WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

DECIZIA COMPLETULUI ADMINISTRATIV

Recall Technology Pty Limited impotriva Monyson Grup S.A.

Dosarul nr. DRO2008-0022

1. Partile

Reclamantul este Recall Technology Pty Limited, Australia, reprezentat de Rominvent SA, Romania.

Paratul este Monyson Grup S.A., Romania, reprezentat de RĂDULESCU, ILIESCU & ASOCIAŢII, Romania.

2. Numele de Domeniu si Registratorul

Numele de domeniu in litigiu este <recall.ro> si este inregistrat la National Institute for R&D in Informatics.

3. Istoric Procedural

Plangerea a fost depusa la Centrul de Mediere şi Arbitraj OMPI (ulterior numit “Centrul”) pe 7 Octombrie, 2008. Pe 8 Octombrie, 2008, Centrul a transmis prin email către RNC.ro o solicitare de verificare a registrului in legătura cu numele de domeniu în litigiu. Pe data de 13 Octombrie, 2008, RNC.ro a transmis prin email către Centru răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al numelui de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia Centrul a verificat ca Plângerea să indeplinească toate cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumită “Politica”), ale Regulilor de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumite “Regulile”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumite “Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Pângerea şi procedurile au fost începute la data de 27 Octombrie 2008 Conform Regulilor, paragraful 5 litera a, data limită pentru depunerea Răspunsului a fost fixată pentru 16 noiembrie 2008. Răspunsul a fost depus la Centru la data de 14 noiembrie 2008.

Centrul a numit pe Beatrice Onica Jarka ca unic membru al Completului Administrativ la data de 2 decembrie 2008. Completul Administrativ a fost legal constituit. Membrul unic al Completului Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independentă, după cum se solicită de către Centru pentru a asigura respectarea paragrafului 7 din Reguli.

Plângerea a fost depusa in limba engleza. In conformitate cu paragraful 11 din Reguli, in lipsa unui acord intre părţi sau a unei clauze in contractul de înregistrare a numelui de domeniu, limba procedurii administrative va fi limba in care este încheiat contractul de înregistrare, supusa autorităţii Completului Administrativ de a decide altfel. Conform informaţiilor primite de la Registratorul in cauza, limba in care a fost încheiat contractul de înregistrare pentru numele de domeniu in litigiu este limba română. Ca urmare a solicitării Centrului de Arbitraj si Mediere al OMPI referitoare la limba în care se desfăşoară procedura administrativa, care a fost transmisa părţilor pe 15 octombrie 2008, Reclamantul a depus Plângerea redactata si in limba româna. La Plângerea formulată de Reclamant, la data de 20 noiembrie 2008, Pârâtul a depus un Răspuns, sub forma unei Întâmpinări, redactat în limba română.

Având în vedere că limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare este limba română iar Pârâtul, prin formularea Răspunsului în limba română a înţeles să opteze implicit pentru limba română ca limbă de desfăşurare a procedurilor şi având deasemeni în vedere că, Reclamantul nu a invocat nici un motiv pentru desfăşurarea procedurii administrative în limba engleză si are ca reprezentant o persoana juridica română, Completul Administrativ decide ca limba de desfăşurare a prezentelor proceduri administrative să fie română.

4. Situaţia de fapt

Reclamantul în prezenta procedura administrativă este Recall Technology Pty Limited (ulterior denumită „Recall”), cu sediul social în Sydney, Australia.

În 1999, Brambles – o societate de servicii de asistenţă globală care valorează miliarde de dolari – a strâns laolaltă sub numele Recall o reţea mondială de societăţi de administrare a documentelor.

Site-urile principale ale Recall pot fi accesate la „www.recall.com” şi „www.recall.eu”. De asemenea, Recall deţine şi are în funcţiune un număr de alte domenii legate de marca RECALL în alte ţări.

Recall deţine numeroase mărci înregistrate în întreaga lume, printre care se numără marca comunitară RECALL, înregistrată în România:

a) RECALL – marcă comunitară nr. 000348953; înregistrată la 05.09.1996; Servicii: (clasele 35, 38, 39, 38, 42)

Recall deţine multe alte mărci RECALL, înregistrate în întreaga lume.

Pârâtul în prezenta procedură administrativă este Monyson Grup SA cu sediul în

Bucureşti, România. Monyson Grup SA a înregistrat numele de domeniu în litigiu la data de 24 septembrie 2007.

