Serbia

Uredba o postupku zaštite topografija integrisanih kola (Службени лист СРЈ, бр 44/98 и 47/98)

 

 


UREDBA

o postupku za{tite

topografija integrisanih kola

I. OSNOVNA ODREDBA

^lan 1.

Ovom uredbom propisuje se sadr`ina zahteva za priznawe prava na topografiju i priloga koji se podnose uz taj zahtev, sadr`ina Registra prijava topografija i Registra topografija, sadr`ina isprave o priznatom pravu, upis promena podataka upisanih u Registar prijava topografija i Registar topografija i podaci koji se objavquju u slu`benom glasilu Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu (u daqem tekstu: slu`beno glasilo).

II. POKRETAWE POSTUPKA ZA ZA[TITU

TOPOGRAFIJA INTEGRISANIH KOLA

Prijava za za{titu topografije integrisanih kola

^lan 2.

Postupak za za{titu topografija integrisanih kola (u daqem tekstu: topografija), pokre}e se podno{ewem prijave za za{titu topografije (u daqem tekstu: prijava), Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu (u daqem tekstu: Zavod), u tri primerka, na srpskom jeziku.

Prijava se podnosi u pismenom obliku, neposredno ili po{tom.

Prijava se mo`e podneti i telefaksimilom, pod uslovom da se u roku od mesec dana od dana wenog prijema, dostavi u propisanom obliku.

^lan 3.

Prijava mora da se odnosi samo na jednu topografiju i da sadr`i zahtev za priznawe prava na topografiju i priloge.

Zahtev za priznawe prava na topografiju

^lan 4.

Zahtev za priznawe prava na topografiju podnosi se na obrascu T-1, koji je od{tampan uz ovu uredbu i ~ini wen sastavni deo.

Obrazac T-1 sadr`i:

1) podatke o podnosiocu prijave: prezime, ime i adresu, ako je u pitawu fizi~ko lice, odnosno naziv i sedi{te ako je u pitawu pravno lice;

2) podatke o stvaraocu topografije, ako podnosilac prijave nije stvaralac: prezime, ime i adresu ili nazna~ewe da stvaralac topografije ne `eli da bude naveden u prijavi;

3) naziv topografije, odnosno naziv i svrhu integrisanog kola koje mo`e biti izra|eno kori{}ewem topografije za koju se tra`i za{tita; naziv treba da odredi i funkciju i opseg primene proizvoda u koji se topografija ugra|uje;

4) podatke o punomo}niku, ako je prijava podneta preko punomo}nika: prezime, ime i adresu, ako je punomo}nik fizi~ko lice, odnosno naziv i sedi{te ako je u pitawu pravno lice;

5) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebqena ili datum i mesto prve komercijalne upotrebe topografije, ili integrisanog kola izra|enog prema toj topografiji, bilo gde u svetu, ako je taj datum raniji od datuma podno{ewa prijave;

6) broj prijave ili registrovanog prava ako je ranije tra`ena za{tita za isti predmet (pravom na topografiju, uzorkom, patentom ili malim patentom);

7) listu priloga podnetih uz zahtev za priznawe prava na topografiju;

8) potpis podnosioca prijave, odnosno wegovog punomo}nika.

Prilozi uz zahtev za priznawe prava na topografiju

^lan 5.

Uz zahtev za priznawe prava podnose se slede}i prilozi:

1) opis topografije;

2) prikaz topografije;

3) primerak integrisanog kola izvedenog prema topografiji za koju se tra`i za{tita, ako je integrisano kolo komercijalno upotrebqeno;

4) dokaz o prvoj komercijalnoj upotrebi topografije ili integrisanog kola izra|enog prema toj topografiji;

5) prikaz topografije ~iji delovi predstavqaju poslovnu tajnu;

6) izjava o datumu nastanka topografije;

7) izjava o osnovu sticawa prava na podno{ewe prijave, ako podnosilac prijave nije stvaralac, ili nije jedini stvaralac;

8) izjava stvaraoca, ako ne `eli da bude naveden u prijavi;

9) izjava o zajedni~kom predstavniku, ako ima vi{e podnosilaca prijave;

10) punomo}je, ako se prijava podnosi preko punomo}nika;

11) dokaz o uplati takse za podno{ewe prijave.

