Norway

Lov 2008-06-06 nr 37: Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Download