WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Sandvik Intellectual Property AB v. Alexander Pirhonen

Case No. D2007-1683

1. Parterna

Sökanden är Sandvik Intellectual Property AB, från Sverige, representerad av Sandart & Partners Advokatbyrå KB, från Sverige.

Motparten är Alexander Pirhonen, från Sverige.

2. Domännamnet och registreringsorganisationen

Det omtvistade domännamnet <coromant.info> är registrerat hos Active 24 ASA.

3. Handläggning m.m.

Handläggning

Ansökan gavs in till the WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 14 november 2007.

Den 16 november 2007 översände Centret med e-post till Active 24 ASA en begäran om yttrande i anslutning till det omtvistade domännamnet. Den 19 november 2007 översände Active 24 ASA sitt yttrande till Centret via e-post, i vilket bekräftades att motparten är angiven som innehavare av registreringen av domännamnet i fråga och angavs de kontaktuppgifter som fanns. I yttrandet angavs också att registreringsavtalet var avfattat på svenska och att UDRP är tillämplig på domännamnet.

Till besvarande av en begäran av Centret att ge in en reviderad ansökan på registreringsavtalets språk, i detta fall svenska, gav sökanden in en översatt ansökan den 4 december 2007. Centret kontrollerade att ansökan tillsammans med översättningen uppfyllde de formella kraven enligt “the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Policyn”), “the Rules for the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Reglerna”) och “the WIPO Supplemental Rules for the Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Tilläggsreglerna”).

I enlighet med paragraferna 2(a) och 4(a) i Reglerna, underrättade Centret formellt motparten om ansökan och handläggningen påbörjades den 18 december 2007. I enlighet med paragraf 5(a) i Reglerna var sista dagen för svar den 7 januari 2008. Motparten kom inte in med något svar. Centret utfärdade därför en underrättelse om motpartens försummelse i detta hänseende den 9 januari 2008.

Centret utsåg Henry Olsson som ensam panelist i detta ärende den 28 januari 2008. Panelen finner att den blivit utsedd på ett riktigt sätt. För att uppfylla kraven i paragraf 7 i Reglerna har panelen på begäran av Centret formellt accepterat uppdraget och gett in en förklaring om opartiskhet och oberoende.

Handläggningsspråk

Enligt paragraf 11 (a) i Reglerna skall, om inte annat överenskommits mellan parterna eller något annat föreskrivs i registreringsavtalet, handläggningsspråket i den administrativa handläggningen vara registreringsavtalets språk; panelen kan dock besluta annorlunda med hänsyn till omständigheterna i det administrativa förfarandet.

Panelen noterar att sökanden är ett svenskt företag och att motparten har ett svenskt folkbokföringsnummer och en adress i Sverige. Registreringsorganisationen är svensk och registreringsavtalet är på svenska. Mot denna bakgrund finner panelen att handläggningsspråket i detta ärende skall vara svenska.

4. Sakomständigheter

Sandvik Intellectual Property AB är ett bolag som är upprättat enligt svensk lag och har sitt säte i Sandviken, Sverige.

Sandvikkoncernen är en högteknologisk verkstadskoncern med ett avancerat produktutbud och med en världsledande position inom utvalda områden. Koncernen har 42 000 anställda och en omsättning av omkring 72 milliarder SEK.

Sökanden, Sandvik Intellectual Property AB, är ett av bolagen inom Sandvikkoncernen. Ett annat sådant bolag är Aktiebolaget Sandvik Coromant som är en världsledande tillverkare av skärverktyg för metallindustrin med ett produktutbud omfattande mer än 25 000 produkter. Detta bolag registrerades den 13 juni 1983; till styrkande av detta har klaganden gett in ett utdrag ur bolagsregistret.

Sökanden, dvs. Sandvik Intellectual Property AB, är innehavare av varumärket “COROMANT” dels enligt en svensk registrering den 1 mars 1942, senast förnyad dem 5 november 2007, dels också enligt en senare gemenskapsregistrering av den 24 april 2003.

5. Parternas yrkanden

A. Sökanden

Identitet eller förväxlingsbar likhet

I detta hänseende anför sökanden att varumärket “COROMANT” under en lång tid har utgjort ett välkänt varumärke som förknippas med betydande goodwill. Domännamnet är identiskt med detta varumärke.

Rätt eller berättigat intresse

Sökanden har i detta hänseende först anfört att den inte har gett motparten något tillstånd att inregistrera domännamnet.

Enligt sökanden innehar vidare motparten inte något registrerat varumärke eller någon registrerad firma som innehåller order “coromant” och inte heller använder den varumärket för någon verksamhet eller något tillhandahållande av information.

Sökanden har också anfört att motparten inte heller efter registreringen använt domännamnet på något sätt som har skapat ett berättigat intresse i domännamnet. Det finns intet som tyder på att motparten är allmänt känd under domännamnet i fråga.

Enligt sökanden har domännamnet uppenbarligen använts för att skada sökandens varumärke; en person som går in på det omtvistade domännamnet kommer till en hemsida under domännamnet <cheatingxxxwife.com>. Sökanden framhåller att detta uppenbarligen är klart skadligt för dess rykte och kan orsaka stor skada på sökandens trovärdighet och goodwill i övrigt.

I ett brev den 10 augusti 2007 till den dåvarande innehavaren av domännamnet, Mikael Pirhonen, uppmärksammade sökanden honom på att användningen av domännamnet utgjorde ett intrång i sökandens varumärke och firma. Omedelbart därefter överfördes domännamnet i fråga till Mikael Pirhonens son Alexander Pirhonen. Denne är alltså enligt sökanden att anse som motpart i detta förfarande. Överföringen skedde utan sökandens vetskap eller samtycke. Sökandens begäran om att domännamnet skall överföras till denne utan kostnad har inte efterkommits.

Registrering och användning i ond tro

Sökanden har uppgett att den i augusti 2007 upptäckte att domännamnen <sandvikcoromant.eu> och <coromant.info> fanns för försäljning på “www.blocket.se” som är en av de största svenska hemsidorna för handel på Internet. Sökanden kontaktade då Mikael Pirhonen som då dels svarat att klaganden kunde få köpa de båda domännamnen för 150 000 SEK, dels också antytt att sökanden hade accepterat försäljning vid tidigare tillfällen och väl kunde göra det igen. Sökanden har också anfört att Mikael Pirhonen uppenbarligen varit väl medveten om klagandens varumärke “COROMANT” och dessutom handlar systematiskt med försäljning av domännamn som är identiska med eller liknar välkända företags varumärken och firmor. Till styrkande av sitt påstående i detta hänseende har sökanden åberopat en domän- och kontaktsökning hos Stiftelsen för InternetInfrastruktur rörande domännamnet <google-ads.com> och en sökning avseende den där angivna kontakten <mikpir0708-00001> med namnet Mikael Pirhonen. Vidare har sökanden gett in en kopia av en sökning med Microsoft Internet Explorer rörande det nämnda domännamnet där det anges att en mängd “.com”, “ae” och “.eu” domäner är “4sale + 500 other top domains ask for our portfolio”. På den hemsidan finns också angivet “check yourself below” bl.a. i fråga om domänerna <omx.ae>, <omxdubai.com> och <omxgroup.ae>.

Därutöver har enligt sökanden Mikael Pirhonen förklarat att han registrerat domännamnet för att använda det för turistinformation för staden Sandviken och dess omgivningar. Emellertid har enligt sökanden namnet “coromant” inte någon som helst koppling till varken Sandviken eller dess omgivningar.

Sammanfattningsvis är det enligt sökanden uppenbart att Mikael Pirhonen känt till klagandens varumärke och verksamhet när det omtvistade domännamnet registrerades.

Sökanden har vidare anfört att motparten Alexander Pirhonen är tio år och att hans far Mikael Pirhonen har ett ansvar för vårdnadshavare. Mikael Pirhonens onda tro måste därför tillskrivas också den aktuella motparten, speciellt som domännamnet överförts till denna motpart efter det att sökanden kontaktat Mikael Pirhonen.

Yrkad åtgärd

Sökanden yrkar att domännamnet <coromant.info> skall överföras till sökanden.

B. Motparten

Motparten har inte yttrat sig over vad sökanden har anfört.

6. Överväganden och slutsatser

Regel 15 i Reglerna föreskriver att panelen skall avgöra ett yrkande på grundval av de omständigheter som har anförts och de handlingar som har getts in och i enlighet med Policyn, Reglerna och de rättsprinciper som den anser tillämpliga.

I fall av parts försummelse, föreskriver Regel 14 att, om en part, i annat än under extraordinära omständigheter, inte handlar i enlighet med en bestämmelse i, eller ett krav enligt, dessa Regler, skall panelen dra sådana slutsatser av detta som den anser lämpliga. I det föreliggande ärendet har motparten inte gett in något yttrande och har alltså inte bestritt något av sökandens påståenden, trots att möjlighet lämnats härtill. Panelen har därför att bedöma de olika frågorna på grundval av de faktiska omständigheter som angetts i klagomålet och de dokument som har getts in för att styrka dessa påståenden.

Av registreringsorganisationens yttrande framgår att Policyn är tillämplig på den domännamnsregistrering som ärendet gäller (artikel 24.2 i registreringsavtalet). Motparten är följaktligen skyldig att underkasta sig en obligatorisk administrativ tvistlösning av det slag som nu har inletts i fråga om domännamnet.

Panelen noterar att de dokument som är tillgängliga i ärendet visar att ansökan har delgetts motparten på föreskrivet sätt och att det därför inte från denna synpunkt föreligger något hinder mot att behandla ärendet.

Paragraf 4(a) i Policyn förskriver att klaganden har att visa att var och en av följande omständigheter föreligger:

- att det domännamn som motparten har registrerat är identiskt med, eller förväxlingsbart likt, ett varumärke eller servicemärke till vilket klaganden har rätt,

- att motparten inte har någon rätt till, eller berättigat intresse i, domännamnet, och

- att domännamnet har blivit registrerat och används i ond tro.

I de följande delarna av detta beslut diskuterar panelen vart och ett av dessa element och drar de slutsatser som bildar grunden för beslutet.

