WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVT BESLUT

SDR Svensk Direktreklam Aktiebolag, Ge-Te Media Aktiebolag v. Bertil Nerhed, Naturalmedical Service

Case No. D2008-1915

1. Parterna

Sökanden är SDR Svensk Direktreklam Aktiebolag samt Ge-Te Media Aktiebolag, Uppsala, Sverige, företrädda av Advokatfirman Lindahl, Sverige.

Motparten är Bertil Nerhed, Naturalmedical Service, Vejbystrand, Sverige.

2. Domännamn och Registreringsorganisationen

Omtvistade domännamn är

<sdrgruppen.biz>

sdrgruppen.info>

<sdrgruppen.net>

<sdrgruppen.org>

<sdrsvenskdirektreklam.info>

<sdrsvenskdirektreklam.net>

<sdrsvenskdirektreklam.nu>

<svenskdirektreklam.info>

<zurr.biz>

<zurr.org>

<zurrsdr.net>

registrerade med Active 24 ASA.

3. Handläggning

Ansökan inskickades till WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 16 december, 2008. Den 17 december 2008 begärde Centret en bekräftelse från berörd Registreringsorganisationen, i detta fall Active 24 ASA. Samma datum bekräftade Active 24 ASA via e-post till Centret att Motparten utgör innehavare av berörda domännamn samt förmedlade ytterligare kontaktuppgifter till Motparten. Centret verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven i Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Policyn” eller “UDRP”), Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Reglerna”), samt WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Tilläggsreglerna”).

Den 5 januari 2009 meddelade Centret parterna att ansökan lämnats på engelska, medan registreringsavtalet för den omtvistade domänen är på svenska. Centret gav därför parterna möjlighet att kommentera Sökandens förfrågan om gällande språk.

Den 7 januari 2009 erbjöd den Sökande sig att översätta ansökan till svenska och skickade in det översatta ansökan den 9 januari 2009. Då inga synpunkter inkom från Svaranden beslöt Centret att gå vidare med fallet på svenska.

I enlighet med paragraf 2(a) och 4(a) i Reglerna underrättade Centret Motparten om ansökan samt påbörjandet av det administrativa tvistlösningsförfarandet som formellt påbörjades den 16 januari 2009. I enlighet med paragraf 5(a) i Reglerna var frist för inlämnande av Svaromål satt till den 5 februari 2009. Motparten underlät att inlämna Svaromål inom den utsatta tidsfristen och Centret underättade Motparten om uteblivet Svaromål den 9 februari 2009.

Centret utsåg Johan Sjöbeck till ensam skiljeman i den Administrativa Panelen den 20 februari 2009. Den Administrativa Panelen har undertecknat “Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence”, vilket krävs av Centret för att säkerställa efterföljande av paragraf 7 i Reglerna.

Panelen noterar att, i enlighet med paragraf 11 i Reglerna, skall handläggningsspråket i detta ärende vara svenska.

4. Sakomständigheter

Ansökan baseras på följande svenska varumärkesregistreringar tillhörande Sökanden:

Ordvarumärket SDR för klass 16 och 35 med registreringsnummer 346 149 och registreringsdatum den 18 maj år 2001.

Figurvarumärket SDR för klass 35 med registreringsnummer 220 842 och registreringsdatum den 8 februari år 1991.

Figurvarumärket SDR för klass 35 med registreringsnummer 353 204

och registreringsdatum den 8 mars år 2002.

Ordvarumärket ZURR för klass 16 med registreringsnummer 321 882 och registreringsdatum den 28 februari år 1997.

Följande omtvistade domännamn registrerades av Motparten den 18 januari år 2008: <zurrsdr.net>

Följande omtvistade domännamn registrerades av Motparten den 18 februari år 2008: <zurr.biz> samt <zurr.org>.

Följande omtvistade domännamn registrerades av Motparten den 30 oktober år 2008: <svenskdirektreklam.info>, <sdrsvenskdirektreklam.net>, <sdrsvenskdirektreklam.info> samt <sdrsvenskdirektreklam.nu>.