Opis topografije

^lan 6.

Opis topografije sadr`i:

1) naziv topografije, koji mora da bude isti kao u zahtevu za priznawe prava;

2) uvodni deo opisa, kojim se identifikuje topografija u celini ili weni delovi, a koji se sastoji od jasnog i sa`etog teksta sa pozivawem na prikaz topografije;

3) opis elektronske funkcije koju treba da obavqa integrisano kolo izra|eno prema topografiji za koju se tra`i za{tita;

4) nazna~ewe da li je topografija originalna u celini ili su originalni samo weni delovi, sa identifikacijom delova topografije koji su originalni;

5) navod o nameravanoj upotrebi topografije, odnosno o svrsi integrisanog kola izra|enog prema toj topografiji;

6) potpis podnosioca prijave, odnosno punomo}nika.

Prikaz topografije

^lan 7.

Prikaz topografije otkriva wenu strukturu grafi~ki, crte`ima i/ili fotografijama:

1) slojeva integrisanog kola pripremqenog za proizvodwu; ili

2) radnih maski koje se koriste u proizvodwi integrisanih kola.

Originalni deo topografije mora biti posebno ozna~en na grafi~kom prikazu.

Crte`i i fotografije treba da budu takve veli~ine i jasno}e da topografija mo`e da se identifikuje, ura|ene na papiru formata A4 (210x297mm), ili sklopqene na tu veli~inu.

Ako je deponovan primerak integrisanog kola, mo`e se prilo`iti ra~unarski zapis slojeva integrisanog kola pripremqenih za proizvodwu. Ra~unarski zapis predstavqa slojeve integrisanog kola zabele`ene u kodiranom obliku.

Svaka strana prikaza mora biti potpisana i sadr`ati naziv topografije koji mora biti isti kao u zahtevu za priznawe prava na topografiju i opisu topografije.

Poslovna tajna

^lan 8.

Delove topografije koji predstavqaju poslovnu tajnu, a koji su predstavqeni u grafi~kom obliku treba prekriti, {rafirawem ili na drugi na~in, na jednoj od kopija prikaza topografije. Samo ta kopija se daje na uvid javnosti. Na ostalim kopijama prikaza topografija mora biti vidqiva.

Slu`beni jezik

^lan 9.

Svi dokumenti koji se podnose Zavodu u vezi za{tite topografije i sva prepiska izme|u Zavoda i podnosioca prijave ili punomo}nika moraju biti na srpskom jeziku. Upotreba specijalnih tehni~kih termina na engleskom jeziku dopu{tena je samo ako su ti termini u upotrebi u oblasti tehnike na koju se topografija odnosi. U ostalim slu~ajevima takvi izrazi se mogu koristiti uz obja{wewe na srpskom jeziku.

III. REGISTAR PRIJAVA

^lan 10.

U Rgistar prijava se upisuju:

1) broj prijave topografije (u daqem tekstu: T-broj);

2) naziv topografije

3) datum podno{ewa prijave;

4) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebqena;

5) datum i mesto prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno integrisanog kola izra|enog prema toj topografiji;

6) podaci o podnosiocu prijave: prezime, ime i adresa, ako je u pitawu fizi~ko lice, odnosno naziv i sedi{te, ako je u pitawu pravno lice;

7) podaci o stvaraocu topografije: prezime, ime i adresa, ili nazna~ewe da stvaralac ne `eli da bude naveden u prijavi;

8) podaci o punomo}niku;

9) broj prijave ili registrovanog prava ukoliko je ranije tra`ena za{tita za isti predmet (pravom na topografiju, uzorkom, patentom ili malim patentom);

10) podaci o upla}enim taksama;

11) podaci o promenama podataka upisanih u registar;

12) podaci o na~inu okon~awa postupka i registarski broj topografije, ako je za{tita odobrena.

^lan 11.

U Registar prijava ne}e se upisati prijava koja ne sadr`i:

1) izri~ito nazna~ewe da se tra`i za{tita za topografiju integrisanog kola;

2) prezime, ime i adresu, odnosno naziv i sedi{te podnosioca prijave;

3) prikaz topografije.

IV. REGISTAR TOPOGRAFIJA

^lan 12.

