WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Det Berlingske Officin A/S v. Datahjælp v / René Mogensen

Case No. D2007-1733

 

1. Parterne

Klager er Det Berlingske Officin A/S, København Danmark, repræsenteret af Hjejle Gersted Mogensen, Danmark.

Indklagede er Datahjælp v/ René Mogensen, Skanderborg Midtjylland, Danmark.

 

2. Domænenavnene og registratorerne

De omtvistede domænenavne <amagerbladet.com>, <berlingskeofficin.com>, <detberlingskeofficin.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> er alle registreret ved OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com.

 

3. Sagens forløb

Klagen blev indgivet til WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 23. november 2007. Den 26. november 2007 tilskrev Centret ved email OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com med anmodning om registrators verifikation vedr. de omtvistede domænenavne. Den 29. november 2007 fremsendte OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com verifikation, bekræftede, at indklagede var opført som registrant og fremkom med kontaktoplysninger.

Centret fastslog, at klagen opfyldte de formelle krav, som er fastsat ved the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Policy”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Rules”), og the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Supplemental Rules”).

I overensstemmelse med Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), notificerede Centret formelt indklagede om klagen, og sagen blev indledt den 6. december 2007. I overensstemmelse med Rules, paragraph 5(a), blev datoen for svarskift fastsat til 26. december 2007. Svarskrift blev indleveret til Centret den 21. december 2007.

Klager indleverede den 15. januar 2008 supplerende materiale og Panelet traf ved Procedural Order No. 1 af 16. januar 2008 beslutning om at tillade dette, idet der samtidig blev giver indklagede en frist på 7 dage til at fremkomme med bemærkninger. Indklagedes bemærkninger blev indleveret den 23. januar 2008.

Centret udpegede Jens Schovsbo som enepanelist i sagen den 8. januar 2008. Panelet finder, at det er nedsat korrekt. Panelet har udfærdiget the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, som krævet af Centret med henblik på at sikre overensstemmelse med Rules, paragraph 7.

Processproget

Det er indledningvis nødvendigt, at Panelet tager stilling til, om klagen, der er indleveret på dansk, skal anses for korrekt indleveret.

Registreringsaftalerne i den foreliggende sag er indgået på engelsk, og dette sprog er derfor udgangspunktet for nærværende sag, jf. Rules, paragraph 11(a). Klagen er imidlertid indleveret på dansk.

Indklagede har protesteret heroverfor og har til støtte herfor navnlig anført, at indklagedes rådgivere kun taler engelsk og at anvendelsen af engelsk er nødvendigt for, at indklagede kan få en retfærdig behandling herunder i form af et Panel, som ikke har tilknytning til klager.

Klager har heroverfor navnlig anført, at både klager og indklagede er danske virksomheder, at de har kommunikeret om sagen og beslægtede sager på dansk, at indklagede må antages at kunne opnå rådgivning også selv om processproget er dansk, at Panelet uanset sprog skal være uafhængigt af parterne, og at indklagede også med dansk som processprog vil få en retfærdig behandling.

På denne baggrund besluttede Centret ved mail af 6. december 2007, at 1) acceptere klagen på dansk, 2) acceptere indklagedes svar på enten dansk eller engelsk og 3) at udpege et Panel, som har kendskab til begge sprog.

Indklagede har protesteret mod denne beslutning.

Som det fremgår af Rules, paragraph 11(a), kan Panelet under henvisning til sagens omstændigheder bestemme, at sagen skal afgøres på et andet sprog end registreringsaftalens. En afgørelse af dette spørgsmål skal træffes under hensyntagen til de generelle principper for Panelets kompetence, jf. herved Rules, paragraph 10.

Panelet kan på denne baggrund tilslutte sig Centrets beslutning og anser klagen for korrekt indleveret. Panelet har herved lagt vægt på, at begge parter er fra Danmark, at parterne gennem længere tid har korresponderet sammen på dansk om forhold, som er af central betydning for sagen, at det ville være urimeligt byrdefuldt for klager at oversætte de for sagens afgørelse nødvendige dokumenter til engelsk, og at sagens førelse på dansk ikke kan anses for at indebære en særlig fordel for klager eller på nogen måde begrænser indklagedes mulighed for at føre sin sag på en fuldt ud betryggende måde.

