Μελλοντικές Διαφορές: Συμβατική Ρήτρα Υπαγωγής σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα ενώπιον του WIPO

Όλες οι διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ των μερών που προκύπτουν από [προσδιορίστε το εύρος των ζητημάτων που θα υπάγονται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα] υπό την παρούσα σύμβαση καθώς και από κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, θα υποβάλλονται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα (Expert Determination) βάσει των Κανόνων του WIPO για τις Αποφάσεις Εμπειρογνωμόνων (WIPO Expert Determination Rules). Η Απόφαση του Εμπειρογνώμονα [δεν] θα είναι δεσμευτική για τα μέρη. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Απόφασης Εμπειρογνώμονα θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Ήδη Υπάρχουσες Διαφορές: Συμφωνία Υπαγωγής σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα ενώπιον του WIPO

(Άρθρο 5 των Κανόνων του WIPO για τις Αποφάσεις Εμπειρογνωμόνων)

Με την παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται την υπαγωγή του ακόλουθου ζητήματος σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα (Expert Determination) βάσει των Κανόνων του WIPO για τις Αποφάσεις Εμπειρογνωμόνων (WIPO Expert Determination Rules):

[σύντομη περιγραφή του ζητήματος που υπάγεται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα]

Η Απόφαση του Εμπειρογνώμονα [δεν] θα είναι δεσμευτική για τα μέρη. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Απόφασης Εμπειρογνώμονα θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Αίτημα Υπαγωγής σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα ενώπιον του WIPO (WIPO Expert Determination)

(Άρθρο 6 των Κανόνων του WIPO για τις Αποφάσεις Εμπειρογνωμόνων)