Azerbaijan

Əmtəə nişanlan və coğrafi göstəricilər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 may tarixli 93 nömrəli Fərmanının icrasınının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı

 

 

"Əmtəə nişanlan və coğrafi göstəricilər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər vəəlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 may tarixli 93 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİNSƏRƏNCAMI

ʺƏmtəə nişanlan və coğrafi göstəricilər haqqındaʺ Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklərvə əlavələr edilməsi barədəʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqındaʺ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009cu il 14 may tarixli 93 nömrəli Fərmanının icrasının təmin etmək məqsədi ilə:

1. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırmaqla 1 ay müddətində:

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının ʺƏmtəə nişanlan və coğrafi göstəricilər haqqındaʺ Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklərvə əlavələr edilməsi barədəʺ Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin;

  1. müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.
  2. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə tapşırılsın ki, aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırmaqla 20 gün müddətində:

2.1. ʺƏmtəə nişanlan və coğrafi göstəricilər haqqındaʺ Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklərvə əlavələr edilməsi barədəʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun 20ci maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının geniş tanınması Qaydalarının layihəsini;

2.2. həmin Qanunun 28ci maddəsinin beşinci hissəsinin dördüncü cümləsində nəzərdə tutulmuş müqavilələrin qeydiyyatı Qaydalarının layihəsini;

2.3. həmin Qanunun 28ci maddəsinin on üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş girov müqaviləsinin qeydiyyatı Qaydalarının layihəsini;

2.4. həmin Qanunun 26cı maddəsinin doqquzuncu hissəsində nəzərdə tutulmuş ʺmüvafiq icra hakimiyyəti orqanlarıʺnın səlahiyyətlərini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanları barədə təkliflərini;

  1.  ʺƏmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqındaʺ Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklərvə əlavələr edilməsi barədəʺ Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digərməsələlərin həlli üçün təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.
  2. Bu sərəncamın icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının hüquq (1ci bəndin 1.1ci, 1.2ci, 1.3 yarımbəndləri üzrə), sənaye və energetika (2ci bəndin 2.1ci, 2.2ci, 2.3cü, 2.4cü, 2.5ci yarımbəndləri üzrə) şöbələrinə həvalə edilsin.

4. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 25 may 2009-cu il

123s