Panelet har i tilslutning hertil besluttet at udfærdige afgørelsen på dansk.

Panelet kan på denne baggrund konstatere, at sagen opfylder de formelle krav, og at den herefter kan optages til afgørelse i overensstemmelse med de herom gældende regler.

 

4. Sagens faktiske baggrund

Det er oplyst, at klager, der er en mediekoncern, driver virksomhed under navnet “Det Berlingske Officin A/S”, hvilket har været registreret og benyttet som selskabsnavn siden 1950. Klager har registreret en lang række varemærker, hvori indgår navnet “Berlingske”.

Klager har siden 1969 udgivet “Weekendavisen”, der udkommer i ca. 63.000 eksemplarer ugentligt og har registeret “weekendavisen” som ord- og figurmærke i Danmark hhv. den 5. og 9. april 2005.

Klager udgiver endvidere “Erhvervsbladet”, der har eksisteret som publikation siden 1964, udkommer dagligt og har ca. 25.000 abonnenter. Erhvervsbladet udkommer også elektronisk på hjemmesiden under domænenavnet <erhvervsbladet.dk>.

Klager udgiver endelig lokalavisen “Amager Bladet”, der har eksisteret som publikation siden 1874 (under navnet Amager Avis). Bladet udkommer ugentligt, har et oplag på 93.500 eksemplarer og er tilgængeligt på “amagerbladet.dk”.

Det er om indklagede oplyst, at denne er en virksomhed, som siden 1996 har været aktiv inden for on-line branchen og udvikler forskellige internetportaler og udvikler og sælger software.

De omtvistede domænenavne er af indklagede registreret som følger: <amagerbladet.com> den 22. maj 2007, <berlingskeofficin.com> den 22. maj 2007, <detberlingskeoifficin.com> den 22. maj 2007, <erhvervsbladet.com> den 18. maj 2007 og <weekendavis.com> den 19. maj 2007.

 

5. Parternes påstande og argumenter

A. Klager

Klager påstår, at de omtvistede domænenavne <amagerbladet.com>, <berlingskeofficin.com>, <detberlingskeofficin.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> skal overføres til klager.

Klagers argumenter kan sammenfattes således:

- Klager er indehaver af varemærkerettigheder til “det Berlingske Officin”, “Berlingske”, “Weekendavisen”, “Erhvervsbladet” og “Amager Bladet”, som de i sagen involverede domænenavne er identiske eller forvekslelige med,

- indklagede har ingen rettigheder til eller berettiget interesse i domænenavnene, som alle er blevet registreret som led i en tvist, der verserer mellem parterne angående rettighederne tilknyttet domænenavnene <findalt.com> og <findalt.dk>,

- indklagedes brug af <berlingskeofficin.com> og <detberlingskeofficin.com> er chikanøs, da indklagede ikke er berettiget til at benytte domænenavne, der er identiske med klagers virksomhedsnavne,

- ingen af domænenavnene bruges for hjemmesider, som indeholder udelukkende private ytringer, og

- domænenavnene er blevet registreret og brugt i ond tro.

B. Indklagede

Indklagede påstår, at sagen skal afvises.

Indklagedes argumenter kan sammenfattes således:

- Klager har ikke kendetegnsrettigheder til “Amagerbladet”, “Erhvervsbladet”, og “Weekendavis”, idet disse alle er almindelige betegnelser, hvortil klager ikke ved brug eller på anden måde har erhvervet kendetegnsret,

- klagers varemærkeregistreringer af “Weekendavisen” er uden betydning, idet varemærkerne alene er registreret for aviser og ikke omfatter brugen af ordet “weekendavis”,

- hverken “berlingskeofficin” eller “detberlingskeofficin” er varemærker,

- indklagedes brug af domænenavnene <berlingskeofficin.com> og <detberlingskeofficin.dk> er udtryk for en legitim, ikkekommerciel eller fair brug, som ikke har til formål at give indklagede økonomiske fordele, vildlede internetbrugere eller skade klagers renommé,

