WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Run2Day Franchise B.V. v. A. Dijk, h.o.d.n. Runnersworld Groningen

Zaaknr. DNL2009-0032

1. Partijen

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. (“Eiseres”), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Verweerder in deze procedure is A. Dijk, h.o.d.n. Runnersworld Groningen (“Verweerder”), gevestigd te Groningen, Nederland, vertegenwoordigd door Slinkman | De Graaf Advocaten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <run2daygroningen.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via MuntInternet Networks B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 juni 2009 (e-mail) en 6 juli 2009 (hard copy). Het Instituut heeft op 26 juni 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 29 juni 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 7 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 27 juli 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 24 juli 2009.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 31 juli 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

Op 26 juni en 29 juni is er communicatie geweest tussen Eiseres, Verweerder en het Instituut met betrekking tot een mogelijk schorsing van de procedure. Eiseres heeft aangegeven dat zij een schorsing niet wenselijk achtte en heeft verzocht om voortzetting van de procedure.

Eiseres heeft in haar Eis aangegeven dat tussen haar en Verweerder een aantal andere procedures aanhangig zijn geweest. Deze procedures zien op post-contractuele verplichtingen van Verweerder bij de beëindiging van de franchiseovereenkomst met Eiseres. De onderhavige kwestie, i.c. de registratie van de Domeinnaam door Verweerder, is in deze procedures niet ter sprake gekomen. Eiseres heeft in dit verband een kortgedingvonnis van 14 december 2007 van de rechtbank Groningen en een vonnis van de rechtbank Utrecht van 15 april 2009 overgelegd.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Utrecht, Nederland. Eiseres is sinds begin 2002 franchisegeefster van de “Run2Day” franchiseformule. Onder de naam Run2Day wordt een keten van hardloopwinkels gedreven in verschillende plaatsen in Nederland. Sinds september 2008 wordt er ook een Run2Day hardloopwinkel gedreven in Groningen.

Eiseres stelt houdster te zijn van het Gemeenschapsmerk RUN2DAY, gedeponeerd op 12 mei 2004 met registratienummer 3800448, ingeschreven voor waren en diensten in klassen 25, 28 en 35. Eiseres heeft een uitdraai van deze merkregistratie in het geding gebracht.

Verweerder is houder van een eenmanszaak genaamd Runnersworld Groningen.

Volgens de gegevens van het SIDN is de Domeinnaam op 24 juni 2004 geregistreerd door Verweerder.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiseres vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijzing van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerder domeinnaamhouder zal worden.

Recht op het merk en handelsnaam

Eiseres stelt, zoals in punt 4 al weergegeven, dat zij houdster is van het Gemeenschapsmerk RUN2DAY.

Eiseres stelt tevens dat de Domeinnaam identiek is aan haar Gemeenschapsmerk en haar handelsnaam, c.q. het gerelateerde gebruiksrecht van de franchisenemer van Eiseres. Eiseres vermeldt hierbij dat Verweerder thans franchisenemer is van “Runnersworld”, een met Eiseres concurrerende franchiseorganisatie.

Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam

Eiseres stelt dat Verweerder tot medio 2007 franchisenemer is geweest van de Run2Day franchiseformule. Eiseres legt in dit verband een kopie van de franchise- overeenkomst tussen Eiseres en Verweerder over. Volgens Eiseres is ingevolge deze overeenkomst Verweerder verplicht bij beëindiging van de overeenkomst het emailadres, de internetsite, fax- en telefoonnummers te retourneren en elk gebruik van enig aan Eiseres toebehorend handelsmerk, handelsnaam etc. te staken. Derhalve stelt Eiseres dat Verweerder sinds medio 2007 geen enkel recht heeft op het gebruik van de Domeinnaam. Voorts stelt Eiseres dat Verweerder ook geen legitiem belang heeft aangezien Verweerder nu franchisenemer (is) geworden van een ander (soortgelijke) franchiseorganisatie.

De Domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt door Verweerder

Volgens Eiseres is het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw, aangezien deze in weerwil van de franchiseovereenkomst en ondanks verzoeken van Eiseres niet wenst mee te werken aan de overdracht van de Domeinnaam, althans aan de beëindiging van de registratie van de Domeinnaam.

Voorts stelt Eiseres dat het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder Eiseres belet de Domeinnaam te gebruiken binnen haar franchiseorganisatie door deze ter beschikking te stellen aan haar franchisenemer Run2Day Groningen. Eiseres heeft een screenshot van de website, die gelinked is aan de Domeinnaam, overgelegd.

Eiseres voert tevens aan dat de Domeinnaam wordt gebruikt door Verweerder om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website die gelinked is aan de Domeinnaam (“www.run2daygroningen.nl”) van Verweerder te leiden, met op die website een link naar de website “www.runnersworldgroningen.nl”. Hierdoor ontstaat volgens Eiseres verwarring over de organisatie en onderneming van Run2Day en de franchisenemer Run2Day Groningen. Deze verwarring wordt nog meer in de hand gewerkt doordat de hardloopwinkel van Run2Day Groningen is gelegen aan het Damsterdiep en de hardloopwinkel van Verweerder aan het Hoornsediep. In dit kader overlegt Eiseres een uitdraai van de registratiegegevens van de domeinnaam <runnersworldgroningen.nl> uit het register van SIDN. Deze domeinnaam staat volgens Eiseres onrechtmatig op de naam van Run2Day. Verweerder maakt volgens Eiseres gebruik van deze verwarring ten einde op onrechtmatige wijze commercieel voordeel te behalen. Voorts stelt Eiseres dat Verweerder ook met deze domeinnaam de activiteiten van Eiseres c.q. van de franchisenemer van Eiseres in Groningen tracht te verstoren.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat hij voor de aanvang van de procedure al de overschrijvingsformulieren aan Eiseres heeft toegezonden en gedurende de procedure nogmaals. Voort verzet Verweerder zich niet tegen de overdracht, echter Verweerder is van mening dat Eiseres geen belang meer heeft.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel een andere naam in de zin van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling;

