WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Live Nation Worldwide, Inc. en Mojo Concerts B.V. v. M. Moench

Zaaknr. DNL2009-0057

1. Partijen

Eiseressen zijn:

a) Live Nation Worldwide, Inc., gevestigd te Beverly Hills, Californië, Verenigde Staten van Amerika; en

b) Mojo Concerts B.V., gevestigd te Delft, Nederland, beiden vertegenwoordigd door Mojo Concerts B.V.

Verweerder is M. Moench, wonende te Eindhoven, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <live-nation.nl> (hierna ook: “de Domeinnaam”) is bij SIDN geregistreerd via de deelnemer InterNetX GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 oktober 2009 per e-mail en op 3 november 2009 in hard copy ontvangen door het Instituut. Het Instituut heeft op 27 oktober 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 28 oktober 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, laatstelijk gewijzigd per 1 oktober 2009 (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 4 november 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 24 november 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig heeft het Instituut op 26 november 2009 meegedeeld dat Verweerder in gebreke is gebleven te antwoorden op de Eis.

Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 9 december 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres sub a) (hierna ook: “Live Nation”) is een concert- en evenementenorganisator met vestigingen in de Verenigde Staten van Amerika en diverse Europese landen, waaronder Nederland.

Eiseres sub b) (hierna ook: “Mojo”) is een Nederlandse dochteronderneming van Live Nation. Mojo verkoopt in Nederland concertkaarten via de website gekoppeld aan het domein <livenation.nl>. Live Nation (Music) UK Limited is de houder van laatstbedoeld domein.

Live Nation is houdster van het Gemeenschapswoordmerk LIVE NATION met registratienummer 4778734, dat op 13 december 2005 is gedeponeerd en op 22 januari 2007 is geregistreerd voor de klassen 9, 16, 18, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 39, 41, 42 en 43. Dit Gemeenschapsmerk zal hierna worden aangeduid als “het Merk”.

Mojo heeft de handelsnaam Live Nation laten registreren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verweerder is houder van de Domeinnaam. De registratie daarvan dateert van 2 oktober 2009. Verweerder biedt op de website gekoppeld aan de Domeinnaam gesponsorde links aan naar websites waarop internetdiensten worden aangeboden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseressen

Eiseressen beroepen zich op het Merk en op de handelsnaam ‘Live Nation'. Deze handelsnaam gebruikt Mojo naar eigen zeggen sinds 2005. Eiseressen voeren aan dat de Domeinnaam nagenoeg identiek is aan het Merk en de handelsnaam Live Nation, alsmede aan de domeinnaam <livenation.nl>.

Eiseressen hebben Verweerder geen toestemming gegeven om het Merk en/of de handelsnaam te gebruiken. Verweerder ontbeert verder een recht op of een belang bij de Domeinnaam en de in artikel 3.1 van de Regeling genoemde omstandigheden zijn niet van toepassing op Verweerder, aldus Eiseressen.

De Domeinnaam is volgens Eiseressen naar alle waarschijnlijkheid geregistreerd met de bedoeling om verwarring te veroorzaken bij het publiek en om aan te haken bij de bekendheid van de naam Live Nation. Ten slotte zou de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam volgens Eiseressen te kwader trouw zijn, onder meer omdat Verweerder de Domeinnaam te koop aanbiedt tegen, naar alle waarschijnlijkheid, hogere kosten dan de registratiekosten. Eiseressen verwijzen in dit verband naar een arbitraal vonnis d.d. 1 oktober 2007 (Kieskeurig B.V. v. M. Moench, WIPO2007NL12), waarin onder meer is beslist dat Verweerder de door hem geregistreerde domeinnaam <kieskeuri.nl> moest afstaan aan de eiser in die zaak, Kieskeurig B.V.

Op voormelde gronden vorderen Eiseressen dat in het geschil een uitspraak wordt gedaan die bepaalt dat Mojo in plaats van Verweerder houder zal worden van de Domeinnaam.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend, zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 10.3 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

a. de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam als vermeld in artikel 2.1 sub a II van de Regeling;

b. de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

c. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnaam stemt in hoge mate overeen met het Merk en de handelsnaam waarop Eiseressen zich beroepen. De Domeinnaam wijkt slechts af van het Merk doordat in de Domeinnaam tussen de woorden ‘live' en ‘nation' een verbindingsstreepje ‘-' wordt gebruikt in plaats van een spatie. Ten opzichte van het Merk is dit een ondergeschikt verschil, mede gelet op het feit dat een domeinnaam geen spaties kan bevatten. De Domeinnaam stemt zowel in visueel, auditief als begripsmatig opzicht zodanig met het Merk overeen dat daardoor verwarring met het Merk kan ontstaan.

De Geschillenbeslechter overweegt dat de vordering tot overdracht van de Domeinnaam reeds op grond van de door Eiseressen gestelde en door de Geschillenbeslechter aangenomen verwarring met het Merk voldoet aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. Om deze reden laat de Geschillenbeslechter de handelsnaamrechten waarop Eiseressen zich beroepen buiten beschouwing.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het eerste vereiste is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseressen voeren aan dat Verweerder geen toestemming heeft om de Domeinnaam te gebruiken, noch op een andere wijze een recht op of een legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Nu Eiseressen prima facie aannemelijk hebben gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder om aan te tonen dat deze een recht heeft op de Domeinnaam of daarbij een legitiem belang heeft. Nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend en er ook overigens geen aanwijzingen zijn voor een mogelijk recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, acht de Geschillenbeslechter geen recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder bij de Domeinnaam aanwezig.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat ook aan het tweede vereiste is voldaan.

C. Registratie of Gebruik te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat de Domeinnaam zodanig met het Merk overeenstemt dat daardoor verwarring met het Merk kan ontstaan. Door Eiseressen is gemotiveerd gesteld dat Verweerder zich bij de registratie van de Domeinnaam bewust moet zijn geweest van het Merk en verder dat op de website onder de Domeinnaam links zijn geplaatst die doorverwijzen naar websites van concurrenten van Eiseressen. Naast de hiervoor onder paragraaf 5.A. door Eiseressen aangehaalde zaak, blijkt verder dat Verweerder recentelijk als verweerder betrokken is geweest in Lego Juris A/S v. M. Moench, WIPO Zaaknr. DNL2009-0052 (ter zake het domein <legoracers.nl>), waarin de geschillenbeslechter oordeelde tot overdracht van de betreffende domeinnaam, mede op grond van, door de geschillenbeslechter gevonden, registratie te kwader trouw van de desbetreffende domeinnaam.

Gelet op het voorgaande acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat Verweerder ook in het onderhavige geval de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. De Geschillenbeslechter merkt op dat de Domeinnaam door Verweerder te koop wordt aangeboden, hetgeen verder gezien kan worden als een sterke aanwijzing dat de Domeinnaam hoofdzakelijk geregistreerd is om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen.

De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat ook aan het derde vereiste is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <live-nation.nl> zodat Eiseres sub b) in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter

Datum: 18 december 2009