Poland

USTAWA z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujàcego Konwencj´ o udzielaniu patentów europejskich

 

 

1520

USTAWA

z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.

o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujàcego Konwencj´ o udzielaniu patentów europejskich.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Aktu z dnia od dnia og∏oszenia. 29 listopada 2000 r. rewidujàcego Konwencj´ o udzielaniu patentów europejskich, sporzàdzonà w Monachium dnia 5 paêdziernika 1973 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski