WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVT BESLUT

Bring Citymail Sweden AB v. Mikael Blom

Ärende Nr. D2009-0068

1. Parterna

Sökanden är Bring Citymail Sweden AB, Stockholm, Sverige, representerad av Advokatfirman Nordia, Sverige.

Motparten är Mikael Blom, Göteborg, Sverige.

2. Domännamnet och Registreringsorganisationen

Det omtvistade domännamnet <bring-citymail.com> är registrerat hos Active 24 ASA.

3. Handläggning

Ansökan ingavs till WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 19 januari 2009. Den 20 januari 2009 översände Centret via e-post till Active 24 ASA en begäran om bekräftelse av registreringsuppgifterna för det omtvistade domännamnet. Den 27 januari 2009 bekräftade Active 24 ASA, via e-post, till Centret att Motparten är antecknad som innehavare av domännamnet, samt angav dennes kontaktuppgifter. I bekräftelsen angavs också att registreringsavtalet var avfattat på svenska och att UDRP är tillämpligt på domännamnet.

Som svar på en begäran från Centret att ingiva en reviderad Ansökan på registreringsavtalets språk, i detta fall svenska, ingav Sökanden en svensk översättning av Ansökan den 5 mars 2009. Centret kontrollerade att Ansökan tillsammans med den svenska översättningen uppfyllde de formella kraven enligt “the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Policyn”), “the Rules for the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Reglerna”) och “the WIPO Supplemental Rules for the Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Tilläggsreglerna”).

I enlighet med paragraferna 2(a) och 4(a) i Reglerna, underrättade Centret formellt Motparten om Ansökan, och handläggningen påbörjades den 11 mars 2009. I enlighet med pragraf 5(a) i Reglerna var sista dagen för ingivande av Svaromål den 31 mars 2009. Motparten inkom med Svaromål den 1 april 2009.

Centret utsåg Petter Rindforth som ensam Panel i detta ärende den 9 april 2009. Panelen finner att denne har blivit utsedd på ett korrekt sätt. Panelen har till Centret formellt accepterat uppdraget och ingivit en förklaring om opartiskhet och oberoende, enligt paragraf 7 i Reglerna.

Motparten har, i sitt Svaromål, givit uttryck för en avsikt att avregistrera det omtvistade domännamnet, vilket Centret har kommunicerat Parterna den 2 april 2009, tillsammans med en förfrågan om huruvida Sökanden är villig att uppskjuta handläggningen för att undersöka möjligheterna till en förlikning. Sökanden har avböjt sådant uppskjutande av handläggningen.

Sökanden har den 14 april 2009 till Centret inkommit med ytterligare skrivelse i ärendet. Denna skrivelse har inte begärts av Panelen och är dessutom ingiven efter det att handläggningen påbörjats. Panelen kommer därför inte att beakta nämnda skrivelse som del av underlaget för sitt beslut.

Då Panelen noterat att Sökanden i Ansökan dels hänvisat till varumärkesregistreringar som enligt av Sökanden bilagda registreringsbevis inte syntes formellt vara registrerade för Sökanden eller något Sökanden associerat bolag, dels utan att dokumentera detta uppgivit att Motpartens webbplats brukade ha en AdSense annonsering, utfärdade Panelen den 4 maj 2009 Procedurföreläggande Nr 1, i vilket Sökanden förelades att senast den 7 maj 2009 till Centret inkomma med följande dokumentation:

1. till stöd för påståendet att de anförda varumärkena ägs av företag inom Sökandens företagsgrupp;

2. till stöd för påståendet att Sökanden har rätt till dessa varumärken i den mening som avses i paragraf 4(a) i Policyn;

3. till stöd för påståendet att Motpartens webbplats brukade ha AdSense annonsering;

Efter att Sökanden begärt och erhållit fristförlängning till den 18 maj 2009, varvid Motparten erhöll svarsfrist till den 21 maj 2009, förlängdes Panelens beslutsfrist i ärendet till den 27 maj 2009.

Sökanden inkom med den begärda kompletteringen den 15 maj 2009. Motparten har inte yttrat sig över denna.

Panelen kommer att fatta sitt beslut baserat på den svenska versionen av Klagomålet (inkluderande de bilagor som ingivits tillsammans med den engelska versionen), Svaromålet, Sökandens svar på Procedurföreläggande Nr 1, Policyn, Reglerna och Tilläggsreglerna. Förfarandespråket är svenska.

