About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVT BESLUT

AB Svenska Spel v. Robin Rödin

Ärende Nr. D2011-1987

1. Parterna

Klaganden är AB Svenska Spel, Visby, Sverige, representerad av Melbourne IT Digital Brand Services, Sverige.

Svaranden är Robin Rödin, Boxholm, Sverige.

2. Domännamnet och Registraren

Det omtvistade domännamnet <kungkeno.com> är registrerat hos Active 24 ASA.

3. Handläggning

Ansökan ingavs till WIPO Arbitration and Mediation Center (”Centret”), den 14 november 2011. Den 14 november 2011 översände Centret via e-post till Active 24 ASA en begäran om bekräftelse av registreringsuppgifterna för det omtvistade domännamnet. Den 17 november 2011 bekräftade Active 24 ASA, via e-post, till Centret att Motparten är antecknad som innehavare av domännamnet, samt angav dennes kontaktuppgifter.

Centret kontrollerade att Ansökan uppfyllde de formella kraven enligt “the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Policyn”), “the Rules for the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Reglerna”) och “the WIPO Supplemental Rules for the Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Tilläggsreglerna”).

I enlighet med paragraferna 2(a) och 4(a) i Reglerna, underrättade Centret formellt Svaranden om Klagomålet, och handläggningen påbörjades den 24 november 2011. I enlighet med paragraf 5(a) i Reglerna var sista dagen för ingivande av Svaromål den 14 december 2011. Svaranden inkom inte med något Svaromål. Centret noterade Svaranden om denna försummelse den 15 december2011.

Centret utsåg Petter Rindforth som ensam panellist i detta ärende den 23 december 2011. Panelen finner att denne har blivit utsedd på ett korrekt sätt. Panelen har till Centret formellt accepterat uppdraget och ingivit en förklaring om opartiskhet och oberoende, enligt paragraf 7 i Reglerna.

Då Panelen noterat att Klaganden, med hänvisning till språket i Registreringsavtalet, angivit att Tvistlösningsspråket ska vara svenska, men att Klagomålet var skrivet till stor del (av 14 sidor – 6 sidor helt och 3 sidor delvis) på engelska, utfärdade Panelen den 29 december 2011 Procedurföreläggande Nr 1, i vilket Klaganden förelades att senast den 6 januari 2012 inkomma med Klagomålet på svenska. Panelen förlängde datum för beslut i ärendet till den 13 januari 2012.

Klaganden inkom med den begärda kompletteringen den 3 januari 2011.

Panelen kommer att fatta sitt beslut baserat på den svenska versionen av Klagomålet (inkluderande de bilagor som ingivits tillsammans med den engelsk/svenska versionen), Policyn, Reglerna och Tilläggsreglerna, och utan förmån för något svar från Svaranden. Förfarandespråket är svenska.

4. Sakomständigheter

Klaganden är innehavare av

Gemenskapsvarumärket Nr 0353427 ”KUNG KENO” (ord)

Registrerat: 15 mars 2002

Klasser: 16, 28 och 42

Gemenskapsvarumärket Nr 0339504 ”KENO” (ord)

Registrerat: 18 augusti 2000

Klasser: 16, 28 och 41

Svaranden lät registrera det omtvistade domännamnet <kungkeno.com> den 4 april 2011.

5. Parternas argument

A. Klaganden

Klaganden informerar att Klaganden är helägt av svenska staten med uppdrag att tillhandahålla underhållande spel i en säker miljö, och uppger vidare att man är Sveriges största spelföretag och erbjuder både lotter och sportspel, däribland turspelet ”KENO”. Klagandens överskott går oavkortat tillbaka till svenska folket genom att fördelas mellan idrotten, övriga folkrörelser och statskassan.

KUNG KENO och KENO är registrerade varumärken och en mycket värdefull tillgång för Klaganden. Varumärket har efter omfattande investeringar och marknadsföringssatsningar samt efter lång tids användning på produkter och tjänster uppnått status som välkända varumärken, varför Klaganden är ytterst angelägen om att skydda sina immateriella rättigheter och agera på alla former av användning av varumärket som inte har godkänts av Klaganden och som riskerar att urvattna det eller utgöra källa till förväxlingsrisk.

KENO lanserades 1992 och varje dag dras 20 vinnande nummer av 70. KUNG KENO lanserades 2001 och är ett ”spel i spelet” som ger deltagarna extra vinstchanser. Enligt Klaganden står KUNG KENO för ca 40% av KENO’s totala försäljning, och KENO står för ca 3% av den totala svenska spelmarknaden inom sitt segment. Klaganden anger även att den slogan som används vid marknadsföring via TV har gjort KENO välkänt.

