Bosnia and Herzegovina

Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranog kola

 

 


Godina XV Broj/Број Година XV Ponedjeljak, 24. sijeĉnja/januara 2011. godine 5 Понедјељак, 24. јануара 2011. године ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu člana 26. Zakona o zaštiti topografije integriranog kola ("Službeni glasnik BiH" broj 53/10) direktorica Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine d o n o s i

PRAVILNIK O POSTUPKU ZA PRIZNANJE TOPOGRAFIJE INTEGRIRANOG KOLA DIO PRVI – OBIM PRIMJENE PRAVILNIKA Član 1. (Predmet Pravilnika) Pravilnikom o postupku za priznanje topografije integriranog kola (u daljnjem tekstu: Pravilnik) bliže se ureĎuju pojedina pitanja propisana Zakonom o zaštiti topografije integriranog kola (u daljnjem tekstu: Zakon) u vezi sa postupkom zaštite topografije integriranog kola koji se vodi pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut). DIO DRUGI – PRIJAVA ZA ZAŠTITU TOPOGRAFIJE INTEGRIRANOG KOLA Član 2. (Podnošenje prijave za zaštitu topografije integriranog kola) (1) Postupak za zaštitu topografije integriranog kola (u daljnjem tekstu: topografija) pokreće se podnošenjem prijave za zaštitu topografije (u daljnjem tekstu: prijava) Institutu u njegovom sjedištu ili ispostavama. (2) Domaća lica mogu podnijeti prijavu samostalno ili posredstvom predstavnika, a strana lica isključivo posredstvom predstavnika. (3) Predstavnik iz stava (2) ovog člana može biti samo lice koje može biti predstavnik pred Institutom u skladu sa članom 5. Zakona o patentu (“Službeni glasnik BiH” broj 53/10) i koje je upisano u registar patentnih predstavnika. (4) Prijava se podnosi neposredno ili putem pošte u tri primjerka, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. (5) Prijava se može podnijeti i telefaksom pod uvjetom da se u roku od osam dana od dana njenog prijema dostavi Institutu u propisanom obliku.

(6) Ako podnosilac prijave ne dostavi prijavu u odgovarajućem broju primjeraka u roku iz stava (5) ovog člana, Institut će donijeti zaključak o brisanju takve prijave iz registra prijava za zaštitu topografije i smatrat će se da prijava nije ni podnesena. Član 3. (Sadržaj prijave) (1) Prijava sadrži:

a) zahtjev za priznanje prava zaštite topografije,
b) propisane priloge.

(2) Prijava se može odnositi samo na jednu topografiju. Član 4. (Zahtjev za priznanje prava zaštite topografije) (1) Zahtjev za priznanje zaštite topografije (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se u tri primjerka na obrascu T-01 koji je sastavni dio ovog pravilnika i koji sadrži:

a) podatke o podnosiocu prijave (prezime, ime i adresu ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sjedište ako je u pitanju pravno lice),
b) podatke o stvaraocu topografije ako podnosilac prijave nije stvaralac (prezime, ime i adresu, ili naznačenje da stvaralac topografije ne želi biti naveden u prijavi),
c) naziv topografije koji mora odrediti i funkciju i obim primjene proizvoda u koji se topografija ugraĎuje, odnosno naziv i svrhu integriranog kola koje može biti izraĎeno korištenjem prijavljene topografije,
d) podatke o predstavniku podnosioca prijave ako postoji,
e) datum nastanka topografije ako topografija nije bila komercijalno upotrijebljena, ili datum i mjesto prve komercijalne upotrebe topografije ili integriranog kola izraĎenog prema toj topografiji bilo gdje u svijetu, ako je taj datum raniji od datuma podnošenja prijave,
f) broj prijave ili registriranog prava ako je ranije tražena zaštita za isti predmet (pravom zaštite topografije, industrijskim dizajnom, patentom ili konsenzualnim patentom),
g) podatke o plaćenoj administrativnoj taksi (u daljnjem tekstu: taksa) i naknadi posebnih troškova postupka ( u daljnjem tekstu: troškovi postupka),
h) spisak priloga podnesenih uz zahtjev,
i) potpis i/ili pečat podnosioca prijave, odnosno predstavnika.

(2) Kao potvrdu o primljenoj prijavi Institut podnosiocu prijave dostavlja primjerak ovjerenog zahtjeva iz stava (1) ovog člana na kome mora biti naveden datum prijema zahtjeva u Institutu. Član 5. (Prilozi uz zahtjev) (1) Uz zahtjev iz člana 4. ovog pravilnika podnose se sljedeći prilozi:

a) opis topografije,
b) prikaz topografije,
c) primjerak integriranog kola izvedenog prema prijavljenoj topografiji ako je integrirano kolo komercijalno upotrijebljeno,
d) dokaz o prvoj komercijalnoj upotrebi topografije ili integriranog kola izraĎenog prema toj topografiji,
e) prikaz topografije čiji dijelovi predstavljaju poslovnu tajnu,
f) izjava o datumu nastanka topografije,
g) izjava podnosioca o osnovi stjecanja prava na podnošenje prijave ako podnosilac prijave nije stvaralac ili nije jedini stvaralac,
h) izjava stvaraoca ako ne želi biti naveden u prijavi,
i) izjava o zajedničkom predstavniku ako ima više podnosilaca prijave,
j) punomoć ako se prijava podnosi posredstvom predstavnika,
k) dokaz o uplati takse i troškova postupka.

(2) Ako se prijava podnosi na osnovi generalne punomoći, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja prijave, uz svaku podnesenu prijavu mora se priložiti kopija takve generalne punomoći. (3) Takse i troškovi postupka mogu se platiti zbirno za više prijava pri čemu podnosilac prijave mora Institutu dostaviti, u odgovarajućem broju primjeraka, za svaku prijavu posebno, priloženu specifikaciju izvršenih uplata sa jasno naznačenim podacima o prijavama. Član 6. (Opis topografije) (1) Opis topografije sadrži:

a) naziv topografije koji mora biti isti kao u zahtjevu,
b) uvodni dio opisa kojim se identificira topografija u cjelini ili njeni dijelovi, a koji se sastoji od jasnog i sažetog teksta sa pozivanjem na prikaz topografije,
c) opis elektronske funkcije koju obavlja integrirano kolo izraĎeno prema prijavljenoj topografiji,
d) naznačenje da li je prijavljena topografija originalna u cjelini, ili su originalni samo njeni dijelovi, sa identifikacijom dijelova topografije koji su originalni,
e) navod o namjeravanoj upotrebi topografije, odnosno o svrsi integriranog kola izraĎenog prema toj topografiji,
f) potpis i/ili pečat podnosioca prijave ili predstavnika.

Član 7. (Prikaz topografije) (1) Prikaz topografije grafički otkriva njenu strukturu crtežima i/ili fotografijama:

a) slojeva integriranog kola pripremljenog za proizvodnju,
b) radnih maski koje se koriste u proizvodnji integriranog kola.

(2) Originalni dio topografije mora biti posebno označen na grafičkom prikazu. (3) Crteži i fotografije moraju biti takve veličine i jasnoće da se topografija može identificirati i moraju biti uraĎeni na papiru formata A4 (210x297 mm), ili sklopljeni na tu veličinu. (4) Ako je prilikom podnošenja prijave dostavljen (deponiran) primjerak integriranog kola izraĎenog prema prijavljenoj topografiji, može se priložiti i računarski zapis slojeva integriranog kola pripremljenog za proizvodnju. (5) Računarski zapis iz stava (4) ovog člana predstavlja slojeve integriranog kola zabilježene u kodiranom obliku. (6) Svaka strana prikaza mora biti potpisana i sadržavati naziv topografije koji je identičan nazivu topografije u zahtjevu i opisu. Član 8. (Dijelovi prijave koji nisu dostupni javnosti) (1) Dijelove topografije koji predstavljaju poslovnu tajnu podnosioca prijave, a koji su predstavljeni u prikazu topografije, na jednoj od kopija prikaza topografije, podnosilac prijave je dužan prekriti šrafiranjem ili na drugi način. (2) Na ostalim kopijama prikaza topografija mora biti vidljiva. (3) Institut, u slučaju da postoji poslovna tajna podnosioca prijave, na uvid javnosti dat će samo kopiju prikaza topografije iz stava (1) ovog člana. (4) U slučaju iz člana 12. stav (2) Zakona, Institut će postupiti prema odluci suda. Član 9. (Upotreba jezika) (1) Svi dokumenti koji se podnose Institutu u vezi sa zaštitom topografije moraju biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. (2) Izuzetno, upotreba posebnih tehničkih termina na engleskom jeziku dopuštena je samo ako su ti termini u upotrebi u oblasti tehnike na koju se topografija odnosi.

