Serbia

Уредбу о садржини регистра пријава и егистра жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа

 

 


На основу члана 8. став 4, члана 12. став 7, члана 18. став 6, члана 25. став 7, члана 30. став 4, члана 31. став 3, члана 33. став 4, члана 37. став 4, члана 45. став 3, члана 47. став 7, члана 48. став 8, члана 49. став 7, члана 53. став 10, члана 54. став 6, члана 61. став 3. и члана 67. став 3. Закона о жиговима („Службени гласник РС”, број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка 101/07 и 65/08),

Влададоноси

УРЕДБУ

ОСАДРЖИНИ РЕГИСТРАПРИЈАВА ИРЕГИСТРА ЖИГОВА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВАИПРЕДЛОГА КОЈИСЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗАПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИГА И ПОДАЦИМА КОЈИСЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1. Овом уредбом ближе се прописује садржина: Регистра пријава и Регистра жигова, захтева за признање жига, захтева за издавање уверења о праву првенства и уверења о праву првенства, захтева за раздвајање пријаве жига, исправе о жигу, података о признатом праву који се објављују у службеном гласилу надлежног органа, захтева за међународно регистровање жига, захтева за територијално проширење међународно регистрованог жига, захтева за продужење важења жига, захтева за раздвајање жига, захтева за упис промене имена и адресе, захтева са ограничење списка робе, података о залози на жигу који се уписују у регистар надлежног органа, захтева за упис преноса права, лиценце и залоге, предлога за оглашавање жига ништавим и захтева за престанак жига, одређују прилози који се подносе уз наведене захтеве и прописује њихова садржина у поступку за правну заштиту жига који се води пред органом државне управе надлежним за послове интелектуалне својине (у даљем тексту: надлежниорган).

II. САДРЖИНА РЕГИСТАРА

1. Садржина Регистра пријава

Члан 2. У Регистар пријава уписују се: 1) број пријаве (у даљем тексту: Ж-број); 2) датум подношењапријаве; 3) пословно име и седиште подносиоца пријаве, односно, име и адреса физичког лица;

4) подацио пуномоћнику, акосепријава подносипреко пуномоћника;

5) подаци о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

6) подацио затраженом праву првенства;

7) податак о врсти жига за који се подноси пријава (индивидуални жиг, колективни жиг, жиг гаранције, тродимензионални жиг или музички жиг);

8) знак за који се тражи заштита, а ако се заштита тражи за знак у боји -и навођењебоје, односнокомбинације боја;

9) податак о томе да се на недистинктивном делу знака не успоставља искључиво право, ако је таква изјава добијена од подносиоца пријаве приликом подношења пријаве или у току поступка за признањежига;

10) податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге према Ничанском аранжману о међународној класификацији робе и услуга ради регистровања жигова (у даљем тексту: Међународнакласификација робе и услуга);

11) податак о начину окончањауправног поступка;

12) регистарскиброј жига;

13) подаци о променама које се односе на пријаву: пренос права, лиценца, залога; статусне промене настале код подносиоца пријаве, корисника лиценце, односно залогопримца; ограничење списка роба, односно услуга и други подаци значајни за правни статус пријаве;

14) подацио раздвајању пријаве.

Поред података наведених у ставу 1. овог члана, ако је поднет захтев за међународно регистровање жига, у Регистар пријава се уписују број и датум подношења тог захтева.

2. Садржина Регистра жигова

Члан 3. У Регистар жигова уписују се: 1) регистарскиброј жига и датум уписа признатог права у Регистар жигова; 2) пословно име и седиште носиоца жига, односно, име и адреса физичког

лица;

3) подацио пуномоћнику, аконосилац жига имапуномоћника;

4) датум подношењапријаве и Ж-број;

5) подаци о признатом праву првенства: датум изложбеног или сајамског

права првенства, датум и број пријаве која је послужила као основ за признање ранијег права првенства и називземље у којој је та пријава поднесена;

6) податак о врсти жига (индивидуални жиг, колективни жиг, жиг гаранције, тродимензионални жиг илимузичкижиг);

7) изглед заштићеног знака;

8) податак о класама у које су сврстани фигуративни елементи знака према Међународној класификацији утврђеној Споразумом о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова (у даљем тексту: Међународна класификација фигуративних елеменатажигова);