- de angivelige udtalelser fra indklagede i “ComputerWorld” indeholder alene journalistens opfattelse af forholdet mellem klager og indklagede og kan ikke tages til indtægt for indklagedes hensigt,

- klagers påstand om, at registreringerne skulle være chikanøse er udokumenteret og tager ikke højde for indklagedes forretningsforhold, og for at domænenavnene <amagerbladet.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> er registreret og brugt i den forbindelse,

- ingen af domænenavnene er registreret eller bliver brugt i ond tro, men indgår som en naturlig del i indklagedes forretning med at udvikle internetportaler,

- registreringerne er ikke foretaget for at afskære klager fra at gøre brug af sine forretningskendetegn, og registreringerne udgør ikke en del af et mønster med en sådan hensigt, og

- indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne er ikke i strid klagers rettigheder, og brugen indebærer ingen risiko for forveksling mellem klager og indklagede.

 

6. Diskussion og konklusion

For at kunne give klager medhold skal betingelserne i Policy, paragraph 4(a), være opfyldt.

A. Identitet eller forvekslingsrisiko

For at kunne få medhold skal klager være indehaver af varemærkerettigheder med hvilke domæneregistreringerne er identiske eller kan anses for at være forvekslelige.

Ved sammenligningen skal der bortset fra “.com” delen af domænenavnene.

Udtrykket “varemærke” skal forstås snævert og omfatter ikke selskabsnavne el.lign. Det fremgår imidlertid af fast praksis, at varemærkebegrebet også omfatter varemærkerettigheder stiftet gennem brug (“common-law trademarks”), jf. f.eks. Skattedirektoratet v. Eivind Nag WIPO Case No. D2000-1314 og Imperial College v. Christophe Dessimoz WIPO Case No. D2004-0322. En sådan mulighed er også givet med den danske Varemærkelov, jf. dennes § 3, stk. 1, nr. 2. Varemærkebeskyttelse er dog kun mulig for kendetegn, som opfylder de almindelige krav, herunder at de har fornødent særpræg.

Klager henviser til følgende kendetegn: “Det Berlingske Officin”, “Berlingske”, “Weekendavisen”, “Erhvervsbladet” og “Amagerbladet”.

<berlingskeofficin.com> og <detberlingskeofficin.com>

Klager har ikke registreret varemærkerne “Det Berlingske Officin” eller “Berlingske”. Klager driver imidlertid virksomhed under navnet “Det Berlingske Officin A/S”, hvilket har været registreret og benyttet som selskabsnavn siden 1950. Klager har siden 2001 markedsført sig på hjemmesiden “www.berlingskeofficin.dk”. Klager har gennem mange år benyttet “Berlingske” i forbindelse med koncernen og dennes publikationer og har en række varemærkeregistreringer, som knytter sig til navnet “Berlingske”.

Panelet anser det på denne baggrund for ubetænkeligt at lægge til grund, at klager gennem indarbejdelse har opnået en varemærkeret til begge betegnelser, som er særdeles velkendte i Danmark.

Domænenavnene <berlingskeofficin.com> og <detberlingskeofficin.com> er hhv. identiske og kvasiidentiske med klagers varemærke “Det Berlingske Officin”.

<weekendavis.com>

Fsva. “Weekendavisen” foreligger der varemærkeregistreringer både i form af et ordmærke og et figurmærke, som tilhører klager.

Ordmærket er ikke identisk med domænenavnet <weekendavis.com>, men Panelet finder, at domænenavnet, som kun adskiller sig fra varemærket ved fraværet af endelsen “-en”, må anses for forveksleligt med varemærket.

Det er uden betydning i denne forbindelse, at varemærket alene er registret for aviser.

<erhvervsbladet.com>

“Erhvervsbladet” er en sammensætning af to almindelige danske ord. En sådan sammensætning er som udgangspunkt fri, og klager må for at opnå varemærkeret dokumentere, at betegnelsen er blevet således indarbejdet, at den af forbrugere opfattes som en betegnelse for klagers virksomhed.

Klager henviser til, at publikationen “Erhvervsbladet”, som udgives af klager, har eksisteret siden 1964 og dagligt har 25.000 abonnenter. Det udgives endvidere elektronisk under domænenavnet <erhvervsbladet.dk>.

Panelet finder det på denne baggrund for godtgjort, at klager gennem indarbejdelse har opnået en varemærkeret til betegnelsen “erhvervsbladet”.

Domænenavnet <erhvervsbladet.com> er identisk med klagers varemærke.

<amagerbladet.com>

Betegnelsen “Amagerbladet” (“Amager bladet”) savner ligeledes som udgangspunkt særpræg. Det er imidlertid oplyst, at lokalavisen “Amager Bladet” har eksisteret siden 1874 (i begyndelsen under navnet Amager Avis), at bladet i dag udkommer ugentligt og har et oplag på 93.500 eksemplarer.

Panelet finder på denne baggrund, at klager gennem indarbejdelse har opnået varemærkeret til betegnelsen “Amagerbladet”.

Domænenavnet <amagerbladet.com> er identisk med klagers varemærke.

Konklusion

Panelet finder på denne baggrund, at klager har godtgjort, at de af indklagede registrerede domænenavne alle er identiske eller forvekslelige med klagers varemærker.

Den første betingelse i Policy, paragraph 4(a), er således opfyldt fsva. samtlige domænenavne.

B. Rettigheder eller legitime interesser

Indklagede har ikke i kraft af aftaler el.lign. opnået adkomst til at anvende de involverede domænenavne, som er identiske eller forvekslelige med klagers varemærker.

Om baggrunden for indklagedes registreringer fremgår følgende af hjemmesiden, som domænenavnene <berlinskeofficin.com> og <detberlignskeofficin.com> peger på:

“Why is this website here?

A company owned by the Danish media concern, Berlingske Officin, has registered some domain names in the dk tld. which are equal to my domain names.

I registered the domains in 2001 in the .com and .net tld. The domains have been active and used on the Internet since then.

In 2005 and 2006 a company owned by the Berlingske Officin registered the same domains in the .dk and .eu tld.

In 2006 they also registered a Danish trade mark for one of the domain names. I have raised objections against the registration of the trade mark, the decision is pending.

In 2007 an attorney for the company in question asked me by letter to stop the use of my domain within 10 days, and threatened me with severe consequences if I did not stop the use within the said time limit. In a following phone conversation the attorney even asked if I were willing to sell my domain. However, I do not sell my domains as I until now only have registered domains for my own activities. I think that what they are trying is called reverse cybersquatting.

I have now registered more than 20 domains in the .com tld. for domains which are used by the Berlingske Officin or its companies in the .dk tld. If it is acceptable that the Berlingske Officin or its companies register domains which I have used for years and use these domains for their activities, then it may also be acceptable that I register domains which they have used and use these domains for my activities.

As Benjamin Franklin wrote, “Don’t throw stones at your neighbors’, if your own windows are glass.”

Der er ikke på de hjemmesider, som domænenavnene <amagerbladet.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> henviser til en tilsvarende tekst, men Panelet forstår teksten således, at registreringen af alle de i denne sag involverede domænenavne er omfattet af forklaringen. Denne opfattelse støttes klart af sagens øvrige oplysninger, som Panelet ikke har grundlag for at se bort fra. I mail fra indklagede til klager af 6 juli 2007, bilag 7, udtaler indklagede således bl.a. følgende: “personligt bryder jeg mig ikke om de metoder som jeg har taget i anvendelse, men da det er metoder, som ikke generer det Berlingske Officin har jeg nu registreret www.berlingskeofficin.com og www.detberlingskeofficin.com. Jeg synes du skal besøge siderne så du er bekendt med indholdet. Jeg kan oplyse at www.erhvervsbladet.com i løbet af de næste 72 timer vil have samme indhold som www.detberlingskeofficin.com . Årsagen til denne handling er beskrevet på udmærket vis i denne artikel på http://www.computerworld.dk/art/38814 ...”.

