WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ADMINISTRATIEVE PANEL BESLISSING

De Vereniging Amsterdamsche Football Club “Ajax” / AFC Ajax NV v. R. de Monchi

Zaaknr. DTV2007-0009

 

1. Partijen

Klagers in deze procedure zijn De Vereniging Amsterdamsche Football Club “Ajax” en AFC Ajax NV, gevestigd te Amsterdam Zuidoost, Nederland.

Verweerder in deze procedure is R. de Monchi, een natuurlijk persoon, wonende te Amsterdam, Nederland.

 

2. Domeinnaam en Registrar

De Domeinnaam in het geschil is <ajax.tv>, die door Verweerder via eNom, Inc., te Bellevue, Verenigde Staten van Amerika, is geregistreerd.

 

3. Verloop van de Procedure

De Klacht werd op 13 juni 2007 bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (“het Center”) ingediend. Op 15 juni 2007 heeft het Center eNom per email verzocht om verificatie van de gegevens met betrekking tot de Domeinnaam. Op 15 juni 2007 heeft eNom in antwoord op het verificatieverzoek per e-mail aan het Center bevestigd dat Verweerder de huidige houder van de Domeinnaam is en heeft zij de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. De Registrar heeft daarbij bevestigd dat de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de UDRP”) op de Domeinnaam van toepassing is. De Registrar heeft tevens bevestigd dat de status quo van de Domeinnaam was bevroren. Het Center heeft vervolgens geverifieerd, en het Panel bevestigt, dat de Klacht voldeed aan de formele vereisten van de UDRP, de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de Aanvullende Regels”).

In overeenstemming met paragraaf 2(a) en 4(a) van de Regels heeft het Center op 20 juni 2007 Verweerder op de hoogte gesteld van de Klacht. De administratieve procedure is derhalve begonnen op 20 juni 2007. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de Regels werd de uiterste datum voor het indienen van een Antwoord bepaald op 10 juli 2007.

Verweerder heeft nagelaten om tijdig een Antwoord in te dienen. Op 13 juli 2007 heeft het Center Verweerder bevestigd dat deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn een Antwoord had ingediend.

Op 24 juli 2007 heeft het Center partijen medegedeeld dat Willem Leppink als enig Panelist in dit geschil is aangesteld en partijen op de hoogte gesteld van de verwachte datum van de Beslissing.

Verweerder heeft niet tijdig een Antwoord ingediend, maar één dag voor de verwachte datum van de beslissing een stuk ingediend waarin Verweerder reageert op de Klacht. Klagers hebben vervolgens aangegeven dat dit stuk buiten beschouwing dient te worden gelaten en dat, indien dit stuk door het Panel toch in aanmerking zou worden genomen, Klagers in de gelegenheid zouden moeten worden gesteld om te reageren. Het Panel heeft per e-mail op 6 augustus laten weten hetzij op dit specifieke punt te beslissen danwel tot een (eind)beslissing te komen; zie verder paragraaf 5B van deze beslissing.

Wat de taal van de procedure betreft heeft het Panel besloten dat het Nederlands het meest tegemoet komt aan de belangen van beide partijen in deze zaak.

 

4. Feitelijke Achtergrond

Merkrechten

Klagers zijn houders van een zeer omvangrijke merkenportefeuille van AJAX-woord- en beeldmerken, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, inschrijvingen voor zowel het woordmerk AJAX als het beeldmerk AJAX in de Benelux, de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. Een groot aantal AJAX-merken zijn aangevraagd en geregistreerd in de jaren ’90. De merken zijn geregistreerd voor diverse waren en diensten, waaronder waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels) en diensten in klasse 38 (telecommunicatie; uitzenden van radio- en televisieprogramma’s, overbrengen van geluid en beeld via satelliet).

De Domeinnnaam

De domeinnaam <ajax.tv> (de “Domeinnaam”) is op 16 november 2004 door Verweerder geregistreerd.

 

5. Stellingen van Partijen

A. Klagers

Klagers registreerden de Domeinnaam op 21 juni 2000 en waren vervolgens enkele jaren houder van de Domeinnaam. In verband met het vertrek van de medewerker van Klagers, die verantwoordelijk was voor de domeinnamen van Klagers, werd de vernieuwingsdatum van de Domeinnaam abusievelijk gemist. Vervolgens werd de Domeinnaam door Verweerder geregistreerd. Klagers hebben op geen enkele wijze hun toestemming gegeven aan Verweerder voor het registreren van de Domeinnaam.

Vervolgens namen Klagers contact op met Verweerder en verzochten zij Verweerder de Domeinnaam vrijwillig over te dragen. Verweerder weigerde hier aan mee te werken, aldus de Klagers. Volgens Klagers was Verweerder enkel bereid de Domeinnaam over te dragen als Klagers bereid waren gunstige voorwaarden te accepteren voor een gelieerde onderneming van Verweerder.