(3) U ostalim slučajevima posebni tehnički termini na engleskom jeziku mogu se koristiti samo uz objašnjenje na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. DIO TREĆI – POSTUPAK ISPITIVANJA PRIJAVE Član 10. (Ispitivanje prijave) (1) Prijava se ispituje u skladu sa članom 13. Zakona. (2) Na prijavu koja sadrži sve elemente iz člana 11. st. (1), (2) i (3) Zakona upisuju se broj prijave i datum njenog prijema u Institutu. (3) Prijava je uredna ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i čl. 2. do 9. ovog pravilnika. (4) Datum prijema uredne prijave u Institutu priznaje se kao datum podnošenja prijave. (5) Prijava kojoj je priznat datum podnošenja upisuje se u registar prijava za zaštitu topografije. (6) Ako se utvrdi da je prijava upisana u registar prijava za zaštitu topografije, a ne ispunjava uvjete propisane članom 3. ovog pravilnika, Institut će donijeti zaključak o brisanju takve prijave iz registra prijava za zaštitu topografije. Član 11. (Registar prijava za zaštitu topografije) (1) Institut vodi registar prijava za zaštitu topografije (u daljnjem tekstu: registar prijava) u elektronskom obliku. (2) U registar prijava upisuju se sljedeći podaci:

a) broj prijave topografije (u daljnjem tekstu: T- broj),
b) naziv topografije,
c) datum podnošenja prijave,
d) datum nastanka topografije ako topografija nije bila komercijalno upotrijebljena,
e) datum i mjesto prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno integriranog kola izraĎenog prema toj topografiji,
f) podaci o podnosiocu prijave (prezime, ime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sjedište podnosioca prijave ako je u pitanju pravno lice),
g) podaci o stvaraocu topografije (prezime, ime i adresa, ili naznačenje da stvaralac ne želi biti naveden u prijavi),
h) podaci o predstavniku ako se prijava podnosi posredstvom predstavnika,
i) broj prijave ili registriranog prava ako je ranije tražena zaštita za isti predmet (pravom zaštite topografije, industrijskim dizajnom, patentom ili konsenzualnim patentom),
j) podaci o promjenama koje se odnose na prijavljenu topografiju: prijenos prava, licenca, zalog, promjene imena i adrese podnosioca prijave, promjena predstavnika ili zajedničkog predstavnika, statusne promjene i promjene oblika organiziranja nastale kod podnosioca prijave, korisnika licence, odnosno zalogoprimca, i drugi podaci bitni za pravni status podnosioca prijave i prijavu topografije,
k) podaci o načinu okončanja upravnog postupka,
l) podaci o plaćenoj taksi i troškovima postupka,
m) registarski broj topografije ako je zaštita odobrena.

(3) U registar prijava za zaštitu topografije ne može se upisati prijava koja ne sadrži:

a) izričito naznačenje da se traži zaštita za topografiju integriranog kola,
b) prezime, ime i adresu, odnosno naziv i sjedište podnosioca prijave,
c) prikaz topografije.

Član 12. (Priznanje prava zaštite topografije) (1) Ako nakon provedenog postupka ispitivanja, u skladu sa članom 13. st. (1) i (2) Zakona i članom 10. ovog pravilnika, Institut ustanovi da su ispunjeni uvjeti za priznanje prava zaštite topografije, donijet će rješenje kojim se to pravo priznaje. (2) Priznato pravo zaštite topografije upisuje se u registar prava zaštite topografije, a nosiocu prava izdaje se isprava o pravu zaštite topografije istovremeno kada se donosi i rješenje o priznanju prava zaštite topografije. (3) Propisani podaci iz registra prava zaštite topografije objavljuju se u "Službenom glasniku Instituta" (u daljnjem tekstu: Službeno glasilo). Član 13. (Registar prava zaštite topografije) (1) Institut vodi registar prava zaštite topografija (u daljnjem tekstu: registar topografija) u elektronskom obliku. (2) U registar topografija upisuju se sljedeći podaci o topografijama registriranim u Institutu:

a) registarski broj topografije,
b) T- broj i datum podnošenja prijave,
c) naziv topografije,
d) podaci o nosiocu prava zaštite topografije,
e) podaci o stvaraocu topografije, odnosno naznačenje da stvaralac ne želi biti naveden,
f) podaci o predstavniku,
g) datum nastanka topografije ako topografija nije bila komercijalno upotrijebljena,
h) datum prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno integriranog kola izraĎenog prema toj topografiji,
i) broj i datum donošenja rješenja o priznanju prava zaštite topografije,
j) datum registriranja topografije,
k) podaci o promjenama koje se odnose na priznatu topografiju: prijenos prava, licenca, zalog, promjene imena i adrese nosioca prava zaštite topografije, statusne promjene i promjene oblika organiziranja nastale kod nosioca prava zaštite topografije, korisnika licence, odnosno zalogoprimca, i drugi podaci bitni za pravni status nosioca prava zaštite topografije i za topografiju,
l) datum i vrsta odluke po prijedlogu za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije,
m) podaci o taksi i plaćenim troškovima postupka za održavanje prava,
n) podatak o datumu prestanka priznatog prava zaštite topografije (datum isteka kalendarske godine u kojoj istječe 10 godina od priznatog datuma podnošenja prijave za registraciju topografije, ili od dana prve komercijalne upotrebe topografije bilo gdje u svijetu, zavisno od toga koji je dan raniji).

Član 14. (Isprava o pravu zaštite topografije) (1) Institut izdaje ispravu o pravu zaštite topografije zajedno sa rješenjem o priznanju prava zaštite topografije. (2) Isprava o pravu zaštite topografije sadrži:

a) registarski broj topografije,
b) podatke o nosiocu prava zaštite topografije (ime i prezime i adresu ako je nosilac prava fizičko lice, odnosno poslovno ime i sjedište ako je nosilac prava pravno lice),
c) naziv topografije,
d) podatke o stvaraocu topografije,
e) datum podnošenja prijave,
f) datum nastanka topografije ako topografija nije bila komercijalno upotrijebljena, ili datum i mjesto prve komercijalne upotrebe topografije ili integriranog kola izraĎenog prema toj topografiji,
g) datum upisivanja u registar topografija,
h) datum do kada topografija važi (datum isteka kalendarske godine u kojoj istječe 10 godina od priznatog datuma podnošenja prijave za registraciju topografije, ili od dana prve komercijalne upotrebe topografije bilo gdje u svijetu, zavisno od toga koji je dan raniji),
i) datum izdavanja isprave,
j) datum do kojeg pravo važi.

(3) Isprava o pravu zaštite topografije izdaje se na posebnom obrascu čiji izgled odlukom utvrĎuje direktor Instituta. (4) Sastavni dijelovi isprave iz stava (3) ovog člana su opis i prikaz topografije. Član 15. (Objavljivanje u Službenom glasilu) (1) Nakon donošenja rješenja o priznanju prava zaštite topografije u Službenom glasilu objavljuju se sljedeći podaci:

a) registarski broj topografije,
b) T-broj,
c) datum podnošenja prijave,
d) datum i mjesto prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno integriranog kola u koje je ta topografija ugraĎena,
e) datum nastanka topografije ako topografija nije bila komercijalno upotrijebljena,
f) podaci o stvaraocu topografije (prezime, ime i adresa, odnosno naznačenje da stvaralac ne želi biti naveden),
g) podaci o nosiocu prava zaštite topografije (prezime, ime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i poslovno sjedište ako je u pitanju pravno lice),
h) naziv topografije, odnosno integriranog kola koje može biti izraĎeno prema toj topografiji, opis i prikaz topografije ako je objavljivanje prikaza topografije grafički moguće,
i) datum prestanka važenja prava,
j) broj i datum rješenja o proglašavanju ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije koje je konačno u upravnom postupku, registarski broj topografije i podaci o nosiocu prava zaštite topografije,
k) podaci o predstavniku,
l) upisivanje prijenosa prava zaštite topografije, licence, zaloga.

DIO ĈETVRTI - UPISIVANJE PROMJENA U REGISTRE Član 16. (Zahtjev za upisivanje promjene imena i/ili adrese nosioca prava, odnosno podnosioca prijave) (1) Zahtjev za upisivanje promjene imena i/ili adrese podnosioca prijave, odnosno nosioca prava zaštite topografije, podnosi se u dva primjerka na obrascu T- 02 koji je sastavni dio ovog pravilnika i koji sadrži:

a) T- broj prijave, odnosno registarski broj topografije,
b) datum upisivanja prijave, odnosno topografije u odgovarajući registar,
c) ime i prezime i adresu ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice, odnosno poslovno ime i sjedište ako je podnosilac zahtjeva pravno lice,
d) naznačenje vrste i sadržaja promjene,
e) podatke o predstavniku ako se zahtjev za upisivanje promjene podnosi posredstvom predstavnika,
f) podatke o plaćenoj taksi i troškovima postupka za upisivanje promjene i objavljivanje u Službenom glasilu,
g) pečat i/ili potpis podnosioca zahtjeva, odnosno njegovog predstavnika.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavljaju se i:

a) uredna punomoć ako se zahtjev podnosi posredstvom predstavnika,
b) dokaz o pravnoj osnovi upisivanja promjene imena čije se upisivanje u registar zahtijeva (u originalu ili ovjerenoj kopiji),
c) dokaz o uplati takse i troškova postupka za upisivanje promjene i objavljivanje u Službenom glasilu.