9) податак да је знак у боји уз навођење боја у којима се штити знак, ако је знаку боји;

10) податак да се на недистинктивном делу знака не успоставља искључиво право, ако је таква изјава добијена од подносиоца пријаве приликом подношења пријаве илиу току поступка за признање жига;

11) податак о класама у које су сврстане робе, односно услуге према Међународној класификацији робе и услуга;

12) списакробе, односноуслуга на којесезаштићени знак односи;

13) датум до ког жиг важи, као и подацио продужењу важења жига;

14) подаци о променама које се односе на жиг: пренос права, лиценца и залога; статусне промене настале код носиоца жига, корисника лиценце, односно залогопримца; ограничење списка робе, односно услуга и други подаци значајни за правни статус жига;

15) подацио раздвајању жига;

16) подацио престанку жига, као и основпрестанка жига;

17) подацио међународнојрегистрацијижига;

16) датум објаве жига.

III. ЗАХТЕВЗАПРИЗНАЊЕ ЖИГА

1. Садржина захтева за признање жига

Члан 4. Захтев за признање жига (у даљем тексту: захтев) подноси се у два примерка и садржи: 1) податке о пословном имену и седишту подносиоца пријаве, односно

именуи адресифизичкоглица;

2) податке о пуномоћнику, ако се пријава подноси прекопуномоћника;

3) податке о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

4) податак о врсти жига за који се подноси пријава (индивидуални жиг, колективни жиг, жиг гаранције, тродимензионални жиг или музички жиг);

5) изглед знака;

6) податак о бојии комбинацији боја, акосезаштита тражи за знак у боји;

7) транслитерацију знака;

8) опис знака, ако подносилац пријаве жели да додатно појасни изглед

знака, односноњегово значење;

9) податак о давању изјаве да се не траже искључива права на недистинктивном делу знака, акосетаква изјава даје;

10) податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге, према Међународној класификацији робе и услуга;

11) податке о затраженом праву првенства из чл. 18. и 19. Закона; 12) податак о плаћеној републичкој административној такси; 13) потпис и печат подносиоца пријаве или његовог пуномоћника.

Као потврду о примљеној пријави, надлежни орган подносиоцу пријаве

доставља примерак захтева из става 1. овог члана, на коме мора бити наведен датум пријема.

1.1. Прилози којисеподносе уз захтев

Члан 5. Уззахтевсеподноси: 1) изглед знака; 2) списак робе, односно услуга на које се знак односи, у два примерка,

означени сврстанпрема Међународној класификацији робе и услуга;

3) пуномоћје, акосепријава подносипреко пуномоћника;

4) општи акт о колективном жигу, ако се тражи заштита колективног жига,

односно, општи акт о жигу гаранције, акосетражи заштита жига гаранције;

5) оверени препис пријаве, ако је затражено право првенства из члана 18. Закона (међународно право првенства);

6) потврда, односно уверење, ако је затражено право првенства из члана 19. Закона (сајамско право првенства);

7) изјава подносиоца пријаве да не тражи искључиво право на недистинктивном делу знака, акоподносилацпријаве сматра даје таква изјава потребна;

8) доказ о уплати републичке административне таксе.

1.2. Садржина прилога који се подносе уз захтев

Изглед знака

Члан 6. Ако се пријављени знак састоји само од речи, слова или бројева исписаних стандардним фонтовима или њихових комбинација (вербални знак), те речи, слова или бројеви, односно њихове комбинације, уписују се рачунаром или писаћом машином на

одговарајуће место на захтеву.

Музичкизнакмора да будезаписан нотним писмом.

Ако пријављени знак садржи графичке елементе (цртеже, слике и слично), боју или комбинацију боја, или ако је вербални знак представљен у посебном графизму (логотипу) или боји, односно комбинацији боја, уз захтев се подносе три примерка изгледа знака. Један примерак знака треба да буде унет уз помоћ рачунара или залепљен на одговарајуће место на захтеву, а друга два примерка сеподносе у прилогу.

Изглед знака мора бити урађен тако да може да стане у квадрат чија је страница 80 mm, с тим што раздаљина између две најудаљеније тачке на знаку (хоризонтално, вертикално или у пречнику) не може бити мања од 15 mm.

Изглед знака мора да буде јасан, урађен на квалитетном папиру и погодан за репродуковање.

