WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

R. Koevermans v. S.H. Braat h.o.d.n. Som-Media

Zaaknr. DNL2008-0061

1. Partijen

Eiser is de heer R. Koevermans, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Verweerder is de heer S.H. Braat, handelend onder de naam Som-Media, gevestigd te Eindhoven, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <uitvaartregistratie.nl> (de “Domeinnaam) is geregistreerd bij SIDN via “www.eatserver.nl”.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het ”Instituut”) op 7 november 2008. Het Instituut heeft op 10 november 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 11 november 2008 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 18 november 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 8 december 2008. Het Verweerschrift is ingediend op 1 december 2008.

Het Instituut heeft Tobias Cohen Jehoram op 5 december 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser heeft een eenmanszaak die bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd onder de volgende handelsnamen:

- GND Golden Needle Design

- DigiTestament

- Uitvaartregistratie

- Dating Hello You

- Erodimension

- DigitMakelaardij

- Bedankt voor uw order

Op 2 januari 2008 heeft het webdesignbedrijf LoopID de domeinnamen “www.uitvaartregistratie.org”, “-.com”, “-.info”, “-.eu”, en “-.be” geregistreerd, in opdracht van Eiser. De aanvraag voor “-.nl” was echter “pending”.

Verweerder heeft een eenmanszaak die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd is onder de handelsnaam Som-Media. Som-Media heeft op 3 maart 2008 de eigendom van de registratie van de Domeinnaam verworven.

Eiser heeft per brief van 2 april 2008 Verweerder verzocht mee te werken aan de overdracht van de Domeinnaam aan Eiser, tegen vergoeding van de kosten van aankoop. Verweerder heeft hierop afwijzend gereageerd. Per brief van 3 juni 2008 heeft de raadsman van Eiser Verweerder wederom verzocht mee te werken aan de overdracht van de Domeinnaam, tegen vergoeding van de aankoopkosten. Verweerder heeft per brief van 11 juni 2008 wederom afwijzend gereageerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat Verweerder geen enkel belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam om verschillende redenen. Verweerder voert een onderneming met als bedrijfsomschrijving in het register van de Kamer van Koophandel: “produceren van media, op het gebied van film en grafische vormgeving, en het ontwikkelen van nieuwe media”. De Domeinnaam wordt slechts gebruikt als doorverwijsadres naar de website van Som-Media, terwijl op deze website geen link is te vinden naar de website “www.uitvaartregistratie.nl”. Door het gebruik van de Domeinnaam als doorverwijsadres, ontstaat verwarring met de onderneming van Eiser, nu consumenten via deze domeinnaam worden doorverwezen naar de website van Verweerder, als ze zoeken naar de onderneming van Eiser.

Eiser stelt zelf wel legitiem belang te hebben bij het gebruik van de Domeinnaam. Hij had in 2006 het plan om uitvaartgegevens en nalatenschap in de ruimste zin van het woord te registreren, en heeft daarom in juli 2007 zijn eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel laten inschrijven. Ook heeft Eiser briefpapier en andere kantoorbenodigdheden besteld met zijn watermerk, en een website laten ontwerpen.

Verweerder had bij de Kamer van Koophandel moeten nagaan in hoeverre de handelsnaam Uitvaartregistratie al in gebruik was, alvorens de Domeinnaam te registreren.

Eiser lijdt financiële schade nu hij geen gebruik kan maken van de Domeinnaam, omdat consumenten zijn onderneming moeilijker kunnen vinden.

Eiser verzoekt daarom dat de Domeinnaam door Verweerder aan hem zal worden overgedragen.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat de onderneming van Eiser is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder verschillende handelsnamen, waarvan één is Uitvaartregistratie. Verweerder stelt verder dat Eiser met zijn onderneming niet duurzaam deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, nu Eiser geen briefpapier heeft gebruikt met de handelsnaam Uitvaartregistratie, Eiser overigens ook geen voorbeelden heeft overgelegd van briefpapier met zijn handelsnaam, en Verweerder op internet geen vermeldingen van de onderneming van Eiser in de regio Rotterdam heeft gevonden. Bij het raadplegen van de Kamer van Koophandel verschijnt wel de handelsnaam Uitvaartregistratie, maar de hyperlink wijst door naar het adres van GND Golden Needle Design. Dit wekt bij het publiek niet de indruk dat Eiser een bedrijf voert in uitvaartregistraties. Verweerder stelt daarom dat het recht op de handelsnaam Uitvaartregistratie niet is ontstaan voor Eiser.