4. Sakomständigheter

Sökanden är en del av en grupp bolag från Norge, Danmark och Sverige, vilka direkt eller indirekt kontrolleras av Posten Norge A/S. Den 5 september 2008 ändrade bolagen sina firmor så att ordet “Bring” ingår i varje firma, exempelvis Bring Citymail Sweden AB (Sökanden), Bring Citymail AB, Bring Express Sverige AB och Bring Logistik Stockholm AB. Koncernen som använder den gemensamma nämnaren ”Bring” är verksam inom post-, leverans- och logistikbranschen. Bringkoncern består av sex specialistområden: Express, Citymail, Mail, Logistics, Frigoscandia och Dialogue.

Sökanden har sitt eget distributionsnät i Sverige och dess systerbolag Bring Citymail Danmark A/S har distributionsnät i Danmark. Bring Citymail företagen är specialiserade på industriell post för företagskunder, dvs. direkta utskick från företag till andra företag eller privatpersoner, och distribuerar till cirka 2,3 miljoner hushåll i Sverige samt runt en miljon i Köpenhamnsområdet.

Varumärket BRING GROUP (ord) är skyddat genom den Internationella Registreringen nr 976 869, av den 12 februari 2008 (kopia av registreringsbevis, ej översatt till förfarandespråket, är bifogat som Bilaga 4 till Ansökan).

Varumärket BRING (figur) är skyddat genom den Internationella Registreringen nr 976 870, av den 12 februari 2008 (kopia av registreringsbevis, ej översatt till förfarandespråket, är bifogat som Bilaga 5 till Ansökan).

Varumärket CITYMAIL (figur) är skyddat genom den svenska nationella registreringen nr 259 877, ingiven 1992 (utdrag från Svenska Patentverkets varumärkesdatabas bifogat som Bilaga 6 till Klagomålet).

Motparten, som är en tidigare anställd hos Sökanden, registrerade <bring-citymail.com> den 22 september 2008.

5. Parternas argument

A. Sökanden

I samband med namnbyte och byte till gemensam logotyp (avbildad i Bilaga 3 till Ansökan), investerades ca 300 miljoner svenska kronor i bland annat omfattande marknadsföring och information till marknad och kunder.

Sökanden upplyser att de båda ovannämnda Internationella varumärkesregistreringarna ursprungligen har registrerats i namnet av Protector Intellectual Property Konsult A/S på uppdrag av Posten Norge A/S, men överläts till Sökandens moderbolag Posten Norge A/S den 4 december 2008 (Bilaga A i Sökandens svar på Procedurföreläggande Nr 1). Vidare upplyses att den svenska registreringen ägs av ett systerbolag till Sökanden, och att detta bolag idag har firman Bring Mail Nordic AB.

Sökanden menar att företagen inom gruppen använder BRING CITYMAIL, och att denna gemensamma firma i sig utgör ett skyddat varumärke genom inarbetning, till vilket varumärke Sökanden äger rätt att använda.

Sökanden hävdar att domännamnet <bring-citymail.com> är identiskt med eller i varje fall förväxlingsbart med varumärkena BRING GROUP, CITYMAIL och BRING CITYMAIL, samt förväxlingsbart med Sökandens firma.

Enligt Sökanden har Motparten inga rättigheter eller berättigade intressen till det omtvistade domännamnet, är inte känd under namnen BRING, CITYMAIL, BRING CITYMAIL och inte heller ägare till varumärken som består av dessa termer.

Motparten, en tidigare anställd hos Sökanden, använder <bring-citymail.com> för en personlig blogg. Denna är enligt Sökanden mer eller mindre identisk med Sökandens officiella hemsidor. På bloggen framför Motparten kritik mot Sökanden. Sökanden anser att Motparten på detta sätt söker misskreditera Sökandens varumärken och firmor, och framför åsikten att det huvudsakliga syftet med bloggen är att skada Sökandens renommé. Därutöver vilseleder Motparten konsumenter och kunder att gå in på dennes blogg i stället för Sökandens officiella hemsida. Arbetssökande till Sökanden har dragit tillbaka sina ansökningar efter att ha besökt Motpartens blogg.

Sökanden uppger att Motparten indikerat sin beredskap att överlåta det omtvistade domännamnet till Sökanden mot en betydande ekonomisk ersättning.

