.

Dilek Üstün
Tek İdari Hakem
Tarih: 11 Hazıran 2012