WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Prof. Dr. Geert Hofstede en Geert Hofstede B.V. v. Lotom Group S.A.

Zaaknr. DNL2008-0043

1. Partijen

Eisers zijn Prof. Dr. Geert Hofstede en Geert Hofstede B.V., Velp, Nederland.

Verweerder is Lotom Group S.A., Panama City, Panama, met domicilie in Nederland.

2. De Domeinnaam

De domeinnaam <geert-hofstede.nl> is geregistreerd bij SIDN via EPAG Domainservices GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 10 september 2008 per e-mail en op 16 september 2008 in hardcopy. Deze Eis is ingediend namens Geert Hofstede. Het Instituut heeft op 12 september 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 15 september bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Op 17 september 2008 heeft Eiser een Aangepaste Eis ingediend per e-mail en op 22 september 2008 in hardcopy. In de gewijzigde Eis is als Eiser aangemerkt Prof. Dr. Geert Hofstede en/of Geert Hofstede B.V.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Op 18 september 2008 heeft het Instituut, overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling, Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure aangevangen.

In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 8 oktober 2008. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 9 oktober 2008 aan Verweerder mee dat deze in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft ondergetekende op 31 oktober 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Geert Hofstede B.V. is houder van het Benelux woordmerk GEERT HOFSTEDE, geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau op 27 juni 2003 onder registratienummer 1035292. Het merk is onder meer geregistreerd voor onderzoek met betrekking tot interculturele wetenschappen.

Verweerder heeft de domeinnaam <geert-hofstede.nl> (“de Domeinnaam”) geregistreerd op 12 juni 2008.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend

De Geschillenbeslechter begrijpt uit de Eis dat Eiser zich beroept op een verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en zijn merk GEERT HOFSTEDE.

Rechten of legitieme belangen van Verweerder

Eiser stelt dat Verweerder geen enkele relatie heeft met Geert Hofstede B.V. of met Geert Hofstede als persoon. Eiser voert voorts aan dat hem geen enkele reden bekend is op grond waarvan Verweerder enig recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Geregistreerd of gebruikt te kwader trouw

Eiser betoogt dat de website gekoppeld aan de Domeinnaam wordt gebruikt om te adverteren voor commerciële doeleinden die los staan van hem of zijn bedrijf. In de advertenties wordt volgens Eiser onder meer doorgelinkt naar pornografisch materiaal. Eiser verwijst in zijn Verweerschrift naar een afdruk van de Nederlandstalige inhoud van de website gekoppeld aan de Domeinnaam van 5 september 2008. Op de afdruk is de domeinnaam <www.sedoparking.com/www.geert-hofstede.nl> weergegeven. Uit de afdruk van die site blijkt dat op de website verscheidene gesponsorde koppelingen zijn opgenomen. Een van deze koppelingen adverteert met boeken van Geert Hofstede.

Eiser voert tevens aan dat de Domeinnaam te koop wordt aangeboden. Ter ondersteuning van zijn stelling heeft Eiser verwezen naar bewijs in de vorm van een afdruk van een website van “Sedo”, waar de website verbonden aan de Domeinnaam kennelijk naar doorlinkt. Sedo adverteert met het parkeren, kopen en verkopen van domeinnamen en websites. Op de site van Sedo wordt de Domeinnaam te koop aangeboden.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Verweerder heeft op de Kennisgeving van Geen Ontvangst Verweerschrift van 9 oktober 2008 van het Instituut gereageerd bij e-mail van 27 oktober 2008 aan het Instituut, waarin deze stelt: “On review we have chosen not to dispute this case and have requested from our registrar to delete this domain”.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Toevoeging Eiser

Eiser heeft op 10 september 2008 een Eis ingediend per e-mail en op 16 september 2008 in hardcopy. In deze Eis werd Prof. Dr. Geert Hofstede als enig Eiser aangemerkt. Op 17 september 2008 heeft Eiser per mail een Aangepaste Eis ingediend (en op 22 september 2008 in hardcopy) . In de Aangepaste Eis wordt als Eiser aangemerkt: Prof. Dr. Geert Hofstede en/of Geert Hofstede B.V. Na deze wijziging heeft het Instituut de Eis getoetst aan de formele vereisten en heeft vervolgens op 18 september 2008 Verweerder geïnformeerd, waarmee de procedure is aangevangen.

