Lithuania

1984 m. gruodžio 13 d. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. birželio 9 d. įstatymu Nr. XI-1438)

 

 


Kodeksas skelbtas: Žin., 1985, Nr. 1-1

Neoficialus Kodekso tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

I SKYRIUS

BENDRIEJI NUOSTATAI

Pirmasis skirsnis

BENDRIEJI NUOSTATAI

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinės teisės pažeidimų uždaviniai

Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų uždavinys yra saugoti Lietuvos Respublikos visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises bei laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus, nustatytą valdymo tvarką, valstybinę ir viešąją tvarką, stiprinti teisėtumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie tiksliai ir nenukrypdami laikytųsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų, gerbtų kitų piliečių teises, garbę ir orumą, sąžiningai vykdytų savo pareigas, jaustų atsakomybę visuomenei.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų

Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų yra šis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų.

Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų, kol jie nustatyta tvarka neįtraukti į šį kodeksą, Lietuvos Respublikos teritorijoje taikomi tiesiogiai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

3 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr. 20-228

Nr. XI-3745, 1990.03.07, Žin., 1990, Nr. 9-267

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

4 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

5 straipsnis. Savivaldybių tarybų įgaliojimai priimti sprendimus ir savivaldybių

administracijų direktorių įgaliojimai leisti įsakymus, už kurių pažeidimą

numatoma administracinė atsakomybė

Savivaldybių tarybos turi teisę priimti sprendimus, o savivaldybių administracijų direktoriai turi teisę leisti įsakymus kovos su stichinėmis nelaimėmis klausimais, numatančius administracinę atsakomybę už jų pažeidimą, taip pat sprendimus ir įsakymus kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo klausimais, už kurių pažeidimą atsakomybę nustato šio kodekso 42(1) ir 109 straipsniai.

Savivaldybių tarybos tvirtina taisykles (nuostatus), už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė pagal šio kodekso 424 straipsnio trečiąją dalį, 1245, 1246, 158, 161, 1611, 162, 166, 167, 185 straipsnius, 1851 straipsnio pirmąją dalį ir 2141 straipsnio trečiąją dalį.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)

Nr. I-1551, 96.09.25, Žin., 1996, Nr. 104-2362 (96.10.30)

Nr. VIII-640, 98.02.24, Žin., 1998, Nr. 25-636 (98.03.13)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-588, 2001-11-08, Žin., 2001, Nr. 99-3522 (2001-11-28)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)

Nr. IX-2511, 2004-10-28, Žin., 2004, Nr. 166-6060 (2004-11-16), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-1246, 2007-07-03, Žin., 2007, Nr. 81-3316 (2007-07-21, šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

6 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų prevencija

Valstybiniai organai, visuomeninės organizacijos, darbo kolektyvai rengia ir įgyvendina priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams teisės pažeidimams, išaiškinti ir šalinti priežastis bei sąlygas, padedančias juos padaryti, auklėti piliečius, kad jie būtų didžiai sąmoningi ir drausmingi, griežtai laikytųsi įstatymų.

Savivaldybių tarybos koordinuoja savo teritorijoje įregistruotų visuomeninių organizacijų darbą užkertant kelią administraciniams teisės pažeidimams, vadovauja savivaldybių policijos, administracinių komisijų, savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnų ir kitų joms atskaitingų organų, turinčių kovoti su administraciniais teisės pažeidimais, veiklai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)

7 straipsnis. Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus

Niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma griežtai laikantis teisėtumo.

Tam įgalioti organai ir pareigūnai taiko administracinio poveikio priemones jų kompetencijos ribose, tiksliai pagal įstatymus.

Įstatymų reikalavimų laikymasis taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus užtikrinamas sisteminga aukštesniųjų organų ir pareigūnų kontrole, teise apskųsti, kitais įstatymų nustatytais būdais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-847, 95.04.11, Žin., 1995, Nr. 36-886 (95.05.03)

8 straipsnis. Įstatymų dėl atsakomybės už administracinius teisės pažeidimus galiojimas

Asmuo, padaręs administracinį teisės pažeidimą, atsako pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo padarymo metu ir padarymo vietoje.

Aktai, švelninantys arba panaikinantys administracinę atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, turi atgalinio veikimo galią, t. y. taikomi skiriant nuobaudas už teisės pažeidimus, padarytus prieš šių aktų išleidimą, taip pat paskirtoms nuobaudoms, kurios nėra įvykdytos. Dėl paskirtos administracinės nuobaudos, kuri nėra įvykdyta, peržiūrėjimo suinteresuotas asmuo pareiškimu kreipiasi į organą (pareigūną), priėmusį nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Aktai, nustatantys arba sugriežtinantys atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, neturi atgalinio veikimo galios.

Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu ir nagrinėjimo vietoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

II SKYRIUS

ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

I. BENDROJI DALIS

Antrasis skirsnis

ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS

9 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka

Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

10 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo padarymas tyčia

Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti.

11 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo padarymas dėl neatsargumo

Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu dėl neatsargumo, jeigu jį padaręs asmuo numatė, kad jo veikimas arba neveikimas gali sukelti žalingas pasekmes, bet lengvabūdiškai tikėjosi, kad jų bus išvengta, arba nenumatė, kad gali kilti tokios pasekmės, nors turėjo ir galėjo jas numatyti.

12 straipsnis. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė

Administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo sukako šešiolika metų.

13 straipsnis. Nepilnamečių atsakomybė

Nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais šio kodekso 21(1), 24, 37(1), 281, 313 ir 314 straipsniuose.

Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus šio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje, 142 straipsnio antrojoje dalyje, 175 straipsnyje, 1761 straipsnio trečiojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje ir 183 straipsnio trečiojoje dalyje, administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr. 20-228

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. XI-349, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 89-3805 (2009-07-28), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

14 straipsnis. Pareigūnų atsakomybė

Pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą.

Pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiami už administracinius teisės pažeidimus, susijusius su jų pareigų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, vykdymu, taip pat už pažeidimus, susijusius su nesilaikymu nustatytų valdymo tvarkos, valstybinės ir viešosios tvarkos, aplinkos, gyventojų sveikatos apsaugos bei kitų taisyklių, kurių laikymąsi užtikrinti yra jų tarnybinė pareiga.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

15 straipsnis. Statutinių valstybės tarnautojų atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus

Statutiniai valstybės tarnautojai administracinėn atsakomybėn traukiami bendrais pagrindais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2756, 1989.01.25, Žin., 1989, Nr. 4-19

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-1469, 96.07.11, Žin., 1996, Nr. 74-1769 (96.08.02)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. VIII-1651, 00.05.02, Žin., 2000, Nr. 41-1164 (00.05.19)

Nr. VIII-1734, 00.06.15, Žin., 2000, Nr. 54-1557 (00.07.05)

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

Nr. X-1019, 2007-01-16, Žin., 2007, Nr. 12-492 (2007-01-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-349, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 89-3805 (2009-07-28), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

16 straipsnis. Užsieniečių atsakomybė

Lietuvos Respublikoje esantys užsieniečiai, padarę administracinės teisės pažeidimą, atsako pagal šį kodeksą, jeigu ko kito nenumato kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

17 straipsnis. Būtinasis reikalingumas

Administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kitose normatyviniuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinojo reikalingumo būklėje, tai yra siekiant pašalinti pavojų, gresiantį valstybinei ar viešajai tvarkai, nuosavybei, piliečių teisėms ir laisvėms bei nustatytai valdymo tvarkai, jeigu šis pavojus tomis aplinkybėmis negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir jeigu padarytoji žala yra mažiau reikšminga negu išvengtoji žala.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

18 straipsnis. Būtinoji gintis

Administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kituose normatyviniuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinosios ginties būklėje, tai yra ginant valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, nustatytą valdymo tvarką nuo priešingo teisei kėsinimosi tokiu būdu, kad padaroma pasikėsintojui žalos, jeigu tik nebuvo peržengtos būtinosios ginties ribos.

19 straipsnis. Nepakaltinamumas

Administracinėn atsakomybėn netraukiamas asmuo, kuris, darydamas priešingą teisei veikimą arba neveikimą, buvo nepakaltinamumo būsenoje, tai yra nebegalėjo suprasti savo veiksmų esmės arba jų valdyti dėl chroniškos psichinės ligos, laikino psichinės veiklos sutrikimo, silpnaprotystės ar kitokios patologinės būsenos.

Trečiasis skirsnis

ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA

20 straipsnis. Administracinės nuobaudos tikslai

Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

21 straipsnis. Administracinių nuobaudų rūšys

Už administracinių teisės pažeidimų padarymą gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:

1) įspėjimas;

2) bauda;

3) daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas;

4) specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės valdyti geležinkelių riedmenis, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive, teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas;

5) administracinis areštas;

6) nušalinimas nuo darbo (pareigų).

Šio straipsnio pirmosios dalies 3–6 punktuose išvardytas administracines nuobaudas gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos įstatymai.

Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitokias negu nurodytos šiame straipsnyje administracinių nuobaudų rūšis.

Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda gali būti pakeista nemokamais viešaisiais darbais.

4 dalies redakcija nuo 2011 m. liepos 1 d.:

Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu arba kito organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda ar jos dalis gali būti pakeista ne daugiau negu 400 valandų trukmės nemokamais viešaisiais darbais, skaičiuojant vieną nemokamų viešųjų darbų valandą už dvidešimt litų baudos. Šiuo atveju organas (pareigūnas) nustato terminą, per kurį asmuo privalo atlikti jam paskirtus nemokamus viešuosius darbus.

Pastaba. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 27, 152, 152(1), 152(3), 152(4), 152(5), 152(8) ir 152(11) straipsniuose vartojamos aparatūros ir įrenginių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-1573, 1991.07.18, Žin., 1991, Nr. 22-568

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

Nr. X-1101, 2007-04-19, Žin., 2007, Nr. 49-1880 (2007-05-05)

Nr. X-1365, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5641 (2007-12-29)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

21(1) straipsnis. Administracinių nuobaudų, taikomų nepilnamečiams, rūšys

Už administracinių teisės pažeidimų padarymą nepilnamečiams gali būti skiriamos visos administracinės nuobaudos, numatytos šio kodekso 21 straipsnyje, išskyrus administracinį areštą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-590, 1994.09.13, Žin., 1994, Nr. 73-1372 (94.09.21)

22 straipsnis. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos

Daikto konfiskavimas, specialiosios teisės atėmimas ir nušalinimas nuo darbo (pareigų) gali būti skiriamas kaip pagrindinės ir kaip papildomosios administracinės nuobaudos; šio kodekso 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos kitos administracinės nuobaudos gali būti skiriamos tik kaip pagrindinės.

Už vieną administracinį teisės pažeidimą gali būti paskirta pagrindinė arba pagrindinė ir papildomoji nuobauda.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1573, 1991.07.18, Žin., 1991, Nr. 22-568

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

23 straipsnis. Įspėjimas

Įspėjimas kaip administracinė nuobauda pareiškiamas raštu. Įstatymų numatytais atvejais įspėjimas įforminamas kitokiu nustatytu būdu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr. 20-228

24 straipsnis. Bauda

Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų.

Už administracinius teisės pažeidimus pareigūnams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų.

Už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus įstatymo gali būti nustatyta didesnė bauda, negu numatyta šiame straipsnyje.

Už administracinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos, numatytos šiame kodekse.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-924, 1986.06.26, Žin., 1986, Nr. 18-184

Nr. XI-1691, 1987.06.09, Žin., 1987, Nr. 17-189

Nr. XI-3058, 1989.07.03, Žin., 1989, Nr. 20-228

Nr. XI-3489, 1989.12.18, Žin., 1990, Nr. 1-8

Nr. I-326, 1990.06.26, Žin., 1990, Nr. 19-495

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

25 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

26 straipsnis. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas

Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinis šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe. Konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą ir pajamas, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir kurie buvo gauti administracinio teisės pažeidimo padarymu, šio kodekso 442, 62, 621, 622 straipsniuose, 877 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 1242 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 130 straipsnio pirmojoje dalyje, 1302, 152, 1521, 1523, 1524, 1525, 1528, 15211 straipsniuose, 15214 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1531 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 15310 straipsnyje, 1546 straipsnio antrojoje dalyje, 158 straipsnio antrojoje dalyje, 1632, 173, 18818 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 2093 straipsnyje, 2094 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2096, 210, 21410, 21427 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose.

Šaunamojo ginklo, kitų medžioklės įrankių ir šaudmenų konfiskavimas negali būti skiriamas asmenims, kuriems medžioklė yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis.

Konfiskavimo taikymo tvarką nustato šis kodeksas, o nekonfiskuotinų daiktų sąrašą – kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr. 33-370

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-1297, 96.04.23, Žin., 1996, Nr. 41-990 (96.05.08)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. IX-1702, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3421 (2003-07-25)

Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)

Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

Nr. X-1246, 2007-07-03, Žin., 2007, Nr. 81-3316 (2007-07-21, šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą.

