WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

PDATechCenter v.o.f. v. E. Coban, h.o.d.n. PDATech Mobile Solutions

Zaaknr. DNL2010-0004

1. Partijen

Eiser is PDATechCenter v.o.f., Zaltbommel, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is de heer E. Coban, handelend onder de naam PDATech Mobile Solutions, Linschoten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <pdatech.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via A Domaincity / Startdesign.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 19 januari 2010. Het Instituut heeft op 19 januari 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 20 januari 2010 bericht dat de in de Eis genoemde verweerder niet geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de domeinnaamhouder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft de Eiser op 20 januari 2010 een Aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 21 januari 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 10 februari 2010. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 11 februari 2010 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 18 februari 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser stelt onbetwist dat zij sinds 1 januari 2002 de handelsnaam PDA Tech Center voert en sinds 22 november 2002 de domeinnaam <pdatechcenter.nl> in gebruik heeft. Eiser drijft onder deze handelsnaam een onderneming die zich bezig houdt met het aanbieden van reparaties van pda's en mobiele telefoons.

De Domeinnaam is sinds 24 april 2008 geregistreerd. Via de aan de Domeinnaam gelinkte website worden door Verweerder reparatiediensten voor verschillende pda-modellen, zoals iPhone, iPod, Blackberry en Palm Treo, aangeboden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser voert aan dat de Domeinnaam identiek is dan wel overeenstemt met haar handelsnaam PDA Tech Center en in ieder geval verwarring schept bij het publiek. Voorts stelt Eiser dat zij met haar handelsnaam bekendheid heeft verworven onder het relevante publiek, nu zij sinds 2002 actief is onder de handelsnaam PDA Tech Center en de domeinnaam <pdatechcenter.nl>. Verweerder heeft volgens Eiser geen recht of legitiem belang bij het registreren en gebruiken van de Domeinnaam en haakt enkel aan bij het succes van Eiser.

Tot slot leidt Eiser uit de gelijkenis tussen de Domeinnaam en haar eigen domeinnaam <pdatechcenter.nl> af dat niet anders kan worden geconcludeerd dan dat Verweerder opzettelijk heeft aangehaakt bij het succes en de bekendheid van Eiser om zodoende mee te liften op de reputatie en naamsbekendheid van Eiser. Eiser meent dat de Domeinnaam is geregistreerd om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden door gebruikmaking van de verwarring die ontstaat met het gebruik van de handelsnaam van Eiser en de Domeinnaam. De verwarring is er volgens Eiser in gelegen dat het publiek meent dat Eiser op enigerlei wijze gelieerd en/of verbonden zou zijn aan Verweerder, hetgeen uitdrukkelijk niet het geval is.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 en artikel 3 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft naar het oordeel van de Geschillenbeslechter voldoende gemotiveerd gesteld dat zij rechthebbende is op de naar Nederlands recht beschermde handelsnaam PDA Tech Center.

Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam <pdatech.nl> op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam PDA Tech Center van Eiser. De Domeinnaam bestaat slechts uit de eerste twee woorden uit de handelsnaam van Eiser. Het enkele ontbreken van het woord “Center” in de Domeinnaam is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter in beginsel onvoldoende om te voorkomen dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een (directe of indirecte) economische band bestaat tussen Eiser en Verweerder. Dit geldt te meer, daar Verweerder identieke dan wel soortgelijke diensten als Eiser aanbiedt onder de Domeinnaam.

Aan de eerste eis is derhalve voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser heeft onbetwist gesteld dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Voorts doet zich naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen situatie voor zoals neergelegd in artikel 3.1 sub a, b of c van de Regeling. Er is niet gebleken dat Verweerder voordat hij kennis kreeg van het geschil de Domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof. Verweerder heeft niet aangetoond, noch is de Geschillenbeslechter anderszins gebleken, dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam, noch dat er is sprake van gebruik voor niet-commerciële doeleinden.

Om deze redenen is ook aan het tweede vereiste voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op de website gekoppeld aan de Domeinnaam worden door Verweerder diensten aangeboden die identiek dan wel soortgelijk zijn aan de door Eiser aangeboden diensten. Verweerder heeft niet betwist dat hij een directe concurrent van Eiser is en heeft niet ontkend dat hij ten tijde van de registratie van de Domeinnaam - die verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Eiser - bekend was met de handelsnaam en de domeinnaam van Eiser. Voorts is niet gebleken dat Verweerder een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Deze omstandigheden geven er naar het oordeel van de Geschillenbeslechter voldoende blijk van dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.

Tot slot is daarmee ook aan het derde vereiste voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <pdatech.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter

Datum: 10 maart 2010