Följande omtvistade domännamn registrerades av Motparten den 7 november år 2008: <sdrgruppen.net>, <sdrgruppen.info>, <sdrgruppen.org> samt <sdrgruppen.biz>.

5. Parterna

A. Sökanden

Sökanden har gjort gällande att SDR SVENSK DIREKTREKLAM åtnjuter skydd som ett inarbetat, icke registrerat, varumärke i stora delar av Sverige. Sökandens firma heter sedan den 19 december år 2002 “SDR Svensk Direktreklam Aktiebolag”.

“SDR Gruppen AB” är Sökandens tidigare firmanamn som dock alltjämt används som en beteckning av den koncern i vilken Sökanden ingår.

Sökanden har uppgett att denne bedriver direktreklamverksamhet under varumärket SDR SVENSK DIREKTREKLAM. Sökanden har gjort gällande att dennes organisation bestående av 44 franchisetagare täcker hela Sverige samt har en marknadsandel överstigande 35 %. Sökandens användning av varumärket SDR SVENSK DIREKTREKLAM i relation till direktreklam kan härledas mer än 30 år tillbaka i tiden. Varumärket måste anses vara välkänt i Sverige i förhållande till direktreklam.

Varumärket SDR utgör en förkortning av orden “svensk direktreklam”. De omtvistade domännamnen innehåller antingen varumärkena SDR, ZURR, SVENSKDIREKTREKLAM eller en kombination av nämnda ord.

Sökanden anser att de omtvistade domännamnen är visuellt, fonetiskt och konceptuellt identiska och därmed förväxlingsbara med Sökandens varumärken.

Motparten har ingen rätt eller berättigat intresse till Sökandens registrerade varumärken SDR och ZURR eller till Sökandens registrerade firmanamn SDR Svensk Direktreklam Aktiebolag. Motparten har ingen anknytning till Sökanden och denne har aldrig gett Motparten någon rätt att registrera eller använda de omtvistade domännamnen.

Motparten använder de omtvistade domännamnen för att leda om internettrafik från Sökandens webbsidor till Motpartens egna webbsidor på vilka Motparten tillhandahåller en periodisk tidskrift som förmedlar falska anklagelser om Sökanden och dennes verksamhet.

Motparten hade mellan åren 1994-2000, via bolaget Svenska Brevlådan AB, ett franchiseavtal med Sökanden som var geografiskt begränsat till Ängelholm. Meningsskiljaktigheter mellan Sökanden och Motparten uppstod rörande huruvida avtalet även skulle omfatta Helsingborg eller inte. Den 31 mars år 2004 skickade Motparten ett brev till Sökanden och begärde skadestånd uppgående till 10 655 000 SEK för Sökandens “oetiska” handlande i samband med Motpartens franchiseavtal. Motparten uppgav att om betalning icke gjordes skulle Motparten få Sökandens verksamhet på fall inom 100 dagar. Den 8 juli år 2004 skickade Motparten ett nytt brev till ett av Sökandens lokalkontor och påstod att Sökanden bedrog utdelarna på deras löner. Sökanden bemötte brevet den 16 juli år 2004 och påtalade att Sökanden ansåg att Motpartens brev utgjorde försök till olaga tvång samt grov utpressning. Sökanden skickade ytterligare brev till Sökanden och dennes kunder under hösten år 2004 och våren år 2005.

Den 15 augusti år 2005 registrerades Motparten som ansvarig utgivare för tidskriften Gräsroten med publikationsnummer 26547. I det första numret uppmanades mottagarna att bojkotta 31 av Sökandens kunder på grund av deras samröre med Sökanden. Den 16 november år 2005 förnyade Motparten sitt skadeståndskrav mot Sökanden och uppgav att om betalning icke skett senast den 18 november år 2005 skulle Motparten faxa nästa nummer av tidskriften till samtliga företags faxar i Sverige samt alla ledande tidningar. Motparten publicerade ytterligare nummer av tidskriften mellan åren 2005 till 2007 och uppgav bland annat att Sökanden utgjorde “den största barnslav arbetsgivaren i Sverige”. Motparten har under de omtvistade domännamnen <zurrsdr.net>, <zurr.biz> samt <zurr.org> publicerat tidskriften.

