WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVT BESLUT

SkiStar Aktiebolag v. Ulf Johansson

Ärende Nr. D2010-0028

1. Parterna

Sökanden är SkiStar Aktiebolag, Lindvallen, Sverige, företrädd av Advokatfirman Glimstedt AB, Sverige.

Motparten är Ulf Johansson, Askim, Sverige.

2. Domännamnen och Registreringsorganisationen

De omtvistade domännamnen, <skistar-shop.com> och <skistarshop.com> är registrerade hos Active 24 ASA.

3. Handläggning

Ansökan gavs in till WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 8 januari 2010. Den 8 januari 2010 översände Centret med e-post till Active 24 ASA en begäran om bekräftelse av registreringsuppgifterna för de omtvistade domännamnen.. Den 8 januari 2010 översände Active 24 ASA med e-post sina yttranden till Centret med bekräftelse att Motparten är angiven som innehavare av domännamnen i fråga och med angivelse av kontaktuppgifter. Det angavs även att registreringsavtalet avfattats på svenska språket.

Till följd av en Centrets anmaning till Sökanden den 19 januari 2010 att ta ställning till val av språk för förfarandet med hänsyn till att ansökan ingivits på engelska språket samt en utförligt motiverad begäran av Motparten att svenska skall användas för förfarandet ingav Sökanden en till svenska översatt ansökan den 22 januari 2010.

Centret kontrollerade att ansökan tillsammans med översättningen uppfyllde de formella kraven enligt “the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Policyn” eller “UDRP”), “the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Reglerna”), och “the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (”Tilläggsreglerna”).

I enlighet med Reglernas paragrafer 2(a) och 4(a) underrättade Centret formellt Motparten om ansökan och handläggningen påbörjades den 29 januari 2010. Jämlikt Reglernas paragraf 5(a) var sista dagen för svar den 18 februari 2010. Motparten inkom efter notis om försening med svar den 19 februari 2010.

Centret utsåg Gunnar Karnell, Henry Olsson och Anders Janson till Panel för ärendet den 6 maj 2010. Panelen finner att den har blivit utsedd på riktigt sätt. För att uppfylla kraven i Reglernas paragraf 7 har Panelen på Centrets begäran formellt accepterat uppdraget och gett in en förklaring om opartiskhet och oberoende.

Enligt Reglernas paragraf 11(a) skall, om annat inte överenskommits mellan parterna eller något annat föreskrivs i registreringsavtalet, handläggningsspråket i den administrativa handläggningen vara registreringsavtalets språk; panelen kan emellertid besluta annorlunda med hänsyn till omständigheterna i ärendet.

Motparten har i skrivelse den 22 januari 2010 till Centret och Sökanden utförligt angivit grunder för val av svenska som handläggningsspråk och Sökanden har med översättningen av sin ursprungliga ansöknings text till svenska berett underlag för handläggning på svenska språket. Panelen finner mot denna bakgrund att handläggningsspråket skall vara svenska. Vid uppenbara fel i översättningen av engelska till svenska har den engelska texten använts till stöd för förståelsen.

4. Sakomständigheter

Domännamnen <skistarshop.com> och <skistar-shop.com> registrerades för Motparten den 31 december 2008 respektive den 6 januari 2009.

Sökanden äger de svenska varumärkesregistreringarna Nr. 165999 registrerad den 29 december 1978 (SKISTAR), Nr. 350786 registrerad den 7 december 2001 (SKISTAR), samt Nr. 403249, registrerad den 24 april, 2009 (SKISTARSHOP; figurvarumärke). De förra används bl.a. för sportaktiviteter, försäljning av kläder och sportartiklar. Det senare för bl. a. bokning av skidskola samt skiduthyrning.

5. Parternas yrkanden och argument

A. Sökanden

Sökanden har yrkat att domännamnen <skistarshop.com> och <skistar-shop.com> skall överföras till Sökanden.

Sökanden har beträffande sakförhållanden - i tillägg till vad som framgår av ansökningshandlingarna i detta ärende - hänvisat till det beslut som fattats om överföring av domännamnen <skistarshop.se> och <skistar-shop.se> den 8 september 2009 i ATF-ärendet Nr. 319 för .SE. (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).

Sökanden driver skidanläggningar i Åre, Sälen och Vemdalen i Sverige samt i Trysil och Hemsedal i Norge. Sökanden är det enda börsnoterade skidanläggningsföretaget i Sverige. Dess verksamhet bedrivs till stor del genom dess egen webplats under domänadressen “www.skistar.com”, som under 2008 hade 11.739.292 besökare. Sedan hösten 2008 har Sökanden bedrivit all skiduthyrningsverksamhet i Åre under varumärket SKISTARSHOP och sedan början av 2009 även på en rad andra orter.

Motparten har en hemsida under domännamnet <skistarshop.com> med länkning till <skistarshop.se>, där det finns information om försäljning av skidutrustning samt marknadsföring för diverse företag i Åre-regionen. <skistarshop.com> är den enda form av användning som förekommit.

De nu omtvistade domännamnen är förväxlingsbara såväl med Sökandens firma som med dess varumärken SKISTAR. Innehållet på Motpartens hemsida utgör på motsvarande sätt firma- och varumärkesintrång, särskilt m.h.t. att den riktar sig mot Åre-regionen, där Sökanden påbörjade användningen av sitt kännetecken SKISTARSHOP.

Motparten har ingen rätt eller berättigat intresse och har saknat medgivande till sina här omtvistade domännamn; lika lite som till dem som var föremål för det nyss nämnda ATF-ärendet. Sökanden har med hänvisning till sina rättigheter invänt till Motparten mot dennes registreringar i brev den 19 februari 2009. Motpartens användning har inte varit icke-kommersiell. Detta framgår redan av ordet “shop” i domännamnen och “.com” står där för kommersiell. Under perioden 6 april 2009 – 21 april 2009 har Motparten lagt till en ny flik på hemsidan, betecknad “Shop”, där Motparten aviserat att “diverse begagnad skidutrustning och tillbehör” kommer att finnas till försäljning. Hemsidan rymmer också s.k. “banners” där till Sökanden konkurrerande företag erbjuder boende och logi i Åre. Mot ett rent privat intresse på Motpartens sida talar också att denne med hänvisning till sina fyra domännamn den 9 juni 2009 protesterat mot Sökandens varumärkesansökan för SKISTARSHOP. Motparten har anfört att dess intresse för sina domännamn grundar sig på dess personliga beteckning/smeknamn “Mr. Ski-star”. Det bestrids att sådant har skapat ett berättigat intresse i något här betydelsefullt hänseende. Några därtill anslutande domännamn har Motparten inte låtit registrera.

Motparten har registrerat och använt domännamnen i ond tro, också efter varningen om intrång. Sökanden har erbjudit Motparten att förvärva domännamnen från Motparten inför båda sina ansökningar om tvistlösning, vilket Motparten har motsatt sig och fasthellre i svar den 15 oktober 2009 hotat med fler registreringar av liknande domännamn om överenskommelse om överlåtelse till ett högre pris inte träffats senast en viss dag. Hemsidan riktar sig uteslutande till skidorten Åre. Följaktligen kan Motparten inte redan före sina domännamnsregistreringar ha varit ovetande om Sökandens användning av SKISTARSHOP på dess skiduthyrningsställen där, vilken påbörjades strax dessförinnan.

B. Motparten

Motparten har bestritt Sökandens yrkande.

Motparten utvecklade från början av 2008 en hemsida på Internet. Det blev en oberoende informationssida med nyhetsblogg för Motpartens personliga tips och råd samt information om olika företag som Motparten rekommenderar läsarna att anlita. Eftersom Motparten sedan början av 1990-talet kallats Mr. Ski-Star framstod “www.skistarshop.com” som passande, ty sidan skulle till stor del innehålla shoppinginformation. Övriga Motpartens här nämnda domännamn registrerades för att vara s a s på den säkra sidan. Motparten gjorde före registreringarna, under november/december 2008, ett antal sökningar på Internet, hos bolagsregistret, näringslivsregistret, PRV och Google för att kontrollera att “namnet Skistarshop” inte var upptaget. Först efter Motpartens registrering av sina domännamn inlämnades den 29 januari 2009 Sökandens ansökan om registrering av varumärket SKISTARSHOP. Sökanden etablerade enligt egen uppgift Skistarshop-butikerna under hösten 2008.

Under nästan två år efter vintern 2006/2007 fram till mars 2009 var Motparten inte i Åre. Dessförinnan fanns inget som kallades Skistarshop. De butiker som nu kallas så hette tidigare ”Skidåkarna”. Butiksnamnet Skistarshop har inte hunnit inarbetas.

Motparten bestrider förväxlingsbarhet mellan Sökandens kännetecken och de omtvistade domännamnen. Hemsidans innehåll och utformning hindrar uppkomsten av förväxlingsrisk.

Motparten har som privatperson förvärvat rätt och berättigat intresse till domännamnen genom att under mer än 15 år ha kallats Mr. Ski-Star och genom att ha skapat sin hemsida för att ge tips och råd om shopping.

