Andorra

Llei de taxes de l’Oficina de Marques

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta Llei desplega l’article 40 de la Llei de marques, aprovada el dia 11 de maig de 1995, que estableix que les taxes que es requereixen per al registre i per a la renovació d’una marca, com també per a tota altra inscripció establerta en la Llei, així com per a tot servei que pugui efectuar l’Oficina de Marques, segons estableixi el Reglament d’execució, es fixaran per una llei posterior.

Article 1. Creació

Es crea una taxa per raó dels serveis prestats per l’Oficina de Marques, que es regeix per la present Llei i, si és el cas, per les disposicions reglamentàries que la despleguin.

Article 2. Fet generador

Constitueix el fet generador la recepció dels serveis prestats per l’Oficina de Marques que especifica l’article 5 de la present Llei.

Article 3. Obligat tributari

L’obligat tributari de la taxa és la persona física o jurídica, nacional o estrangera, que sol· licita i rep un dels serveis constitutius de fet generador.

Article 4. Meritament i pagament

  1. L’obligació de contribuir neix, i la corresponent quota tributària s’ha de pagar, en el moment de sol· licitar la prestació d’un dels serveis constitutius de fet generador.

  2. En qualsevol cas el servei no es presta fins que la taxa no sigui percebuda per l’Oficina de Marques.

Article 5. Tarifa de quotes

Les quotes tributàries dels serveis prestats per l’Oficina de Marques són:

1) Serveis de registre i renovació:

a) Quota per registre o renovació per a productes o serveis corresponents a 1, 2 o 3 classes de la Classificació de Niça: 20.000 PTA.

b) Quota per registre o renovació per cada classe addicional per sobre la tercera: 3.000 PTA.

c) Quota addicional per registre o renovació d’una marca col· lectiva: 3.000 PTA.

d) Quota addicional per renovació dins el termini de gràcia segons l’article 13.3) de la Llei de marques de l’11 de maig de 1995: 50 % de la quota de renovació.

2) Serveis complementaris:

a) Quota addicional per reivindicació d’un dret de prioritat: 3.000 PTA.

b) Quota addicional per marca figurativa en blanc i negre: 3.000 PTA.

c) Quota addicional per marca figurativa i en color: 5.000 PTA.

d) Quota addicional per marca en color: 3.000 PTA.

3) Serveis d’inscripció i modificació:

a) Quota per inscripció de cessió, quota per registre: 15.000 PTA.

b) Quota per inscripció de concessió de llicència, o de pignoració, o de traspàs, o d’una altra inscripció, quota per registre: 5.000 PTA.

c) Quota per inscripció d’una modificació relativa al nom del titular, o a l’adreça del titular, quota per registre: 5.000 PTA.

d) Quota per inscripció d’una renúncia, quota per registre: 5.000 PTA.

e) Quota per correcció d’error, quota per registre: 5.000 PTA.

4) Serveis de certificació:

a) Quota per certificació de la classificació de productes o serveis: 350 PTA per paraula amb un mínim de 7.000 PTA per certificat de classificació.

b) Reducció per certificació de la classificació de productes o serveis feta en base a una proposta de classificació: 60 %.

5) Serveis per acreditar la persona mandatària:

Quota per examen, acreditació i inscripció registral de la persona mandatària: 100.000 PTA.

Article 6. Retorn de les taxes

Les quotes pagades han de ser retornades d’ofici a la persona sol· licitant si el servei no es presta per causa imputable a l’Oficina de Marques.

Article 7. Gestió

La liquidació i la recaptació de la taxa correspon a l’Oficina de Marques d’acord amb el reglament que aprovi el Govern.

Disposició addicional

La Llei del pressupost general podrà actualitzar les quotes tributàries de les taxes de l’Oficina de Marques fixades en la present Llei.

Disposicions final primera

El Govern establirà les disposicions reglamentàries necessàries per a l’aplicació d’aquesta Llei.

Disposició final segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.