Изузетно од става 4. овог члана, ако се пријава подноси за заштиту музичког знака чије је трајање предугачко да би стао у димензије квадрата на захтеву, уз пријаву сеподносе две копије музичкогзнака записаног нотним писмом, на нотном папиру.

Ако се пријавом тражи регистрација тродимензионалног знака, уз пријаву се мора приложити изглед знака у виду графичког приказа или фотографије. У изгледу знака морају да буду јасно представљени детаљи из којих се види да се ради о тродимензионалном знаку.

Изглед знака може бити достављен и у електронској форми.

У случају спора у вези са нијансама или тоновима боја у којима је знак репродукован у регистру жигова, приликом објаве у службеном гласилу надлежног органа или у исправи о жигу, приказом знака ће се сматрати изворни приказ знака на захтеву за признање жига.

Списакробе, односноуслуга

Члан 7. Роба, односно услуге морају се означити и сврстати према Међународној класификацији роба и услуга тако што се прво наведе број класе, а затим роба, односно услуге обухваћене том класом. Роба, односно услуге означавају се њиховим стварним називом. Роба, односно услуге које могу да буду сврстане у две или више класа морају се навести тако да се на основу формулације може закључити којој класи припадају (по могућности, терминима коришћеним у Међународној класификацији робе и услуга). Списак мора да буде урађен рачунаром или писаћом машином на квалитетном папиру.

1.3. Транслитерација знака

Члан 8. Ако се знак или део знака састоји из слова која нису латинична или ћирилична или из бројева који нису арапски или римски, на одговарајуће место на захтеву уписује се транслитерација знака или његовог дела, ћирилиним или латиничним словима илиарапским бројевима.

IV. САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊАОПРАВУ ПРВЕНСТВА И УВЕРЕЊАОПРАВУ ПРВЕНСТВА

1. Садржина захтева за издавање уверења о праву првенства Члан 9.

Захтев за издавање уверења о праву првенства садржи:

1) изглед знака истоветан знаку у пријави;

2) списакробе, односноуслуга истоветан списку у пријави;

3) доказ о уплати републичке административне таксе.

2. Садржина уверења о праву првенства

Члан 10. Уверење о праву првенства садржи: 1) пословно име и седиште подносиоца пријаве, односно име и адресу

физичког лица;

2) Ж-број и датум подношења пријаве;

3) изглед знака;

4) податак о бојии комбинацији бојаакосезаштита тражи за знак у боји;

5) податак о класама Међународне класификације роба и услуга у које је

сврстана роба, односноуслуге;

6) списакробе, односноуслуга;

7) напомену да су подаци у уверењу истоветни подацима у пријави за

признање жига.

V. САДРЖИНА ЗАХТЕВАЗАРАЗДВАЈАЊЕ ПРИЈАВЕ

Члан 11. Захтев за раздвајање пријаве садржи: 1) Ж-број и датум подношења првобитне пријаве за признање жига чије се раздвајањетражи; 2) податке о пословном имену и седишту подносиоца пријаве, односно

имену и адреси физичкоглица;

3) податке о пуномоћнику, ако се пријава подноси прекопуномоћника;

4) изглед знака;

5) податак о класама Међународне класификације роба и услуга које остају

у првобитној пријави;

6) податак о класама Међународне класификације роба и услуга на које се односи издвојена пријава, односно, издвојене пријаве, акоих имавише;

7) податак о класи, односно класама Међународне класификације роба и услуга које се раздвајају, ако се раздвајање пријаве врши у оквиру одређене класе, односно класа;

8) податак о плаћеној републичкој административној такси за захтев за раздвајањепријаве;

9) податак о плаћеној републичкој административној такси за издвојену пријаву, односнопријаве, акоих имавише;

10) потпис и печат подносиоца пријаве жига или његовог пуномоћника.

Ако се раздвајање пријаве врши у оквиру одређене класе, односно више класа Међународне класификације роба и услуга, подносилац захтева за раздвајање пријаве дужан је да уз захтев из става 1. овог члана достави списак робе, односно услуга на које се односи издвојена пријава, као и списак робе, односно услуга које остају у првобитној пријави.

Спискови робе, односно услуга из става 2. овог члана подносе се у два примерка.

Уз захтев за раздвајање пријаве доставља се и доказ о уплати републичке административне таксе за решење по захтеву.

