World Intellectual Property Organization

Azerbaijan

Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa Müqaviləsinin Cenevrə Aktına qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

 


ʺSənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqındaʺ Haaqa Müqaviləsinin

Cenevrə Aktına qoşulmaq barəsində

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikası ʺSənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqındaʺ Haaqa Müqaviləsinin 1999cu il 2 iyul tarixli Cenevrə Aktına qoşulsun.

İlham ƏLİYEV, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 iyun 20l0cu il № 1052IIIQ

Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa Müqaviləsinin

CENEVRƏ AKTI

2 iyul 1999-cu il

GİRİŞ MÜDDƏALARI

Maddə 1

İxtisar edilmiş ifadələr

Bu Aktın məqsədləri üçün:

(i)
 ʺHaaqa Müqaviləsiʺ ‐bundan sonra adı dəyişdirilərək ʺSənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa Müqaviləsiʺ adlandırılacaq ʺSənaye nümunələrinin beynəlxalq depoziti haqqında Haaqa Müqaviləsiʺni ifadə edir;
(ii) ʺbu Aktʺ ‐ bu Aktla rəsmiləşdirilmiş Haaqa Müqaviləsini ifadə edir; (iii) ʺTəlimatʺ ‐bu Akta aid Təlimatı ifadə edir; (iv) ʺəyyən edilmişʺ ‐Təlimatda əyyən edilmiş mənasını ifadə edir;
(v)
 ʺParis Konvensiyasıʺ ‐ 1883 il martın 20də Parisdə imzalanmış, yenidən baxılmış və düzəlişlər edilmiş Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsinə dair Paris Konvensiyasını ifadə edir;
(vi)
 ʺbeynəlxalq qeydiyyatʺ ‐sənaye nümunəsinin bu Akta uyğun həyata keçirilən beynəlxalq qeydiyyatmı ifadə edir;

(vii) ʺbeynəlxalq iddia sənədiʺ ‐beynəlxalq qeydiyyat üçün iddia sənədini ifadə edir;

(viii) ʺʺbeynəlxalq reyestrʺ ‐beynəlxalq qeydiyyatlara dair məlumatların hansı daşıyıcılar üzərində saxlanmasından asılı olmayaraq, bu Aktla və ya Təlimatla qeydiyyatı tələb olunan və ya icazə verilən, Beynəlxalq büro tərəfindən aparılan rəsmi toplusunu ifadə edir;

(ix)
 ʺşəxsʺ ‐fiziki və ya hüquqi şəxsi ifadə edir;
(x)
 ʺiddiaçıʺ ‐adından beynəlxalq iddia sənədi verilən şəxsi ifadə edir;
(xi)
 ʺsahibʺ ‐Beynəlxalq reyestrdə adına beynəlxalq qeydiyyat aparılan şəxsi ifadə edir;

(xii) ʺhökumətlərarası təşkilatʺ ‐ maddə 27 (1) (ii)yə əsasən bu Aktın iştirakçısı olmaq hüququ olan hökumətlərarası təşkilatı ifadə edir;

(xiii) ʺRazılığagələnTərəfʺ ‐bu Aktın iştirakçısı olan istənilən dövləti və ya hökumətlərarası təşkilatı ifadə edir;

(xiv) ʺiddiaçının RazılığagələnTərəfiʺ ‐RazılığagələnTərəfləri və ya iddiaçının RazılığagələnTərəfə dair 3 maddədə göstərilən şərtlərdən heç olmasa birini təmin etməklə beynəlxalq iddia sənədi vermək hüququ olan RazılığagələnTərəflərdən birini ifadə edir; 3 maddəyə uyğun olaraq, iddiaçının beynəlxalq iddia sənədini vermək hüququna malik ola bilən iki və ya daha çox RazılığagələnTərəfi olduğu halda, ʺiddiaçının Razılığa gələnTərəfiʺ ‐iddiaçının beynəlxalq iddia sənədində göstərdiyi RazılığagələnTərəfi ifadə edir;

(xv) ʺRazılığagələnTərəfin ərazisiʺ ‐ RazılığagələnTərəf dövlət olduqda, bu dövlətin ərazisini ifadə edir, əgər RazılığagələnTərəf hökumətlərarası təşkilatdırsa, onda bu hökumətlərarası təşkilatı təsis edən müqavilənin tətbiq olunduğu ərazini ifadə edir;

(xvi) ʺİdarəʺ ‐RazılığagələnTərəfin öz ərazisində sənaye nümunələrini qorumağı həvalə etdiyi orqanı ifadə edir;

(xvii) ʺekspertiza aparan İdarəʺ ‐sənaye nümunəsinin heç olmasa yenilik şərtini təmin edibetməməsini əyyən etməkməqsədilə,sənaye nümunəsini mühafizə etmək üçün idarəyə verilən iddia sənədinin ex officio ekspertizasını aparan İdarə deməkdir;

(xviii) ʺgöstərişʺ ‐beynəlxalq qeydiyyatın Razılığagələn əyyənTərəfdə qüvvədə olması üçün verilənvəsatət deməkdir; bu, həmçinin həmin vəsatət barədə Beynəlxalq reyestrdə qeydlərin aparılması deməkdir;

(xix) ʺgöstərilən RazılığagələnTərəfʺ və ʺgöstərilən İdarəʺ ‐müvafiq olaraq, göstərişin şamil edildiyi RazılığagələnTərəfvə RazılığagələnTərəfin İdarəsi deməkdir;

(xx) ʺ1934 il Aktıʺ ‐Haaqa Müqaviləsinin 1934 il iyunun 2də Londonda imzalanmış Aktını ifadə edir;

(xxi) ʺ1960cı il Aktıʺ ‐Haaqa Müqaviləsinin 1960cı il noyabrın 28də Haaqada imzalanmış Aktını ifadə edir;

(xxii) ʺ1961ci il Tamamlayıcı Aktıʺ ‐ 1934 il Aktına əlavə olaraq 1961ci il noyabrın 18də Monakoda imzalanmış Aktı ifadə edir;

(xxiii) ʺ1967ci il Tamamlayıcı Aktıʺ ‐ düzəlişlərnəzərə alınmaqla, 1967ci il iyulun 14də Stokholmda imzalanmış, Haaqa Müqaviləsinə əlavələr edən Aktı ifadə edir;

(xxiv) ʺİttifaqʺ ‐ 1925ci il 6 noyabr tarixli Haaqa Müqaviləsi ilə təsis edilən, 1934 və 1960cı il Aktları ilə, 1961ci il Tamamlayıcı Aktı ilə, 1967ci ildə Əlavə edilən Aktla və bu Aktla qüvvədə saxlanılan Haaqa İttifaqını ifadə edir;

(xxv) ʺAssambleyaʺ ‐maddə 21 (1) (a)da göstərilən Assambleyanı və ya bu Assambleyanı əvəz edən istənilən orqanı ifadə edir;

(xxvi) ʺTəşkilatʺ ‐Ümumdünya Əqli MülkiyyətTəşkilatını ifadə edir;

(xxvii) ʺBaş direktorʺ ‐Təşkilatın Baş direktorunu ifadə edir;

(xxviii) ʺBeynəlxalq büroʺ ‐Təşkilatın Beynəlxalq Bürosunu ifadə edir;

(xxix) ʺtəsdiqnaməʺ ‐həmçinin qəbuletmə və ya bəyənmə barədə sənədi ifadə edir.

Maddə 2

Razılığa gələn Tərəflərin qanunvericiliyi ilə və bir sıra beynəlxalq müqavilələrlə verilən digər mühafizə növlərinin tətbiqolunma imkanı
(1)
[RazılığagələnTərəflərin qanunvericiliyi və bir sıra beynəlxalq müqavilələr] Bu Aktın müddəaları RazılığagələnTərəfin qanunvericiliyi ilə verilə bilənhər hansı daha güclü mühafizənin tətbiqinə xələlgətirmir. Onlar həmçinin əllif hüququna dair beynəlxalq müqavilələrə və konvensiyalara uyğun olaraq incəsənət əsərləri və tətbiqi sənət əsərləri üçün verilən mühafizəyə, habelə Ümumdünya TicarətTəşkilatını təsis edən Sazişə əlavə edilmiş ʺƏqli mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri haqqındaʺ Sazişə uyğun olaraq sənaye nümunələrinə verilən mühafizəyə xələlgətirmir.
(2)
[Paris Konvensiyasına əməl etmək öhdəliyi] Razılığagələnhər bir Tərəfsənaye nümunələrinə dair Paris Konvensiyasının müddəalarına əməl etməklə bağlı öhdəlik götürür.

Ifəsil

BEYNƏLXALQ İDDİA SƏNƏDİ VƏ BEYNƏLXALQ QEYDİYYAT

Maddə 3

Beynəlxalq iddia sənədi vermək hüququ

RazılığagələnTərəf olan dövlətin və ya RazılığagələnTərəf olan hökumətlərarası təşkilatın üzvü olan dövlətin istənilənvətəndaşı, yaxud RazılığagələnTərəfin ərazisində daimi və ya adi yaşayış yeri olan, yaxud da bu ərazidə həqiqi və saxta olmayan sənaye və ticarət əssisəsi olan istənilən şəxs beynəlxalq iddia sənədi vermək hüququna malikdir.

Maddə 4

Beynəlxalq iddia sənədinin verilmə proseduru
(1)
[Bilavasitə və ya vasitə ilə verilmə] (a) Beynəlxalq iddia sənədi, iddiaçının istəyinə uyğun olaraq, Beynəlxalq büroya ya bilavasitə, ya da iddiaçının RazılığagələnTərəf dövlətinin İdarəsi vasitəsilə verilə bilər.
(b)
(a) yarımbəndinin şərtlərinə baxmayaraq, Razılığagələn istənilənTərəf Baş direktora ünvanlanan bəyanatda bildirə bilər ki, beynəlxalq iddia sənədi onun İdarəsi vasitəsilə verilə bilməz.
(2)
[Vasitə ilə vermə halında göndərilmə üçün rüsum] Razılığagələn istənilənTərəfin İdarəsi bu İdarə vasitəsilə verilən istənilən beynəlxalq iddia sənədinin göndərilməsi üçün İdarənin mənfəəti naminə rüsum ödənilməsini tələb edə bilər.

Maddə 5

Beynəlxalq iddia sənədinin tərkibi

(1) [Beynəlxalq iddia sənədinin mütləqtərkibi] Beynəlxalq iddia sənədi əyyən edilmiş dildə və ya əyyən edilmiş dillərdən birində tərtib olunur və onun tərkibi aşağıdakılardan ibarət olur, yaxud o, aşağıdakılarla şayiət olunur:

(i)
bu Akta uyğun olaraq beynəlxalq qeydiyyat haqqında ərizə;
(ii)
iddiaçıya dair əyyən edilmiş məlumatlar;

(iii) beynəlxalq iddia sənədinin obyekti olan sənaye nümunəsinin təsvirinin və ya iddiaçının seçiminə uyğun olaraq bir neçə təsvirinin əyyən edilmiş qaydada təqdim olunan əyyən edilmiş sayda nüsxəsi; lakin sənaye nümunəsi ikiölçülü olarsa və 5ci bəndə uyğun olaraq təsvirin dərc edilməsinin təxirə salınması barədə vəsatəttəqdim edilmiş olarsa, onda təsvirin əvəzinə, beynəlxalq iddia sənədi həmin sənaye nümunəsinin göstərilmiş sayda natural nümunələri ilə şayiət oluna bilər;

(iv)
sənaye nümunəsini təşkil edənvə yaxud da sənaye nümunəsinin istifadəsi ilə əlaqədar məmulatın və ya məmulatların əyyən edilmiş qaydada göstərilməsi;
(v)
göstərilən RazılığagələnTərəflərin adı;
(vi)
əyyən edilmiş rüsumlar;
(vii) əyyən edilmiş istənilən digərməlumatlar.
(2)
[Beynəlxalq iddia sənədinin əlavə mütləqtərkibi] (a) Razılığagələn istənilənTərəf, əgər onun İdarəsi ekspertiza aparan İdarədirsə və qanunvericiliyi tələb edirsə ki, həmin Tərəf bu Akta tərəf olduğu müddətdə həmin qanunvericiliyə uyğun olaraq sənaye nümunəsini mühafizə etmək üçün verilən iddia sənədinin tarixini əyyən etməkməqsədilə bu iddia sənədi (b) yarımbəndində göstərilən elementlərdənhər hansı birini özündə əks etdirsin, Baş direktora göndərdiyi ərizədə bu cür elementlər barədə onu məlumatlandıra bilər.
(b)
(a) yarımbəndinə uyğun olaraq iddia sənədində əks oluna bilən elementlər aşağıdakılardır:
(i)
bu iddia sənədinin obyekti olan sənaye nümunəsinin əllifinin kimliyinə aid göstəricilər;
(ii)
bu iddia sənədinin obyekti olan sənaye nümunəsinin şəklinin və ya fərqləndirici əlamətlərinin qısa yazılı təsviri;
(iii) iddia.
(c)
 əgər beynəlxalq iddia sənədində (a) yarımbəndinə uyğun olaraq bildiriş göndərmiş RazılığagələnTərəf göstərilərsə, orada həmçinin iddianın predmeti olan elementlərin hər biri də əyyən edilmiş qaydada öz əksini tapmalıdır.
(3)
[Beynəlxalq iddia sənədinin tərkibinin digər mümkün elementləri] Beynəlxalq iddia sənədi Təlimatda göstərilən başqa digər elementləri özündə əks etdirə və ya onlarla şayiət oluna bilər.
(4)
[Bir beynəlxalq iddia sənədində bir neçə sənaye nümunəsi] Beynəlxalq iddia sənədinə qoyulan tələblərnəzərə alınmaqla, beynəlxalq iddia sənədinə iki və ya daha artıq sənaye nümunəsi daxil edilə bilər.
(5)
[Dərcetmənin təxirə salınması barədə vəsatət] Beynəlxalq iddia sənədində dərcetmənin təxirə salınması barədə vəsatətdə ola bilər.