Nr. X-1365, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5641 (2007-12-29)

Nr. X-1437, 2008-01-29, Žin., 2008, Nr. 18-630 (2008-02-12)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1217, 2010-12-09, Žin., 2010, Nr. 153-7786 (2010-12-28)

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

27 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimas

Specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės valdyti geležinkelių riedmenis, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive, teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas skiriamas iki penkerių metų už šiurkštų arba sistemingą naudojimosi šia teise tvarkos pažeidimą. Tokios teisės atėmimo laikas negali būti trumpesnis kaip vienas mėnuo, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

Asmuo, kuriam paskirtas specialiosios teisės atėmimas, šios teisės atėmimo laikotarpiu negali ja naudotis ir (ar) jos įgyti. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas apima teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą ir negali, vadovaujantis šio kodekso 301 straipsniu, būti skiriamas tik dėl kai kurių rūšių transporto priemonių vairavimo.

Atėmimas teisės vairuoti transporto priemones negali būti skiriamas asmenims, kurie naudojasi šiomis priemonėmis dėl neįgalumo, išskyrus atvejus, kai jas vairuoja neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmenys.

Atėmimas teisės medžioti arba užsiimti žvejyba negali būti skiriamas asmenims, kuriems medžioklė arba žvejyba yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)

Nr. X-134, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 47-1553 (2005-04-12)

Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

Nr. X-1101, 2007-04-19, Žin., 2007, Nr. 49-1880 (2007-05-05)

Nr. X-1365, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5641 (2007-12-29)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

28 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

29 straipsnis. Administracinis areštas

Administracinis areštas nustatomas ir skiriamas tik išimtiniais atvejais už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus iki trisdešimties parų. Administracinį areštą skiria rajono (miesto) apylinkės teismas (apylinkės teismo teisėjas).

Asmens, patraukto administracinėn atsakomybėn, prašymu teismas gali paskirti administracinį areštą atlikti tik poilsio dienomis. Šiuo atveju teismas nustato terminą, per kurį asmuo privalo atlikti administracinį areštą.

Administracinis areštas negali būti skiriamas nėščioms moterims, moterims, turinčioms vaikų iki dvylikos metų amžiaus, asmenims, kuriems nesukako aštuoniolika metų, pirmos ir antros grupių invalidams.

Administracinis areštas gali būti skiriamas Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Konstitucinio Teismo teisėjams, teisėjams tik gavus išankstinį Seimo sutikimą suvaržyti šių asmenų laisvę, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento išankstinį sutikimą suvaržyti Ministro Pirmininko, ministrų, Konstitucinio Teismo teisėjų, teisėjų laisvę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

29(1) straipsnis. Nušalinimas nuo darbo (pareigų)

Nušalinimas nuo darbo (pareigų) skiriamas už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus, padarytus ryšium su darbuotojo tarnybinių pareigų atlikimu.

Nušalinimą nuo darbo (pareigų) skiria rajono (miesto) apylinkės teismas (teisėjas).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1573, 1991.07.18, Žin., 1991, Nr. 22-568

Ketvirtasis skirsnis

ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS

30 straipsnis. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės

Nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų.

Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių sąrašą nustato šio kodekso 31 ir 32 straipsniai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26; Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

30(1) straipsnis. Mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas

Organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

Asmenims, kurie padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą šio kodekso 1302 straipsnyje, negali būti paskirta mažesnė nuobauda nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirta švelnesnė nuobauda nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirta administracinė nuobauda.

Organas (pareigūnas) kiekvieną savo sprendimą, priimtą vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, privalo motyvuoti. Sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1407, 99.11.11, Žin., 1999, Nr. 101-2906 (99.11.26)

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Nr. X-1365, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5641 (2007-12-29)

30(2) straipsnis. Baudos skyrimas

Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.

Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, nuobauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

Baudos dydžio mažinimas ar didinimas motyvuojamas organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarime.

Šio kodekso 2601 straipsnyje nustatytais pagrindais surašius administracinį nurodymą, asmeniui skiriama bauda, lygi pusei minimalios baudos, numatytos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, bet ne mažesnė kaip dešimt litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1142, 2010-11-18, Žin., 2010, Nr. 142-7257 (2010-12-04)

31 straipsnis. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės

Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės yra šios:

1) kaltininkas nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis;

2) kaltininkas savo noru atlygino nuostolį ar pašalino padarytą žalą;

3) teisės pažeidimas padarytas dėl labai sunkios kaltininko materialinės padėties;

4) teisės pažeidimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos;

5) teisės pažeidimas padarytas pažeidžiant būtinojo reikalingumo sąlygas;

6) teisės pažeidimas padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas;

7) teisės pažeidimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti nukentėjusiojo veiksmai;

8) teisės pažeidimą padarė nepilnametis;

9) teisės pažeidimą padarė nėščia moteris;

10) teisės pažeidimą padarė neįgalus asmuo (I, II grupių invalidas) ar asmuo, sulaukęs 65 metų.

Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti ir kitokių atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančių aplinkybių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

32 straipsnis. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės

Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės yra šios:

1) teisės pažeidimas padarytas grupės asmenų. Organas (pareigūnas), atsižvelgdamas į atskirų asmenų dalyvavimo padarant teisės pažeidimą pobūdį ir laipsnį ar paramą išaiškinant pažeidimo padarymo aplinkybes ir jį padarant dalyvaujančius asmenis, gali jiems nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe;

2) teisės pažeidimas padarytas dėl chuliganiškų paskatų;

3) teisės pažeidimas padarytas pasinaudojant stichine nelaime ar nelaimingu atsitikimu;

4) teisės pažeidimas sukėlė sunkias pasekmes ar didelį turtinį nuostolį;

5) pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda;

6) teisės pažeidimas padarytas asmens, kuris pirmiau buvo padaręs nusikaltimą;

7) į teisės pažeidimą įtrauktas nepilnametis;

8) teisės pažeidimas padarytas neblaivaus asmens arba asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. Organas (pareigūnas), skiriantis administracinę nuobaudą pagal administracinio teisės pažeidimo pobūdį, gali nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje ir kituose įstatymuose nurodytos sunkinančios aplinkybės netaikomos tais atvejais, kai straipsnio dispozicijoje jos nurodomos kaip nusižengimą kvalifikuojanti aplinkybė.

Pastaba. Šiame straipsnyje numatytas turtinis nuostolis yra didelis, kai jis viršija penkių minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1365, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5641 (2007-12-29)

33 straipsnis. Administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius

teisės pažeidimus

Kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teisės pažeidimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai.

Jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose. Šiuo atveju prie pagrindinės nuobaudos gali būti prijungiama viena iš papildomųjų nuobaudų, kurias numato straipsniai dėl atsakomybės už bet kurį padarytą teisės pažeidimą.

34 straipsnis. Administracinės nuobaudos terminų skaičiavimas

Administracinio arešto terminas skaičiuojamas paromis, specialiosios teisės atėmimas – metais arba mėnesiais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

35 straipsnis. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai

Administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Administracinė nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 85, 185(2), 193(2), 209, 209(1), 209(2), 209(3), 209(4), 209(5), 209(6), 210, 214(11) straipsniuose numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai.

Atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, arba nutraukus baudžiamąjį procesą ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos ekonominės sankcijos skyrimo ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, procedūrą, arba priėmus išteisinamąjį teismo nuosprendį, jei atsakomybėn traukiamo asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo požymių, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar atsisakyti skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, arba nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos ekonominės sankcijos skyrimo ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga, yra paskelbta jo paieška arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai pratęsiami, neatsižvelgiant į tai, ar administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, ar ne, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą, ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo dienos.

Šio straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytais atvejais administracinė nuobauda negali būti skiriama, jeigu nuo administracinio teisės pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip dveji metai.

Kai sprendimas skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą panaikinamas teismo tvarka arba pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacinės instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-1297, 96.04.23, Žin., 1996, Nr. 41-990 (96.05.08)

Nr. VIII-354, 97.07.01, Žin., 1997, Nr. 69-1732 (97.07.23)

Nr. VIII-830, 98.07.01, Žin., 1998, Nr. 63-1803 (98.07.15)

Nr. VIII-1041, 99.02.02, Žin., 1999, Nr. 18-443 (99.02.19)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Nr. X-249, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 83-3040 (2005-07-07)

Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

36 straipsnis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta

administracinė nuobauda

Jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos vykdymas, nepadarė naujo administracinio teisės pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta administracinė nuobauda.

37 straipsnis. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį

Jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai padarytas turtinis nuostolis, administracinė komisija, savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje seniūnas, apylinkės teismo teisėjas, spręsdami klausimą dėl nuobaudos skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad kaltininkas atlygintų turtinį nuostolį, jeigu jo suma neviršija penkių šimtų litų, o rajono (miesto) apylinkės teismas – nepriklausomai nuo nuostolio dydžio.

Kitais atvejais klausimas dėl administraciniu teisės pažeidimu padaryto turtinio nuostolio atlyginimo sprendžiamas civilinio proceso tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-957, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 55-1356 (95.07.05)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

37(1) straipsnis. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą nuostolį

Jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai padarytas turtinis nuostolis, organas (pareigūnas), spręsdamas klausimą dėl nuobaudos nepilnamečiui skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad nepilnametis, turintis savarankiškas pajamas, atlygintų turtinį nuostolį, jeigu šio suma neviršija penkiasdešimties litų.

Kitais atvejais klausimas dėl administracinių teisės pažeidimų padaryto turtinio nuostolio atlyginimo sprendžiamas civilinio proceso tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

38 straipsnis. Pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda,

vykdymas

Administracinės nuobaudos paskyrimas neatleidžia padariusio administracinį teisės pažeidimą asmens nuo pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymo.

39 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr. 33-370

Nr. I-1691, 1987.06.09, Žin., 1987, Nr. 17-189

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

40 straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-762, 98.06.02, Žin., 1998, Nr. 55-1518 (98.06.17)

II. YPATINGOJI DALIS

Penktasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ

SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE

41 straipsnis. Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas

Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo dvidešimties iki vieno šimto litų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas atliekant pavojingus darbus –

užtraukia baudą darbuotojui nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą

užtraukia baudą darbuotojui nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Administracinę nuobaudą už šiame straipsnyje ir šio kodekso 41(3), 41(4), 41(5) straipsniuose numatytus pažeidimus paskyręs organas (pareigūnas), nepažeisdamas asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, taip pat įstatymų saugomų valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų paslapčių apsaugos reikalavimų ir laikydamasis kitų įstatymuose numatytų apribojimų ir draudimų, apie šios nuobaudos paskyrimą paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-263, 1993.10.05, Žin., 1993, Nr. 54-1047

Nr. I-1290, 96.04.17, Žin., 1996, Nr. 41-988 (96.05.08)

Nr. VIII-354, 97.07.01, Žin., 1997, Nr. 69-1732 (97.07.23)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-349, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 89-3805 (2009-07-28), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

41(1) straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų ir (ar) pareigūnams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų nustatytos pranešimo ar ištyrimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims ir (ar) pareigūnams nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-263, 1993.10.05, Žin., 1993, Nr. 54-1047

41(2) straipsnis. Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų tikrinti pagal jų kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio trijų šimtų litų ir pareigūnams – nuo trisdešimties iki devynių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-263, 1993.10.05, Žin., 1993, Nr. 54-1047

Nr. X-1101, 2007-04-19, Žin., 2007, Nr. 49-1880 (2007-05-05)

41(3) straipsnis. Nelegalus darbas

Nelegalus darbas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-354, 97.07.01, Žin., 1997, Nr. 69-1732 (97.07.23)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1824, 00.07.11, Žin., 2000, Nr. 64-1913 (00.07.31)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

41(4) straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tyčinis darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas arba darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-354, 97.07.01, Žin., 1997, Nr. 69-1732 (97.07.23)

Nr. VIII-1486, 99.12.21, Žin., 1999, Nr. 113-3286 (99.12.30)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

41(5) straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas

Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba žinomai neteisingų duomenų apie asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį įmonėse, įstaigose, organizacijose, darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymas į šį žiniaraštį

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-678, 98.03.24, Žin., 1998, Nr. 33-874 (98.04.08)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

41(6) straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimas

Moterų ir vyrų lygių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, bei lygių galimybių, nustatytų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1017, 99.01.05, Žin., 1999, Nr. 11-237 (99.01.27)

Nr. X-343, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 122-4359 (2005-10-13)

41(7) straipsnis. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki dviejų tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-2335, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4275 (2004-07-24)

41(8) straipsnis. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nustatytų garantijų komandiruojamiems darbuotojams netaikymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme, nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-382, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 137-4911 (2005-11-19)

41(9) straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat organizuoti Europos bendrovės (SE) darbo tarybos sudarymą nevykdymas

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-382, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 137-4911 (2005-11-19)

41(10) straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant

sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ pažeidimas

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat organizuoti Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos sudarymą nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-937, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5389 (2006-12-28)

4111 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ pažeidimas

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

4112 straipsnis. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą

užtraukia baudą darbuotojui nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo –

užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo –

užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-349, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 89-3805 (2009-07-28), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Kodeksas papildomas 4113 straipsniu nuo 2011 m. gruodžio 1 d.:

4113 straipsnis. Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas –

užtraukia baudą laikinojo įdarbinimo įmonėms ir laikinojo darbo naudotojams – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą laikinojo įdarbinimo įmonėms ir laikinojo darbo naudotojams – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1381, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 69-3289 (2011-06-07)

Straipsnio redakcija iki 2011 m. liepos 1 d.:

42 straipsnis. Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir

kontrolės įstatymo pažeidimas

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms žmonių užkrečiamosioms ligoms arba nulėmusios jų išplitimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Straipsnio redakcija nuo 2011 m. liepos 1 d.:

42 straipsnis. Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas –

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms žmonių užkrečiamosioms ligoms, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-263, 1993.10.05, Žin., 1993, Nr. 54-1047

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-1551, 96.09.25, Žin., 1996, Nr. 104-2362 (96.10.30)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

42(1) straipsnis. Savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

Savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. I-1551, 96.09.25, Žin., 1996, Nr. 104-2362 (96.10.30)

Straipsnio pakeitimai

Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)

42(2) straipsnis. Higienos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių gyventojų radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

Higienos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių gyventojų radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

42(3) straipsnis. Aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių aplinkos

radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

Aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių aplinkos radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

42(4) straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimas

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą triukšmo šaltinio valdytojams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas –

užtraukia baudą piliečiams arba pareigūnams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

43 straipsnis. Kliudymas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams

atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas ar kitoks kliudymas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams tikrinti pagal jų kompetenciją įmones, įstaigas, organizacijas ir kitus ūkio subjektus, nepateikimas jiems dokumentų arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1595, 1987.04.29, Žin., 1987, Nr. 13-134

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-263, 1993.10.05, Žin., 1993, Nr. 54-1047

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1824, 00.07.11, Žin., 2000, Nr. 64-1913 (00.07.31)

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

43(1) straipsnis. Kliudymas Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnų sprendimų nevykdymas

Neįleidimas Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnų ar jų įgaliotų asmenų tikrinti pagal jų kompetenciją asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nepateikimas jiems dokumentų, ligonių medicininių apžiūrų ir tyrimų duomenų, reikalingų patikrinimui atlikti, arba jų nuslėpimas, klaidingas ar ne visų dokumentų, ligonių medicininių apžiūrų ir tyrimo duomenų pateikimas, taip pat Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų ir sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo organų vadovams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir kitiems darbuotojams – nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo organų vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

43(2) straipsnis. Tyčinis melagingas pareiškimas apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Tyčinis melagingas pareiškimas Valstybinei medicininio audito inspekcijai apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

43(3) straipsnis. Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla

Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

43(4) straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų

neatlikimas

Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų, nustatytų įstatymais ir kitais teisės aktais, nevykdymas arba netinkamas vykdymas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

43(5) straipsnis. Radiacinės saugos centro pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar

kliudymas jiems vykdyti valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę

Radiacinės saugos centro pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar kliudymas jiems vykdyti pagal kompetenciją valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

43(6) straipsnis. Kliudymas Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnų sprendimų nevykdymas

Dokumentų nepateikimas ir kliudymas Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims pagal jų kompetenciją tikrinti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kiekį, kokybę bei atlikti finansinę privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo analizę, taip pat Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnų ar jų įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų ir sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo organų vadovams, farmacine veikla besiverčiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir kitiems darbuotojams – nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

43(7) straipsnis. Tyčinis melagingas duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros

paslaugas ir išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus pateikimas

Tyčinis melagingas duomenų Valstybinei ligonių kasai ir teritorinėms ligonių kasoms apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus pateikimas –

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo organų vadovams, farmacine veikla besiverčiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir kitiems darbuotojams – nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

43(8) straipsnis. Tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų

mokėjimą pateikimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo įstaigos bei teritorinių ligonių kasų tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas –

užtraukia baudą pareigūnams, įgaliotiems teikti informaciją, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

43(9) straipsnis. Kliudymas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos tam įgaliotiems pareigūnams atlikti

jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas ar kitoks kliudymas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos tam įgaliotiems pareigūnams tikrinti pagal jų kompetenciją įmones, įstaigas, organizacijas ir kitus ūkio subjektus, nepateikimas jiems dokumentų arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos tam įgaliotų pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

43(10) straipsnis. Medicinos prietaisų saugą, kokybę, veikimą, eksploatavimą ir pateikimą į rinką reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

Medicinos prietaisų saugą, kokybę, veikimą, eksploatavimą ir pateikimą į rinką reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-2153, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 68-2368 (2004-04-29)

4311 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų, taip pat iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, skirtų naudoti žmogui, donorystę, įsigijimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir transplantaciją, pažeidimas

Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų, taip pat iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, skirtų naudoti žmogui, donorystę, įsigijimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir transplantaciją, pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-349, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 89-3805 (2009-07-28), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

4312 straipsnis. Kliudymas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

Kliudymas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-349, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 89-3805 (2009-07-28), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

44 straipsnis. Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas

nedideliais kiekiais arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų

vartojimas be gydytojo paskyrimo

Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip platinti –

užtraukia baudą iki vieno tūkstančio litų su psichotropinių ar narkotinių medžiagų konfiskavimu arba administracinį areštą iki trisdešimties parų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų konfiskavimu.