5. Susţinerile părţilor

A. Reclamant

Reclamantul susţine că:

- numele de domeniu în litigiu este în mod clar identic cu mărcile RECALL, folosite şi înregistrate de Recall.

- conform informaţiilor deţinute, Pârâtul nu are drepturi anterioare sau interese legitime în sau asupra numelui comercial sau mărcii Recall şi nici nu deţine drepturi anterioare cu privire la folosirea „recall” pe Internet; numele de domeniu <recall.com> a fost înregistrat pentru Recall.

- Pârâtul nu este licenţiat de Recall şi nici nu este autorizat în alt mod să folosească mărcile RECALL. În plus, conform informaţiilor deţinute, numele de domeniu <www.recall.ro> nu este şi nici nu se poate susţine că este identificat sau legat în vreun fel de un interes legitim al Pârâtului.

- conform informaţiilor deţinute, Pârâtul nu este cunoscut în general sub numele Recall şi nu utilizează legitim în activităţi necomerciale sau conforme bunelor uzanţe numele cu intenţia de a nu induce în eroare consumatorii.

- numele Recall este în mod clar asociat cu Reclamantul, iar consumatorii se aşteaptă ca numele de domeniu <recall.ro> să îi direcţioneze către un site controlat sau autorizat de Recall şi nu către unul controlat de Pârât.

- conform informaţiilor deţinute, înainte de înregistrarea numelui de domeniu, nu a existat nicio dovadă a folosirii de către Pârât a numelui de domeniu în legătură cu furnizarea cu bună credinţă de produse şi servicii sau a unor pregătiri de astfel de folosire care pot fi demonstrate.

- mărcile RECALL au devenit renumite în întreaga lume, inclusiv prin Internet, in ultimii 10 ani. Pârâtul era la curent sau ar fi trebuit să fie la curent cu folosirea mărcii înainte de înregistrarea numelui de domeniu. Faptul că a înregistrat numele de domeniu în ciuda acestui fapt constituie rea credinţă.

- dată fiind utilizarea foarte răspândită şi reputaţia mărcii RECALL, utilizatorii de Internet din România precum şi cei din întreaga lume ar considera imediat că Numele de Domeniu în litigiu are o anumită legătură cu Reclamantul. Asocierea va fi făcută cu siguranţă de către utilizatorii de Internet deoarece Reclamantul este titularul multor alte nume de domenii înregistrate care conţin cuvântul RECALL din întreaga lume. Explicaţia posibilă privind numele de domeniu folosite de Pârât constă în faptul că acesta urmăreşte să folosească marca Reclamantului pentru a beneficia pe nedrept de reputaţia mărcii amintite.

- în prezent site-ul web „www.recall.ro” este nefuncţional. Pârâtul nu poate să îşi dovedească buna credinţă prin simpla deţinere a acestui nume de domeniu, fără a-l folosi. Prin deţinerea unui nume de domeniu în scopul de a nu-l folosi, o persoană nu îşi poate dovedi bunele intenţii comerciale ci reaua credinţă prin blocarea utilizării acestuia de către persoana care poate avea interese legitime. Deţinerea pasivă a unui nume de domeniu indică utilizarea şi înregistrarea cu rea credinţă şi s-a constatat că încalcă paragraful 4 litera b din Politică.

- Lipsa de legătură a Paratului sau a web site-ului asociat numelui de domeniu în litigiu cu Recall sau cu produsele si serviciile sub aceasta marca dovedesc rea credinţa a Paratului cu privire la înregistrarea şi folosirea numelui de domeniu în litigiu.

B. Pârâtul

În Răspunsul său la Plângerea formulată de Reclamant, Pârâtul afirmă următoarele:

- Marca RECALL asupra căreia Recall Technology Pty Limited susţine că deţine drepturi, este o marcă individuală şi figurativă înregistrată iniţial ca marcă comunitară. Marca figurativă RECALL acordă deţinătorului ei de drept numai drepturi asupra cuvântului stilizat recall şi nu acordă un monopol global asupra tuturor sensurilor semantice pe care le poate avea cuvântul comun recall, sau asupra altor combinaţii posibile de prefixe şi cuvinte care ar conduce la acelaşi rezultat, e.g. prin combinarea prefixului “re” cu verbul “call”.