Maddə 6

İlkinlik hüququ
(1)
[İlkinliyə görə iddia] (a) Paris Konvensiyasının 4 maddəsinə uyğun olaraq beynəlxalq iddia sənədinə, Paris Konvensiyasının iştirakçısı olan ölkələrdənhər hansı birində və ya Ümumdünya TicarətTəşkilatının üzvü olan ölkələrin hər hansı birində verilən və yaxud da bu ölkələrdən birinə münasibətdə bir və ya bir neçə əvvəlki iddia sənədinin ilkinlik tarixi barədə vəsatət qoşula bilər.
(b)
Təlimatda nəzərdə tutula bilər ki, (a) yarımbəndində göstərilən ərizə beynəlxalq iddia sənədi verildikdən sonra da verilə bilər. Bu halda Təlimatda, bu cür ərizənin verilməsi üçün ən son müddətin bitdiyi vaxt əyyən edilir.

2) [İlkinliyə görə iddia edilməsinə əsas verən Beynəlxalq iddia sənədi] Sonrakı aqibətindən asılı olmayaraq, beynəlxalq iddia sənədi, verildiyi tarixdən etibarən, Paris Konvensiyasının 4 maddəsinə uyğun olaraq verilmək üçün düzgün tərtib olunmuş iddia sənədinin ekvivalentidir.

Maddə 7

Göstərilməklə bağlı rüsumlar
(1)
[Göstərilməklə bağlı əyyən edilmiş rüsumlar] əyyən edilmiş rüsumlar (2)ci bənd nəzərə alınmaqla, Razılığagələnhər bir Tərəfin göstərilməsi üçün nəzərdə tutulan rüsumlardan ibarətdir.
(2)
[Göstərilməklə bağlı fərdi rüsum] İdarəsi ekspertiza aparan İdarə olan Razılığagələn istənilənTərəfvə beynəlxalq təşkilat olan RazılığagələnTərəf Baş direktora ünvanlanan ərizədə ona bəyan edə bilər ki, istənilən beynəlxalq iddia sənədində onun göstərilməsi ilə əlaqədar və beynəlxalq iddia sənədi verməklə həyata keçirilən, istənilən beynəlxalq qeydiyyatın uzadılması ilə əlaqədar, (1)ci bənddə qeyd edildiyi kimi, göstərilməklə bağlı əyyən edilmiş rüsumlar fərdi rüsumla əvəz edilir. Bu rüsumun məbləği ərizədə göstərilir və ərizədə göstərilənməbləğ sonrakı ərizələrdə dəyişdirilə bilər. Yuxarıda göstərilən RazılığagələnTərəf rüsumun məbləğini mühafizənin başlanğıc müddəti və mühafizənin müddətinin hər bir uzadılması, yaxud da Razılığagələn müvafiq Tərəfin mümkün hesab etdiyi maksimum mühafizə dövrü üçün əyyən edə bilər. Lakin belə rüsumun məbləği, beynəlxalq prosedurdarı istifadə etməklə, Razılığagələnhəmin Tərəfin İdarəsinin, eyni sayda sənaye nümunələrinə ekvivalent dövrə görə mühafizə verməklə iddiaçıdan, qənaət edilənməbləğ çıxılmaqla ala biləcəyi məbləğdən artıq ola bilməz.
(3)
[Göstərilməklə bağlı rüsumların köçürülməsi] Beynəlxalq büro (l)ci və (2)ci bəndlərdə qeyd edilənvə göstərilməklə bağlı RazılığagələnTərəfə aid olaraq ödənilən rüsumları RazılığagələnTərəfə köçürür.

Maddə 8

Pozuntuların düzəldilməsi
(1)
[Beynəlxalq iddia sənədinin ekspertizası] Əgər Beynəlxalq büro beynəlxalq iddia sənədinin Beynəlxalq büroya daxil olduğu vaxtdan onun bu Aktın və Təlimatın tələblərinə cavab vermədiyini aşkar edərsə, onda Beynəlxalq büro iddiaçıya əyyən edilmiş müddət ərzində zəruri düzəlişlərin aparılmasını təklif edir.
(2)
[Düzəldilməmiş pozuntular] (a) Əgər iddiaçı əyyən edilmiş müddət ərzində düzəlişlərin edilməsi barədə təkliflərə əməl etmirsə, (b) yarımbəndi nəzərə alınmaqla, beynəlxalq iddia sənədi üzrə kargüzarlıq işləri dayandırılmış hesab edilir.
(b)
5 (2)ci maddə ilə və ya RazılığagələnTərəfin, Təlimata uyğun olaraq, barəsində Baş direktoru xəbərdar etdiyi xüsusi tələblə bağlı pozuntu olduğu halda, əgər iddiaçı əyyən edilmiş müddət ərzində düzəlişlərin edilməsi barədə təklifi yerinə yetirməzsə, beynəlxalq iddia sənədində Razılığagələn bu Tərəf göstərilməmiş sayılır.