U Registar topografija se upisuju:

1) registarski broj topografije;

2) T-broj i datum podno{ewa prijave;

3) naziv topografije;

4) podaci o nosiocu prava na topografiju;

5) podaci o stvaraocu topografije, odnosno nazna~ewe da stvaralac ne `eli da bude naveden;

6) podaci o punomo}niku;

7) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebqena;

8) datum prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno integrisanog kola izra|enog prema toj topografiji;

9) broj i datum dono{ewa re{ewa o priznawu prava;

10) datum registrovawa topografije;

11) podaci o prenosu prava;

12) podaci o promenama koje se odnose na nosioca prava;

13) datum i vrsta odluke po predlogu za ogla{avawe ni{tavim re{ewa o priznawu prava;

14) podatak o pla}enoj taksi za odr`avawe prava;

15) podatak o datumu prestanka priznatog prava (datum isteka kalendarske godine u kojoj isti~e 10 godina od datuma priznawa prava ).

Izvodi iz Registra topografija izdaju se na zahtev zainteresovanih lica po uplati propisane takse.

V. PODACI KOJI SE OBJAVQUJU

U SLU@BENOM GLASILU

^lan 13.

U slu`benom glasilu se objavquju podaci o priznatom pravu:

1) registarski broj topografije;

2) T-broj;

3) datum podno{ewa prijave;

4) datum i mesto prve komercijalne upotrebe topografije, odnosno integrisanog kola u koje je ta topografija ugra|ena;

5) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebqena;

6) podaci o stvaraocu topografije: prezime, ime i adresa, odnosno nazna~ewe da stvaralac ne `eli da bude naveden;

7) podaci o nosiocu prava na topografiju: prezime, ime i adresa ako je u pitawu fizi~ko lice, odnosno naziv i sedi{te, ako je u pitawu pravno lice;

8) naziv topografije, odnosno integrisanog kola koje mo`e biti izra|eno prema toj topografiji, opis i prikaz topografije, ako je objava prikaza topografije grafi~ki mogu}a;

9) datum prestanka va`ewa prava;

10) podaci o punomo}niku.

VI. SADR@INA ISPRAVE O PRIZNATOM PRAVU

^lan 14.

Nosiocu prava na topografiju izdaje se isprava o priznatom pravu koja sadr`i:

1) registarski broj topografije;

2) podatke o nosiocu prava;

3) naziv topografije;

4) podatke o stvaraocu topografije;

5) datum podno{ewa prijave;

6) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebqena, ili datum i mesto prve komercijlne upotrebe topografije ili integrisanog kola izra|enog prema toj topografiji;

7) datum upisa u Registar topografija;

8) datum do kada topografija va`i (datum isteka kalendarske godine u kojoj isti~e 10 godina od datuma priznawa prava);

9) datum izdavawa isprave.

Sastavni delovi isprave su opis i prikaz topografije.

VII. UPIS PROMENA PODATAKA U REGISTAR PRIJAVA I REGISTAR TOPOGRAFIJA

^lan 15.

U Registar prijava i Registar topografija upisuju se slede}e promene: prenos prava, ustupawe prava kori{}ewa (licenca), promene naziva i sedi{ta, odnosno adrese podnosioca prijave, odnosno nosioca prava i druge promene.

Promene iz stava 1. ovog ~lana objavquju se u slu`benom glasilu.

^lan 16.

Postupak upisa promena pokre}e se pismenim zahtevom koji sadr`i:

1) T-broj, odnosno registarski broj topografije;

2) podatke o podnosiocu zahteva: prezime, ime i adresu, ako je u pitawu fizi~ko lice, odnosno naziv i sedi{te, ako je u pitawu pravno lice;

3) podatke o podnosiocu prijave, odnosno nosiocu prava, prema stawu u registrima;

4) nazna~ewe vrste promene ~iji upis se tra`i.

Uz zahtev iz stava 1. ovog ~lana dostavqa se:

1) dokaz o pravnom osnovu promene ~iji se upis u registar tra`i (ugovor ili javna isprava);

2) uredno punomo}je, ako se postupak za upis promene pokre}e preko punomo}nika;

3) dokaz o uplati takse za re{ewe po zahtevu za upis promene i dokaz o uplati tro{kova objavqivawa promene u slu`benom glasilu.