- în conformitate cu glosarul mărcii recall - CTM registration, (disponibil la adresa: http://oami.europa.eu/en/database/tm_status.htm), la paragraful 24.6 se menţionează că “CTM nu a fost reînnoită motiv pentru care protecţia la nivel comunitar încetează”. Pe cale de consecinţă, marca comunitară recall nu se mai poate bucura în prezent de protecţie la nivelul tuturor statelor membre din Uniunea Europeană, inclusiv la nivelul României. În concluzie, în România, marca figurativă recall nu beneficiază de protecţie legală şi nici nu se bucură în compensare de statutul de marcă notorie. Ulterior prin adresa din data 15 noiembrie 2008, transmisă prin email, pârâtul a solicitat ignorarea de către Completul Administrativ a oricărei referinţe la expirarea înregistrării comunitare a mărcii RECALL.

- Ca o concluzie generală, numele de domeniu nu este identic sau foarte similar cu marca figurativă constând în varianta stilizată a cuvântului comun recall, marcă figurativă care nu beneficiază în prezent de protecţie legală pe teritoriul României.

- MONYSON GRUP S.A. este o societate comercială serioasă şi cu o solidă reputaţie, înregistrată în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale. Aplicaţiile software şi telecomunicaţiile reprezintă în prezent principalul domeniu de activitate în care Pârâtul activează, cu intenţia de deveni un jucător important pe această piaţă furnizând noi metode de comunicaţii business şi aplicaţii asociate către companii. În acest scop, Pârâtul a demarat începând cu anul 2006, în baza unui plan de afaceri pe termen mediu, aprobat printr-o Hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor, dezvoltarea unei program de aplicaţii software, complex şi ambiţios destinat societăţilor şi care foloseşte tehnologia VOIP (voice communication service via internet) ca suport tehnic, aspect relevat şi de o declaraţie pe proprie răspundere (tot Anexa 3).

- Implementarea proiectului s-a făcut gradual astfel:

- la 4 Septembrie 2006 Pârâtul a decis să adauge noi domenii de activitate secundare în Actul Constitutiv prin Actul Adiţional nr. 5, relevant fiind domeniul de activitate secundar – telecomunicaţii CAEN 6420;

- în 2006 MONYSON GRUP S.A. a depus la ANRC (Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) un dosar bine documentat şi consistent şi a obţinut la 31 Octombrie 2006 Certificatul – Tip de furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice;

- la 24 Noiembrie 2006 MONYSON GRUP S.A. a închiriat un spaţiu suplimentar situat la adresa Strada Vatra Luminoasă nr. 60, etaj 1, Sector 2, Bucureşti, devenind un punct de lucru pentru echipa IT&C;

- în anul 2007 MONYSON GRUP S.A. a achiziţionat programe software şi importante componente IT în vederea dezvoltării;

- la 15 Februarie 2008 Pârâtul a obţinut din partea aceleaşi ANRC (descrisă mai sus) o Licenţă de utilizare a unui bloc de numere alocat pentru telefonie fixă.

- Pe măsură ce aplicaţia software a evoluat şi a prins contur, MONYSON GRUP S.A. a trecut la înregistrarea unui nume de domeniu care să descrie cel mai bine posibil aplicaţia care foloseşte suportul VOIP. Pe cale de consecinţă, la data de 24 Septembrie 2007 Pârâtul a înregistrat în faţa Institutului National de Cercetare Dezvoltare in Informatică, numele de domeniu <recall.ro>.

- La identificarea unui nume de domeniu apt să facă o legătură cât mai directă cu produsul/serviciul ce intenţiona să îl ofere consumatorilor, să descrie cel mai bine şi să conţină esenţa aplicaţiilor lui, a stat un proces intelectiv care a constat în alegerea cuvântului comun “recall”, mai exact primul sens semantic al acestui cuvânt – “to bring something back to mind/ a reaminti cuiva ceva” (conform definiţiei date de “New Penguin English Dictionary”). Aplicaţia software în dezvoltare de către MONYSON GRUP S.A. este o aplicaţie care include notificarea repetată (reamintirea) a unor date importante pentru domeniul de activitate al clienţilor, precum perioade de promoţii, deadline – uri ale anumitor proiecte, timpi rămaşi de înscriere la anumite concursuri şi competiţii, etc.

- în România, limba engleză este a doua limbă vorbită şi folosită iar în scopuri de marketing, de cele mai multe ori este preferabil să se folosesacă expresii/cuvinte în limba engleză foarte sugestive şi concise, precum recall.

- Expresia “recall” este una descriptivă sau generică şi nu există nicio dovadă contrară a faptului că alegerea de către Pârât a cuvântului “recall” drept nume de domeniu nu reprezintă altceva decât o încercare de a folosi, exploata sensul comun, ordinar al expresiei descriptive în cauză.