(3) Jednim zahtjevom iz stava (1) ovog člana može se zatražiti upisivanje promjena imena i adrese koje se odnosi na više prijava, odnosno topografija, pod uvjetom da su brojevi prijava, odnosno registarski brojevi topografija, naznačeni u zahtjevu i da se Institutu u tom slučaju uz primjerke zahtjeva iz stava (1) ovog člana dostavi još onoliko primjeraka zahtjeva koliko se traži upisivanja promjena. (4) Ako se zahtjev podnosi na osnovi generalne punomoći, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopija takve generalne punomoći. (5) Takse i troškovi postupka mogu se platiti zbirno za više zahtjeva pri čemu podnosilac zahtjeva mora Institutu dostaviti, u odgovarajućem broju primjeraka, za svaki zahtjev posebno, priloženu specifikaciju izvršenih uplata sa jasno naznačenim podacima o zahtjevima za upisivanje promjene imena i adrese. (6) U slučaju sumnje u vjerodostojnost nekog od podataka iz zahtjeva za upisivanje promjene imena i adrese, Institut može zatražiti da mu se podnesu odgovarajući dokazi. Član 17. (Zahtjev za upisivanje prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave) (1) Zahtjev za upisivanje prijenosa prava zaštite topografija, odnosno prava iz prijave, podnosi se u dva primjerka na obrascu T- 03 koji je sastavni dio ovog pravilnika i koji sadrži:

a) registarski broj topografije, odnosno T- broj prijave,
b) podatke o nosiocu prava zaštite topografije, odnosno podnosiocu prijave,
c) ime i prezime i adresu ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice, odnosno poslovno ime i sjedište ako je podnosilac zahtjeva pravno lice,
d) naznačenje da se traži upisivanje prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave,
e) podatke o licu na koje se prenosi pravo zaštite topografije ili pravo iz prijave,
f) podatke o predstavniku ako se zahtjev za upisivanje prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave podnosi posredstvom predstavnika,
g) podatke o plaćenoj taksi i troškovima postupka za upisivanje prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave,
h) pečat i/ili potpis podnosioca zahtjeva, odnosno predstavnika.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavljaju se i:

a) dokaz o pravnoj osnovi prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave,
b) uredna punomoć ako se zahtjev za upisivanje prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave podnosi posredstvom predstavnika,
c) dokaz o uplati takse i troškova postupka za upisivanje prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave.

(3) Ako je pravna osnova prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave, ugovor o prijenosu, kao dokaz iz stava (2) tačka a) ovog člana dostavljaju se:

a) original ugovora o prijenosu prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave, koji su potpisale ugovorne strane, ili ovjerena fotokopija tih dokumenata, ili
b) original izvoda iz ugovora o prijenosu, koji su potpisale ugovorne strane, ili ovjerena fotokopija tog dokumenta, ili
c) original izjave o prijenosu koju su potpisale ugovorne strane, ili ovjerena fotokopija tog dokumenta.

(4) Ako je pravna osnova prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave, statusna promjena nosioca prava zaštite topografije, odnosno podnosioca prijave, kao dokaz iz stava (2) tačka a) ovog člana dostavlja se original ili ovjerena fotokopija dokumenta izdatog od nadležnog organa koji potvrĎuje statusnu promjenu.

(5) Ako je pravna osnova prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave, zakon ili sudska, odnosno administrativna odluka, kao dokaz iz stava (2) tačka a) ovog člana dostavlja se original ili ovjerena fotokopija sudske, odnosno administrativne odluke, odnosno drugog dokumenta koji potvrĎuje tu promjenu. (6) Ako su dokumenti iz st. (3), (4) i (5) ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prijevod koji je ovjerio sudski tumač. (7) Jednim zahtjevom iz stava (1) ovog člana može se zatražiti upisivanje prijenosa koje se odnosi na više prava zaštite topografija, odnosno više prijava, ako su raniji nosilac prava i novi nosilac prava isti u svakom pravu zaštite topografije, odnosno prijavi, i ako su svi registarski brojevi topografija, odnosno brojevi prijava, naznačeni u tom zahtjevu pod uvjetom da se dostavi onoliko primjeraka zahtjeva iz stava (1) ovog člana koliko se upisivanja prijenosa zahtijeva. (8) Ako se zahtjev podnosi na osnovi generalne punomoći, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopija takve generalne punomoći. (9) Takse i troškovi postupka mogu se platiti zbirno za više zahtjeva pri čemu podnosilac zahtjeva mora Institutu dostaviti, u odgovarajućem broju primjeraka, za svaki zahtjev posebno, priloženu specifikaciju izvršenih uplata sa jasno naznačenim podacima o zahtjevima za upisivanje prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave. Član 18. (Zahtjev za upisivanje licence na pravu zaštite topografije, odnosno pravu iz prijave) (1) Zahtjev za upisivanje licence na pravu zaštite topografije, odnosno pravu iz prijave, u odgovarajući registar podnosi se u dva primjerka na obrascu T- 04 koji je sastavni dio ovog pravilnika i koji sadrži:

a) registarski broj topografije, odnosno T- broj prijave,
b) poslovno ime i sjedište, odnosno ime i adresu nosioca prava zaštite topografije ili podnosioca prijave,
c) podatke o predstavniku nosioca prava zaštite topografije, odnosno podnosioca prijave,
d) poslovno ime i sjedište, odnosno ime i adresu stjecaoca licence,
e) podatke o predstavniku stjecaoca licence,
f) podatak o vrsti licence,
g) vrijeme trajanja licence,
h) poslovno ime i sjedište, odnosno ime i adresu podnosioca zahtjeva za upisivanje licence na pravu zaštite topografije, odnosno pravu iz prijave,
i) potpis i/ili pečat podnosioca zahtjeva za upisivanje licence na pravu zaštite topografije, odnosno pravu iz prijave ili njegovog predstavnika.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavljaju se i:

a) dokaz o pravnoj osnovi upisivanja koje se traži,
b) punomoć ako je zahtjev podnesen posredstvom predstavnika,
c) dokaz o uplati takse i troškova postupka za rješenje po zahtjevu za upisivanje licence.

(3) Kao dokaz iz stava (2) tačka a) ovog člana dostavljaju se:

a) original ugovora o licenci, koji su potpisale ugovorne strane, ili ovjerena fotokopija tih dokumenata, ili
b) original izvoda iz ugovora o licenci, koji su potpisale ugovorne strane, ili ovjerena fotokopija tih dokumenata.

(4) Ako su dokumenti iz stava (3) ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prijevod koji je ovjerio sudski tumač. (5) Jednim zahtjevom iz stava (1) ovog člana može se zatražiti upisivanje licence koje se odnosi na više prava zaštite topografije, odnosno više prijava, ako su nosilac prava i stjecalac licence isti u svakom pravu zaštite topografije, odnosno prijavi, i ako su svi registarski brojevi topografija, odnosno brojevi prijava, naznačeni u zahtjevu, pod uvjetom da se dostavi onoliko primjeraka zahtjeva iz stava (1) ovog člana koliko upisivanja licence se zahtijeva. (6) Ako se zahtjev podnosi na osnovi generalne punomoći, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopija takve generalne punomoći.

(7) Takse i troškovi postupka mogu se platiti zbirno za više zahtjeva pri čemu podnosilac zahtjeva mora Institutu dostaviti, u odgovarajućem broju primjeraka, za svaki zahtjev posebno, priloženu specifikaciju izvršenih uplata sa jasno naznačenim podacima o zahtjevima za upisivanje licence na pravu zaštite topografije, odnosno pravu iz prijave. Član 19. (Zahtjev za upisivanje zaloga prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave) (1) Zahtjev za upisivanje zaloga prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave, u odgovarajući registar podnosi se u dva primjerka na obrascu T- 05 koji je sastavni dio ovog pravilnika i koji sadrži:

a) registarski broj topografije, odnosno T- broj prijave,
b) poslovno ime i sjedište, odnosno ime i adresu nosioca prava zaštite topografije ili podnosioca prijave,
c) podatke o predstavniku nosioca prava zaštite topografije, odnosno podnosioca prijave,
d) poslovno ime i sjedište, odnosno ime i adresu založnog povjerioca,
e) poslovno ime i sjedište, odnosno ime i adresu podnosioca zahtjeva za upisivanje zaloga prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave,
f) podatke o predstavniku ako se zahtjev za upisivanje zaloga prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave, podnosi posredstvom predstavnika,
g) potpis i/ili pečat podnosioca zahtjeva za upisivanje zaloga prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave ili njegovog predstavnika.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavljaju se i:

a) dokaz o pravnoj osnovi upisivanja zaloga koje se traži,
b) punomoć ako je zahtjev podnesen posredstvom predstavnika,
c) dokaz o uplati takse i troškova postupka za rješenje po zahtjevu za upisivanje zaloga prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave.