Verder stelt Verweerder dat het gebruik door hem van de Domeinnaam niet kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam, nu hij de Domeinnaam gebruikt als doorverwijsadres naar de website van Som-Media, en het digitale uitvaartregistratieformulier. Verweerder heeft een legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam, omdat ondernemingen vaak verwijsdomeinnamen gebruiken om meer verkeer naar de eigen website te trekken. Ook is het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te goeder trouw. Overigens is het voor het publiek duidelijk dat Verweerder de handelsnaam Som-Media gebruikt, nu consumenten vragen kunnen stellen over de uitvaartregistratiedienst via het e-mailadres info@sommedia.nl.

Verweerder biedt de uitvaartregistratiediensten alleen aan in Noord-Brabant, en niet in de regio Rotterdam waar Eiser is gevestigd. Het gebruik van de Domeinnaam is dus niet verwarrend. Bovendien geeft de zoekterm ‘uitvaartregistratie' veel hits bij “www.google.nl”, het is dus een bekende term die algemeen gebruikt wordt voor het aanbieden van dergelijke diensten. Dergelijke soortnamen, respectievelijk beschrijvende aanduidingen, mogen niet via de Handelsnaamwet gemonopoliseerd worden.

Verweerder verzoekt daarom de vordering van Eiser af te wijzen.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2 van de Regeling zal de Geschillenbeslechter beoordelen of de Domeinnaam, door de registratie en/of het gebruik hiervan, inbreuk maakt op rechten van Eiser op de naam Uitvaartregistratie. De Geschillenbeslechter oordeelt dat dit niet het geval is, om de hiernavolgende redenen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Niet geheel duidelijk is welke rechten Eiser aan zijn vordering ten grondslag legt. Uit de verwijzing naar de registratie in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, maakt de Geschillenbeslechter op dat Eiser bedoeld zal hebben zich op (oudere) handelsnaamrechten te beroepen.

Het recht op een handelsnaam ontstaat doordat men onder die naam een onderneming drijft. De handelsnaam die een onderneming voert, is de naam waaronder die onderneming in het handelsverkeer optreedt, dus de naam waarmee zij zich extern identificeert. Dit laatste kan doordat stukken met deze naam worden ondertekend, of bijvoorbeeld doordat deze naam op gebouwen, voertuigen of briefpapier voorkomt als naam voor de onderneming. Het gebruik van de naam op deze manier moet echter wel gebruik van de naam zijn om de onderneming te identificeren, en bijvoorbeeld niet begrepen worden als (louter) een beschrijving van de waren of diensten die de betrokken onderneming aanbiedt. Ook is een bepaalde omvang en duurzaamheid van het handelsnaamgebruik vereist. Als de naam slechts één, of een enkele keer extern wordt gebruikt, is dit onvoldoende om van een handelsnaam te kunnen spreken. Het feit dat een naam in het Handelsregister is ingeschreven, is niet beslissend voor de erkenning daarvan als handelsnaam. De enkele inschrijving wil namelijk niet zeggen dat de naam daadwerkelijk als handelsnaam wordt gevoerd.

Eiser heeft zijn onderneming, onder meer, onder de handelsnaam “Uitvaartregistratie” bij de Kamer van Koophandel doen inschrijven. Eiser heeft als productie 5 een offerte van 16 januari 2008 overgelegd van de vervaardiging van mappen, briefpapier, visitekaartjes en akte-enveloppen. Uit deze offerte blijkt echter niet dat bovengenoemde artikelen ten behoeve van “de onderneming Uitvaartregistratie” vervaardigd moeten worden, de offerte is zelfs gericht aan Golden Needle Design. Ook uit de brief van 2 april 2008, van de heer Koevermans aan Som-Media, blijkt niet dat Eiser een onderneming drijft onder de naam Uitvaartregistratie, nu Eiser de brief met zijn eigen naam heeft ondertekend. In de brief wordt overigens ook niet gesproken van de onderneming Uitvaartregistratie van Eiser. Behalve uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel, door Eiser overgelegd als productie 2, blijkt niet dat Eiser de naam Uitvaartregistratie daadwerkelijk als handelsnaam (heeft) gebruikt.