Enligt Klaganden är <kungkeno.com> identiskt med det registrerade varumärket KUNG KENO och förväxlingsbart med det registrerade varumärket KENO. Risken för förväxling är stor och det finns en uppenbar koppling till Klagandens varumärke. Genom användning av varumärkena KUNG KENO och KENO i domännamnet, utnyttjar Svaranden den goodwill och image som är inarbetad i samband med varumärket.

Klaganden anför vidare att man inte funnit att Svaranden har några registrerade varumärkesrättigheter eller företagsnamn som överensstämmer med det omtvistade domännamnet, eller på annat sätt har något berättigat intresse till namnet. Vidare har Klaganden inte givit Svaranden någon rätt att använda <kungkeno.com>.

Klaganden hänvisar till domäntvist ADR Nr 05985 <europatipset.eu>, där parterna var desamma, och där Svaranden enligt Klaganden registrerade det nu omtvistade domännamnet under pågående tvist. Enligt Klaganden visar detta på att Svaranden systematiskt utnyttjar Klagandens varumärken.

Svaranden har under våren 2011 kontaktat Klaganden i syfte att sälja <kungkeno.com> (Bilaga 10 av Klagomålet). Det omtvistade domännamnet var vid denna tid kopplat till en parkerad hemsida, men efter varningsbrev och kommunikation med Klaganden ändrade Svaranden hemsidan till att visa sponsrade länkar med reklam till bland annat spelsidor och datingtjänster (Bilaga 10, 11_1 och 11_2 av Klagomålet). Klaganden drar slutsatsen att Svaranden använder välkända varumärken för att attrahera besökare till sin hemsida och tjänar pengar när en besökare klickar på någon av de sponsrade länkarna, vilket innebär ett kommersiellt användande av domännamnet som är vilseledande för konsumenter.

Enligt Klaganden kände Svaranden till Klagandens varumärken vid registreringen av det omtvistade domännamnet, då <kungkeno.com> registrerades mitt under domäntvist mellan Klaganden och Svaranden avseende <europatipset.eu>. Den 2 april 2011 kontaktade Svaranden Klaganden, och erbjöd Klaganden att köpa <kungkeno.com> för 5 000 SEK Efter mailväxling mellan parterna och efter att Klaganden skickat ett varningsbrev den 19 maj, 2011, höjde Svaranden priset för det omtvistade domännamnet till 10 000 SEK exkl. moms (Bilaga 10 av Klagomålet visar all kommunikation).

Svaranden - med hänvisning till domäntvisterna mellan parterna - skrev bl a till Klaganden att ”Ni kommer ändå få betala ut pengar till mig för olaga intrång hos mig enligt lagar och regler, sen för den sveda och värk som ni har skapat i samband med intrånget. …Bättre att ge mig process slanten och få det överfört eller att jag ni ansöker om tvist och även kommer bli bötes fälda. Då kanske det tillåmed blir mer utgifter. Tänk om gör rätt. Än har jag bara lekt för skoj skull. 20å r och redan suttit i tvist med er. Jag funderar även med att gå ut med europatipset tvisten, det skulle vara lite ballt.”

Klaganden drar slutsatsen att ond tro förelåg redan vid tillfället för registreringen av det omtvistade domännamnet, och att denna onda tro har förstärkts genom efterföljande korrespondens mellan parterna.

Klaganden yrkar att Panelen ska fatta beslut om att <kungkeno.com> ska överföras till Klaganden.

B. Svaranden

Svaranden har inte yttrat sig över Klagandens påståenden.

6. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 4(a) i Policyn, måste Klaganden bevisa vart och ett av följande:

(i) att Svarandens domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med ett varumärke till vilket Klaganden har rättigheter; och

(ii) att Svaranden inte har några rättigheter till eller berättigade intressen i domännamnet; och

(iii) att domännamnet har registrerats och är använt i ond tro.

A. Identiskt eller förväxlingsbart

Klaganden är innehavare av Gemenskapsvarumärken för KUNG KENO (registrerat den 15 mars 2002) och KENO (registrerat den 18 augusti 2000), omfattande bl a spelprogram, anordnande av spel och lotteriverksamhet, samt sport- och idrottsaktiviteter.

Det omtvistade domännamnet är <kungkeno.com>. Vid bedömningen av huruvida ett omtvistat domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med ett (eller flera) varumärken, skall enligt väletablerade tvistlösningsprinciper bortses från den till domännamnet hörande toppdomänen, i detta fall.com.