(3) Kao dokaz iz stava (2) tačka a) ovog člana dostavljaju se:

a) original ugovora o zalogu, koji su potpisale ugovorne strane, ili ovjerena fotokopija tih dokumenata, ili
b) original izvoda iz ugovora o zalogu, koji su potpisale ugovorne strane, ili ovjerena fotokopija tih dokumenata.

(4) Ako su dokumenti iz stava (3) ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prijevod koji je ovjerio sudski tumač. (5) Jednim zahtjevom iz stava (1) ovog člana može se zatražiti upisivanje zaloga koje se odnosi na više prava zaštite topografije, odnosno više prijava, ako su nosilac prava i založni povjerilac isti u svakom pravu zaštite topografije, odnosno prijavi, i ako su svi registarski brojevi topografija, odnosno T-brojevi prijava, naznačeni u zahtjevu pod uvjetom da se dostavi onoliko primjeraka zahtjeva iz stava (1) ovog člana koliko upisivanja zaloga se zahtijeva. (6) Ako se zahtjev podnosi na osnovi generalne punomoći, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopija takve generalne punomoći. (7) Takse i troškovi postupka mogu se platiti zbirno za više zahtjeva pri čemu podnosilac zahtjeva mora Institutu dostaviti, u odgovarajućem broju primjeraka, za svaki zahtjev posebno, priloženu specifikaciju izvršenih uplata sa jasno naznačenim podacima o zahtjevima za upisivanje zaloga prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave. (8) U odgovarajući registar Instituta upisuju se sljedeći podaci o zalogu prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave:

a) podaci o zalogodavcu i dužniku kada nisu ista lica,
b) podaci o založnom povjeriocu,
c) podaci o potraživanju koje se osigurava zalogom uz naznačenje osnovnog i maksimalnog iznosa,
d) podatak da je započet postupak namirenja,
e) zabilježba zabrane otuĎenja ako je predviĎena ugovorom o zalogu.

DIO PETI – POSTUPAK UPISIVANJA PROMJENA U REGISTRE Član 20. (Postupak upisivanja promjena podataka u registar prijava i registar topografija) (1) Postupak upisivanja promjena podataka u registar prijava i registar topografija pokreće se podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva u skladu sa čl. 16, 17, 18. i 19. ovog pravilnika. (2) Ako su zahtjev za upisivanje odgovarajuće promjene i isprava kojom se dokazuje pravna osnova promjene u skladu sa odredbom stava (1) ovog člana, Institut će donijeti rješenje o upisivanju zahtijevane promjene u odgovarajući registar. (3) Ako zahtjev za upisivanje promjene nije sastavljen u skladu sa odredbom stava (1) ovog člana, Institut će pismeno pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi zahtjev. (4) Ako podnosilac zahtjeva za upisivanje promjene u roku iz stava (3) ovog člana ne uredi zahtjev u skladu sa primjedbama Instituta, Institut će zaključkom odbaciti zahtjev za upisivanje promjene. (5) Protiv zaključka iz stava (4) ovog člana može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe Instituta. (6) Ako ugovor ili druga isprava kojom se dokazuje pravna osnova promjene ne sadrži zakonom propisane dijelove, ili se podaci iz zahtjeva ne slažu sa podacima iz odgovarajućeg registra, Institut će rezultatom ispitivanja pozvati podnosioca zahtjeva da se u roku od 30 dana od dana prijema rezultata ispitivanja, koji se ne može produžiti, izjasni o razlozima zbog kojih nije moguće upisati zahtijevanu promjenu. (7) Ako se u roku iz stava (6) ovog člana podnosilac zahtjeva ne izjasni o razlozima iz rezultata ispitivanja, ili ne dostavi nove činjenice i dokaze koji bi promijenili stav Instituta, Institut će rješenjem odbiti zahtjev za upisivanje promjene. (8) U vezi sa postupkom upisivanja promjena u odgovarajući registar, ako nešto nije propisano Zakonom ili ovim pravilnikom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o patentu. DIO ŠESTI – PROGLAŠAVANJE NIŠTAVIM RJEŠENJA O PRIZNANJU PRAVA ZAŠTITE TOPOGRAFIJE Član 21. (Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije) (1) Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije podnosi se u tri primjerka na obrascu T- 06 koji je sastavni dio ovog pravilnika i koji sadrži:

a) registarski broj topografije i datum upisivanja u registar topografija,
b) potpune podatke o podnosiocu prijedloga (ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno poslovno ime i sjedište ako je u pitanju pravno lice),
c) potpune podatke o nosiocu prava zaštite prava topografije čije se proglašavanje ništavim zahtijeva,
d) naznačenje da se traži proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije,
e) podatke o predstavniku ako se prijedlog podnosi posredstvom predstavnika,
f) razloge zbog kojih se traži proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije,
g) podatke o plaćenoj taksi i troškovima postupka za prijedlog,
h) pečat i/ili potpis podnosioca prijedloga, odnosno predstavnika.

(2) Uz prijedlog iz stava (1) ovog člana prilažu se i:

a) uredna punomoć ako se prijedlog podnosi posredstvom predstavnika,
b) dokaz, odnosno dokazi, u dva primjerka, kojima se potkrepljuju razlozi za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije naznačeni u prijedlogu,
c) dokaz o plaćenoj taksi i troškovima postupka za prijedlog.

(3) U postupku po prijedlogu za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije shodno se primjenjuju odredbe Zakona o patentu koje se odnose na postupak proglašavanja ništavim rješenja o priznanju prava. DIO SEDMI – PROMJENA PREDSTAVNIKA Član 22. (Zahtjev za upisivanje promjene predstavnika) (1) Zahtjev za upisivanje promjene predstavnika podnosi se u dva primjerka na obrascu PZT - 01 koji je sastavni dio ovog pravilnika i koji sadrži:

a) T- broj prijave, odnosno registarski broj topografije,
b) datum upisivanja prijave, odnosno topografije u odgovarajući registar,
c) podatke o podnosiocu prijave, odnosno podatke o nosiocu prava,
d) podatke o ranijem predstavniku i predstavniku koji podnosi zahtjev za upisivanje,
e) naznačenje obima punomoći (generalna, pojedinačna za odreĎenu ili više radnji u postupku),
f) podatke o plaćenoj taksi i troškovima postupka za upisivanje promjene predstavnika,
g) potpis i/ili pečat podnosioca zahtjeva.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) dostavljaju se i:

a) uredna punomoć, kao dokaz o pravnoj osnovi upisivanja promjene predstavnika,
b) dokaz o uplati takse i troškova postupka za rješenje po zahtjevu za upisivanje promjene predstavnika.

(3) Urednom punomoći smatra se punomoć koju je nedvosmisleno i jasno potpisao davalac sa jasnim datumom potpisa i koja na prvi pogled ne izaziva nikakvu sumnju u autentičnost potpisa davaoca. (4) Ako se zahtjev podnosi na osnovi generalne punomi, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopija takve generalne punomoći. (5) Ako je zahtjev za upisivanje promjene predstavnika podnesen u skladu sa odredbama ovog člana, Institut će donijeti rješenje o upisivanju promjene predstavnika u odgovarajući registar. (6) Ako zahtjev za upisivanje promjene predstavnika ne ispunjava uvjete propisane ovim članom, Institut će jednom pozvati podnosioca zahtjeva da zahtjev uredi, a ako ovaj to ne učini u roku od najviše 15 dana od dana prijema poziva, Institut će smatrati da zahtjev nije ni podnesen i neće postupati po njemu. (7) Ako u ostavljenom roku iz stava (6) ovog člana podnosilac zahtjeva uredi zahtjev, datumom urednog zahtjeva smatrat će se datum prijema u Institutu prvobitnog zahtjeva za upisivanje promjene predstavnika. (8) Produženje rokova za odgovor na poziv iz stava (7) ovog člana nije dopušteno. (9) Podaci o promjeni predstavnika se ne objavljuju u Službenom glasilu. DIO OSMI ZAVRŠNE ODREDBE Član 23. (Stupanje na snagu Pravilnika) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara 2011. godine.

Broj IP13740/10-01VL Direktorica 27. decembra 2010. godine Instituta za intelektualno vlasništvo Sarajevo Bosne i Hercegovine Lidija Vignjević, s.r.