Registreringarna av domännamnen har inte skett i ond tro. Detta styrks av de grundliga namnundersökningar som Motparten gjorde före registreringen av domännamnen. Han var då också ovetande om etableringen av Skistarshop-butikerna. Registreringen av SKISTARSHOP har skett efter domännamnsregistreringarna. Erbjudanden om förändring av hemsidans innehåll för att tillgodose Sökandens intressen har avböjts av Sökanden. Motparten har avböjt erbjudanden från Sökanden om ekonomisk ersättning för överlåtelse till Sökanden av domännamnen. Avsikten har aldrig varit att skada eller dra nytta av varumärket SKISTAR eller att vilseleda konsumenter. Detta framgår klart av hemsidans personlighetspräglade innehåll och utformning. Skistar AB bedriver verksamhet under domännamnet <skistar.com> i flera länder och för skilda tjänster och tappar inte besökare genom Motpartens icke kommersiellt marknadsförda hemsida med tydlig presentation och innehåll av texter som inte utformats som reklam eller annonser utan som personliga tips och råd samt infomativ nyhetsblogg på första sidan.

6. Överväganden och slutsatser

Enligt Policyns paragraf 4(a) måste Sökanden för bifall till sitt yrkande visa (1) att Motpartens domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med ett varumärke till vilket Sökanden har rättigheter; och (ii) att Motparten inte har några rättigheter eller legitima intressen i domännamnet; och (iii) att domännamnet har registrerats och är använt i ond tro.

A. Identitet eller förväxlingsbarhet

Vid förväxlingsbarhetsbedömingen bortser Panelen här på sedvanligt sätt från den till domännamnen hörande toppdomänbeteckningen, här “.com”. Jämförelsen avser alltså å ena sidan domänbeteckningselementen “skistar-shop” och “skistarshop”, å andra sidan Sökandens varumärke SKISTAR. Anledning saknas till en åtskild bedömning av domännamnen grundad på bindestrecket i det förra av dem. Tillägget “shop” utgör endast ett karakteriserande element i respektive domännamn, där “skistar” utgör den klart dominerande delen såväl språkligt som begreppsmässigt och antyder för övrigt även en kommersiell verksamhet av ett slag som Motparten förnekat att den avsett att utöva.

Panelen finner att en förväxlingsbar likhet finns mellan Sökandens registrerade varumärke SKISTAR och Motpartens domännamn.

B. Rätt eller berättigat intresse

Domännamnen ger ingen sådan anknytning till person, en “Mr. Ski-Star” som Motparten har åberopat sig på och uttrycket har inte påvisats vara inarbetat för Motparten såsom kännetecken för någon dess verksamhet.

Panelen finner att Motparten inte gentemot vad Sökanden i övrigt har anfört har påvisat någon rätt eller berättigat intresse till sina domännamn. Oaktat vad Motparten anfört om användningens personliga gestaltning bär dess domännamnsbruk klar prägel av ett till domännamnen knutet eget kommersiellt intresse inom Sökandens lokala verksamhetsområden.

C. Registrering och användning i ond tro

Motparten har uppgivit att den före sina domännamnsansökningar under slutet av 2008 genom sökningar i skilda register har velat förvissa sig om att “Skistarshop” inte var upptaget. En professionell sökning hade dock i första hand avsett dominanten “Skistar” och upplyst Motparten om Sökandens varumärke SKISTAR som möjligt hinder för domännamnen. Detta förhållande är likväl inte i sig sådant som visar på ond tro vid registreringen av domännamnen. Motparten har emellertid själv påvisat hur välkänt märket SKISTAR är för skidsporten i flera olika länder och skidorter, såsom Åre, som Motparten inriktat sin verksamhet på. Motparten har uppenbarligen vid registreringen av sina domännamn varit medveten om Sökanden och dess kännetecken SKISTAR, om än inte om enskildheter beträffande dess registrering. Motparten måste ha förstått att dess hemsida under de domännamn som här avses leder besökare av densamma till att uppfatta ett i verkligheten obefintligt samband mellan Sökandens och Motpartens verksamheter, där den senares av Motparten hävdade icke-kommersiella inriktning inte är synbar till att undvika förvirring och störande effekter på Sökandens kännetecken.

Panelen finner att de omtvistade domännamnen har registrerats och att båda används i ond tro.

7. Beslut

Mot bakgrund av de omständigheter som anförts i det föregående och i enlighet med paragraferna 4(i) i Policyn och 15 i Reglerna föreskriver Panelen att domännamnen <skistar-shop.com> och <skistarshop.com> skall överföras till Sökanden.


Gunnar Karnell
Panelens ordförande


Henry Olsson
Panelist


Anders Janson
Panelist

Datum: 25 maj 2010