- În prezent, numele de domeniu <recall.ro> prezintă o pagină web care promovează serviciile şi produsele oferite de MONYSON GRUP S.A. constând în comunicaţii voce: internet provider, voice services (VOIP), suport tehnic aferent, soluţii de televiziune digitală. Pagina web „www.recall.ro” nu promovează în prezent aplicaţia soft VOIP întrucât aplicaţia nu este finalizată iar a dezvălui o aplicaţie software într-un moment în care nu este finalizată nu este o decizie comercială înţeleaptă şi prudentă, ţinând cont de faptul că aplicaţiile software pot fi uşor deturnate, deci poate fi încălcat secretul comercial ce poartă în prezent asupra aplicaţiei Pârâtului. Pagina web prezintă într-o manieră clară numele MONYSON şi produsele acesteia, ca parte din activitatea sa comercială. Prin urmare, MONYSON GRUP S.A. deţine drepturi şi interese legitime pentru a folosi numele de domeniu recall.ro.

- numele de domeniu nu a fost înregistrat de către MONYSON GRUP S.A. prin simpla referire la marca Reclamantului şi nu a decis să imite marca acestuia recall, cu intenţia de a profita de pe urma unei eventuale notorietăţi.

- MONYSON GRUP S.A. a înregistrat numele de domeniu în scopul de a-şi promova propriile produse şi servicii software fără a avea cunoştinţă de existenţa Reclamantului sau de tipul activităţilor prestate de Reclamant. Reclamantul nu este prezent pe piaţa din România, nu este asociat cu un brand cunoscut sau cu marcă notorie şi nu a întreprins nicio campanie sau activitate de marketing pentru a-şi promova aşa numita marcă notorie în România. În aceste circumstanţe, latura subiectivă a acţiunii MONYSON GRUP S.A. este legată numai de intenţiile acesteia de a-şi promova propriile produse şi aplicaţii software.

- Reclamantul şi Pârâtul nu sunt competitori pe aceeaşi piaţă de profil luând în considerare două aspecte:

(i) domeniul de activitate principal în care activează în prezent MONYSON GRUP S.A. este acela al aplicaţiilor software şi al produselor şi serviciilor de telecomunicaţii, cu accentul pe comunicaţiile voce de business folosind tehnologia VOIP şi aplicaţiile derivând din aceasta; pe de altă parte, domeniul major de activitate al Reclamantului constă, conform informaţiilor culese de pe propriul website, şi conform claselor de produse şi servicii pentru care a obţinut protecţia mărcii, în arhivarea de documente, servicii de management al documentelor, distrugerea în siguranţă a documentelor şi servicii de protejare a datelor – toate serviciile furnizate de Reclamant sunt legate de documente şi nu soluţii comunicaţii voce;

(ii) legat de cele prezentate anterior, Reclamantul şi Pârâtul nu activează nici măcar pe aceeaşi piaţă din punct de vedere teritorial, având în vedere că Reclamantul nu este prezent pe piaţa din România.

- MONYSON GRUP S.A. nu a înregistrat numele de domeniu cu intenţia de vinde, închiria sau transfera numele de domeniu către Reclamant, în calitate de deţinător al mărcii sau către vreun competitor al Reclamantului în schimbul unui câştig care să exceadă costurile de înregistrare a numelui de domeniu.

- numele de domeniu nu a fost înregistrat de către Pârât cu intenţia de a atrage pe propia pagină de internet, în scopuri de profit, utilizatori de Internet, aşa cum susţine Reclamantul. MONYSON GRUP S.A. nu a ştiut de existenţa activităţilor Reclamantului, de reputaţia acestor activităţi şi nici de presupusa notorietate a mărcii acestuia, pentru motivele deja prezentate. Pe de altă parte, este puţin probabil ca utilizatorii de internet din toată lumea, inclusiv România, să asocieze cu Reclamantul numele de domeniu în dispută, întrucât atunci când se accesează pagina web „www.recall.ro” este evident că această pagină de web promovează MONYSON GRUP S.A. ca o companie distinctă cu produse şi servicii de comunicaţii voce. Prin urmare, orice confuzie este eliminată ab initio. În concluzie, numele de domeniu recall.ro reflectă clar şi transparent compania MONYSON GRUP S.A. ca o entitate distinctă, fără nicio intenţie de a crea confuzie între utilizatorii de internet în scopul de a obţine profituri.