Maddə 9

Beynəlxalq iddia sənədinin verilmə tarixi
(1)
[Beynəlxalq iddia sənədinin bilavasitə verilməsi] Əgər beynəlxalq iddia sənədi bilavasitə Beynəlxalq büroya verilərsə, (3) bənd nəzərə alınmaqla, iddia sənədinin verilmə tarixi Beynəlxalq büroya beynəlxalq iddia sənədinin daxil olduğu tarix hesab edilir.
(2)
[Beynəlxalq iddia sənədinin vasitə ilə verilməsi] Əgər beynəlxalq iddia sənədi iddiaçının RazılığagələnTərəfinin İdarəsi vasitəsilə verilərsə, iddia sənədinin verilmə tarixi Təlimatda əyyən edilmiş qaydada əyyən edilir.
(3)
[Bəzi pozuntuları olan beynəlxalq iddia sənədi] Əgər Beynəlxalq büro beynəlxalq iddia sənədini aldığı tarixdə bu beynəlxalq iddia sənədində olan pozuntuları, iddia sənədinə baxılmanın təxirə salınmasına səbəb olan hal kimi dəyərləndirərsə, onda beynəlxalq iddia sənədinin verilmə tarixi bu cür pozuntuların düzəldilmiş variantının Beynəlxalq büroya daxil olduğu tarix hesab edilir.

Maddə 10

Beynəlxalq qeydiyyat, beynəlxalq qeydiyyatın tarixi, beynəlxalq qeydiyyatın dərc edilməsi və məxfi nüsxələri
(1)
[Beynəlxalq qeydiyyat] Beynəlxalq büro beynəlxalq iddia sənədinin obyekti olan hər bir sənaye nümunəsini beynəlxalq iddia sənədini aldıqdan sonra təxirə salmadan, yaxud
əgər8ci maddəyə uyğun düzəliş edilməsi təklif olunubsa, zəruri düzəlişlər alındıqdan sonra təxirə salmadan qeydə alır. 11ci maddəyə uyğun olaraq, dərcetmənin təxirə salınıbsalınmamasından asılı olmayaraq, qeydiyyat həyata keçirilir.
(2)
[Beynəlxalq qeydiyyatın tarixi] (a) (b) yarımbəndinə əsasən, beynəlxalq qeydiyyatın tarixi beynəlxalq iddia sənədinin verilmə tarixi hesab edilir.
(b)
Beynəlxalq iddia sənədini Beynəlxalq büro aldığı tarixdə 5 (2)ci maddə ilə əlaqədar pozuntu olarsa, beynəlxalq qeydiyyatın tarixi bu cür pozuntunun düzəlişini Beynəlxalq büronun aldığı tarix və ya beynəlxalq iddia sənədinin verildiyi tarix (bu tarixlərdən hansının daha gec olmasından asılı olaraq) hesab edilir.
(3)
[Dərcetmə] (a) Beynəlxalq büro beynəlxalq qeydiyyat barədə məlumatları dərc edir. Bu dərcetmə Razılığagələn bütün Tərəflər üçün yetərlidir və sənaye nümunəsinin sahibindənhər hansı başqa dərcetmə tələb edilə bilməz.
(b)
Beynəlxalq büro, beynəlxalq qeydiyyat barədə dərc olunmuş məlumatların nüsxələrini göstərilənhər bir İdarəyə göndərir.
(4)
[Dərcetməyədəkməxfiliyə riayət olunması] Beynəlxalq büro, (5)ci bəndi və 11 (4)(b) maddəsini nəzərə almaqla, hər bir beynəlxalq iddia sənədinin və hər bir beynəlxalq qeydiyyatın dərc edilənədəkməxfiliyinin saxlanılmasını təmin edir.
(5)
[Məxfi sənədlərin nüsxələri] (a) Beynəlxalq büro beynəlxalq qeydiyyat həyata keçirildikdən sonra təxirə salmadan, beynəlxalq iddia sənədində göstərilənvə Beynəlxalq büroya bildiriş göndərərək bu cür nüsxələri almaq istəyənhər bir İdarəyə, beynəlxalq qeydiyyatın nüsxəsini, həmçinin istənilən müvafiq ərizəni, sənədi və ya beynəlxalq iddia sənədini şayiət edən natura nümunəsini göndərir.
(b)
Beynəlxalq qeydiyyat Beynəlxalq büro tərəfindəndərc edilənədək İdarə, Beynəlxalq büronun onun ünvanına göndərdiyi hər bir beynəlxalq qeydiyyat nüsxəsi ilə bağlı məxfiliyin saxlanılmasına hökmən riayət edir və deyilən nüsxələrdən, yalnız müvafiq beynəlxalq qeydiyyatın və Razılığagələnhəmin Tərəfə verilənvə ya Razılığagələn bu Tərəfin İdarəsi səlahiyyətli olduğu halda onun adından göndərilənsənaye nümunələrinə dair iddia sənədinin ekspertizası üçün istifadə edə bilər. Xüsusən, beynəlxalq qeydiyyatın həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq iddia sənədinə görə hüquqi məsələlərlə bağlı yaranan mübahisələr üzrə işlərə inzibati və ya məhkəmə qaydasında baxılma hallan istisna olmaqla, İdarə bu beynəlxalq qeydiyyatın sahibindən başqa, kimliyindən asılı olmayaraq, İdarənin işçisi olmayan hər hansı şəxsə, beynəlxalq qeydiyyatın mahiyyətini ıqlaya bilməz. Bu cür inzibati və ya məhkəmə qaydasında işlərə baxılan zaman, bu işdə iştirak edən şəxslər tərəfindənməxfiliyin saxlanılmasına zəmanət verildiyi halda, beynəlxalq qeydiyyatın mahiyyəti ıqlana bilər.