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

Verweerder heeft een zeer summier Verweerschrift ingediend. Verweerder geeft hierin slechts aan dat deze voor de aanvang van de procedure al de overschrijvingsformulieren aan Eiseres heeft toegezonden en gedurende de procedure nogmaals en dat deze zich niet verzet tegen de overdracht, maar (naar de Geschillenbeslechter begrijpt) van mening is dat Eiseres geen belang meer heeft bij deze procedure.

Aangezien het Verweerschrift derhalve geen materieel verweer inhoudt, dient de vordering naar het oordeel van de Geschillenbeslechter op grond van artikel 7.4 van de Regeling beslecht te worden op basis van de Eis. De Geschillenbeslechter zal derhalve na moeten gaan of de vordering hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres geeft aan in haar Eis dat zij zich beroept op een naar, onder andere, Nederlands recht beschermd merk en op haar handelsnaam. Eiseres heeft een kopie overgelegd van haar merkregistratie en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Uit deze kopieën blijkt dat Eiseres een beroep kan doen op de eerste grond aangezien het ingeroepen merk geldig is in de Benelux en Eiseres rechthebbende is op het merk en Eiseres daarnaast rechthebbende is op de handelsnaam.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages, als in alternatieve geschillenprocedures als onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling.

In de Domeinnaam is het element ‘Run2Day' het meeste dominante en onderscheidende element. Dit element is zodoende identiek aan het merk van Eiseres en stemt verwarringwekkend overeen met de handelsnaam van Eiseres, Run2Day Franchise B.V. Het element ‘groningen' in de Domeinnaam is niet onderscheidend aangezien het de naam is van een Nederlandse stad en provincie. De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk en de handelsnaam van Eiseres.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP (welk mechanisme vergelijkbaar is met de Regeling) en zoals is bevestigd onder de Regeling in Technische Unie B.V. en Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op verweerder de bewijslast dat verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt verweerder hier niet in dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van de UDRP, paragraaf 4(a)(ii).

Eiseres heeft gesteld dat er geen sprake is van een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder. Naar de Geschillenbeslechter zelf heeft kunnen constateren wordt de Domeinnaam nu niet meer gebruikt.

Verweerder stelt in zijn summiere Verweerschrift dat hij van mening is dat Eiseres geen belang heeft bij de overdracht van de Domeinnaam. Verweerder heeft echter geen omstandigheden aangevoerd, zoals de in artikel 3.1 sub a, b en c van de Regeling opgesomde omstandigheden, waaruit zou kunnen blijken dat Verweerder wel een recht of een legitiem belang bij de Domeinnaam zou hebben. Verweerder stelt juist zich niet te verzetten tegen de overdracht. Evenmin is het de Geschillenbeslechter gebleken dat Verweerder anderszins een eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht, heeft op, of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam om zich in dit kader op te beroepen.

Nu geen inhoudelijk verweer is gevoerd door Verweerder kan naar het oordeel van Geschillenbeslechter in het midden blijven op welk moment Verweerder een recht op of een legitiem belang diende te hebben bij de Domeinnaam.

Gelet op het voorgaande is de Geschillenbeslechter daarom van oordeel dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Gebruik te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt. Eiseres heeft gesteld dat de Domeinnaam is gekoppeld aan een website (“www.run2daygroningen.nl”) en dat daarop een link staat naar een website welke, ondanks dat de registratiegegevens iets anders vermelden, ook in handen is van Verweerder (“www.runnersworldgroningen.nl”). Naar de Geschillenbeslechter heeft kunnen constateren is de Domeinnaam niet meer gekoppeld aan een website. Desalniettemin, of de Domeinnaam nu verwijst naar een parkeersite of een website, werd door het gebruik van de Domeinnaam zoals dat, blijkens door Eiseres overgelegd en niet door Verweerder betwist bewijs, in het verleden heeft plaatsgevonden, getracht de activiteiten van Eiseres te verstoren, werd het Eiseres belet de Domeinnaam te gebruiken en werd getracht commercieel voordeel te halen door internetgebruikers te misleiden en te verwarren.

Verweerder geeft aan dat deze voor de aanvang van de procedure al de overschrijvingsformulieren aan Eiseres heeft toegezonden en gedurende de procedure nogmaals. Voorts verzet Verweerder zich niet tegen de overdracht, echter stelt van mening te zijn dat Eiseres geen belang meer heeft.

In het licht van de gestelde en niet betwiste feiten komt de door Eiseres gestelde kwade trouw de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

Bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub b, c en d van de Regeling de Domeinnaam geacht wordt te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <run2daygroningen.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

Datum: 14 augustus 2009