- numele de domeniu este activ şi promovează serviciile şi produsele Pârâtului.

- numele de domeniu nu are încă întrebuinţarea funcţională primară, de poartă de acces spre aplicaţia VOIP, întrucât, aşa cum am menţionat, aplicaţia software VOIP nu este finalizată şi nu poate fi dezvăluită mai devreme (căderea în domeniul public a softului sau a elementelor sale de noutate, şi/sau noutatea tehnică în sine, ar putea avea consecinţe dezastruoase în ipoteza în care ar fi preluate de către un competitor). Altfel, ani de muncă şi investiţii considerabile devin inutile. În concluzie, MONYSON GRUP S.A. a dovedit cu probe că acţiuni pozitive au fost întreprinse în legătură cu folosirea numelui de domeniu în scopuri comerciale.

6. Discuţii şi Constatări

A. Identic sau suficient de asemănător astfel încât să producă confuzie

Recall deţine numeroase mărci înregistrate în întreaga lume, printre care se numără marca comunitară RECALL:

a) RECALL – marcă comunitară nr. 000348953; înregistrată la 05.09.1996;

- Servicii: (clasele 35, 38, 39, 38, 42)

Recall deţine multe alte mărci RECALL, înregistrate în întreaga lume.

Înregistrarea mărcii RECALL la Oficiul pentru Armonizarea Pieţei Interne - Mărci si Desene Industriale este valabilă pană în 2016 şi este protejata şi pe teritoriul României.

Marca comunitara RECALL este o marca combinata verbal figurativa. Marca este reprezentată de scrierea stilizata a cuvântului „recall” cu caractere mici cu litere albe pe fond negru. Elementul dominant în cadrul mărcii este cuvântul „recall”.

Numele de domeniu în litigiu este identic cu marca RECALL care aparţine Reclamantului, întrucât încorporează în întregime elementul verbal dominant al acestei mărci. Având în vedere că numele de domeniu conţine exclusiv elemente verbale sau numerice, este suficient ca numele de domeniu să reproducă identic elementul verbal dominant al unei mărci combinate pentru a produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu numele de domeniu respectiv.

Completul Administrativ nu este de acord cu susţinerile Pârâtului cu privire la marca RECALL potrivit cărora, această marcă acordă deţinătorului ei de drept numai drepturi asupra cuvântului stilizat recall.

Aşa cum am arătat marca RECALL înregistrată la nivel comunitar este o marca combinata care conţine si elemente figurative si elemente verbale si in cadrul ei elementul verbal este suficient de dominant pentru a crea o anumită confuzie atunci când este reprodus exact într-un nume de domeniu.

În ceea ce priveşte adăugarea codului de tara pentru domeniile de nivel superior (CcTLD) .ro, Completul Administrativ consideră, în spiritul jurisprudenţei anterioare a Completelor Administrative din Cadrul Centrului, că nu asigura distinctivitatea numelui de domeniu prin raport marca Reclamantului – RECALL.

Având în vedere cele arătate mai sus, Completul Administrativ, decide că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca RECALL a Reclamantului si că acesta a făcut dovada îndeplinirii primei cerinţe a Politicii.

B. Drepturi şi interese legitime

Printre cazurile enumerate de paragraful 4 litera c din Politica ca situaţii care dovedesc buna credinţa, la litera i este indicata situaţia in care Paratul, înainte ca orice litigiu cu privire la numele de domeniu să-i fi fost notificat, utilizează numele de domeniu în litigiu sau face pregătiri demonstrabile pentru utilizarea numelui de domeniu în litigiu sau a unui nume care corespunde numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bunuri sau servicii făcută cu bună credinţă.

În acest caz, Pârâtul afirmă efectuarea unor anumite pregătiri pentru dezvoltarea unei program de aplicaţii software, complex şi ambiţios destinat societăţilor şi care foloseşte tehnologia VOIP (voice communication service via internet) ca suport tehnic.

Conform afirmaţiilor Pârâtului fundamentate pe documente depuse la dosarul cazului aceste pregătiri au consta în:

- adăugarea la 4 Septembrie 2006 a noi domenii de activitate secundare în Actul său Constitutiv prin Actul Adiţional nr. 5, relevant fiind domeniul de activitate secundar – telecomunicaţii CAEN 6420;

- depunerea la ANRC (Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) în 2006 a unui dosar bine documentat şi consistent şi obţinerea la 31 Octombrie 2006 a Certificatului – Tip de furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice;

- închiriat un spaţiu suplimentar situat la adresa Strada Vatra Luminoasă nr. 60, etaj 1, Sector 2, Bucureşti la 24 Noiembrie 2006 pentru a-l transforma intr+un un punct de lucru pentru echipa IT&C;

- în anul 2007 MONYSON GRUP S.A. a achiziţionat programe software şi importante componente IT în vederea dezvoltării;

- înregistrarea unui nume de domeniu care să descrie cel mai bine posibil aplicaţia care foloseşte suportul VOIP şi anume a numelui de domeniu în prezent în litigiu <recall.ro>.