Nu de Eis is gewijzigd voor de aanvang van de procedure en kennisgeving aan Verweerder en bovendien voldoet aan alle formele vereisten, is Verweerder door deze aanpassing niet in zijn mogelijkheid tot verweer geschaad en heeft de aanpassing van de Eis niet tot onnodige vertraging geleid. De Geschillenbeslechter acht de toevoeging van Geert Hofstede B.V. als Eiser daarom toelaatbaar. Prof. Dr. Geert Hofstede en Geert Hofstede B.V. worden hierna gezamenlijk aangeduid als Eiser.

B. Verzoek om Doorhaling

Uit de e-mail van 27 oktober 2008 van Verweerder aan het Instituut blijkt dat Verweerder bereid is afstand te doen van de Domeinnaam en deze door te laten halen. De Geschillenbeslechter leidt hieruit af dat Verweerder ook bereid is de Domeinnaam over te dragen. Om die reden zal worden volstaan met een summiere beoordeling of de Eis voldoet aan de daaraan gestelde vereisten.

C. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Met de Eis is bewijs overgelegd waaruit blijkt dat Geert Hofstede B.V. de houder is van het merk GEERT HOFSTEDE. Daarnaast is evident dat Prof. Dr. Geert Hofstede belang heeft bij dit merk, nu dit zijn naam omvat en hij bestuurder is van Geert Hofstede B.V. Niet in geschil is dat het merk en de Domeinnaam identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen.

D. Recht of Legitiem Belang

Verweerder is zelf kennelijk van mening dat hij geen belang bij de Domeinnaam heeft, aangezien Verweerder in zijn e-mail van 27 oktober 2008 aan het Instituut heeft aangegeven geen verweer te willen voeren en de Domeinnaam te zullen laten doorhalen.

Ook overigens is de Geschillenbeslechter niet gebleken dat Verweerder een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

E. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Regeling vereist, anders dan de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, registratie of gebruik te kwader trouw (artikel 2.1 c van de Regeling) .

De Geschillenbeslechter acht het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van het merk van Eiser op het moment van de domeinnaamregistratie. Hoewel in zijn algemeenheid van degene die een domeinnaam registreert niet kan worden verwacht dat hij voorafgaand aan iedere registratie een onderzoek doet (in de betreffende registers en via internet) of een derde op de betreffende naam rechten heeft, kan dat anders liggen al naar gelang de feiten en omstandigheden van het geval. In dit geval omvat de Domeinaam de specifieke voornaam en achternaam van Prof. Dr. Geert Hofstede, die als hoogleraar in Nederland bovendien een zekere bekendheid geniet.

Een verweerder kan in een geval als het onderhavige, waar het merk de naam van een bekende persoon omvat, niet een vermoeden van kwade trouw bij registratie van een domeinnaam weerleggen door zijn ogen te sluiten voor het (eenvoudig te ontdekken) gegeven dat er een met de domeinnaam overeenstemmend merk bestaat. Indien al niet moet worden aangenomen dat Verweerder bekend was met de persoon Prof. Dr. Geert Hofstede, moet hij in dit geval worden geacht het merk GEERT HOFSTEDE te hebben kunnen kennen, omdat een eenvoudig online onderzoek van het Benelux Merkenregister voldoende was geweest om dit merk te ontdekken. De conclusie moet dan ook zijn dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd.

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is ook sprake van gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam.

Eiser heeft een afdruk overgelegd van de website “www.sedoparking.com/www.geert-hofstede.nl”, waar de Domeinnaam kennelijk naar doorlinkt. Deze website bevat onder meer een advertentie voor boeken van Eiser en voorts advertenties over cultuur, een onderwerp waar het merk van Eiser onder meer voor is geregistreerd en waar Prof. Dr. Geert Hofstede over heeft gepubliceerd. Ook als deze advertenties (zoals bij dergelijke parking pages gebruikelijk is) automatisch zijn gegenereerd door het Google AdSense programma, op basis van de Domeinnaam, is Verweerder verantwoordelijk voor deze keuze. Het is immers van algemene bekendheid dat een dergelijk programma advertenties op de parking page plaatst die verband houden met de betreffende domeinnaam.

Nu de Domeinnaam het merk GEERT HOFSTEDE incorporeert en wordt gebruikt voor een ‘landing page' waar wordt geadverteerd met publicaties van Eiser en gerelateerde producten en waar voorts de Domeinnaam zelf te koop wordt aangeboden, wordt de Domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk. Op grond van zowel artikel 3.2 sub a als artikel 3.2 sub d van de Regeling staat zodoende vast dat de Domeinnaam ook te kwader trouw gebruikt wordt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <geert-hofstede.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

 


Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter

Datum: 19 november 2008