Det som skall bedömas är således huruvida <kungkeno> är identiskt eller förväxlingsbart med KUNG KENO och/eller KENO.

En sammanslagning av två ord till ett, skapar inte per automatik ett icke förväxlingsbart domännamn, eftersom det – av rent tekniska skäl – endast finns två vägar att skapa ett domännamn baserat på ett tvåordsvarumärke: Genom bindestreck eller sammanslagning till ett ord. Se Axel Springer Verlag AG v. Andy Fritsche, WIPO Case No. D2000-1335; se också Just Jeans Group Limited v. Domain Trade, WIPO Case No. D2000-1821 (där domännamnet <just-jeans.com> befanns vara identiskt med varumärket JUST JEANS).

Det är Panelens uppfattning att det omtvistade domännamnet är identiskt med Klagandens varumärke KUNG KENO, och även skulle kunna anses förväxlingsbart med KENO.

B. Rätt eller Berättigat Intresse

Klagandens påstående att Svaranden saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, etablerar prima facie en avsaknad av sådan rätt eller berättigat intresse, som det är Svarandens uppgift att motbevisa. Se Clerical Medical Investment Group Limited v. Clericalmedical.com (Clerical & Medical Services Agency), WIPO Case No. D2000-1228 (konstaterande att, under vissa omständigheter, enbart klagandens påstående att svaranden inte har någon rätt eller berättigat intresse är tillräckligt för att flytta bevisbördan på svaranden att visa att en sådan rätt eller ett berättigat intresse föreligger).

Det kan konstateras att Svaranden inte är auktoriserad agent eller återförsäljare av Klagandens tjänster, och inte heller synes ha några andra tillstånd eller rättigheter som skulle kunna utgöra bas för en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Genom att inte lämna ett svar, har Svaranden inte heller åberopat någon omständighet som kunde visa, i enlighet med punkt 4 (c) i Policyn, några rättigheter eller legitima intressen i det omtvistade domännamnet, eller att vederlägga Klagandens prima facie rätt inom ramen för denna del av Policyn.

Snarare är det så, att vad Klaganden har visat, synes Svaranden ha registrerat det omtvistade domännamnet delvis som ett påtryckningsmedel i samband med annan domäntvist mellan parterna, delvis för att tjäna pengar på sponsrade länkar och för att sälja domännamnet till Klaganden. Sådan ”verksamhet” ger inte Svaranden någon rätt till eller berättigat intresse till domännamnet.

Panelen drar därav slutsatsen att domännamnet registrerats av Svaranden utan rätt eller berättigat intresse.

C. Registrerat och Använt i Ond Tro

Som Klaganden anfört, synes det osannolikt att Svaranden var ovetande om Klagandens rättigheter till varumärket vid tidpunkten för registrering av <kungkeno.com>.

Parterna var redan inne i en tvist angående ett annat av Klagandens varumärken, när Svaranden kontaktade Klaganden den 2 april 2011 och dels meddelade att Svaranden var innehavare av det omtvistade domännamnet, dels hänvisade till kostnaden för en domäntvist och avslutade med att ”erbjuda” Klaganden att köpa domännamnet för 5 000 SEK. Så som detta inledande meddelande är utformat, kan inte Panelen dra annan slutsats än att Svaranden registrerat <kungkeno.com> i ond tro och varit medveten om möjligheterna för Klaganden att pröva denna registrering vid en alternativ tvistlösning samt direkt insett att Klaganden kunde ha ett intresse att förvärva domännamnet varvid Svaranden såg en möjlighet att tjäna pengar på registreringen.

Redan i detta skede var således det omtvistade domännamnet både registrerat och använt i ond tro.

När Svaranden sedan höjde priset för domännamnet till 10 000 SEK och samtidigt började använda det i uppenbart syfte att söka tjäna pengar på de som sökt Klagandens tjänster och av misstag loggat in på Svarandens hemsida, eskalerade användningen i ond tro. Se Scania CV AB v. Hong, Hee Dong, WIPO Case No. D2004-0340; se också Cho Yong Pil v. ImageLand, Inc., WIPO Case No. D2000-0229.

7. Beslut

Med hänvisning till skälen ovan, och i enlighet med paragraferna 4(i) i Policyn och 15 i Reglerna, beslutar Panelen att domännamnet <kungkeno.com> skall överföras till Klaganden, AB Svenska Spel.

Petter Rindforth
Ensam Panelist
Datum: 9 januari 2012