Latvia

Ministru kabineta 2007.gada 21.augustā noteikumi Nr. 565, Noteikumi par kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu

 

 


Ministru kabineta noteikumi Nr.565 Rīgā 2007.gada 21.augustā (prot. Nr.46 23.§)

Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu

Izdoti saskaņā ar Autortiesību likuma 19.1panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina atlīdzību par publisko patapinājumu (turpmāk - atlīdzība) attiecībā uz valsts, pašvaldību, atvasinātu publisku personu un privātajām bibliotēkām, kā arī atlīdzības izmaksas kārtību un proporcionālo sadali starp autoriem, izpildītājiem, fonogrammu producentiem un filmu producentiem.

2. Atlīdzību iekasē, to sadala un izmaksā autortiesību un blakustiesību subjektiem viena mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju atbilstoši Autortiesību likuma 67.pantam (turpmāk - organizācija).

II. Atlīdzības lielums

3. Ikgadējās atlīdzības lielums ir 5 % no summas: 3.1. kas iepriekšējā gadā piešķirta valsts, pašvaldību vai atvasinātu publisku personu bibliotēkām krājumu papildināšanai, un no obligāto eksemplāru vērtības; 3.2. ko iepriekšējā gadā izmantojušas privātās bibliotēkas krājumu papildināšanai.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.489)

4. Atlīdzības apmērā neieskaita finansējumu krājumu papildināšanai, kas piešķirts bibliotēkām, kuras sniedz pakalpojumus redzes un dzirdes invalīdiem un kurās pieejamie darbi un fonogrammas reproducēti minētajām personām uztveramā formā.

III. Atlīdzības aprēķināšana un izmaksāšana

5. Lai aprēķinātu atlīdzības lielumu par kārtējo gadu, valsts un pašvaldību iestādes vai atvasinātas publiskas personas un Latvijas Nacionālā bibliotēka katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Kultūras ministrijā šādu informāciju: 5.1. valsts un pašvaldību iestādes – par to pārziņā esošo bibliotēku (izņemot izglītības iestāžu bibliotēku) skaitu un tām iepriekšējā gadā valsts un pašvaldības piešķirto finansējumu krājumu (tai skaitā grāmatas, periodika, fonogrammas, filmas) papildināšanai; 5.1.1 atvasinātas publiskas personas – par to pārziņā esošajām valsts nozīmes bibliotēkām un tām iepriekšējā gadā valsts un pašvaldības piešķirto finansējumu krājumu (tai skaitā grāmatas, periodika, fonogrammas, filmas) papildināšanai; 5.2. Latvijas Nacionālā bibliotēka - par tai piegādāto obligāto eksemplāru skaitu un vērtību saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.489)

6. Privātās bibliotēkas katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz organizācijai informāciju par summu, ko tās iepriekšējā gadā izmantojušas krājumu (tai skaitā grāmatas, periodika, fonogrammas, filmas) papildināšanai. Uz privāto izglītības iestāžu bibliotēkām šie nosacījumi attiecas tikai tādā gadījumā, ja tās ieguvušas valsts nozīmes bibliotēkas statusu saskaņā ar Bibliotēku likumu.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.489)

7. Pamatojoties uz šo noteikumu 5.punktā minēto informāciju, Kultūras ministrija aprēķina atlīdzības lielumu kārtējam gadam un iesniedz attiecīgu valsts budžeta pieprasījumu nākamajam gadam.

8. Organizācija līdz kārtējā gada 1.februārim iesniedz Kultūras ministrijā ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmi attiecībā uz atlīdzības sadali par iepriekšējo gadu, ievērojot šo noteikumu 16.punktu.

9. Kultūras ministrija pārskaita organizācijai atlīdzību par iepriekšējo gadu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

10. Privātās bibliotēkas pārskaita organizācijai atlīdzību par iepriekšējo gadu pēc šo noteikumu 6.punktā minētās informācijas apkopošanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam.

IV. Atlīdzības sadale

11. Organizācija katru gadu organizē statistisko izpēti, lai noteiktu, kuri darbi, fonogrammas un filmas un cik bieži tiek patapināti bibliotēkās. Organizācija atmaksā izpētes veicējam ar izpēti saistītos izdevumus.

12. Latvijas Nacionālā bibliotēka sniedz organizācijai informāciju par valstī patapinātajiem darbiem, fonogrammām un filmām. Organizācija atlīdzina Latvijas Nacionālajai bibliotēkai izdevumus, kas radušies, apkopojot papildu informāciju, ja attiecīgā informācija ir nepieciešama atlīdzības sadalei un nav nepieciešama bibliotēkām.

13. Organizācija sadala atlīdzību proporcionāli starp autoriem, izpildītājiem, fonogrammu producentiem un filmu producentiem atbilstoši viņu darbu patapinājuma biežumam, pamatojoties uz šo noteikumu 11. un 12.punktā minēto izpēti un apkopoto informāciju.

14. Proporcionālo atlīdzības sadali starp viena darba vairākiem autoriem, kā arī starp izpildītājiem un producentiem attiecībā uz konkrētu darbu, fonogrammu vai filmu nosaka attiecīgos tiesību subjektus pārstāvošā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

15. Organizācijai ir tiesības no kopējās atlīdzības ieturēt tikai tos izdevumus, kas saistīti ar atlīdzības sadales un izmaksāšanas administrēšanu. Administrēšanas izmaksās ieskaita arī šo noteikumu 11. un 12.punktā minētās izpētes un informācijas apkopošanas izdevumus.

16. Organizācija finanšu gada sākumā saskaņo paredzamo administratīvo izdevumu tāmi ar mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kuras pārstāv autorus, izpildītājus, fonogrammu producentus un filmu producentus.

17. Pēc šo noteikumu 11.punktā minētās statistiskās izpētes veikšanas, rezultātu apkopošanas un administratīvo izdevumu ieturēšanas organizācija sadala atlīdzību par iepriekšējo gadu un izmaksā autortiesību un blakustiesību subjektiem ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.decembrim.

18. Organizācija līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par atlīdzības iekasēšanu, sadali un izmaksu, kā arī ar to saistītajiem administratīvajiem izdevumiem.

V. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.444 "Noteikumi par publisko patapinājumu" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2006, 194.nr.).

20. (Svītrots ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.489.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/115/EK par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā.

Ministru prezidents A.Kalvītis Kultūras ministre H.Demakova