Maddə 11

Dərcetmənin təxirə salınması

(1)
[Dərcetmənin təxirə salınmasına dair RazılığagələnTərəflərin qanunvericiliyinin müddəaları] (a) RazılığagələnTərəfin qanunvericiliyində sənaye nümunəsinə dair məlumatın dərcinin təxirə salınması üçün verilmiş müddət əyyən edilmiş müddətdən az olduqda, RazılığagələnTərəf Baş direktora ünvanlandığıbəyanatda təxirəsalmanın mümkün olan uzadılma müddətini bildirir.
(b)
 Əgər RazılığagələnTərəfin qanunvericiliyində sənaye nümunəsinə dair məlumatın dərcinin təxirə salınması nəzərdə tutulmursa, onda RazılığagələnTərəf Baş direktora ünvanlandığıbəyanatda bu faktla bağlı onuxəbərdar edir.
(2)
[Dərcetmənin təxirə salınması] Əgər beynəlxalq iddia sənədində dərcetmənin təxirə salınması barədə vəsatət olarsa, dərcetmə aşağıdakı kimi həyata keçirilir:
(i)
beynəlxalq iddia sənədində göstərilən RazılığagələnTərəflərin heç biri, əyyən edilmiş müddətin sonuna kimi (l)ci bəndə müvafiq olaraq bəyanat vermədiyi halda nəzərdə tutulmuş müddət bitdikdə; yaxud
(ii)
beynəlxalq iddia sənədində göstərilən RazılığagələnTərəflərdənhər hansı biri bəyanatda göstərilən müddətin sonuna kimi (l) (a) bəndinə müvafiq olaraq bəyanat verdiyi halda ‐belə bəyanatda göstərilmiş müddətdə, yaxud bu cür bir neçə RazılığagələnTərəf olduqda ‐onların bəyanatlarında bildirilən ən qısa müddət bitdikdə.
(3)
[Tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq dərcetmənin təxirə salınması mümkün olmadığı halda dərcetmənin təxirə salınmasına dair vəsatətlərə baxılması] Əgərdərcetmənin təxirə salınması barədə vəsatət verilərsə və beynəlxalq iddia sənədində göstərilən Razılığagələn Tərəflərdənhər hansı biri öz qanunvericiliyinə və (l)(b) bəndinə uyğun olaraq, təxirəsalınmanın mümkün olmadığı barədə bəyanat verərsə:
(i)
Beynəlxalq büro (ii) yarımbəndinə uyğun olaraq, bu barədə iddiaçını xəbərdar edir. Əgər iddiaçı əyyən edilmiş müddət ərzində Beynəlxalq büroya yazılı bildiriş göndərməklə Razılığagələn bu cür Tərəfin göstərişindən imtina etmirsə, Beynəlxalq büro dərcetmənin təxirə salınması barədə vəsatətə baxmır;
(ii)
 əgər beynəlxalq iddia sənədində sənaye nümunəsinin təsvirinin əvəzinə sənaye nümunəsinin natural (orijinal) nümunəsi verilibsə, Beynəlxalq büro Razılığagələn belə Tərəfin göstərişini nəzərə almır və bu barədə iddiaçını xəbərdar edir.
(4)