Uit het bovenstaande blijkt niet dat de onderneming van Eiser zich met de term uitvaartregistratie identificeert bij het publiek, zodat niet gezegd kan worden dat Eiser de naam Uitvaartregistratie als naam voor de door hem gedreven onderneming voert. De Geschillenbeslechter komt daarom tot het oordeel dat Eiser in deze geen relevante handelsnaamrechten toekomen.

Ten overvloede zij nog op het volgende gewezen.

Het woord ‘uitvaartregistratie', gebruikt als aanduiding voor een registratie van een uitvaart, is zuiver beschrijvend van aard. Er zal daardoor ook geen relevante verwarring ontstaan wanneer consumenten, als zij met de term ‘uitvaartregistratie' zoeken op internet, niet uitkomen bij het bedrijf van Eiser. Nu de term zuiver beschrijvend is, zullen consumenten, als zij met deze term op internet zoeken, per definitie op zeer veel verschillende websites terecht komen van aanbieders van uitvaartregistraties, wat ook blijkt uit productie 3 van Verweerder. Het relevante publiek zal daarbij niet menen dat men is uitgekomen (of alleen maar moet uitkomen) bij de onderneming van Eiser.

De ondernemingen van Eiser en Verweerder zijn ook in verschillende delen van Nederland gevestigd, dan wel actief. Dat zijn respectievelijk de regio Rotterdam en de regio Noord-Brabant, zodat ook op deze grond geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

Ook wanneer uitgegaan zou moeten worden van het bestaan van geldige handelsnaamrechten van Eiser, zou diens vordering worden afgewezen.

Ook van het bestaan van enige andere rechten relevant onder artikel 2.1 sub a van de Regeling is niet gebleken uit het dossier.

B. Recht of Legitiem Belang

Ten overvloede wordt overwogen dat Verweerder een legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam, nu zijn onderneming Som-Media uitvaartregistratie-diensten aanbiedt, die via een formulier op de betreffende website zijn te bestellen. Het feit dat Verweerder de generieke domeinnaam gebruikt om consumenten door te verwijzen naar een ander deel van zijn website, is op zich niet verboden, en wil niet zeggen dat Verweerder geen legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam. Juist vanwege de beschrijvende aard van de term ‘uitvaartregistratie', en het feit dat Verweerder uitvaartregistratie-diensten aanbiedt, is in deze niet alleen het belang, maar ook het legitieme belang gegeven.

C. Geregistreerd of Gebruikt Te Kwader Trouw

Ten overvloede wordt overwogen dat in principe, wil er sprake zijn van registratie of gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam, vereist is dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam, de naam Uitvaartregistratie van de onderneming van Eiser kende, respectievelijk daarmee bekend raakte na registratie. Ook moet aannemelijk zijn dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd of gebruikt bijvoorbeeld om Eiser de mogelijkheid te ontnemen dit zelf te doen, of om bewust verwarring te creëren met de onderneming van Eiser, of de Domeinnaam voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen of commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de handelsnaam van Eiser. Geen van bovenstaande omstandigheden is aannemelijk geworden, nu de term ‘uitvaartregistratie' een algemene, zuiver beschrijvende term is, en bovendien beschrijvend voor de diensten die Verweerder daadwerkelijk aanbiedt. Bovendien is het gebruik van een generieke domeinnaam als doorverwijs-domeinnaam voor bedrijven die waren of diensten aanbieden bekend onder de geregistreerde generieke naam, algemeen aanvaard en geaccepteerd.

Gegeven het bovenstaande, kan niet geoordeeld worden dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.


Tobias Cohen Jehoram
Geschillenbeslechter

Datum: 29 december 2008