WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK ADMNISTRATIEF PANEL

Red Bull GmbH v. Yvonne Aberl

Zaaknr. D2009-1663

1. Partijen

Klager is Red Bull GmbH, kantoorhoudende te Fuschl am See, Oostenrijk, vertegenwoordigd door Rechtsanwälte Wirsing Hass Meinhold, Duitsland.

Verweerster is mevrouw Yvonne Aberl, woonachtig te Haarlem, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <redbullsimply.com> en <colaredbull.com> (samen de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij Cronon AG Berlin (de “Registrar”).

3. Geschiedenis van de Procedure

De Klacht is in het Duits ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) op 7 december 2009. Het Center heeft op 8 december 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan de Registrar gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft de Registrar op 16 december 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder voor beide Domeinnamen en de contactgegevens van Verweerster overgelegd. De Registrar heeft daarbij bevestigd dat de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de UDRP”) op de Domeinnamen van toepassing is en dat de registratieovereenkomst in het Nederlands was opgesteld.

Op 18 december 2009 heeft het Center Klager en Verweerster bericht dat de Klacht in het Duits is ingediend, terwijl paragraaf 11 van de Rules for Uniform Domain Dispute Resolution Policy (de “Regels”) voorschrijft dat de taal van de procedure, in geval partijen niet anders zijn overeengekomen, in principe de taal van de registratieovereenkomst is. Het Center verzocht Klager zodoende om voor 23 december 2009 één van de volgende documenten te verstrekken: bewijs van een overeenkomst inhoudende dat de procedure in het Duits zal plaatsvinden, een in de Nederlandse taal vertaalde Klacht, of een verzoek om de procedure in het Duits te voeren. Het Center heeft Verweerster in de gelegenheid gesteld om voor 25 december 2009 haar commentaar op Klager's indiening in te dienen.

Op 22 december 2009 heeft Klager een verzoek om de procedure in het Duits te voeren met ondersteunend materiaal ingediend. Verweerster heeft geen reactie ingediend.

In overeenstemming met paragraaf 2(a) en 4(a) van de Regels heeft het Center op 14 januari 2010 Verweerster op de hoogte gesteld van de Klacht. De administratieve procedure is derhalve begonnen op 14 januari 2010. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de Regels werd de uiterste datum voor het indienen van het Antwoord bepaald op 3 februari 2010.

In hetzelfde schrijven heeft het Center bevestigd dat het de Klacht, zoals ingediend in het Duits, aanvaarde en dat het een Antwoord in het Nederlands of Duits zou aanvaarden.

Verweerster heeft nagelaten om tijdig een Antwoord in te dienen. Op 8 februari 2010 heeft het Center Verweerster bevestigd dat deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn een Antwoord had ingediend.

Het Center heeft Benoit Van Asbroeck op 17 februari 2010 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig paragraaf 7 van de Regels.

4. Feitelijke Achtergrond

Klager is de producent van de bekende Red Bull Energy Drink.

Klager heeft handelsmerk registraties in verschillende landen die geheel of gedeeltelijk RED BULL omvatten.

De omstreden Domeinnamen <redbullsimply.com> en <colaredbull.com> werden op 24 en 25 april 2009 geregistreerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

Klager stelt dat de Domeinnamen op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met haar RED BULL merk. Beide Domeinnamen nemen haar bekende merk RED BULL letterlijk over en voegen daar de alledaagse woorden “cola” en “simply” aan toe. Daarenboven komt dat de woorden “cola” en “simply” deel uitmaken van het beschermd merk van Klager RED BULL SIMPLY COLA & DEVICE. Deze woorden zouden slaan op producten gecommercialiseerd door Klager, namelijk een cola product simpelweg (simply) gemixt met Red Bull.

Voorts betoogt Klager dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Zij voert daarvoor aan dat het ondenkbaar is dat Verweerster geen kennis droeg van de RED BULL merken van Klager toen zij de Domeinnamen registreerde, gezien de wereldwijde bekendheid van de RED BULL merken, alsmede het feit dat RED BULL een origineel en verzonnen merk is. Zij stelt dat Verweerster geen licentienemer is.