Pârâtul susţine că la identificarea unui nume de domeniu apt să facă o legătură cât mai directă cu produsul/serviciul ce intenţionează să îl ofere consumatorilor, a avut în vedere ca acesta să descrie cel mai bine şi să conţină esenţa aplicaţiilor.

Astfel Pârâtul a ales “recall”, mai exact primul sens semantic, descriptiv al acestui cuvânt – “to bring something back to mind/ a reaminti cuiva ceva” (conform definiţiei date de “New Penguin English Dictionary”) întrucât aplicaţia software în dezvoltare este o aplicaţie care include notificarea repetată (reamintirea) a unor date importante pentru domeniul de activitate al clienţilor, precum perioade de promoţii, deadline – uri ale anumitor proiecte, timpi rămaşi de înscriere la anumite concursuri şi competiţii, etc.

În prezent, numele de domeniu <recall.ro> prezintă o pagină web care promovează serviciile şi produsele oferite de Pârât constând din comunicaţii voce: internet provider, voice services (VOIP), suport tehnic aferent, soluţii de televiziune digitală.

Pagina web „www.recall.ro” nu promovează în prezent aplicaţia soft VOIP întrucât aplicaţia nu este finalizată.

Susţinerile Pârâtului se sprijină pe documente care dovedesc existenţa unor pregătiri pentru utilizarea numelui de domeniu în legătură cu o ofertă de aplicaţie software pe suport VOIP.

Paragraful 4 litera c litera i din Politica prevede şi un element suplimentar în caracterizarea ofertei de bunuri si servicii pentru care Pârâtul face pregătiri care sunt considerate dovada pentru drepturi si interese legitime în ceea ce priveşte numele de domeniu în litigiu si anume efectuarea cu buna credinţă a ofertei de bunuri si servicii.

În speţă, Pârâtul a ales să dezvolte un produs sub numele de domeniu în litigiu în domeniul telecomunicaţii, care corespunde clasei 38 din clasificarea Nisa pentru care este protejată la nivel comunitar marca RECALL care aparţine Reclamantului.

În acelaşi timp, apare evident din probele prezentate că Pârâtul utilizează termenul “recall” în sensul lui generic pentru a descrie produsul său şi că nu se poate avea în vedere intenţia acestuia de a profita de drepturile Reclamantului referitoare la cuvântul respectiv. Vezi în acest sens deciziile OMPI: Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, WIPO Case No. D2000-0016; Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc, WIPO Case No. D2000-0270; Asphalt Research Technology, Inc. împotriva a National Press & Publishing, Inc., WIPO Case No. D2000-1005; Gorstew Limited împotriva a Worldwidewebsales.com, WIPO Case No. D2002-0744. Termenul “recall” nu poate fi asociat exclusiv cu Reclamantul mai ales în sensul descriptiv al acestuia.

Faţă de toate aceste considerente, Completul Administrativ decide că Reclamantul nu a putut demonstra a doua cerinţa din cadrul Politicii cu privire la înregistrarea abuzivă a numelui de domeniu în litigiu, întrucât Pârâtul a indicat şi dovedit interese legitime în utilizarea numelui de domeniu în litigiu.

C. Înregistrat şi utilizat cu rea-credinţă

Întrucât, Reclamantul nu a putut demonstra cea de-a doua cerinţa din cadrul Politicii cu privire la înregistrarea abuzivă a numelui de domeniu în litigiu şi întrucât cele trei cerinţe prevăzute la paragraful 4 litera a sunt cumulative pentru a demonstra înregistrarea abuziva a unui nume de domeniu, Completul Administrativ consideră că nu mai este necesar a analiza îndeplinirea celei de-a treia cerinţe din cadrul Politicii - înregistrarea şi utilizarea cu rea credinţă a numelui de domeniu în litigiu.

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, Plângerea este respinsă.


Beatrice Onica Jarka
Complet Administrativ Unic

16 decembrie, 2008