WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Lesscher IT B.V. v. M. Moench

Zaaknr. DNL2010-0001

1. Partijen

Eiseres is Lesscher IT B.V., statutair gevestigd te Weerselo, Nederland en kantoorhoudende te Hengelo, Nederland, vertegenwoordigd door Inaday B.V., Nederland.

Verweerder is M. Moench, wonende te Eindhoven, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <heutinkict.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via de deelnemer InterNetX GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per e-mail op 4 januari 2010 ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) en ontvangen in hardcopy op 5 januari 2010. Het Instituut heeft op 5 januari 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 6 januari 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 januari 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 januari 2010. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 27 januari 2010 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Gregor S.P. Vos op 29 januari 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres, Lesscher IT B.V., biedt diensten aan op het vlak van informatie- en communicatietechnologie. Hiervoor heeft zij onder meer de handelsnaam Heutink ICT bij het handelsregister ingeschreven. Voorts werkt Eiseres samen met Heutink Primair Onderwijs B.V., welke vennootschap op 12 november 1998 de domeinnaam

<heutink-ict.nl> heeft geregistreerd.

Verweerder is de eerste houder van de Domeinnaam. De registratie daarvan dateert van 6 februari 2009.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

De rechten van Eiseres

Eiseres beroept zich op de handelsnaam Heutink ICT die zij voor haar bedrijfsactiviteiten zou gebruiken en heeft ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (de “Handelsnaam”).

De Domeinnaam die door Verweerder is geregistreerd, is identiek dan wel zeer sterk overeenstemmend met de Handelsnaam die door Eiseres gevoerd wordt, nu de termen “heutink” en “ict” daar ook in worden genoemd. Door registratie en gebruik van de Domeinnaam zal het in aanmerking komende publiek volgens Eiseres in verwarring raken, doordat zij denken op de website van Eiseres terecht te zijn gekomen.

Recht of legitiem belang Verweerder

Eiseres stelt dat er geen sprake is van situaties als bedoeld onder sub 3.1 sub a, b of c van de Regeling. Eiseres geeft aan dat de Domeinnaam, die verwarringwekkend overeenstemt met haar Handelnaam, pas op 6 februari 2009 werd geregistreerd, derhalve jaren nadat Eiseres haar Handelsnaam gebruikte. Daarnaast stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de domeinnaam <heutink-ict.nl> die Eiseres voor haar diensten gebruikt. Volgens Eiseres gebruikt Verweerder de Domeinnaam verder niet als handelsnaam, noch heeft Verweerder een merkrecht met betrekking tot de Domeinnaam. Als relevante omstandigheid noemt Eiseres verder dat de website gekoppeld aan de Domeinnaam is ingericht als een website zoals deze vaak wordt gebruikt voor gekaapte domeinnamen.

Kwade trouw Verweerder

Eiseres voert aan dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder tot gevolg heeft dat cliënten van Eiseres, zonder zich hiervan bewust te zijn, op een website komen waar met Eiseres concurrerende waren en diensten (onder meer digitale schoolborden) worden aangeboden. Verweerder profiteert zodoende van de intenties van potentiële cliënten van Eiseres om Eiseres eigen website te bezoeken, maar die door een tikfout op de website gekoppeld aan de Domeinnaam uitkomen. Dit heeft tot gevolg dat Eiseres schade lijdt. Door het aldus genereren van verkeer naar haar eigen website haakt Verweerder onrechtmatig aan bij de bekendheid van de Handelsnaam van Eiseres. Hiermee is de kwade trouw van Verweerder gegeven.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 10.3 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(i) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam zoals vermeld in artikel 2.1 sub a II van de Regeling;

(ii) de domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(iii) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres beroept zich in deze procedure op handelsnaamrechten met betrekking tot de aanduiding Heutink ICT. Eén van de criteria voor het ontstaan van een handelsnaamrecht is gebruik van die handelsnaam. Weliswaar heeft Eiseres bewijs overgelegd dat zij de Handelsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven, maar deze inschrijving kan slechts als aanwijzing gelden voor het gebruik van de Handelsnaam. Eiseres heeft voorts aan afdruk van haar eigen, kennelijk actieve, website onder de domeinnaam <heutink-ict.nl> overgelegd en heeft verder onweersproken gesteld dat zij de Handelsnaam al enige jaren gebruikt. Gelet op het voorgaande zal de Geschillenbeslechter van de geldigheid van de Handelsnaam van Eiseres uitgaan.

De Handelsnaam waarop Eiseres zich beroept keert volledig terug in de Domeinnaam. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is de Domeinnaam identiek aan de Handelsnaam van Eiseres, zodat Eiseres aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling heeft voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens Eiseres heeft Verweerder de Domeinnaam pas jaren nadat Eiseres haar Handelsnaam al gebruikte, geregistreerd. Hiernaast stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de domeinnaam <heutink-ict.nl> die Eiseres voor haar diensten gebruikt. Volgens Eiseres gebruikt Verweerder de Domeinnaam verder niet als handelsnaam, noch heeft Verweerder volgens Eiseres een merkrecht met betrekking tot de Domeinnaam. Tenslotte noemt Eiseres dat de website gekoppeld aan de Domeinnaam is ingericht als een website zoals deze vaak wordt gebruikt voor gekaapte domeinnamen. Hieruit leidt de Geschillenbeslechter af dat Eiseres beoogt te stellen dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om zodoende te kunnen profiteren van de bekendheid van de handelsnaam van Eiseres. Nu Eiseres onweersproken aannemelijk heeft gemaakt dat een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan de Verweerder om aan te tonen dat hij een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend en de Geschillenbeslechter is ook niet gebleken is van enig recht of legitiem aan de zijde van Verweerder. Gelet ook op het hierna onder C overwogene acht de Geschillenbeslechter geen zodanig recht of legitiem belang aanwezig.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het tweede vereiste is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter stelt als eerste vast dat de Domeinnaam identiek is aan de Handelsnaam, waardoor verwarring kan ontstaan. Door Eiseres is gesteld dat Verweerder zich ten tijde van registratie van de Domeinnaam bewust moet zijn geweest van het bestaan van de Handelsnaam. Eiseres heeft bewijs overgelegd dat op de website gekoppeld aan de Domeinnaam met Eiseres concurrerende producten worden aangeboden. Hiermee is het aannemelijk geworden dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregisteerd en gebruikt, namelijk om bezoekers te leiden naar diens concurrerende website. De Geschillenbeslechter oordeelt dan ook dat ook aan het derde vereiste is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <heutinkict.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Gregor S.P. Vos
Geschillenbeslechter

Datum: 18 februari 2010