Slutligen anför Sökanden att Motparten registrerat och använder <bring-citymail.com> i ond tro, och att Motpartens webbplats tidigare hade AdSense annonsering.

Sökanden yrkar att Panelen ska fatta beslut om att <bring-citymail.com> ska överföras till Sökanden.

B. Motparten

Motparten uppger att domännamnet registrerades i syfte att driva och underhålla en blogg där Motparten kunde framföra sin kritik på Sökandens hantering av Motpartens arbetsplatsolycka.

Motparten hänvisar till “först-till-kvarn” principen och menar att denne kunde registrera domännamnet eftersom det var ledigt, och att <bring-citymail.com> var ett lämpligt val eftersom bloggen skulle handla om företaget ifråga.

Motparten hävdar att den webbplats som är kopplad till det omtvistade domännamnet är icke-kommersiell, samt förnekar att Motparten skulle ha erbjudit Sökanden att köpa domännamnet.

Avslutningsvis meddelar Motparten att denne beslutat sig för att avregistrera <bring-citymail.com>.

6. Överväganden och slutsatser

Enligt paragraf 4(a) i Policyn, måste Sökanden bevisa följande:

(i) att Motpartens domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med ett varumärke till vilket Sökanden har rättigheter; och

(ii) att Motparten inte har några rättigheter till eller legitima intressen i domännamnet; och

(iii) att domännamnet har registrerats och är använt i ond tro.

A. Identiskt eller förväxlingsbart

Sökanden har uppgivit att denne är en del av en grupp bolag från Norge, Danmark och Sverige, vilka direkt eller indirekt kontrolleras av Posten Norge A/S, och att man sedan den 5 september 2008 ändrat bolagens firmor så att ordet “bring” ingår som gemensam nämnare. Sökanden hänvisar vidare till att de registrerade varumärkena BRING och CITYMAIL ingår i nämnda grupp av bolag, samt hänvisar till att både BRING och CITYMAIL ingår i Sökandens firma och är inarbetade kännetecken för Sökanden.

Sökanden har inga egna direkta registrerade varumärkesrättigheter till BRING, CITYMAIL eller kombinationen BRING-CITYMAIL. Sökanden har dock, som svar på Procedurföreläggande Nr 1, inkommit med dokumentation som visar att Sökanden är ett helägt dotterbolag till Bring Citymail AB, vilket bolag i sin tur är ett helägt dotterbolag till Posten Norge A/S – innehavare till varumärkena BRING och BRING GROUP. Sökanden har även visat ett koncernförhållande med innehavaren av varumärket CITYMAIL, Bring Mail Nordic AB. Vidare har Sökanden inkommit med intyg som visar Sökandens rätt att använda varumärkena och att “agera mot intrång” som i nu aktuellt ärende.

Panelen drar slutsatsen att Sökanden därmed har visat sig äga rättigheter till varumärkena i den mening som avses i paragraf 4(a) i Policyn.

Sökanden anför även, som det får förstås, sin firma till stöd för i Ansökan anförda rättigheter. Företagsnamn / firmor omfattas dock inte av UDRP, se Enmersan Granit Mermer ve Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S v. Ibrahim Sahin, WIPO Ärende Nr. D2004-0439 (vari panelen konstaterade att ordalydelsen av paragraf 4(a) i Policyn och paragraferna 3(viii) och 3(ix) i Reglerna inte lämnar något utrymme för tolkningen att hänvisningen till varumärkesrättigheter kan innefatta även firmor som inte också är icke registrerade varumärken).

Slutligen påstår Sökanden att den gemensamma firman BRING CITYMAIL i sig utgör ett inarbetat varumärke. Detta påstående avges dock utan att Sökanden bibringat någon bevisning som stöder inarbetning. Med hänsyn till den korta tid sådant varumärke skulle ha varit bruk, drar Panelen slutsatsen att Sökandens firma inte har uppnått status av inarbetat, oregistrerat, varumärke.

Det omtvistade domännamnet är <bring-citymail.com>. Vid bedömningen av huruvida ett omtvistat domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med ett (eller flera) varumärken, skall enligt väletablerade tvistlösningsprinciper bortses från den till domännamnet hörande toppdomänen, i detta fall “.com”.

Det som skall bedömas är således huruvida “bring-citymail” är identiskt eller förväxlingsbart med varumärkena BRING och / eller CITYMAIL. Det är Panelens uppfattning att domännamnet är i varje fall förväxlingsbart med varumärkena BRING och CITYMAIL.

Med hänsyn tagen till samtliga ovanstående omständigheter, drar Panelen slutsatsen att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med varumärken till vilka Sökanden har rättigheter.

B. Rätt eller berättigat intresse

Sökanden måste visa att Motparten saknar rätt eller legitimt intresse till det omtvistade domännamnet. Motparten kan visa sådan rätt eller legitimt intresse till domännamnet, särskilt genom att påvisa något av följande i enlighet med paragraf 4(c) i Policyn:

(a) att denne i god tro förberett användning av domännamnet eller motsvarande namn i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, eller

(b) att domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet, eller

(c) att denne använder domännamnet för ett legitimt, ej kommersiellt syfte utan avsikt att göra ekonomisk vinning eller att vilseleda konsumenter eller för att skada ett varumärkes anseende.

Det är i ärendet otvistigt att Sökanden inte givit Motparten någon rätt att registrera domännamnet, samt att Motparten inte heller är allmänt känd under det omtvistade domännamnet. Vidare finns ingenting i ärendet som tyder på att Motparten i god tro använt <bring-citymail.com> i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes.

Motparten har hävdat att domännamnet registrerades i syfte att driva och underhålla en blogg där Motparten kunde framföra sin kritik på Sökandens hantering av Motpartens arbetsplatsolycka.

Yttrandefriheten, det vill säga rätten att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild, är en av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Rätten finns fastslagen ibland annat FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (Art. 19), Europakonventionen (Art. 10) och i den svenska Regeringsformen (2:1 p 1):

“Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, dvs. frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”.

Motparten har således en grundläggande principiell rättighet att exempelvis driva en icke-kommersiell blogg och där framföra kritik mot vissa företeelser eller företag, förutsatt att kritiken framförs på ett i övrigt lagligt sätt. Frågan om domännamn kopplade till kritiska webbsidor har varit uppe till bedömning i ett flertal tidigare avgöranden, och någon tydlig policy bland panelisterna är svår att utläsa. Frågeställningen har fått avgöras från fall till fall.

Denna Panel konstaterar att domännamnet består av två kännetecken till vilken Sökanden har rätt. Även om Sökandens firma inte kan anses i sig så inarbetad att den uppnått status av inarbetat varumärke för Sökanden, är det otvivelaktigt så att kombinationen BRING och CITYMAIL endast associerar till Sökanden och övriga företag inom den koncern sökanden tillhör. Motparten har genom att registrera och använda <bring-citymail.com> sökt identifiera sig och sin verksamhet som Sökanden för de Internetbesökare som sökt information om Sökanden. Sådan användning av annans varumärke går enligt Panelens uppfattning utöver den grundlagsskyddade yttrandefriheten, i synnerhet då domännamnet inte innehåller något tillägg som tydliggör för Internetbesökare att det inte är fråga om Sökandens officiella webbplats, se Skattedirektoratet v. Eivind Nag, WIPO Ärende Nr. D2000-1314; se även Kirkland & Ellis LLP v. DefaultData.com, American Distribution Systems, Inc., WIPO Ärende Nr. D2004-0136 (rätten att uttrycka sina åsikter är inte det samma som rätten att identifiera sig själv i annans namn under uttryckande av dessa åsikter.)

Att på ett medvetet sätt söka uppnå en initial förväxling med annans varumärke är, oavsett om användningen är kommersiell eller inte, knappast legitimt och kan inte anses ge ett berättigat intresse.

Av de utdrag från Motpartens blogg som Parterna visat i ärendet, framgår även att en till jämförelsevis liten del av bloggen handlar om Motpartens olyckshändelse och Sökandens agerande därvid, medan en betydande del upptas av olika anklagelser och negativa påståenden om Sökandens företag och vissa däri anställda personer. Panelen finner det därför inte osannolikt att ett syfte med Motpartens registrering av domännamnet har varit att skada Sökandens varumärkes anseende.