Den nævnte artikel i Computer World indeholder en omtale af den nævnte tvist mellem klager og indklagede om retten til “findalt”. Der kan i samme forbindelse henvises til de af klager fremlagte artikler ligeledes fra ComputerWorld bl.a. af 17. juli 2007, hvor indklagede er citeret for at beskrive registreringen af bl.a. <berlingskeofficin.com> og <detberlingskeofficin.com> som “grov provokation”.

Indklagede forfølger som udgangspunkt et legitimt mål ved at udtale sig om klager og en verserende tvist mellem klager og indklagede og er fuldt berettiget til at benytte Internettet og en hjemmeside som tilhører indklagede hertil. Ved at vælge at kommunikere ved hjælp af domænenavne, som er identiske eller forvekslelige med klagers varemærker, afskærer indklagede imidlertid klager fra at gøre normal brug af sine varemærker på nettet. Hertil kommer, at indklagede vildleder brugerne af Internettet, som har en berettiget forventning om at finde klager repræsenteret under de i denne sag involverede domænenavne. Indklagedes legitime interesse i at ytre sig om klager kunne endvidere have været opnået på en i forhold til klager loyal måde f.eks. ved at registrere domænenavne, som ikke var identiske med klagers varemærker.

Indklagedes registrering og brug af domænenavnene kan under disse omstændigheder ikke anses for at være legitimeret af hensynet til indklagedes ret til at ytre sig, men antager i stedet en chikanøs karakter. Panelet henviser som støtte for denne opfattelse til Skattedirektoratet v. Eivind Nag WIPO No. D2000-1314. Panelet lægger endvidere til grund, at indklagede har haft kendskab til og tilstræbt denne karakter.

For så vidt angår domænenavnene <amagerbladet.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> bemærkes endvidere, at disse alle anvendes til brug for hjemmesider, som er knyttet til indklagedes erhvervsaktivitet. <amagerbladet.com> indeholder boligrelaterede links og bl.a. en link til “de gule sider”. <erhvervsbladet.com> indeholder bl.a. henvisninger og links til forskellige erhvervsdrivende og fagblade <weekendavis.com> benyttes for en hjemmeside, som indeholder diverse informationer og links om bl.a. weekendophold og links til forskellige aviser. Panelet lægger i denne forbindelse til grund, at indklagede opnår en økonomisk fordel i kraft af de klik, internetbrugere foretager på de links, som findes på de nævnte hjemmesider.

En sådan kommerciel brug kan efter Panelets opfattelse under ingen omstændigheder retfærdiggøres af hensynet til indklagedes adgang til at ytre sig om klager og klagers virksomhed. Indklagedes brug af domænenavnene <amagerbladet.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> kan således heller ikke af denne grund anses for at være retfærdiggjort af hensyn til indklagedes legitime interesser.

Panelet finder på denne baggrund, at klager har godtgjort, at den anden betingelse i Policy, paragraph 4(a), er opfyldt.

C. Registreret og brugt i ond tro

Det fremgår af diskussionen ovenfor, at indklagedes registrering af de i sagen involverede domænenavne må antages at være foranlediget af klagers ønske om at genere klager som led i en verserende tvist med klager og for domænenavnene <amagerbladet.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> tillige i ønsket om at opnå en erhvervsmæssig fordel ved brug af klagers varemærker. Der er, som det fremgår af diskussionen ovenfor, ingen tvivl om, at indklagede på registreringstidspunktet kendte til klagers varemærker og var bevidst om, at registreringen af disse som domænenavne ville medføre gener for klager og økonomiske fordele for indklagede.

Panelet finder på denne baggrund, at også den tredje betingelse i Policy, paragraph 4(a), er opfyldt.

 

7. Afgørelse

På baggrund af ovenstående og med henvisning til paragraphs 4(i) i Policy og 15 i Rules, bestemmer Panelet på denne baggrund, at <amagerbladet.com>, <berlingskeofficin.com>, <detberlingskeofficin.com>, <erhvervsbladet.com> og <weekendavis.com> overføres til klager.


Jens Schovsbo
Sole Panelist

Date: 7 februar 2008