Vidare har Motparten gjort tidskriften nummer 2-2008 tillgänglig under det omtvistade domännamnet <sdrsvenskdirektreklam.nu> dit även domännamnen <svenskdirektreklam.info>, <sdrsvenskdirekreklam.net>, <sdrsvenskdirektreklam.info>, <sdrsvenskdirektreklam.nu>, <sdrgruppen.net>, <sdrgruppen.info>, <sdrgruppen.org> och <sdrgruppen.biz> automatiskt omdirigeras. Detta nummer av tidskriften innehåller grova anklagelser mot Sökanden rörande pedofili och barnpornografi.

De omtvistade domännamnen utgör variationer av Sökandens egna välkända varumärken SDR och ZURR, samt av dess registrerade firmanamn SDR Svensk Direktreklam, och faller därmed in under begreppet “cybersquatting”.

SDR och ZURR är varumärken med stor särskiljningsförmåga. Det är inte troligt att Motparten, slumpmässigt, skulle ha beslutat sig för att kombinera dessa varumärken med varandra eller med Sökandens registrerade firmanamn. Med hänsyn till att Motparten även utnyttjar domännamnen till att sprida anklagelser mot Sökanden kan det uteslutas att det skulle kunna bero på ett sammanträffande.

Med hänsyn till det tidigare franchiseförhållande som varit för handen mellan parterna, måste Motparten ha haft vetskap om Sökandens varumärken samt Sökandens långa användning av desamma. Motpartens domännamnsregistreringar är således missbrukande samt är nedbrytande för Sökandens affärsverksamhet. Motparten har uppenbarligen agerat i ond tro. Sökanden är således av åsikten att samtliga omtvistade domännamn registrerats och används i ond tro.

B. Motparten

Ansökan har icke bemötts av Motparten.

6. Overväganden och slutsatser

A. Identitet eller förväxlingsbarhet

Sökanden har bifogat bevisning som visar att denne äger de hos Patent- och Registreringsverket registrerade varumärkena SDR och ZURR. Vidare har Sökanden gjort gällande att SDR SVENSK DIREKTREKLAM åtnjuter skydd som ett inarbetat, icke registrerat, varumärke i stora delar av Sverige. Sökanden har dock icke bifogat någon bevisning till styrkande av påståendet att SDR SVENSK DIREKTREKLAM utgör ett inarbetat varumärke.

Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn och varumärke bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen. Ett antal Administrativa Paneler har tidigare beslutat att domännamn innehållande ett registrerat varumärke i sin helhet kan utgöra tillräckliga skäl för att etablera förväxlingsbarhet i enlighet med Policyn. Se tex Christian Dior Couture v. Paul Farley, WIPO Case No. D2008-0008.

De omtvistade domännamnen <zurr.biz> samt <zurr.org> innehåller Sökandens registrerade varumärke ZURR i sin helhet. Den Administrativa Panelen finner således att de omtvistade domännamnen <zurr.biz> samt <zurr.org> är identiska med ett av Sökanden åberopat varumärke till vilket Sökanden kan visa rätt.

Det omtvistade domännamnet <zurrsdr.net> består av en kombination av Sökandens bägge varumärken ZURR och SDR som bägge återspeglas i sin helhet i domännamnet. Den Administrativa Panelen finner således att det omtvistade domännamnet <zurrsdr.net> är förväxlingsbart med två av Sökandens åberopade varumärke till vilka Sökanden kan visa rätt.