A. Identitet eller förväxlingsbarhet

Det domännamn som tvisten gäller är <coromant.info>.

De handlingar som sökanden har gett in visar att denne är innehavare av såväl en svensk varumärkesregistrering som en gemenskapsregistrering av varumärket “COROMANT”.

Det omtvistade domännamnet innehåller sökandens varumärke med tillägget “.info”. I enlighet med stadgad praxis skall vid likhetsbedömningen bortses från tillägg av denna karaktär.

Mot denna bakgrund finner panelen att det föreligger en förväxlingsbar likhet mellan sökandens registrerade varumärke och det domännamn som tvisten gäller.

B. Rätt eller berättigat intresse

Sökanden har i detta hänseende anfört en rad omständigheter, bland annat att den inte har gett motparten något tillstånd att registrera domännamnet i fråga, att motparten inte har något registrerat varumärke eller firma innehållande ordet “coromant”, att den inte använder domännamnet för någon verksamhet eller något tillhandahållande av information och att motparten efter registreringen inte använt domännamnet på något sätt som kan anses ha skapat ett berättigat intresse. Inte heller föreligger enligt sökanden något som tyder på att motparten är allmänt känd under domännamnet.

Motparten har som nyss har nämnts delgetts ansökan i detta ärende, inbegripet de påståenden som sökanden har gjort, men har inte kommit in med något yttrande. Mot denna bakgrund och med hänvisning till den bevisning som har getts in godtar panelen sökandens påståenden och finner att sökanden har visat att motparten inte har någon rätt till eller något berättigat intresse i domännamnet i fråga.

C. Registrering och användning i ond tro

I detta hänseende har sökanden anfört en rad omständigheter angående vad som hänt sedan den konstaterat att bl.a. det omtvistade domännamnet salufördes på Internet. Sedan sökanden kontaktat motparten i denna fråga, överförde enligt sökanden motparten domännamnet från den dåvarande innehavaren Mikael Pirhonen till dennes tioårige son Alexander Pirhonen. Vid en kontakt som sökanden tog med Mikael Pirhonen förklarade denne att sökanden kunde få köpa bl.a. det omtvistade domännamnet för 150 000 SEK och vidare hade enligt sökanden Mikael Pirhonen förklarat att domännamnet registrerats för tillhandahållande av turistinformation rörande Sandviken och dess omgivningar. Slutligen har sökanden anfört att Mikael Pirhonen uppenbarligen varit medveten om både sökanden och varumärket “COROMANT” och att Mikael Pirhonen systematiskt handlar med försäljning av domännamn som är identiska med eller liknar välkända företags varumärken och firmor.

Till stöd för sina påståenden har sökanden gett en omfattande bevisning, bl.a. kopior av en e-post-korrespondens och dessutom de förut angivna resultaten av olika sökningar.

Också i detta hänseende noterar panelen att motparten har getts tillfälle att bemöta sökandens påståenden men har underlåtit att yttra sig över dessa. Mot denna bakgrund och då sökandens påståenden stöds av ingiven bevisning finner panelen att påståendena skall läggas till grund för beslutet.

Panelen finne sålunda att Mikael Pirhonen – som vid tiden för sökandens första kontakt stod som innehavare av registreringen – vid registreringstillfället måste ha varit medveten både om sökanden och om varumärket “COROMANT”. Att domännamnet skulle ha registrerats för att användas för information om staden Sandviken är alltför långsökt för att förtjäna avseende. Av omständigheterna i ärendet framgår också att Mikael Pirhonen annonserat ut domännamnet i fråga för försäljning på Internet för en avsevärd summa. Slutligen framgår av den dokumentation som sökanden har gett in att Mikael Pirhonen i avsevärd omfattning sysslar med försäljning av domännamn som är identiska med eller liknar varumärken eller firmor tillhörande välkända företag.

De omständigheter som nu har anförts och som alltså godtas av panelen är sådana att de konstituerar ond tro i Policyns mening i fråga om såväl registreringen av domännamnet som dess senare användning. Av handlingarna framgår att domännamnet registrerades av Mikael Pirhonen och att denne också vid utannonseringen av domännamnet på Internet var innehavare av registreringen. Den nämnda onda tron har alltså förelegat hos Mikael Pirhonen. Överföringen av domännamnet till Alexander Pirhonen har enligt panelens uppfattning skett i uppenbart syfte att lyfta bort ansvaret från Mikael Pirhonen. Enligt sökandens påstående, som inte har bestritts av motparten, är Alexander Pirhonen tio år och Mikael Pirhonen hans vårdnadshavare. Mot denna bakgrund instämmer panelen i sökandens påstående att den onda tro som sålunda förelegat såväl vid registreringen som vid användningen skall tillräknas Alexander Pirhonen såsom nuvarande innehavare av den aktuella registreringen.

7. Beslut

Mot bakgrund av de omständigheter som anförts i det föregående och i enlighet med paragraferna 4(i) i Policyn och 15 i Reglerna föreskriver panelen att domännamnet <coromant.info> skall överföras till sökanden.


Henry Olsson
Ensam Panelist

Datum: 11 februari, 2008