Klagers merken voorts op dat het enkele feit dat zij eerst de houders waren van de Domeinnaam hen niet belet deze klacht in te dienen. Volgens Klagers blijkt uit diverse UDRP-beslissingen dat het verzuim een domeinnaam te vernieuwen niet betekent dat Klagers afstand van hun rechten hebben gedaan en de aanwezigheid van kwade trouw niet uitsluit.

Klagers vormen één van de oudste en meest succesvolle profvoetbalclubs in Europa. Ajax is één van de drie clubs die het Nederlandse voetbal sinds lange tijd domineren en is ook in het mondiale voetbal zeer bekend. Ajax won in het verleden talloze nationale en internationale prijzen, waaronder de prestigieuze Champions League. Aangezien het professionele voetbal steeds meer internationaal en commercieel wordt, hebben Klagers goed gebruik kunnen maken van hun voetbalsuccessen door middel van het registreren en gebruiken van hun merkrechten. Het merk AJAX wordt voor een groot aantal merchandisingproducten gebruikt, waaronder (sport)kleding. Het AJAX-merk geniet dankzij de (internationale) successen van Klagers grote bekendheid en aanzienlijke goodwill. Volgens Klagers kwalificeert het AJAX-merk als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Klagers betogen dat de Domeinnaam gelijk is, danwel verwarringwekkend overeenstemt met haar AJAX-merken. De Domeinnaam is identiek aan het woordmerk AJAX van Klagers. Daarnaast betogen Klagers dat er sprake is van zogeheten “initial interest confusion”: het feit dat de Internetgebruiker uiteindelijk constateert dat de Domeinnaam niet afkomstig is van Ajax, voorkomt niet de initiële verwarring die wordt ervaren door Internetgebruikers wanneer zij de Domeinnaam bekijken, gebruiken of intikken.

Klagers stellen voorts dat Verweerder geen rechtmatig of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Volgens Klagers is het evident dat de Verweerder geen legitiem belang heeft. De website gekoppeld aan de domeinnaam toont enkel een aantal gesponsorde lijsten en bevat zelf geen enkele duidelijke informatie. Dit zou onder meer ook blijken uit het feit dat de source code op de website refereert aan een “parking form”. Daarnaast zou blijken dat de hyperlinks op de webpagina grotendeels verwijzen naar commerciële webpagina’s van derden die onder meer zien op “vakantie”, “technology”, “beauty”, en “cadeau’s”. Het gebruiken van de Domeinnaam voor automatische referenties naar gesponsorde lijsten kan niet worden aangemerkt als een rechtmatig of legitiem belang, aldus de Klagers. Het profiteren van de naamsbekendheid van Klagers om daarmee Internetgebruikers te misleiden levert geen gebruik te goeder trouw op. De website verbonden met de Domeinnaam wordt gebruikt voor commercieel gewin op basis van “pay per click” en gesponsorde advertenties en misleidt daarmee potentiële consumenten of fans van Klagers. Bovendien is Verweerder niet bekend onder de Domeinnaam. Daarnaast kan het opzettelijk profiteren van de naam en faam van een ander niet kwalificeren als het bona fide aanbieden van goederen en/of diensten.

Klagers voeren eveneens aan dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. Het registreren van de Domeinnaam kan per se worden gekwalificeerd als te kwader trouw vanwege de bekendheid van de AJAX-merken van Klagers, om welke reden ervan uit moet worden gegaan dat Verweerder met de merken van Klagers bekend was op het moment van registratie van de Domeinnaam. Voorts stellen Klagers dat de kwade trouw van Verweerder wordt gegeven door het feit dat Verweerder wist of tenminste had kunnen weten dat het registreren en gebruiken van de Domeinnaam zonder toestemming van de Klagers niet te goeder trouw is. Dit blijkt ook uit het feit dat Verweerder de naam van Klagers op de website gekoppeld aan de Domeinnaan heeft vermeld. Daarnaast blijkt de bekendheid van Verweerder met (de merken van) Klagers eveneens uit de omstandigheid dat Verweerder een nieuwsjournalist is en in die hoedanigheid voetbalwedstrijden verslaat en heeft gesproken met verscheidene vertegenwoordigers van Klagers. Bovendien houdt de aan Verweerder gelieerde onderneming DIPO (“www.dipo.tv”) zich bezig met sportverslaggeving en meer in het bijzonder voetbal. Daar komt bij dat Verweerder eenvoudig de merkregistraties van Klagers had kunnen vaststellen door onderzoek in de merkenregisters. Ook vanwege het feit dat Klagers meerdere domeinnamen hebben waarin het merk van Klagers is geïncorporeerd had Verweerder bekend kunnen zijn met het AJAX-merk en de activiteiten van Klagers. Verweerder woont in dezelfde stad als waar de voetbalclub AJAX is gevestigd en moet daarom zeker bekend zijn geweest met Klagers.

Voorts is er sprake van gebruik te kwader trouw, aldus Klagers. Verweerder heeft meer domeinnamen geregistreerd die merken van derden bevatten en Verweerder heeft aldus een patroon van dergelijke registratiepraktijken laten zien (“pattern of conduct”). Klagers verwijzen in dit verband naar de registratie van de domeinnaam <acmilan.tv>, die tevens door Verweerder is geregistreerd.

Volgens Klagers registreerde Verweerder de Domeinnaam ook uitsluitend om de activiteiten van Klagers te verstoren, juist vanwege de afwezigheid van enig legitiem belang bij Verweerder en de bekendheid van de merken van Klagers. Voorts is het algemeen gebruik binnen de professionele voetballerij dat voetbalclubs hun eigen tv-kanaal hebben en dat zij daarvoor een domeinnaam met de extensie “.tv” gebruiken. Aldus ontneemt Verweerder Klagers de mogelijkheid de “.tv” domeinnaam te gebruiken voor haar activiteiten en verstoort zij daarmee de zakelijke activiteiten van Klagers.

Ook is het bewijs van kwade trouw geleverd omdat Verweerder door het gebruik van de Domeinnaam opzettelijk probeert Internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door verwarring te scheppen met Klagers’ merk wat betreft de herkomst, de steun, het verband of de instemming met de website dan wel de producten of diensten op de website, aldus Klagers.

B. Verweerder

Verweerder heeft niet tijdig een (officieel) Antwoord ingediend, maar één dag voor de verwachte datum van de beslissing een stuk ingediend waarin Verweerder reageert op de Klacht. Het Panel heeft informeel kennis genomen van dit stuk, en waar relevant meegewogen.

 

6. Oordeel en Bevindingen

Alvorens het Panel zich buigt over de argumenten van Klagers merkt zij op dat zij geen bezwaar heeft tegen het feit dat de Klacht door twee Klagers gezamenlijk wordt ingediend. Klagers zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Zo voeren Klagers dezelfde adresgegevens, maken zij gebruiken van hetzelfde kantoor, besturen organen van beide partijen elkaar en is de Vereniging meerderheidsaandeelhouder van de NV. Het Panel accepteert dan ook het verzoek van beide Klagers om als gezamenlijke Klagers te worden behandeld.

A. Merkrechten

Klagers hebben kopieën overgelegd van hun merkdepots en voldoende bewijs geleverd van hun rechten op het merk AJAX.

Het Panel is daarom van mening dat het eerste element van de UDRP, paragraaf 4(a)(i), is bewezen.

B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De domeinnaam <ajax.tv> is identiek aan Klagers’ merk AJAX. Het achtervoegsel ‘.tv’ geeft aan dat de Domeinnaam is geregistreerd in het ‘.tv’ gTLD en dient volgens vaste rechtspraak in verband met de UDRP buiten beschouwing te blijven bij vergelijking van het merk met de domeinnaam.

Het Panel oordeelt aldus dat Klagers hebben voldaan aan het bewijs voor het tweede deel van het eerste element van de UDRP, paragraaf 4(a)(i).

C. Geen Recht of Rechtmatig Belang

Op grond van paragraaf 4(c) van de UDRP dienen Klagers aan te tonen dat Verweerder geen recht op of een rechtmatig belang heeft bij de Domeinnaam zoals bedoeld in paragraaf 4(a)(ii) van de UDRP.

Volgens vaste rechtspraak in de UDRP dienen Klagers prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnaam (Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110 en Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., D2003-0455). Indien hieraan is voldaan, dan rust op Verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij een recht op of een legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Slaagt Verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat Klagers voldaan hebben aan het vereiste van de UDRP, paragraaf 4(a)(ii).

Klagers hebben onweersproken gesteld dat zij Verweerder geen toestemming hebben gegeven voor registratie of gebruik van de Domeinnaam.