Volgens Klager zijn er ook geen omstandigheden die volgens paragraaf 4(c) van de UDRP een legitiem belang van Verweerster aantonen. Zo worden de Domeinnamen gebruikt voor de verkoop van Italiaanse delicatessen, onder de naam “Manike Company - Italian Import & Fair Trading”, zonder connectie met Klager. Verweerster is niet bekend onder de Domeinnamen; ze maakt ook geen niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnamen in de zin van paragraaf 4(c)(iii) van de UDRP.

Tenslotte betoogt Klager dat Verweerster de Domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd en dat tevens sprake is van gebruik te kwader trouw. Klager voert aan dat, door de wereldwijde bekendheid van het RED BULL merk, internetgebruikers verwachten webpagina's van de Klager onder beide Domeinnamen te vinden. Internetgebruikers verwachten op zijn minst dat de webpagina's onder beide Domeinnamen een verband van sponsoring, verbondenheid of goedkeuring met het RED BULL merk hebben, wat niet het geval is. Daarenboven voert Klager aan dat de Domeinnamen te koop staan, en dat Verweerster verschillende e-mails van Klager nooit heeft beantwoord.

B. Verweerster

Verweerster heeft geen Antwoord ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van paragraaf 4(a) van de UDRP dient Klager in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

A). de Domeinnamen zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met een beschermd merk of handelsnaam waarvan Klager rechthebbende is; en

B). Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

C). de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en te kwader trouw worden gebruikt.

Voordat deze gronden zullen worden besproken, zal het Panel eerst stil staan bij de taal van de procedure.

Taal van de Procedure

Klager heeft de Klacht in het Duits ingediend en stelde daarin dat de procedure in het Duits gevoerd diende te worden. Klager steunde daarbij hoofdzakelijk op het feit dat de Registrar haar zetel in Duitsland heeft en dat algemene voorwaarden op de Duitse website van de Registrar (“www.strato.de”) in de Duitse taal zijn.

De Registrar heeft echter aan het Center bevestigd dat de Domeinnamen via de Nederlandse website van de Registrar (“www.strato.nl”) zijn besteld en dat de taal van de registratieovereenkomst Nederlands is.

Volgens paragraaf 11(a) van de Regels dient de taal van de procedure daarom Nederlands te zijn, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen of de registratieovereenkomst zelf een andere taal aanduidt. Dit is hier niet het geval.

In overeenkomst met dezelfde paragraaf 11(a) van de Regels heeft het Panel de bevoegdheid om, wanneer de omstandigheden van de administratieve procedure daar aanleiding toe geven, van deze hoofdregel af te wijken.

Klager heeft in haar schrijven van 22 december 2009 drie argumenten aangevoerd om de procedure toch in het Duits te voeren.

Ten eerste voert Klager aan dat de website van Verweerster, onder de domeinnaam <colaredbull.com> zoals afgedrukt op 17 december 2009, slechts in het Duits is. Dit was niet het geval in de documenten die Klager ter ondersteuning van haar originele Klacht had aangevoerd. Het blijkt inderdaad uit de afgedrukte pagina's van dezelfde website op 3 november 2009 dat die website van Verweerster toen in het Nederlands en Engels beschikbaar was.

Ten tweede voert Klager aan dat de Registrar een Duitse onderneming met zetel in Karlsruhe (Duitsland) is. Het Panel onderschrijft dat de zetel van de Registrar irrelevant is wat betreft de taal van de procedure. In elk geval heeft de Registrar zelf bevestigd dat de registratie via haar Nederlandse website is gebeurd en dat de registratieovereenkomst in het Nederlands is opgesteld.

Ten derde legt Klager een afdruk van het online profiel van Yvonne Aberl op “social networking” website “www.xing.com” over, waarop Duits wordt aangegeven als de eerste taal van mevrouw Aberl.

In de optiek van het Panel zou uit het eerste en het derde argument kunnen worden afgeleid dat Verweerster inderdaad de Duitse taal beheerst. Dit Panel is evenwel van mening dat deze argumenten in samenhang met het feit dat Verweerster geen enkel gevolg heeft gegeven aan de communicaties die het Center haar in het Duits en het Nederlands heeft gestuurd, onvoldoende zekerheid bieden om vast te stellen dat dit inderdaad het geval is.

Als uitgangspunt beschouwt het Panel daarom Nederlands als taal van de procedure.

Aangezien Verweerster echter op geen enkel schrijven van het Center heeft geantwoord zal het Panel om proceseconomische redenen Klager niet opdragen om de Klacht alsnog in het Nederlands te vertalen en opnieuw in te dienen, en zal de Klacht verder worden behandeld als ware zij in het Nederlands opgesteld. Aangezien de taal van de procedure Nederlands is, is de uitspraak in het Nederlands.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Klager heeft kopieën overgelegd van haar merkdepots en voldoende bewijs geleverd van haar rechten op de merken RED BULL SIMPLY COLA en RED BULL.

Zoals verschillende beslissingen al hebben erkend kan een domeinnaam die een merk helemaal bevat genoeg zijn om een verwarringwekkende overeenstemming aan te tonen (zie o.m. Quixtar Investments, Inc. v. Dennis Hoffman, WIPO Case No. D2000-0253).

Het Panel is van mening dat het toevoegen van alledaagse woorden, zoals “simply” en “cola”, aan de Domeinnamen niets wegneemt aan het risico van verwarring met merken van Klager. Integendeel zelfs, deze woorden zijn duidelijk ontnomen aan Klager's eigen producten en merken en creëren zodoende des te meer verwarring.

Aan het eerste vereiste is derhalve voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens paragraaf 4(a)(ii) van de UDRP moet Klager aantonen dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Zoals eerder erkend is aan dit vereiste voldaan als Klager prima facie aantoont dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen, daar het voor klagers vaak ondoenlijk is om te bewijzen dat een omstandigheid zich niet voordoet (Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110).

Klager stelt dat Verweerster geen licentie heeft verkregen, of eender andere toelating om het merk RED BULL in een domeinnaam te gebruiken. Klager stelt ook dat Verweerster niet onder de namen “Cola Red Bull” of “Red Bull Simply” bekend zou zijn, noch dat ze de Domeinnamen voor een bona fide verkoop van goederen gebruikt, en dat er van een niet-commercieel of eerlijk gebruik eveneens geen sprake kan zijn.

Verweerster heeft niet op de Klacht gereageerd. Uit het dossier is het Panel evenmin gebleken van enige indicatie van een recht op of een legitiem belang bij de Domeinnamen aan de zijde van Verweerster.

Aan het tweede vereiste is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Het staat vast dat de merken RED BULL en RED BULL SIMPLY COLA beschermd waren vóór de Verweerster de Domeinnamen registreerde. Het Panel is van mening dat RED BULL een wereldwijd bekend merk is; zoals opgemerkt in ACCOR, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance v. Tigertail Partners, WIPO Case No. D2002-0625 is het aanneembaar dat alleen iemand die het merk RED BULL kende het zou gebruiken in een domeinnaam. Het Panel is dus van mening dat de Domeinnamen te kwader trouw werden geregistreerd.

Verweerster gebruikt de verwarring in de Domeinnamen om meer bezoekers te lokken naar haar websites. Het gebruik van de woorden RED BULL in de Domeinnamen wekt de indruk dat er een verband met het RED BULL merk bestaat (bijvoorbeeld door sponsoring, verbondenheid of goedkeuring). Het Panel komt zodoende tot de conclusie dat Verweerster de Domeinnamen ook te kwader trouw gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels beveelt het Panel de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <colaredbull.com> en <redbullsimply.com> zodat Klager in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.


Benoit van Asbroeck
Administratief Panel

Datum: 2 maart 2010