Ugovor ili javna isprava kojom se dokazuje pravni osnov promene ~iji se upis u registar tra`i, dostavqa se u originalu ili overenoj kopiji, u celini ili delu iz koga jasno proizilazi da je promena izvr{ena.

^lan 17.

Ako su zahtev za upis promene i javna isprava kojom se dokazuje pravni osnov promene u skladu sa ~lanom 16. ove uredbe, Zavod donosi re{ewe o upisu promene u odgovaraju}i registar.

Ako zahtev za upis promene nije sastavqen u skladu sa ~lanom 16. ove uredbe, Zavod poziva podnosioca zahteva da u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi taj zahtev.

Ako podnosilac zahteva u roku iz stava 2. ovog ~lana ne postupi po primedbama Zavoda, zahtev za upis promene se odbacuje.

^lan 18.

Ako ugovor ili javna isprava kojom se dokazuje pravni osnov promene ne sadr`i zakonom propisane delove, ili se podaci iz zahteva ne sla`u sa podacima iz registra, Zavod poziva podnosioca zahteva da se u roku od 30 dana od dana prijema poziva izjasni o razlozima zbog kojih se upis promene ne mo`e izvr{iti.

Ako se podnosilac zahteva u roku iz stava 1. ovog ~lana ne izjasni o razlozima iz poziva ili ne navede nove ~iwenice i ne podnese nove dokaze, Zavod odbija zahtev za upis promene.

VIII. PONI[TAJ PRAVA

^lan 19.

Postupak poni{taja prava na topografiju pokre}e Zavod po slu`benoj du`nosti ili na predlog zainteresovanog lica. Predlog se podnosi u pismenom obliku, u dva primerka, i sadr`i:

1) podatke o podnosiocu predloga: prezime, ime i adresu, ako je u pitawu fizi~ko lice, odnosno naziv i sedi{te, ako je u pitawu pravno lice;

2) podatke o nosiocu prava: prezime ime i adresu, ako je u pitawu fizi~ko lice, odnosno naziv i sedi{te, ako je u pitawu pravno lice;

3) nazna~ewe da se tra`i poni{taj prava;

4) registarski broj topografije, ~iji se poni{taj tra`i;

5) razloge zbog kojih se tra`i poni{taj prava, kao i dokaze o navedenim razlozima;

6) uredno punomo}je, ako se postupak pokre}e preko punomo}nika;

7) dokaz o uplati takse za predlog.

^lan 20.

Ako predlog za poni{taj prava koji je podnelo zainteresovano lice ne sadr`i podatke i dokaze iz ~lana 19. ove uredbe, Zavod }e pozvati podnosioca predloga da u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi predlog.

Ako podnosilac predloga u roku iz stava 1. ovog ~lana ne uredi predlog, Zavod }e predlog zakqu~kom odbaciti.

^lan 21.

Uredan predlog za poni{taj prava, sa prilo`enim dokazima, Zavod }e dostaviti nosiocu prava da u roku, koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana niti du`i od 60 dana, dostavi svoj odgovor.

U toku postupka za poni{taj prava, Zavod poziva stranke, onoliko puta koliko je to potrebno da u roku iz stava 1. ovog ~lana dostave svoje primedbe na podneske druge strane.

Svi dopisi Zavoda i odgovori na wih dostavqaju se svim stranama u postupku.

U toku postupka za poni{taj prava, Zavod odr`ava usmenu raspravu na kojoj se razmatraju i utvr|uju ~iwenice zna~ajne za dono{ewe odluke po predlogu.

Na osnovu sprovedenog postupka za poni{taj prava, Zavod donosi re{ewe kojim poni{tava re{ewe o priznawu prava, u celini ili delimi~no, ili predlog odbija.

^lan 22.

U slu`benom glasilu objavquju se slede}i podaci iz re{ewa o poni{taju re{ewa o priznawu prava: registarski broj topografije, datum registracije topografije, podaci o nosiocu prava, broj re{ewa o poni{taju prava na topografiju i podatak o tome da li se re{ewe o priznatom pravu poni{tava u celini ili delimi~no.

IX . ZAVR[NA ODREDBA

^lan 23.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu SRJ".