De omtvistade domännamnen <sdrgruppen.biz>, <sdrgruppen.info>, <sdrgruppen.net> samt <sdrgruppen.org> innehåller Sökandens registrerade varumärke SDR i sin helhet samt ett tillägg av det beskrivande och allmänna ordet “gruppen”. Ordet “gruppen” används vanligtvis av bolag för att påvisa samhörighet mellan associerade och/eller tillhörande bolag och får anses vara vanligt förekommande i näringslivet. Den Administrativa Panelen anser att möjligheten för ett sådant deskriptivt ord att särskilja de omtvistade domännamnen från Sökandens registrerade varumärke SDR måste anses vara begränsad. Tillägget av ordet “gruppen” efter Sökandens registrerade varumärke SDR kan således ge internetanvändare ett felaktigt intryck av att Sökanden skulle stå bakom eller på något vis vara associerad med Motpartens domännamn, hemsida eller organisation. Den Administrativa Panelen finner därför att de omtvistade domännamnen <sdrgruppen.biz>, <sdrgruppen.info>, <sdrgruppen.net> samt <sdrgruppen.org> är förväxlingsbara med Sökandens registrerade varumärke SDR.

De omtvistade domännamnen <sdrsvenskdirektreklam.info>, <sdrsvenskdirektreklam.net> och <sdrsvenskdirektreklam.nu> innehåller Sökandens registrerade varumärke SDR i sin helhet med tillägg av de deskriptiva orden “svensk” och “direktreklam”.

Med hänvisning till att Sökandens varumärkesregistreringar för termen SDR uttryckligen omfattar tjänster avseende direktreklam är det den Administrativa Panelens åsikt att möjligheterna för dessa deskriptiva tillägg att särskilja de omtvistade domännamnen från Sökandens registrerade varumärke SDR är begränsade och snarare i än högre grad riskerar att skapa associationer med Sökandens varumärke. Det föreligger därför en påtaglig förväxlingsrisk mellan de omtvistade domännamnen <sdrsvenskdirektreklam.info>, <sdrsvenskdirektreklam.net> och <sdrsvenskdirektreklam.nu> och varumärket SDR.

Domännamnet <svenskdirektreklam.info> innehåller inte några registrerade varumärken tillhörande Sökanden utan består endast av de två deskriptiva orden “svensk” och “direktreklam” utan den registrerade varumärke SDR. Sökanden har anfört att SDR SVENSK DIREKTREKLAM åtnjuter skydd som ett inarbetat icke registrerat varumärke men icke bifogat något stöd eller bevisning för detta påstående. Vidare har Sökanden inte hävdat heller bevisat sin rätt i orden “svensk” och “direktreklam” per se. Den Administrativa Panelen finner således att det omtvistade domännamnet <svenskdirektreklam.info> icke är identiskt eller förväxlingsbart med något varumärke till vilket Sökanden har visat rätt.

B. Rätt eller berättigat intresse

Sökanden måste visa att Motparten saknar rätt eller legitimt intresse till de omtvistade domännamnen. Motparten skulle kunna visa sådan rätt eller legitimt intresse till de omtvistade domännamnen, särskilt genom att demonstrera något av följande i enlighet med paragraf 4(c) i Policyn:

(a) att denne i god tro förberett användning av domännamnen eller motsvarande namn i anknytning med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, eller

(b) att domännamnen är allmänt kända för innehavaren även om denne icke förvärvat någon ensamrätt till de benämningar som utgör namnen, eller

(c) att denne har för avsikt att använda domännamnen för ett legitimt, icke kommersiellt syfte utan avsikt att göra ekonomisk vinning eller att vilseleda konsumenter eller för att skada ett varumärkes anseende.

Sökanden har icke gett Motparten något tillstånd eller någon licens att använda Sökandens registrerade varumärken i de omtvistade domännamnen. Det finns inget i ärendet som tyder på eller indikerar att Motparten i god tro använt de omtvistade domännamnen i anknytning med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes.

Motparten har icke visat eller gjort gällande att domännamnen är allmänt kända för denne trots avsaknaden av någon ensamrätt till benämningarna som utgör namnen och det finns inget i ärendet som tyder på att de omtvistade domännamnen kan anses vara allmänt kända för Motparten.