[Vaxtından əvvəldərcetməyə dair və ya beynəlxalq qeydiyyat materiallarından istifadəyə xüsusi icazə verilməsi barədə vəsatət] (a) (2)ci bəndə uyğun olaraq, tətbiq olunan təxirəsalınma dövrünün istənilən vaxtında sənaye nümunəsinin sahibi, beynəlxalq qeydiyyatın obyekti olan sənaye nümunələrinin hamısı və ya aynlıqda hər hansı biri barədə məlumatların dərcinə dair vəsatət verə bilər; bu halda belə sənaye nümunəsinə və ya sənaye nümunələrinə münasibətdə təxirəsalınma dövrü, bu cür vəsatəti Beynəlxalq büronun aldığı tarixdən bitmiş hesab olunur.
(b)
Sənaye nümunəsinin sahibi həmçinin (2)ci bəndə uyğun olaraq, tətbiq olunan təxirəsalınma dövrünün istənilən vaxtında Beynəlxalq büro qarşısında vəsatət qaldıra bilər ki, onun tərəfindən əyyənləşdirilənhər hansı üçüncü tərəfə, beynəlxalq qeydiyyatın obyekti olan sənaye nümunələrinin hamısına və ya ayrılıqda hər birinə aid olan
materiallardan çıxarış və yaxud bu üçüncü tərəfin həmin materiallardan istifadəsinə xüsusi icazə versin.
(5)
[Beynəlxalq qeydiyyatdan imtina və onun qüwəsinin məhdudlaşdırılması] (a) Əgər (2)ci bəndə uyğun olaraq təxirəsalınma dövrünün istənilən vaxtında sənaye nümunəsinin sahibi, RazılığagələnTərəflərin hamısına münasibətdə beynəlxalq qeydiyyatdan imtina edirsə, beynəlxalq qeydiyyatın obyekti olan sənaye nümunəsi və ya nümunələri barədə məlumatlar dərc olunmur.
(b)
 Əgər (2)ci bəndə uyğun olaraq tətbiq olunan təxirəsalınma dövrünün istənilən vaxtında sənaye nümunəsinin sahibi beynəlxalq qeydiyyatın obyekti olan bir və ya bir neçə sənaye nümunəsinin fəaliyyətini göstərilən RazılığagələnTərəflərin hamısına münasibətdə məhdudlaşdırırsa, beynəlxalq qeydiyyatın obyekti olan digərsənaye nümunəsi və ya nümunələri barədə məlumatlar dərc edilmir.
(6)
[Dərcetmə və təsvirlərin verilməsi] (a) Bu maddənin müddəalarının tətbiqinə uyğun olaraq Beynəlxalq büro, əyyən edilən rüsumların ödənilməsi şərtilə, beynəlxalq qeydiyyata dair məlumatlan dərc edir. əyyən edilən qaydalara uyğun olaraq rüsumlar ödənilmədiyi halda, beynəlxalq qeydiyyat ləğv olunur və dərcetmə həyata keçirilmir.
(b)
 Əgər beynəlxalq iddia sənədi 5(l) (iii) maddəsinə uyğun olaraq, sənaye nümunəsinin bir və ya bir neçə natural nümunəsi ilə şayiət olunarsa, onda sənaye nümunəsinin sahibi əyyən edilmiş müddət ərzində bu iddia sənədinin obyekti olan hər bir sənaye nümunəsinin təsvirinin əyyən edilmiş sayda nüsxələrini Beynəlxalq büroya təqdim edir. Sənaye nümunəsinin sahibi bunu etmədiyi halda, beynəlxalq qeydiyyat ləğv olunur və dərcetmə həyata keçirilmir.

