WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Vereniging Call Center Managers Association v. CCMA B.V.

Zaaknr. DNL2010-0018

1. Partijen

Eiser is de Vereniging Call Center Managers Association, met als verkorte naam CCMA, gevestigd te Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer J. Mittelmeijer.

Verweerder is CCMA B.V., gevestigd te Houten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <ccma.nl> (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Realtime Register.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 23 maart 2010. Het Instituut heeft op 23 maart 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. SIDN heeft hierop op 23 maart 2010 geantwoord. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiser op 25 maart 2010 een Aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 25 maart 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 14 april 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 7 april 2010.

Overeenkomstig artikel 8.1 van de Regeling heeft SIDN het mediation proces aangevangen op 9 april 2010. Op 28 april 2010 is door SIDN vastgesteld dat het mediation proces niet heeft geleid tot een regeling van het geschil tussen partijen en is het mediation proces beëindigd.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 11 mei 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is opgericht in 1998 en heeft als doel het overdragen van kennis en het zijn van een platform voor call center managers. Door het toenmalige bestuur is in 2001 de vennootschap CCMA B.V. opgericht met als doel het aanbieden van commerciële diensten aan de leden van de vereniging. De vennootschap CCMA B.V. is vervolgens meerdere keren verkocht aan derden.

Merk

Eiser beroept zich in deze procedure op de volgende merken (hierna: “de Merken”):

Het woordmerk CCMA, ingeschreven in de Benelux op 27 maart 2000 onder nummer 675888, voor waren en diensten in klassen 16, 35 en 41;

Het beeldmerk CCMA, ingeschreven in de Benelux op 23 februari 2010 onder nummer 1197949, voor waren en diensten in klassen 16, 35 en 41.

Handelsnaam

Daarnaast beroept Eiser zich op de handelsnaam CCMA (hierna: “de Handelsnaam”).

Domeinnaam

Eiser stelt oorspronkelijk houder te zijn geweest van de Domeinnaam.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk en handelsnaam

Eiser stelt rechthebbende te zijn op de Merken en de Handelsnaam, welke identiek zijn aan de Domeinnaam.

Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam

Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder heeft haar naam, volgens Eiser, recentelijk gewijzigd in Uitgeverij CCM B.V. Mocht Verweerder in het verleden belang bij de Domeinnaam hebben gehad dan is dit belang door deze naamswijziging niet langer relevant, aldus Eiser.

Kwade trouw bij de registratie en het gebruik van de Domeinnaam

Eiser stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt. De overdracht van de Domeinnaam van Eiser naar Verweerder is volgens Eiser tot stand gekomen zonder formeel bestuursbesluit daartoe en is derhalve niet rechtsgeldig. Bovendien wenst Verweerder volgens Eiser commercieel misbruik te maken van de Domeinnaam door extreem hoge bedragen te eisen voor het inrichten en onderhouden van de verenigingswebsite.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat deze reeds sinds de oprichting beschikt over een licentie op grond waarvan het recht is verkregen de handelsnaam CCMA te voeren, alsmede dat deze naam daadwerkelijk sinds 2001 wordt gevoerd.

Verweerder stelt dat zij reeds vele jaren houder is van de Domeinnaam, deze niet onrechtmatig heeft verkregen en dat de Domeinnaam sindsdien door Verweerder wordt geëxploiteerd.

Verweerder heeft haar statutaire naam gewijzigd in Uitgeverij CCM B.V., maar de handelsnaam CCMA behouden.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrage, als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. De Domeinnaam is derhalve identiek aan de Handelsnaam en de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Niet in geschil tussen partijen is het feit dat Verweerder de handelsnaam CCMA voert. Evenmin is in geschil dat Verweerder het recht (van Eiser) heeft (verkregen) deze handelsnaam te voeren en dat dit recht niet is beëindigd (door Eiser).

Hoewel Eiser aangeeft dat Verweerder haar naam heeft gewijzigd en derhalve geen belang meer heeft bij de Domeinnaam, heeft Verweerder aangegeven dat de naamswijziging enkel haar statutaire naam betreft en haar handelsnaam ongewijzigd is gebleven. Dit laatste wordt bevestigd in de correspondentie tussen partijen die door Eiser is ingebracht als bijlage 5. Dit blijkt eveneens uit de door Eiser ingebrachte bijlage 6: het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Verweerder.

Nu niet door Eiser is betwist dat de handelsnaam CCMA rechtmatig door Verweerder wordt gevoerd, oordeelt de Geschillenbeslechter dat Verweerder een eigen recht heeft op grond waarvan de Domeinnaam wordt gebruikt.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser niet heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Nu reeds niet is voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling, behoeft artikel 2.1 sub c van de Regeling derhalve geen zelfstandige bespreking.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.


Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter

Datum: 20 mei 2010