Från bevisningen i ärendet framgår det att de omtvistade domännamnen primärt används för att vidarebefordra internetanvändare till Motpartens egna hemsidor som innehåller material ägnat att skada anseendet för Sökandens registrerade varumärken. Även om det står Motparten fritt att inom lagens ramar på Internet uttrycka sina åsikter rörande Sökandens verksamhet har administrativa paneler i tidigare ärenden beslutat att sådan frihet icke nödvändigtvis ger ett legitimt intresse eller rätt att använda ett domännamn innehållande Sökandens varumärke. Se tex Bett Homes Limited and Bett Brothers PLC v Bill McFadyen, WIPO Case No. D2001-1018.

Genom att icke inlämna ett Svaromål har Motparten icke framfört några omständigheter som skulle kunna ge anledning till slutsatsen att Motparten skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen i enlighet med paragraf 4(c) i Policyn. Således, det finns ingen bevisning i ärendet som bemöter Sökandens påståenden och den Administrativa Panelen kommer till slutsatsen att Sökanden uppfyllt kriterierna i enlighet med paragraf 4(a)(ii) av Policyn.

C. Registrering och användning i ond tro

I enlighet med paragraf 4(b) i Policyn, kan bevis för registrering och användning i ond tro inkludera:

(i) omständigheter som indikerar att domännamnen var registrerade eller anskaffade primärt i syfte att säljas, uthyras eller överföras till en varumärkesinnehavare eller till en konkurrent till varumärkesinnehavaren, för ersättning överstigande dokumenterade kostnader relaterade till domännamnen; eller

(ii) omständigheter som indikerar att domännamnen var registrerade för att hindra en varumärkesinnehavare från att reflektera varumärket i ett motsvarande domännamn, förutsatt att det utgör ett upprepat beteende eller mönster; eller

(iii) omständigheter som indikerar att domännamnen primärt registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent; eller

(iv) omständigheter som indikerar att domännamnen medvetet använts i försök att attrahera, för kommersiell vinning, internetanvändare till en hemsida eller annan webbplats online, genom att skapa förväxlingsrisk med ett varumärke beträffande källa, sponsring, association eller godkännande av hemsidan eller webbplatsen eller en produkt eller tjänst på en hemsida eller webbplats.

Av handlingarna i ärendet framgår det att Motparten, mellan åren 1994 och 2000, varit franchisetagare till Sökanden via bolaget Svenska Brevlådan AB och i avsaknad av omständigheter som talar däremot är det således mycket sannolikt att Motparten registrerat de omtvistade domännamnen med vetskap om Sökandens registrerade varumärken.

Vidare framgår det av materialet att meningsskiljaktigheter mellan parterna uppstått efter att affärsrelationen avslutades år 2000. Sökanden har bifogat bevisning som ger stöd till uppfattningen att de omtvistade domännamnen registrerats, dels i syfte att förhindra Sökanden från att använda sina registrerade varumärken i motsvarande domännamn och dels för att störa Sökandens verksamhet genom registrering och användning av domännamn som är identiska eller förväxlingsbara med Sökandens registrerade varumärken.

Eftersom Ansökan icke bemötts av Motparten finns det ingen bevisning i ärendet som talar emot Sökandens påståenden.

De ovan nämnda faktorerna leder den Administrativa Panelen till slutsatsen att Sökanden visat att Motparten registrerat och använt de omtvistade domännamnen i ond tro på sådant sätt som anges paragraf 4(b) i Policyn.

7. Beslut

Med hänvisning till skälen ovan, och i enlighet med paragraf 4(i) av Policyn och paragraf 15 i Reglerna, beslutar den Administrativa Panelen att domännamnen <zurr.biz>, <zurr.org>, <zurrsdr.net>, <sdrgruppen.biz>, <sdrgruppen.info>, <sdrgruppen.net>, <sdrgruppen.org>, <sdrsvenskdirektreklam.info>, <sdrsvenskdirektreklam.net>, <sdrsvenskdirektreklam.nu> skall överföras till Sökanden.

Vidare beslutar den Administrativa Panelen att Ansökan skall ogillas i den del som avser domännamnet <svenskdirektreklam.info> och att detta domännamn således icke skall överföras till Sökanden.


Johan Sjöbeck
Ensam Skiljeman

Datum: 5 mars 2009