VI. САДРЖИНА ИСПРАВЕ ОЖИГУ

Члан 12. Исправа о жигу садржи: 1) регистарскиброј жига и Ж-број; 2) датум подношењапријаве; 3) податке о носиоцу жига: пословно име и седиште носиоца жига, односно,

име и адресу физичкоглица;

4) податке о признатом праву првенства: датум изложбеног или сајамског права првенства, датум и број пријаве која је послужила као основ за признање ранијег права првенства и називземље у којој је та пријава поднета;

5) податак о врсти жига (индивидуални жиг, колективни жиг, жиг гаранције,

тродимензионални жиг илимузичкижиг);

6) изглед заштићеног знака;

7) податак да је знак у боји уз навођење боја у којима се штити знак, ако је

знаку боји;

8) податак о класама фигуративних елемената према Међународној класификацијифигуративних елеменатажигова;

9) податак да се на недистинктивном делу знака не успоставља искључиво право, ако је таква изјава добијена од подносиоца пријаве у току поступка за признање жига;

10) податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге према

Међународној класификацији робе и услуга;

11) списакробе, односноуслуга на којесезнакодноси;

12) датум уписа жига у Регистар жигова;

13) податак до кадажиг важи.

VII. ПОДАЦИ О ЖИГУ КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

Члан 13.

У службеном гласилу надлежног органа објављују сеследећиподацио жигу:

1) регистарскиброј жига;

2) датум уписа у Регистар жигова;

3) Ж-број и датум подношења пријаве;

4) пословно име и седиште носиоца жига, односно име и адреса физичког

лица;

5) подацио признатом праву првенства;

6) изглед знака;

7) подаци о класама фигуративних елемената знака према Међународној

класификацијифигуративних елеменатажигова;

8) податак да је знак у боји и навођење боја у којима се штити знак, ако је знаку боји;

9) податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге према

Међународној класификацији робе и услуга;

10) списакробе, односноуслуга;

11) податак да се на недистинктивном делу знака не успоставља искључиво

право акоје таква изјава странке добијена у току поступка признања;

12) датум до ког важи жиг;

13) подаци о променама које се односе на жиг: промена имена и адресе; ограничење списка робе, односно услуга; пренос права, лиценца и залога; статусне промене настале код носиоца жига, корисника лиценце, односно залогопримца;

14) подаци о оглашавању жига ништавим: број и датум доношења решења о оглашавању жига ништавим, регистарски број жига и подаци о носиоцу жига, као и податак о томеда лисерешењеоглашава ништавим у целини илиделимично;

15) подаци о престанку жига: број и датум доношења решења о престанку жига, правни основ престанка жига, датум од када је жиг престао да важи, регистарски број жига и подаци о носиоцу жига, као и податак о томе да ли је жиг престао у целини илиделимично.

Подаци из става 1. овог члана означавају се ИНИД кодовима за идентификацију библиографских података о робним и услужним жиговима, које је установила Светска организација за интелектуалну својину (у даљем тексту: Светска организација).

VIII. САДРЖИНА ЗАХТЕВАЗАМЕЂУНАРОДНО РЕГИСТРОВАЊЕ ЖИГАИ

ЗАХТЕВА ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНО ПРОШИРЕЊЕ МЕЂУНАРОДНО РЕГИСТРОВАНОГ ЖИГА

1. Садржина захтева за међународнорегистровање жига

Члан 14. Захтевза међународнорегистровање жига садржи: 1) пословно име и седиште подносиоца захтева за међународно

регистровање жига, односноиме и адресу физичкоглица;

2) адресу за кореспонденцију, акоје има;

3) податке о пуномоћнику ако се захтев за међународно регистровање жига

подносипреко пуномоћника;

4) број и датум пријаве или регистарски број жига који служи као основ за међународнорегистровање;

5) податак о затраженом праву првенства (земља, датум и број прве пријаве према члану 4. Париске конвенције о заштити индустријске својине);

6) изглед знака, унет уз помоћ рачунара или залепљен на захтеву, истоветан изгледу знака у домаћој пријави за признање жига која служи као основ за међународно регистровање или у исправи жига када је регистрован жиг основ за међународно регистровање;

7) податак о боји и комбинацији боја на француском језику, ако се међународнорегистровање тражиза знаку боји;

8) податак о врсти жига за који се подноси захтев (индивидуални жиг,

колективни жиг, жиг гаранције, тродимензионални жиг или музички жиг);

9) транслитерацију знака;

10) превод знака на француски језик, ако је знак могуће превести, по избору

подносиоца захтева за међународно регистровање жига; 11) списак робе, односно услуга на француском језику, сврстаних према

Међународној класификацији роба и услуга;

12) податак за које се земље заштита тражи;

13) попис свих прилога који се подносе уз захтев за међународно регистровање жига;

14) потпис и печат подносиоца захтева за међународнорегистровање жига.

2. Прилози којисеподносе уз захтев за међународно регистровање жига

Члан 15.

Уз захтев за међународно регистровање жига подносисе:

1) изглед знака;

2) уредно састављен и класификован списак роба, односно услуга на

француском језику;

3) пуномоћје, ако се захтев за међународно регистровање жига подноси преко пуномоћника;

4) доказ о уплати републичке административне таксе.

2.1. Изгледзнака

Члан 16.

Ако пријављени знак садржи фигуративне елементе или ако подносилац пријаве жели да вербални знак буде регистрован код Светске организације за интелектуалну својину у посебном графизму, уз захтев за међународно регистровање жига се подносе још две репродукције знака истоветне репродукцијама на захтеву за међународнорегистровање жига.

2.2. Списак робе, односно услуга

Члан 17. Списак робе, односно услуга у захтеву за међународно регистровање жига истоветан је списку робе, односно услуга из националне пријаве, односно националне регистрације којаслужикаоосновза међународнорегистровање жига. Изузетно од става 1. овог члана, списак робе, односно услуга може да буде ужи од списка робе, односно услуга из пријаве која служи као основ за међународно регистровање жига. Списак робе, односно услуга подноси се као прилог уз захтев за међународно регистровање жига, ако је исувише дугачак да би био наведен на захтеву за међународно регистровање жига. Подносилац захтева за међународно регистровање жига може посебно назначити да одустаје од заштите поједине робе, односно услуга у једној или више земаља.

3. Садржина захтева за територијално проширењемеђународногжига

Члан 18. Захтев за територијално проширење међународно регистрованог жига садржи: 1) податке о пословном имену и седишту подносиоца захтева за територијално проширење међународно регистрованог жига, односно имену и адреси физичког лица; 2) податке о пуномоћнику, ако се захтев за територијално проширење

међународнорегистрованог жига подносипреко пуномоћника;

3) број међународногжига;

4) податак да ли се проширење односи на све регистроване робе, односно услуге или на само неке робе, односно услуге, односно у случају да се проширење односи на део роба, односно услуга треба доставити списак роба, односно услуга на које сепроширење односи;

5) податак на које се земље проширење односи.

IX. САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ЖИГА

Члан 19.

Захтев за продужење важења жига садржи:

1) регистарскиброј жига и Ж-број;

2) датум до ког жиг важи;

3) пословно име и седиште носиоца жига, односно, име и адресу физичког

лица; 4) податке о пуномоћнику ако се захтев за продужење важења жига подноси

преко пуномоћника;

5) податак о плаћеној републичкој административној такси;

6) потпис и печат подносиоца захтева за продужење важењажига.

Уз захтев за продужење важења жига прилаже се и доказ о уплати таксе и пуномоћје акосезахтевподносипреко пуномоћника.

X. САДРЖИНА ЗАХТЕВАЗАРАЗДВАЈАЊЕ ЖИГА

Члан 20.

Захтев за раздвајање жига садржи:

1) регистарскиброј жига и Ж-број;

2) податке о пословном имену и седишту носиоца жига, односно имену и адресифизичког лица;

3) податке о пуномоћнику, ако се захтев за раздвајање жига подноси преко пуномоћника;

4) изглед знака;

5) податак о класама Међународне класификације роба и услуга које остају

у првобитној регистрацији;

6) податак о класама Међународне класификације роба и услуга на које се односи издвојенижиг, односноиздвојени жигови, ако их има више;

7) податак о класи, односно класама Међународне класификације роба и услуга које се раздвајају, ако се раздвајање жига врши у оквиру одређене класе, односно

класа;

8) податак о плаћеној републичкој административној такси;

9) потпис и печат носиоца жига илињеговог пуномоћника.

Ако се раздвајање жига врши у оквиру одређене класе, односно више класа Међународне класификације роба и услуга, подносилац захтева за раздвајање жига дужан је да уз захтев из става 1. овог члана достави списак робе, односно услуга на које се односи издвојени жиг, као и списак робе, односно услуга који остаје у првобитној регистрацији.

Спискови робе, односноуслуга из става 2. овог чланаподносе сеу два примерка.

XI. САДРЖИНА ЗАХТЕВАЗАУПИС ПРОМЕНА У РЕГИСТРЕ

1. Садржина захтева за упис промене имена и адресе Члан 21.

Захтев за упис промене имена и адресе носиоца жига, односно подносиоца

пријаве садржи:

1) регистарскиброј жига, односно Ж-број;

2) пословно име и седиште носиоца жига, односно подносиоца пријаве, односно имеи адресу физичког лица;

3) податке о пуномоћнику, ако се захтев за упис промене подноси преко пуномоћника;

4) податак о врсти промене која се тражи;

5) потпис и печат подносиоца захтева за упис промене, односно

пуномоћника.

Уззахтевза упис промене имена и адреседоставља се:

1) пуномоћје, акосепоступакза упис промене покреће преко пуномоћника;

2) доказ о уплати републичке административне таксе.

2. Садржина захтева за упис ограничења списка робе, односноуслуга

Члан 22. Захтевза упис ограничења списка робе, односноуслуга садржи: 1) регистарскиброј жига, односно Ж-број; 2) пословно име и седиште носиоца жига, односно подносиоца пријаве,

односно имеиадресуфизичкоглица;

3) податке о пуномоћнику, ако се захтев за упис ограничења списка робе, односно услуга подноси прекопуномоћника;

4) податак о класама Међународне класификације роба и услуга на које се односи ограничени списакроба, односноуслуга;

5) потпис и печат подносиоца захтева за упис ограничења списка робе,

односно услуга, односноњеговог пуномоћника.

Уззахтевза упис ограничења списка робе, односноуслуга доставља се:

1) ограничени списак роба и услуга означен и сврстан према Међународној

класификацијиробе и услуга;

2) пуномоћје акосепоступакза упис покреће прекопуномоћника;

3) доказ о уплати републичке административне таксе.

3. Садржина захтева за упис преноса жига, односно права из пријаве

Члан 23.

Захтевза упис преноса жига, односно права из пријаве садржи: 1) регистарскиброј жига, односно Ж-број; 2) пословно име и седиште носиоца жига, односно подносиоца пријаве,

односно имеи адресу физичког лица;

3) име и адресу пуномоћника, ако носилац жига, односно подносилац пријаве има пуномоћника;

4) пословно име и седиште правног лица на које се преноси жиг, односно право из пријаве, односно име и адресу физичког лица на које се преноси жиг односно право из пријаве;

5) име и адресу пуномоћника, ако физичко или правно лице на које се преноси жиг, односно правo из пријаве имапуномоћника;

6) податак о класама Међународне класификације роба и услуга на које се односи захтев за упис преноса жига, односно права из пријаве, ако се захтев за упис преноса односисамо на неке робе, односно услуге;

7) пословно име и седиште подносиоца захтева за упис преноса жига, односно права из пријаве, односно имеи адресу физичког лица;

8) податке о пуномоћнику, ако се захтев за упис преноса жига, односно права из пријаве подноси прекопуномоћника;

9) потпис и печат подносиоца захтева за упис преноса жига, односно права

из пријаве, односно његовог пуномоћника.

Уззахтевза упис преноса жига, односно права из пријаве доставља се:

1) доказ о правном основу преноса жига, односно права из пријаве;

2) пуномоћје ако се поступак за упис преноса жига, односно права из

пријаве покреће преко пуномоћника;

3) доказ о уплати републичке административне таксе.

Ако се пренос жига, односно права из пријаве врши само за одређене врсте робе, односно услуга из одређене класе, односно из више класа Међународне класификације роба и услуга, подносилац захтева за упис преноса жига, односно права из пријаве дужан је да уз захтев из става 1. овог члана достави списак робе, односно услуга на којесеодноси захтев за упис преноса.

3.1. Правни основ преноса жига, односно права из пријаве

Члан 24. Када је пренос жига, односно права из пријаве последица уговора о преносу, уз захтев из члана 23. став 1. ове уредбе, као доказ о правном основу преноса жига, односно права из пријаве чијисеупис тражи, доставља се: 1) оригинал уговора о преносу жига, односно права из пријаве, потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тих докумената, или 2) оригинал извода из уговора о преносу, потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тог документа, или

3) оригинал изјаве о преносу потписане од уговорних страна, или оверена фотокопија тог документа.

Ако је пренос жига, односно права из пријаве резултат спајања предузећа, уз захтев из става 1. овог члана доставља се оригинал или оверена фотокопија документа издатог од стране надлежног органа којипотврђује спајањепредузећа.

Ако је до преноса жига, односно права из пријаве дошло на основу закона или судске, односно административне одлуке, уз захтев из става 1. овог члана доставља се оригинал или оверена фотокопија судске одлуке, односно другог документа који потврђује ту промену.

Ако су документи из ст. 1. до 3. овог члана састављени на страном језику, доставља се њихов превод оверенод стране судскогтумача.

4. Садржина захтева за упис лиценце на жигу, односноправу из пријаве

Члан 25.

Захтев за упис лиценце на жигу, односноправу из пријаве садржи:

1) регистарскиброј жига, односно Ж-број;

2) пословно име и седиште носиоца жига, односно подносиоца пријаве,

односно имеи адресу физичког лица;

3) име и адресу пуномоћника носиоца жига односно подносиоца пријаве, аконосилац жига односноподносилацпријаве има пуномоћника;

4) пословно име и седиште стицаоца лиценце, односно име и адресу физичког лица;

5) име и адресу пуномоћника стицаоца лиценце, ако стицалац лиценце има пуномоћника;

6) податак о класама Међународне класификације роба и услуга на које се односи захтев за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве, ако се захтев за упис лиценце односи самона неке робе, односноуслуге;

7) податак о врсти лиценце (искључива илинеискључива лиценца);

8) време трајањалиценце;

9) пословно име и седиште подносиоца захтева за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве, односноиме и адресу физичкоглица; 10) податке о пуномоћнику ако се захтев за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве подносипреко пуномоћника; 11) потпис и печат подносиоца захтева за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве, односно његовог пуномоћника. Уз захтев за упис лиценце на жигу, односноправу из пријаве седоставља: 1) доказ о правном основу уписа лиценце на жигу, односно праву из пријаве; 2) пуномоћје ако се поступак за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве покреће преко пуномоћника;

3) доказ о уплати републичке административне таксе.

Ако се захтев за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве односи само на неке робе, односно услуге из одређене класе, односно из више класа Међународне класификације роба и услуга, подносилац захтева за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве дужан је да уз захтев из става 1. овог члана достави списак робе, односно услуга на које се односи захтев за упис лиценце означен и сврстан према Међународној класификацији робе и услуга.

4.1. Правни основуписа лиценце на жигу, односноправу из пријаве

Члан 26. Уз захтев из члана 25. став 1. ове уредбе, као доказ о правном основу уписа лиценце на жигу, односноправу из пријаве доставља се: 1) извод из уговора о лиценци са податком о странама у уговору и правима која су предмет лиценце, са потврдом надлежног јавног органа да се ради о аутентичном изводу из уговора, или оверена фотокопија тог докумената, или 2) оригинал изјаве о лиценци потписан од стране уговорних страна или оверена фотокопија тог документа. Оригинал изјаве о лиценци из става 1. тачка 2) ове уредбе мора да садржи: регистарски број жига, односно Ж-број; име и презиме или пословно име, пребивалиште или боравиште, односно седиште уговорних страна; податке о пуномоћницима уговорних страна; робе и услуге на које се односи лиценца; врсту лиценце и време трајања лиценце. Ако су документи из става 1. овог члана састављени на страном језику, доставља сењиховпревод оверен од стране судског тумача.

5. Садржина захтева за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве

Члан 27.

Захтев за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве садржи:

1) регистарскиброј жига, односно Ж-број;

2) пословно име и седиште носиоца жига, односно подносиоца пријаве,

односно имеи адресу физичког лица;

3) име и адресу пуномоћника носиоца жига, односно подносиоца пријаве, када носилацжига односно подносилац пријаве имапуномоћника;

4) пословно име и седиште заложног повериоца, односно име и адресу физичког лица;

5) пословно име и седиште подносиоца захтева за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве, односноиме и адресу физичкоглица;

6) податке о пуномоћнику, ако се захтев за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве подносипреко пуномоћника;

7) податак о класама Међународне класификације роба и услуга на које се односи захтев за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве, ако се захтев за упис залоге односисамо на неке робе, односно услуге;

8) потпис и печат подносиоца захтева за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве, односно његовог пуномоћника. Уз захтев за упис залоге на жигу, односно праву из пријаве доставља се: 1) доказ о правном основу уписа залоге на жигу, односноправу из пријаве; 2) пуномоћје акосепоступакза упис залоге покреће преко пуномоћника; 3) доказ о уплати републичке административне таксе.

Ако се захтев за упис залоге на жигу, односноправу из пријаве односи самона неке робе, односно услуге из одређене класе, односно из више класа Међународне класификације роба и услуга, подносилац захтева на жигу, односно праву из пријаве је дужан да уз захтев из става 1. овог члана достави списак робе, односно услуга на које се односи захтев за упис залоге означен и сврстан према Међународној класификацији робе и услуга.

5.1. Правни основуписа залоге на жигу, односно праву из пријаве

Члан 28. Уз захтев из члана 27. став 1. ове уредбе, као доказ о правном основу уписа залоге на жигу, односноправу из пријаве доставља се: 1) оригинал уговора о залози потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тог докумената, или 2) оригинал извода из уговора о залози потписан од стране уговорних страна или оверена фотокопија тог документа. Ако су документи из става 1. овог члана састављени на страном језику, доставља сењиховпревод којије оверенод стране судскогтумача.

5.2. Подаци о залозикојисеуписују у одговарајућирегистар надлежног органа

Члан 29. У регистар надлежног органа уписују се следећи подаци о залози: 1) подаци о залогодавцу и дужнику, каданису иста лица; 2) подаци о заложном повериоцу; 3) подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом уз назначење

основног и максималногизноса;

4) податакда језапочетпоступакнамирења;

5) забележбазабране отуђења, уколико јепредвиђена уговором о залози.

XII. САДРЖИНА ПРЕДЛОГАЗАОГЛАШАВАЊЕ ЖИГАНИШТАВИМ

Члан 30.

Предлог за оглашавањежига ништавим подносисеу два примерка и садржи:

1) регистарскибројжигачијесеоглашавањеништавим тражи;

2) пословно име и седиште подносиоца предлога, односно, име и адресу

физичког лица;

3) податке о пуномоћнику ако се предлог за оглашавање жига ништавим подносипреко пуномоћника;

4) пословно име и седиште носиоца жига чије се оглашавање ништавим тражи, односноиме и адресу физичкоглица;

5) име и адресу пуномоћника, аконосилац жига имапуномоћника;

6) податак да ли се тражи оглашавање жига ништавим у целини или само за одређене робе, односно услуге;

7) разлогезбогкојихсетражиоглашавање жигаништавим.

Уз предлог за оглашавањежига ништавим доставља се:

1) пуномоћје акосепоступакпокреће преко пуномоћника;

2) доказ о уплати републичке административне таксе.

XIII. САДРЖИНА ЗАХТЕВАЗАПРЕСТАНАК ЖИГА

Члан 31. Захтев за престанак жига из разлога предвиђених у чл. 64. и 66. Закона подноси се

у два примерка и садржи:

1) регистарскиброј жига чији се престанак тражи;

2) пословно име и седиште подносиоца захтева за престанак жига, односно,

име и адресу физичкоглица;

3) податке о пуномоћнику, ако се захтев за престанак жига подноси преко пуномоћника;

4) пословно име и седиште носиоца жига чији се престанак тражи, односно име и адресу физичкоглица;

5) када носилацжига има пуномоћника, име и адресу пуномоћника;

6) податак да ли се тражи престанак жига у целини или само за одређене робе, односноуслуге; 7) разлоге збогкојихсетражи престанак жига. Уз захтев за престанак жига доставља се: 1) пуномоћје акосепоступакпокреће преко пуномоћника;

2) доказ о уплати републичке административне таксе.

XIV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32. Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о поступку за признање жига („Службени листСЦГ“, број 28/05).

Члан 33. Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања уСлужбеном гласнику Републике Србије“.

У Београду

ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