Lithuania

Nutarimas Dėl Atlyginimo Už Audiovizualinių Kūrinių Ar Fonogramose Įrašytų Kūrinių Atgaminimą Asmeniniais Tikslais Paskirstymo Ir Mokėjimo Tvarkos Aprašo Patvirtinimo 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1106

 

 


Nutarimas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 84-3847

Neoficiali nutarimo redakcija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

Nauja nutarimo redakcija:

Nr. 997, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4156 (2007-09-29)

DĖL ATLYGINIMO UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AR FONOGRAMOSE ĮRAŠYTŲ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS PASKIRSTYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) 20 straipsnio ir 58 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir įgyvendindama 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 230) 5 straipsnio 2 (b) dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad atlyginimą už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais pagal šiuo nutarimu patvirtintą Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašą surenka, paskirsto ir išmoka autorių teisių ir gretutinių teisių subjektams iki šio nutarimo įsigaliojimo nustatyta tvarka Kultūros ministerijos paskirtos atsakingos autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos.

Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas

Kultūros ministras Jonas Jučas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1106 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 997 redakcija)

ATLYGINIMO UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AR FONOGRAMOSE ĮRAŠYTŲ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS PASKIRSTYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja autoriams ar jų teisių perėmėjams, atlikėjams, audiovizualinių kūrinių ir fonogramų gamintojams, transliuojančiosioms organizacijoms arba jų teisių perėmėjams (toliau vadinama – teisių subjektai) mokamo atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais dydį, jo surinkimą, paskirstymą ir mokėjimą.

2. Šiame Apraše naudojamos sąvokos:

Autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos (toliau vadinama – kolektyvinio administravimo asociacijos) – šiame Apraše suprantama taip, kaip šias asociacijas apibrėžia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) 66 straipsnio 1 dalis.

Asmeniniam atgaminimui skirta tuščia garso ir audiovizualinė laikmena (toliau vadinama – garso ir audiovizualinė laikmena) – bet kuris materialus objektas (garso ar vaizdo kasetė, kompaktinis diskas, minidiskas ir kita), paprastai naudojamas analoginiam ar skaitmeniniam garso ir (ar) vaizdo įrašui padaryti bet kuria garsą ir (ar) vaizdą įrašančia įranga.

Didmeninė kaina – prekių įsigijimo dokumentuose nurodyta garso ir audiovizualinės laikmenos kaina, kai garso ir audiovizualinės laikmenos importuojamos į Lietuvos Respubliką, ir gamintojo nustatyta pardavimo iš sandėlio kaina, jeigu garso ir audiovizualinės laikmenos gaminamos Lietuvos Respublikoje.

Gamintojas – asmuo, kuris gamina garso ar audiovizualinę laikmeną Lietuvos Respublikoje.

Profesionalios reikmės – transliuojančiųjų organizacijų ir asmenų, tiražuojančių audiovizualinius kūrinius ir fonogramose įrašytus kūrinius ar gretutinių teisių objektus audiovizualinių kūrinių ir fonogramų gamintojams, reikmės, susijusios su kūrinių ar gretutinių teisių objektų įrašymu, bei asmenų, kurie laikmenas įsigyja akivaizdžiai visuomenės saugumo, viešojo administravimo ir mokslinių tyrimų tikslais, reikmės.

Techninės apsaugos priemonės – šiame Apraše suprantama taip, kaip šias priemones apibrėžia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 74 straipsnio 1–2 dalys.

Teisių perėmėjai – asmenys, kuriems teisė į atlyginimą už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais pereina paveldėjimo tvarka.

3. Atlyginimas už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais (toliau vadinama – atlyginimas) nustatomas pagal tarifą, sudarantį 6 procentus garso ir audiovizualinių laikmenų (išskyrus garso ir audiovizualines laikmenas, skirtas eksportui, profesionalioms reikmėms ir žmonių, turinčių klausos ar regos negalią, reikmėms) didmeninės kainos.

4. Atlyginimą moka garso ir audiovizualinių laikmenų gamintojai ir importuotojai, išskyrus tuos atvejus, kai garso ir audiovizualinės laikmenos įvežamos išimtinai asmeniniam naudojimui (keleivio bagaže).

5. Atlyginimą surenka Kultūros ministerijos paskirta kolektyvinio administravimo asociacija (toliau vadinama – atsakinga asociacija). Atsakinga asociacija surinktą atlyginimą paskirsto Kultūros ministerijos paskirtoms kolektyvinio administravimo asociacijoms, kurios atstovauja šio Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams, atsižvelgdama į jų atstovaujamiems teisių subjektams šio Aprašo 21 punkte nustatytą procentinį atlyginimo dydį. Kolektyvinio administravimo asociacijos paskirsto ir sumoka atlyginimą šio Aprašo 22–23 punktuose nustatyta tvarka.

II. ATLYGINIMO MOKĖJIMAS

6. Garso ir audiovizualinių laikmenų importuotojai turi pateikti atsakingai asociacijai importuojamų garso ir audiovizualinių laikmenų įsigijimo dokumento kopiją (kurioje turi būti nurodyti garso ir audiovizualinių laikmenų kiekis, kaina, importuojamų prekių kodai ir aprašymai, nustatyti šio Aprašo 1 priede) prekių muitinio įforminimo metu, o gamintojai – pranešimą apie Lietuvos Respublikoje pagamintas garso ir audiovizualines laikmenas (pagal 2 priedą) per 7 kalendorines dienas nuo garso ir audiovizualinių laikmenų pagaminimo dienos.

7. Atsakinga asociacija, gavusi iš importuotojo šio Aprašo 6 punkte nurodyto dokumento kopiją, išrašo atitinkamą dokumentą, pagal kurį importuotojas privalo sumokėti atlyginimą į atsakingos asociacijos sąskaitą prekių muitinio įforminimo metu, iki prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, jeigu kitaip nenumatyta importuotojo ir atsakingos asociacijos sutartyje.

8. Jeigu garso ir audiovizualinės laikmenos pagamintos Lietuvos Respublikoje, atsakinga asociacija, gavusi iš gamintojo šio Aprašo 6 punkte nurodytą pranešimą, išrašo atitinkamą dokumentą, pagal kurį gamintojas privalo sumokėti atlyginimą į atsakingos asociacijos sąskaitą, iki prekės išvežamos iš gamybinės paskirties pastato prieš pirmą jų pardavimą ar kitokį perleidimą kito asmens nuosavybėn.

9. Atlyginimą sumokėjusiam gamintojui ar importuotojui atsakinga asociacija išduoda tai patvirtinančią pažymą (pagal 3 priedą) per 2 darbo dienas nuo dokumento, patvirtinančio, kad atlyginimas sumokėtas, pateikimo dienos. Pažyma skirta konkrečiam prekių kiekiui ir galioja mėnesį nuo jos registravimo dienos.

10. Importuotojas gali su atsakinga asociacija sudaryti atlyginimo mokėjimo sutartį (toliau vadinama – sutartis). Sutartyje gali būti nurodytos kitokios, nei numatyta šio Aprašo 6–7 punktuose, dokumentų pateikimo ir atlyginimo mokėjimo sąlygos.

11. Muitinės įstaigai importuotojas turi pateikti šio Aprašo 9 punkte nurodytos pažymos ir dokumento, patvirtinančio, kad atlyginimas sumokėtas, originalus ir jų kopijas arba sutarties, kurioje numatytos kitokios mokėjimo sąlygos, nuorašą, deklaruodamas importuojamas garso ir audiovizualines laikmenas iki jų išleidimo į laisvą apyvartą. Muitinės įstaiga pažymoje deda žymas ir grąžina ją importuotojui. Pažymos ir dokumento, patvirtinančio, kad atlyginimas sumokėtas, kopijos paliekamos muitinės įstaigoje.

12. Jeigu muitinei pateiktų prekių muitinio tikrinimo metu kyla abejonių ar nesutarimų dėl įsigijimo dokumentuose ar pažymoje nurodyto prekių kiekio, pavadinimo ar atitikties Kombinuotajai nomenklatūrai, prekės neišleidžiamos į laisvą apyvartą, kol nepateikiama patikslinta pažyma. Atsakinga asociacija išduoda importuotojui patikslintą pažymą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti patikslintą pažymą gavimo dienos.

III. ATLYGINIMO GRĄŽINIMAS

13. Jeigu pagamintos Lietuvos Respublikoje ar importuotos ir išleistos į laisvą apyvartą Lietuvos Respublikoje garso ir audiovizualinės laikmenos eksportuojamos, įsigyjamos profesionalioms reikmėms arba žmonių, turinčių klausos ar regos negalią, reikmėms, eksportuotojai, asmenys, naudojantys laikmenas profesionalioms reikmėms, ir žmonių, turinčių klausos ar regos negalią, įsteigtos įmonės ar kiti juridiniai asmenys, užsiregistravę atsakingos asociacijos vadovo patvirtinta tvarka, suderinta su Kultūros ministerija, gali pateikti prašymą atlyginimą grąžinti šio Aprašo 14 ir 15 punktuose nustatyta tvarka.

14. Šio Aprašo 13 punkte nurodytiems asmenims grąžinamas atlyginimas apskaičiuojamas taip: eksportuojamų, profesionalioms reikmėms arba žmonių, turinčių klausos ar regos negalią, reikmėms įsigytų garso ir audiovizualinių laikmenų kiekis dauginamas iš atlyginimo, apskaičiuoto pagal šio Aprašo 3 punkte nustatytą tarifą, sudarantį 6 procentus garso ir audiovizualinių laikmenų didmeninės kainos, kurią nurodo tų garso ir audiovizualinių laikmenų importuotojas ar gamintojas.

15. Atsakinga asociacija grąžina atlyginimą šio Aprašo 13 punkte nurodytiems asmenims pagal jų pateiktus prašymus per 3 mėnesius nuo garso ir audiovizualinių laikmenų eksportavimo, įsigijimo profesionalioms reikmėms arba žmonių, turinčių klausos ar regos negalią, reikmėms, dienos. Prie prašymo turi būti pateikiami atitinkami dokumentai, įrodantys, kad:

15.1. įsigytų garso ir audiovizualinių laikmenų importuotojai ar gamintojai sumokėjo atlyginimą;

15.2. įsigytos garso ir audiovizualinės laikmenos panaudotos šio Aprašo 13 punkte nurodytiems tikslams;

15.3. už įsigytas garso ir audiovizualines laikmenas sumokėta.

16. Pagrįstai suabejojusi dėl pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų teisingumo, atsakinga asociacija gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus.

17. Garso ir audiovizualinių laikmenų importuotojai, gamintojai ir asmenys, besiverčiantys didmenine prekyba, iš kurių šio Aprašo 13 punkte nurodyti asmenys pirko garso ir audiovizualines laikmenas, turi pateikti jiems dokumentus, kurių reikia atlyginimui grąžinti, arba išduoti garso ir audiovizualinių laikmenų įsigijimą patvirtinančią pažymą (pagal 4 priedą).

18. Atsakinga asociacija privalo grąžinti atlyginimą ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo grąžinti atlyginimą gavimo dienos ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo papildomų dokumentų pateikimo dienos, esant šio Aprašo 16 punkte numatytoms sąlygoms, jeigu pateiktas prašymas atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas.

IV. ATLYGINIMO PASKIRSTYMAS IR ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ ATSKAITYMAS

19. Atsakinga asociacija iš atlyginimo, sumokėto garso ir audiovizualinių laikmenų importuotojų ir gamintojų, atskaito sumą, skirtą kolektyvinio administravimo asociacijų, atstovaujančių šio Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams, atlyginimo surinkimo ir paskirstymo išlaidoms padengti, įskaitant išlaidas, patirtas grąžinant atlyginimą, ir tyrimų, numatytų šio Aprašo 22 punkte, atlikimo išlaidas (toliau vadinama – administravimo išlaidos). Administravimo išlaidų dydį tvirtina kolegialus atsakingos asociacijos valdymo organas, suderinęs šį klausimą su kolektyvinio administravimo asociacijomis, atstovaujančiomis šio Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams. Administravimo išlaidų dydžio nepavykus suderinti su kolektyvinio administravimo asociacijomis, atstovaujančiomis šio Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams, atsakingos asociacijos prašymu administravimo išlaidų dydį nustato Kultūros ministerija, suderinusi tai su Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių taryba.

20. Iš atlyginimo, surinkto už importuotas ar pagamintas audiovizualines laikmenas, atskaičius sumas, numatytas šio Aprašo 19 punkte, atskaitoma 25 procentų dydžio suma Nacionalinio kino rėmimo programai, kaip numatyta Lietuvos Respublikos kino įstatymo (Žin., 2002, Nr. 31-1107) 8 straipsnyje.

21. Atskaičius šio Aprašo 19 ir 20 punktuose nurodytas sumas, surinktas atlyginimas teisių subjektams paskirstomas taip (procentais):

21.1. suma, surinkta už garso laikmenas:

21.1.1. autoriams – 40;

21.1.2. atlikėjams – 30;

21.1.3. fonogramų gamintojams (įskaitant transliuojančiąsias organizacijas, už jų pagamintas fonogramas) – 30;

21.2. suma, surinkta už audiovizualines laikmenas:

21.2.1. autoriams – 40;

21.2.2. atlikėjams – 30;

21.2.3. audiovizualinių kūrinių gamintojams (įskaitant transliuojančiąsias organizacijas, už jų pagamintus audiovizualinius kūrinius) – 30.

22. Teisių subjektams sumokamas atlyginimas apskaičiuojamas remiantis atsakingos asociacijos užsakymu rinkos tyrimų paslaugas teikiančios nepriklausomos įmonės atliktais tyrimais, kuriuose pateikiami duomenys ir išvados apie audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais mastą Lietuvoje, atgaminimo būdus, atgaminamų kūrinių ir gretutinių teisių objektų pobūdį ir jų kilmės šalį. Atsakinga asociacija paskirsto kiekvienai kolektyvinio administravimo asociacijai, atstovaujančiai šio Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams, šiems teisių subjektams apskaičiuotą atlyginimą pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos mokamas atlyginimas, iki kitų metų liepos 1 dienos.

23. Remdamasi atliktais tyrimais, kiekviena kolektyvinio administravimo asociacija nustato atlyginimo sumą, sumokamą konkretiems teisių subjektams. Kolektyvinio administravimo asociacijos 25 procentus atlyginimo, gauto iš atsakingos asociacijos už importuotas ar pagamintas garso ir audiovizualines laikmenas, gali skirti kūrybinės veiklos programoms Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 68 straipsnio 1 ir 3 dalių nustatyta tvarka.

24. Jeigu teisių subjektai taiko technines apsaugos priemones, kurios riboja Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo saugomų objektų atgaminimą asmeniniais tikslais, atlyginimas, nustatytas šiems subjektams, mažinamas 2 kartus. Likusi šio atlyginimo dalis kaupiama atskirame fonde ir naudojama kūrybinės veiklos programoms. Jeigu techninės apsaugos priemonės padaro negalimą Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme saugomų objektų atgaminimą asmeniniais tikslais, atlyginimas šio Aprašo 1 punkte numatytiems teisių subjektams, taikantiems tokias technines apsaugos priemones, nemokamas.

V. APSKAITOS KONTROLĖ

25. Importuotojai ir gamintojai privalo laikyti garso ir audiovizualinių laikmenų gamybos, importo ir platinimo ataskaitas ir sąskaitas taip, kad iš jų galima būtų nustatyti pagamintų, importuotų ar išplatintų garso ir audiovizualinių laikmenų skaičių ir sumokėtą atlyginimą.

26. Atsakinga asociacija turi teisę gauti iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, muitinės įstaigų, gamintojų, importuotojų ir asmenų, kurie verčiasi didmenine prekyba, informaciją, kurios reikia atlyginimui apskaičiuoti ir surinkti. Gautą informaciją atsakinga asociacija turi teisę naudoti tik atlyginimo surinkimo ir paskirstymo tikslais.

VI. TARPININKAVIMO PROCEDŪROS IR TEISIŲ GYNIMAS

27. Jeigu atsakingai asociacijai ir importuotojams nepavyksta derybų būdu susitarti dėl atlyginimo mokėjimo ir sudaryti sutarties, bet kuri iš jų gali kreiptis į Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybą teisės aktų nustatyta tvarka ar kitą tarpininką pagal jo nustatytas tarpininkavimo taisykles, prašydama tarpininkauti, kad būtų susiderėta dėl sutarties sudarymo.

28. Jeigu ir tarpininkaujant sutartis nesudaroma, importuotojai moka atlyginimą į atsakingos asociacijos sąskaitą šio Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka.

29. Atsakinga asociacija turi informuoti Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos apie sutarčių su importuotojais sudarymą, pakeitimą ar nutraukimą per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo dienos.

30. Teisių subjektų teisės ginamos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka. Išieškotos atlyginimo sumos, taip pat sumos, išieškotos pažeidus sutartį, paskirstomos teisių subjektams pagal šio Aprašo 19–23 punktus.

VII. TEISIŲ Į ATLYGINIMĄ KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO PRIEŽIŪRA

31. Atsakinga asociacija kartą per ketvirtį, iki kito mėnesio 20 dienos, pateikia Kultūros ministerijai atlyginimą mokančių garso ir audiovizualinių laikmenų gamintojų ir importuotojų sąrašus, sutarčių kopijas ir užsiregistravusių šio Aprašo 13 punkte nurodytų asmenų, kuriems grąžinamas atlyginimas, sąrašus.

32. Atsakinga asociacija iki tų metų, kuriais paskirstytas atlyginimas, spalio 1 dienos turi pateikti Kultūros ministerijai surinkto ir paskirstyto atlyginimo ir su tuo susijusių kolektyvinio administravimo išlaidų ataskaitą. Kolektyvinio administravimo asociacijos, atstovaujančios šio Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams, turi pateikti Kultūros ministerijai paskirstyto ir sumokėto jų atstovaujamiems teisių subjektams atlyginimo ataskaitą, pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais sumokamas atlyginimas, iki kitų metų kovo 1 dienos. Jeigu atsakingos asociacijos ir kitų kolektyvinio administravimo asociacijų veikla neatitinka įstatymų, šio Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų, Kultūros ministerija gali atšaukti joms suteiktus įgaliojimus surinkti, paskirstyti ir sumokėti atlyginimą.

Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

GARSO IR AUDIOVIZUALINĖS LAIKMENOS, UŽ KURIAS MOKAMAS ATLYGINIMAS

Prekės aprašymas

Prekės kodas*

Garso kasetės, vaizdo kasetės, minidiskai

8523 29 15

DVD, CD diskai, kurių įrašymo talpa ne didesnė kaip 900 megabaitų, išskyrus triniuosius

8523 40 11

DVD, CD diskai, kurių įrašymo talpa didesnė kaip 900 megabaitų ir ne didesnė kaip 18 gigabaitų, išskyrus triniuosius

8523 40 13

DVD, CD diskai, trinieji

8523 40 19

Blue – ray diskai

8523 40 19

*Prekių kodai nurodyti pagal Kombinuotosios nomenklatūros 2007 metų versiją.

Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Pranešimo forma)

___________________________________________________________________________

(gamintojo pavadinimas ir teisinė forma)

___________________________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį,

___________________________________________________________________________

adresas (buveinė), telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

________________________

(adresatas)

PRANEŠIMAS APIE PAGAMINTAS GARSO IR AUDIOVIZUALINES LAIKMENAS

________________ Nr. __________

(data)

Pagamintos garso ar audiovizualinės laikmenos: ________________________________________________________________;

(pavadinimas, kiekis, didmeninė vieneto pardavimo kaina) ________________________________________________________________;

(pavadinimas, kiekis, didmeninė vieneto pardavimo kaina) ________________________________________________________________;

(pavadinimas, kiekis, didmeninė vieneto pardavimo kaina) ________________________________________________________________.

(pavadinimas, kiekis, didmeninė vieneto pardavimo kaina)

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

A.V.

Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

(Pažymos forma) ___________________________________________________________________________

(atsakingos asociacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(kodas, adresas (buveinė), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

PAŽYMA APIE GARSO IR AUDIOVIZUALINES LAIKMENAS

____________ Nr. _________

(data)

_________________________________________________________ patvirtina, kad

(atsakingos asociacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(gamintojo ar importuotojo pavadinimas, teisinė forma, PVM kodas, adresas (buveinė), kodas, registras, kuriame

___________________________________________________________________________

kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, registracijos numeris (juridiniams asmenims) ar asmens

___________________________________________________________________________,

kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris (fiziniams asmenims)

vadovaudamasis šiais dokumentais: ______________________________________________ ___________________________________________________________________________

(dokumentų pavadinimai, numeriai, datos)

___________________________________________________________________________

ir Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1106 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 997 redakcija), 9 punktu, pagamino ar importuoja ___________________________________________________________________________

(garso ar audiovizualinės laikmenos pavadinimas, kiekis, didmeninė vieneto kaina, prekės kodas pagal

___________________________________________________________________________

Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais

___________________________________________________________________________

paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 1 priedą)

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ir sumokėjo atlyginimą už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ___________________________________________________________

(suma žodžiais, sumokėjimo data, dokumento numeris)

___________________________________________________________________________.

Pažyma galioja iki _____________________________________________________.

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

A.V.

Muitinės žyma

Prekių įforminimo vieta ir data __________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Muitinės deklaracijos numeris __________________________________________________.

Kitos žymos _________________________________________________________________

(Muitinės pareigūno pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

A.V.

Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašo

4 priedas

(Pažymos forma)

___________________________________________________________________________

(importuotojo, gamintojo ar asmens, kuris verčiasi didmenine prekyba, pavadinimas ir teisinė forma)

___________________________________________________________________________

(kodas, PVM kodas, adresas (buveinė), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

PAŽYMA APIE GARSO IR AUDIOVIZUALINIŲ

LAIKMENŲ ĮSIGIJIMĄ

____________ Nr. _________

(data)

_____________________________________________________________________,

(juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma)

___________________________________________________________________________,

(kodas, PVM kodas, adresas (buveinė), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

įsigijo šias garso ir audiovizualines laikmenas ______________________________________

(laikmenos pavadinimas ir prekės kodas pagal

___________________________________________________________________________

Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais

___________________________________________________________________________

paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 1 priedą įsigijimo dokumento ar pranešimo numeris)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

už kurias ___________________________________________________________________

(importuotojo ar gamintojo pavadinimas ir teisinė forma)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

sumokėjo atsakingai asociacijai atlyginimą.

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

A.V.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 997, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4156 (2007-09-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGPJŪČIO 29 D. NUTARIMO NR. 1106 "DĖL ATLYGINIMO UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AR FONOGRAMOSE ĮRAŠYTŲ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS PASKIRSTYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo: Aušra Bodin (2007-10-01)

ausra.bodin@lrs.lt