Panelen konstaterar därför att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

C. Registrering och användning i ond tro

I enlighet med paragraf 4(b) i Policyn, kan bevis för registrering och användning i ond tro inkludera:

(i) omständigheter som indikerar att domännamnet var registrerat eller anskaffat primärt i syfte att säljas, uthyras eller överföras till en varumärkesinnehavare eller till en konkurrent till varumärkesinnehavaren, för ersättning överstigande dokumenterade kostnader relaterade till domännamnet; eller

(ii) omständigheter som indikerar att domännamnet var registrerat för att hindra en varumärkesinnehavare från att reflektera varumärket i ett motsvarande domännamn, förutsatt att det utgör ett upprepat beteende eller mönster; eller

(iii) omständigheter som indikerar att domännamnet primärt registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent; eller

(iv) omständigheter som indikerar att domännamnet medvetet använts i försök att attrahera, för kommersiell vinning, Internetanvändare till en hemsida eller annan webbplats online, genom att skapa förväxlingsrisk med ett varumärke beträffande källa, sponsring, association eller godkännande av hemsidan eller webbplatsen eller en produkt eller tjänst på en hemsida eller webbplats.

Att Motparten vid tidpunkten för registreringen av <bring-citymail.com> kände till Sökandens varumärkesrättigheter är otvistigt. Motparten har bekräftat att val av domännamn skedde just med hänsyn till att det tydligt associerade till Sökanden.

Domännamnet är således registrerat i ond tro.

Beträffande användningen, kan konstateras dels att Motparten inte är en konkurrent till Sökanden, dels att Sökanden inte har lett i bevis sitt påstående om att Motparten erbjudit Sökanden att köpa domännamnet.

Uppräkningen i paragraf 4(b) i Policyn är dock bara avsedd att exemplifiera situationer som kan innebära ond tro registrering och användning, se Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Ärende Nr. D2000-0003 (paragraf 4(b) erkänner uttryckligen att andra omständigheter kan vara bevis för att ett domännamn var registrerat och använt i ond tro).

Omständigheter i detta ärende som pekar på att domännamnet är använt i ond tro, är bland andra följande:

Motpartens blogg har inte varit av helt icke-kommersiell natur, då Motparten haft flera Adsense annonser på webbplatsen. Enligt Motpartens egna uppgifter i bloggen (Bilaga J till Sökandens svar på Procedurföreläggande Nr 1) synes annonserna visserligen ha givit ett klent ekonomiskt utbyte, men detta kunde inte beräknas när annonserna lades upp. Ett syfte, låt vara av mindre betydelse, har således varit att tjäna pengar på användningen, genom att utnyttja den initiala förväxlingen mellan Motpartens domännamn och Sökandens domännamn / webbplats.

Motparten har vidare lagt ut annonser för just Motpartens webbplats, varav två enligt Motpartens egen beskrivning på bloggen (Bilaga I till Sökandens svar på Procedurföreläggande Nr 1) varit “snarlika (förväxlingsbara) med Citymails egna, och 1 av mer negativ karaktär”. Motparten har således medvetet sökt stärka förväxlingsrisken för att locka Internetbesökare till sin webbplats i tron att det var fråga om Sökandens officiella webbplats.

Även utformningen av själva bloggen kan, vid en första anblick, ge besökaren intrycket att denne kommit till en av Sökanden auktoriserad företagsblogg. Fler och fler företag startar egna bloggar som ett led i sin marknadsföring. Med Sökandens logo i framträdande format på bloggens indexsida, krävs mer ingående granskning av de olika texterna för att uppfatta att den aktuella webbplatsen är en extern kritisk blogg.

Som ovan nämnts, utgör en betydande del av innehållet i Motpartens blogg allmänna anklagelser av diverse slag mot Sökandens bolag och verksamhet, inklusive varumärkesintrång och ekonomiska oegentligheter. Det är Panelens uppfattning att Motparten därmed använt domännamnet till att skada anseendet för Sökandens varumärke, vilket ytterligare är en indikation på användning i ond tro, se The Royal Bank of Scotland Group and National Westminster Bank v. Pedro Lopez and A&A System Solutions and Alberto Rodriguez, WIPO Ärende Nr. D2002-0823 (vari panelen drog slutsatsen att motpartens agerande med grova anklagelser mot sökanden pekade på en intention att skada sökandens varumärke, och att detta indikerade ond tro).

Vid en sammantagen bedömning av ovannämnda omständigheter finner Panelen att Motparten har såväl registrerat som använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

7. Beslut

Med hänvisning till skälen ovan, och i enlighet med paragraf 4(i) i Policyn och paragraf 15 i Reglerna, beslutar den Panelen att domännamnet <bring-citymail.com> skall överföras till Sökanden, Bring Citymail Sweden AB.


Petter Rindforth
Ensam Panelist

Datum: 27 maj 2009