WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

The Phone House B.V. v. Hasib Ahmadi

Zaaknr. DNL2010-0035

1. Partijen

Eiser is The Phone House B.V., Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Bousie Advocaten, Nederland.

Verweerder is Hasib Ahmadi, Utrecht, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <phonehouseshop.nl> (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via MijninternetOplossing.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 19 mei 2010. Het Instituut heeft op 20 mei 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 20 mei 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 2 juni 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 22 juni 2010. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 23 juni 2010 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft mr. Paul L. Reeskamp op 6 juli 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Geschillenbeslechter zal uitgaan van de feiten als door Eiser gesteld en niet betwist door Verweerder. Voorts gaat de Geschillenbeslechter uit van de informatie verstrekt door het Instituut en SIDN.

Eiser is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die handelt onder de naam The Phone House. De vennootschap is op 30 juni 1980 opgericht. Zij exploiteert in Europa winkels op het gebied van mobiele telefonie. Sinds 1999 exploiteert Eiser een webwinkel via de domeinnaam <phonehouse.nl>.

Eiser heeft verschillende Benelux-, en Gemeenschapsmerken voor de aanduiding PHONE HOUSE. De depots voor de respectievelijke merkregistraties zijn verricht op: 8 januari 1999, 8 september 1999, 17 augustus 2000 en 16 november 2000.

De Geschillenbeslechter heeft uit onderzoek in de publiek beschikbare WhoIs informatie van SIDN geconstateerd dat Eiser de domeinnaam <phonehouse.nl> op 1 februari 1999 heeft geregistreerd.

De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd op 1 maart 2010.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser stelt dat zij rechthebbende is op onder andere het Benelux-merk PHONE HOUSE (registratienummer 656003) als ook rechthebbende op de handelsnaam ‘The Phone House'. Eiser stelt dat er verwarring bij het publiek kan ontstaan door de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen het beschermde merk van Eiser en de Domeinnaam.

Recht of Legitiem Belang

Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk en de handelsnaam van Eiser.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser stelt dat de Domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd om de activiteiten van Eiser te verstoren. Volgens Eiser volgt dit uit het feit dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk van Eiser en er onder de Domeinnaam concurrerende producten en diensten worden aangeboden. Bovendien stelt Eiser dat de website wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door gebruik te maken van de bekendheid van het merk en de handelsnaam van Eiser en zo internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Taal van de Procedure

Ingevolge artikel 17.1 van de Regeling zal de procedure in de Nederlandse taal behandeld worden nu Eiser en Verweerder beide in Nederland woonachtig of gevestigd zijn.

Geen Verweerschrift

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 10.3 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis. De Geschillenrechter zal de vordering toewijzen tenzij hem dit onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Cumulatieve Vereisten

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve vereisten. In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt:

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser is rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk voor het teken PHONE HOUSE en neemt deel aan het maatschappelijk verkeer onder de handelsnaam The Phone House. Dit is niet betwist door Verweerder. De Domeinnaam bestaat uit het volledige merk van Eiser met toevoeging van het element ‘shop'. Eiser heeft gesteld, en Verweerder heeft niet weersproken, dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk van Eiser. De Geschillenbeslechter acht de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het merk PHONE HOUSE op grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

Daar de Eis reeds voldoet aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling op basis van Eiser's merkrecht, is het niet noodzakelijk voor de Geschillenbeslechter om te bespreken of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met Eiser's handelsnaam.

B. Recht of Legitiem Belang

De Geschillenbeslechter heeft, nu Verweerder geen verweer heeft gevoerd als ook op grond van eigen waarneming, geen indicatie dat Verweerder (i) te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan dit geschil, (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnaam, of (iii) de Domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden, noch dat Verweerder een ander recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

De Geschillenbeslechter acht elk recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder afwezig in de zin van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Gelet op de door Eiser aangevoerde, en door Verweerder niet weersproken, stellingen en het overgelegde bewijs, is de Geschillenbeslechter in ieder geval van oordeel dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiser, zoals in artikel 3.2 sub d van de Regeling beschreven. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat hiermee vaststaat dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <phonehouseshop.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Paul L. Reeskamp
Geschillenbeslechter

Datum: 20 juli 2010