Maddə 12

İmtina
(1)
[İmtina etmək hüququ] Əgər beynəlxalq qeydiyyatın obyekti olan sənaye nümunələrinin hamısına və ya hər hansı birinə göstərilən ölkə olan RazılığagələnTərəfin qanunvericiliyi nəzərə alınmadan mühafizə verilibsə, Razılığagələnhəmin Tərəfin İdarəsi, Razılığagələn bu Tərəfin ərazisində istənilən beynəlxalq qeydiyyatın qüvvəsini tanımaqdan tam və ya qismən imtina edə bilər; lakin heç bir İdarə, beynəlxalq iddia sənədinin forma və ya məzmunu ilə əlaqədar RazılığagələnTərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş müvafiq tələblərin və ya bu Aktda, yaxud Təlimatda nəzərdə tutulmuş tələblərə əlavələrin və yaxud da onlardan fərqli əlavə tələblərin yerinə yetirilmədiyini əsas tutaraq, istənilən beynəlxalq qeydiyyatın qüvvəsini tam və ya qismən tanımaqdan imtina edə bilməz.
(2)
[İmtina barədə bildiriş] (a) İdarə, imtina etmək üçün nəzərdə tutulan müddət ərzində, beynəlxalq qeydiyyatın qüvvəsini tanımaqdan imtina etdiyini Beynəlxalq büroya bildirir.
(b)
 İmtina barədə istənilən bildirişdə imtinaya əsas olan bütün səbəblər göstərilir.
(3)
[İmtina barədə bildirişin başqasına göndərilməsi; mühafizə vasitələri]
(a)
Beynəlxalq büro təxirə salmadan imtina barədə bildirişin surətini sənaye nümunəsinin sahibinə göndərir.
(b)
 İmtina bildirişini göndərən İdarənin istifadə etdiyi qanunvericiliyə uyğun olaraq mühafizə verməkməqsədilə göndərilən iddia sənədinin obyekti olmuş istənilənsənaye nümunəsi, beynəlxalq qeydiyyatın obyekti olduğu halda, sahib eyni hüquqi mühafizə vasitələrinə malik olur. Bu cür mühafizə vasitələri ən azı imtina barədə qərara təkrar baxmaq və ya ondan şikayət vermək kimi imkanları özündə ehtiva etməlidir.

(4) [İmtinanın geri götürülməsi] İstənilən imtina, imtina barədə bildirişi göndərən İdarə tərəfindən istənilən vaxt tam və ya qismən geri götürülə bilər.

Maddə 13

Sənaye nümunələrinin vəhdətinə dair xüsusi tələblər
(1)
[Xüsusi tələblər barədə bildiriş] Bu Aktın iştirakçısı olan anda Razılığagələnhər hansı Tərəfin qanunvericiliyi tələb edirsə ki, eyni bir iddia sənədinin obyekti olan sənaye nümunələri vahid məna, vahid hazırlanma və ya vahid istifadə tələblərinə cavab versin, yaxud eyni məmulat komplektinə və ya dəstinə aid olsun, yaxud da bir iddia sənədinin obyekti yalnız bir müstəqil və ayrıca sənaye nümunəsi olsun, Baş direktora ünvanladığı bəyanatda onu bu barədə xəbərdar edə bilər. Lakin heç bir bu cür bəyanat 5(4) maddəyə uyğun olaraq iddiaçının bir və ya bir neçə sənaye nümunəsini beynəlxalq iddia sənədinə daxil etməsi ilə bağlı hüquqlarına, hətta iddia sənədində bəyanat göndərən Razılığagələn Tərəf göstərilmiş olduqda belə,xələlgətirmir.
(2)
[Bəyanatın göndərilməsinin nəticələri] İstənilən bu cür bəyanat, onu verən Razılığa gələnTərəfin İdarəsinə hüquq verir ki, Razılığagələnhəmin Tərəfin bəyanatında göstərilən tələblər yerinə yetirilməyənədək 12(1) maddəsinə uyğun olaraq beynəlxalq qeydiyyatın qüvvəsini tanımaqdan imtina etsin.
(3)
[Qeydiyyatın bölünməsi ilə əlaqədar ödənilməli olan əlavə rüsumlar] Əgər (2)ci maddəyə uyğun olaraq edilmiş imtina ilə əlaqədar bəyanatda göstərilənvə imtinaya səbəb olan əsasları aradan qaldırmaq məqsədilə beynəlxalq iddia sənədinin bölünməsi barədə müvafiq İdarəyə vəsatət verilərsə, bu İdarə imtinaya səbəb olan əsaslan aradan qaldırmaq məqsədilə verilənhər bir əlavə beynəlxalq iddia sənədinə görə rüsum almaq hüququna malikdir.

Maddə 14

Beynəlxalq qeydiyyatın qüvvədə olması

(1) [Tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq verilmiş iddia sənədinin verilməsinə bərabər qüwədəolma] Beynəlxalq qeydiyyat tarixindən etibarən, göstərilən Razılığagələnhər bir

Tərəfdə beynəlxalq qeydiyyatın qüvvəsi, ən azı Razılığagələn bu Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun sənaye nümunəsini mühafizə etmək üçün düzgün tərtib olunaraq verilən iddia sənədinin qüvvəsi ilə eynidir.

(2)
[Tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq verilmiş mühafizəyə bərabər qüwədəolma] (a) İdarəsi (12)ci maddəyə uyğun olaraq beynəlxalq qeydiyyata imtina göndərməmiş Razılığa gələnhər bir Tərəfdə beynəlxalq qeydiyyatın qüvvəsi ən azı, imtinanın göndərilməsi üçün əyyən edilən ən gec tarixin bitdiyi müddətdənvə yaxud əgər RazılığagələnTərəf Təlimata uyğun