Voorts is er geen aanwijzing dat Verweerder, voordat hij door Klagers op het inbreukmakende karakter van de Domeinnaam is gewezen, op bona fide wijze gebruik maakte van de Domeinnaam. Het Panel stelde feitelijk vast dat de website gekoppeld aan de Domeinnaam uitsluitend gesponsorde links bevat en verder geen relevante informatie. Daarnaast acht het Panel het aannemelijk dat de getoonde website een zogeheten parkeer-website betreft en verwijst terzake naar het door de Klagers verstrekte bewijs van de source code van de website gekoppeld aan de Domeinnaam. De opzet van de website gekoppeld aan de Domeinnaam is identiek aan de opzet van de website gekoppeld aan de domeinnaam <acmilan.tv>, die eveneens door Verweerder is geregistreerd. Bij geparkeerde domeinnamen wordt de domeinnaam feitelijk niet gebruikt, maar wordt er een website op de domeinnaam “geparkeerd” waaruit de houder van de domeinnaam inkomsten ontvangt voor iedere bezoeker die op de website danwel link klikt. Op het internet zijn ook bedrijven actief die zich specifiek met het parkeren van websites bezighouden. Het Panel heeft dan ook het stellige vermoeden dat de website verbonden met de Domeinnaam wordt gebruikt voor commercieel gewin op basis van een “pay per click” systeem en gesponsorde advertenties en op deze manier worden potentiële consumenten of fans van Klagers misleid. Het op deze wijze profiteren van de naamsbekendheid van Klagers kan dan ook niet kwalificeren als het op bona fide gebruik maken van de Domeinnaam.

Evenmin is er enig bewijs dat Verweerder algemeen bekend was onder de Domeinnaam.

Het Panel is daarom van mening dat het tweede element van de UDRP, paragraaf 4(a)(ii), is bewezen.

D. Registratie en Gebruik te Kwader Trouw

Klagers baseren de Klacht onder meer op paragraaf 4(b)(iv) van de UDRP, waarin wordt bepaald dat bewijs van kwade trouw is geleverd indien:

“door het gebruik van de Domeinnaam Verweerder opzettelijk probeert Internetgebruikers naar een website of een andere online-locatie van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door verwarring te scheppen met Klagers’ merk wat betreft de herkomst, de steun, het verband of de instemming met de website of weblocatie dan wel een product of dienst of weblocatie.”

Het Panel is van mening dat Klagers dit bewijs hebben geleverd. Uit de feiten en omstandigheden aangevoerd door Klagers blijkt evident dat Verweerder bekend was met de naam en faam van Klagers, alsmede met hun bekende merken op het moment dat Verweerder de Domeinnaam registreerde. Het Panel acht het niet aannemelijk dat een bewoner van de stad Amsterdam, die tevens journalist is en verbonden is met een gelieerde onderneming (DIPO), en die zich bezig houdt met sportverslaggeving in het algemeen en voetbalverslaggeving in het bijzonder, niet bekend zou zijn met voetbalclub Ajax en het merk AJAX. Door de registratie en het gebruik van de Domeinnaam wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de Domeinnaam door Klagers wordt beheerd of met Klagers is verbonden.

Het publiek dat bekend is met het merk van Klagers, alsmede de talloze fans van Klagers (uit binnen- en buitenland), zal onder de Domeinnaam een website verwachten die aan Klagers toebehoort. Verweerder heeft duidelijk de intentie om Internetverkeer dat bedoeld is voor Klagers in de richting van zijn website te dirigeren. Daaruit volgt dat Verweerder opzettelijk de goodwill van de merken van Klagers gebruikt om Internetverkeer te genereren voor eigen commercieel gewin. Dit geldt temeer nu Verweerder gebruik maakt van een domeinnaam die identiek is aan de merken van Klagers. Iedere klik op de website gekoppeld aan de Domeinnaam levert immers geld op voor Verweerder.

Daarnaast verstoort Verweerder de bedrijfsvoering van Klagers.

Het Panel zal om voornoemde redenen de vordering van Klagers, dat de Domeinnaam aan hun zal worden overgedragen, toewijzen.

Het Panel merkt ten overvloede op dat het door Verweerder één dag voor de beslissingsdatum ingediende stuk niet tot een andere beslissing voert.

Het Panel merkt ook ten overvloede op dat de door Klagers ingediende Klacht zodanig omvangrijk is dat deze amper is te verenigen met het karakter van deze administratieve procedure. Ook wijst het Panel er op dat de administratieve procedure in beginsel alleen een Klacht en een Antwoord kent en dat er geen recht op re- en dupliek bestaat. Het Panel roept in herinnering dat deze administratieve procedure geen arbitrage noch een zaak voor de gewone rechter is en de beslissing de rechten van partijen dienaangaande onverlet laat.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat als volgt zal worden beslist.

 

7. Beslissing

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met paragrafen 4(i) van de UDRP en 15 van de Regels beveelt het Panel tot overdracht van de domeinnaam <ajax.tv> aan één van de twee Klagers, zoals door Klagers gezamenlijk aan eNom aan te wijzen.


Willem J.H. Leppink
Enig Panelist

10 augustus 2007