WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Hotel Domstad V.O.F. v. Amazing Bread Company B.V.

Zaaknr. DNL2010-0015

1. Partijen

Eiseres is Hotel Domstad V.O.F., gevestigd te Utrecht, Nederland.

Verweerster is Amazing Bread Company B.V., gevestigd te Utrecht, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <hoteldomstad.nl> ( de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Yourdomainnameregistrar.com.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 5 maart 2010. Het Instituut heeft op 5 maart 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 8 maart 2010 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 9 maart 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 29 maart 2010. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 30 maart 2010 mee dat Verweerster in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 19 april 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres drijft een hotelbedrijf. Hiervoor voert zij onder meer de handelsnaam Hotel Domstad en heeft zij die handelsnaam in het handelsregister ingeschreven.

Verweerster drijft een horecaonderneming. Op 11 november 2009 heeft zij een vestiging in het handelsregister ingeschreven onder de naam Hotel DOM. Verweerster heeft de Domeinnaam bij SIDN geregistreerd op 24 februari 2010.

Verweerster is de eerste houder van de Domeinnaam.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Handelsnaamrecht Eiseres

Eiseres beroept zich op de handelsnaam Hotel Domstad die zij voor haar bedrijfsactiviteiten gebruikt en die zij heeft ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verweerster heeft een handelsnaam ingeschreven in het handelsregister, te weten Hotel DOM, welke, naar zeggen van Eiseres, lijkt op de reeds jaren bestaande en gebruikte handelsnaam van Eiseres.

De domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam

Volgens Eiseres heeft Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam. De Domeinnaam is niet gelijk aan de handelsnaam van Verweerster, noch letterlijk gelijk aan de door haar geregistreerde handelsnaam voor een van haar vestigingen, te weten Hotel DOM.

De registratie en/of het gebruik van de betreffende domeinnaam is te kwader trouw

Voorts is volgens Eiseres de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster te kwader trouw. Registratie heeft plaatsgevonden daags na verschijning van een artikel in het Algemeen Dagblad (“AD”). In dat krantenartikel werd door Eiseres haar onvrede geuit over de handelsnaam Hotel DOM. Volgens Eiseres maakte Verweerster met de handelsnaam Hotel DOM inbreuk op de handelsnaam van Eiseres door de te grote gelijkenis tussen beiden handelsnamen, het gelijke werkgebied en de gelijkheid van de branche waarin Partijen actief zijn, hetgeen verwarringsgevaar tengevolge zou hebben.

Uit het artikel blijkt dat de journalist Verweerster om een reactie heeft gevraagd.

Eiseres stelt dat Verweerster dus al voor de publicatiedatum van het artikel wist van de bezwaren van Eiseres tegen de handelsnaam van Verweerster en Verweerster heeft volgens Eiseres deze tijd benut om de Domeinnaam te registreren.

Eiseres stelt zich op het standpunt dat Verweerster uit winstoogmerk probeert, op misleidende wijze, op dit moment naamsbekendheid te verkrijgen door consumenten aan te trekken middels de handelsnaam van Eiseres.

Verweerster wil, aldus Eiseres, de Domeinnaam, gelijkend op de handelsnaam van Eiseres, als onderhandelingspunt gebruiken in het dispuut over de handelsnaam van Verweerster. Dit zou in een telefoongesprek tussen Verweerster en Eiseres door Verweerster zijn aangegeven.

B. Verweerster

Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, overeenkomstig artikel 10.3 van de Regeling, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres beroept zich in deze procedure op handelsnaamrechten met betrekking tot de aanduiding Hotel Domstad. Hoewel een handelsnaamrecht ontstaat door feitelijk gebruik, geeft het handelsregister een vermoeden van het voeren van een handelsnaam. Eiseres heeft een uittreksel uit het handelsregister overgelegd, waaruit blijkt dat zij de handelsnaam heeft ingeschreven. Eiseres heeft voorts onweersproken gesteld dat zij, althans haar rechtsvoorganger, de handelsnaam al sinds 4 oktober 1968 voert. Gelet op het voorgaande heeft Eiseres naar het oordeel van de Geschillenbeslechter genoegzaam bewezen dat zij rechthebbende is op handelsnaamrechten voor de handelsnaam Hotel Domstad.

Bij de beoordeling van gelijkheid tussen de Domeinnaam en de handelsnaam van Eiseres hoeft de Geschillenbeslechter geen aandacht te besteden aan de “.nl” suffix. De handelsnaam van Eiseres is integraal en zonder toevoeging overgenomen in de Domeinnaam. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter zijn de Domeinnaam en de handelsnaam identiek, zodat Eiseres aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling heeft voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens Eiseres heeft Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam, aangezien de Domeinnaam niet overeenstemt met de (of meerdere) handelsna(a)m(en) van Verweerster. Eiseres heeft aannemelijk gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam aan de zijde van Verweerster ontbreekt. Het is vervolgens aan Verweerster om aan te tonen dat zij een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend en de Geschillenbeslechter is ook niet gebleken van enig recht of legitiem aan de zijde van Verweerster, hierbij in overweging nemende dat, hoewel de Domeinnaam weliswaar gelijkenis vertoont met een van Verweerster's handelsnamen, deze identiek is aan de door Eiseres, wiens werkterrein volgens eigen zeggen gelijkenis vertoont met dat van Verweerster, geruime tijd gebezigde handelsnaam.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het tweede vereiste is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Domeinnaam identiek is aan de handelsnaam van Eiseres. Door Eiseres is gesteld dat Verweerster zich ten tijde van registratie van de Domeinnaam bewust moet zijn geweest van het bestaan van de handelsnaam. De Geschillenbeslechter acht het, door overlegging van het krantenartikel waarin Verweerster zich bij monde van haar algemeen directeur een dag voor de registratie van de domeinnaam over het handelsnaamgeschil tussen Partijen uitlaat, voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerster te kwader trouw is overgegaan tot registratie van de Domeinnaam. Nu zulks ook niet is weersproken door Verweerster, oordeelt de Geschillenbeslechter dat ook aan het derde vereiste is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <hoteldomstad.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.


Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

Datum: 27 april 2010