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo arba asmenų, sulaikytų už administracinių teisės pažeidimų (išskyrus teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso 126 straipsnio ketvirtojoje ir šeštojoje dalyse ir 129 straipsnyje) padarymą ir įtariamų apsvaigus nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas –

užtraukia baudą iki penkių šimtų litų.

Nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip platinti, taip pat narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo –

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki penkių šimtų litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų konfiskavimu.

Pastaba. Asmuo, savanoriškai atidavęs nedideliu kiekiu turėtą narkotinę ar psichotropinę medžiagą, kurią jis įgijo arba laikė be tikslo parduoti, taip pat savanoriškai kreipęsis į medicinos įstaigą dėl medicinos pagalbos suteikimo ryšium su narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimu be gydytojo paskyrimo, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės už šiame straipsnyje numatytus veiksmus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1788, 1987.07.29, Žin., 1987, Nr. 21-261

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

441 straipsnis. Neteisėtas vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla

Vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla, kuriai reikalinga licencija, be licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, jeigu tai nesukėlė sunkių pasekmių ar nebuvo daroma stambiu mastu, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo, baudą juridinių asmenų vadovams – nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1026, 1991.01.31, Žin., 1991, Nr. 6-162

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. X-1019, 2007-01-16, Žin., 2007, Nr. 12-492 (2007-01-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. XI-60, 2008-12-16, Žin., 2008, Nr. 149-5992 (2008-12-30)

442 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ženklinimo, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir kitų nustatytų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Veikla, susijusi su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai jie reikalingi, –

užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

443 straipsnis. Farmacijos praktikos ir veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais), sąlygų pažeidimas

Farmacijos praktikos sąlygų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukią baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Vaistų (vaistinių preparatų) gamyba, didmeninis platinimas nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų

užtraukia baudą kvalifikuotiems asmenims arba farmacinės veiklos vadovams nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su nušalinimu nuo darbo (pareigų) ir vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Vaistų (vaistinių preparatų) pardavimo (išdavimo) gyventojams sąlygų nesilaikymas –

užtraukia baudą farmacinės veiklos vadovams nuo dviejų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų su nušalinimu nuo darbo (pareigų) ir vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1019, 2007-01-16, Žin., 2007, Nr. 12-492 (2007-01-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-60, 2008-12-16, Žin., 2008, Nr. 149-5992 (2008-12-30)

444 straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) reklamos ir informacijos apie juos pažeidimai

Neregistruotų vaistų (vaistinių preparatų) reklama, narkotinių ir psichotropinių vaistų (vaistinių preparatų) reklama, vaistų (vaistinių preparatų) reklamos sveikatos priežiūros specialistams ir farmacijos specialistams, turintiems teisę skirti ar parduoti (išduoti) vaistus (vaistinius preparatus), reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Receptinių vaistų (vaistinių preparatų) reklama gyventojams –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

Nereceptinių vaistų (vaistinių preparatų) reklamos gyventojams reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Informacijos apie vaistus (vaistinius preparatus) atitikties informacijai ir duomenims, kurie buvo pateikti dokumentuose rinkodaros teisei gauti, informacijos apie vaistų (vaistinių preparatų) savybes rengimo ir skleidimo, išskyrus atvejus, kai atlikti moksliniai tyrimai, apie kuriuos skelbta moksliniuose leidiniuose, reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Farmacinės informacijos apie receptinius vaistus (vaistinius preparatus) skleidimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos draudimo skleisti vaistų (vaistinių preparatų) reklamą ar informaciją apie juos nesilaikymas arba įpareigojimo paneigti neatitinkančią reikalavimų reklamą nevykdymas ar netinkamas vykdymas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1019, 2007-01-16, Žin., 2007, Nr. 12-492 (2007-01-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-60, 2008-12-16, Žin., 2008, Nr. 149-5992 (2008-12-30)

445 straipsnis. Kliudymas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų sprendimų nevykdymas

Dokumentų nepateikimas ir (arba) kliudymas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims pagal kompetenciją tikrinti farmacijos praktikos ir veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais), sąlygas, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų ar jų įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų ir sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurie verčiasi veikla, susijusia su vaistais (vaistiniais preparatais), vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurie verčiasi veikla, susijusia su vaistais (vaistiniais preparatais), vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1019, 2007-01-16, Žin., 2007, Nr. 12-492 (2007-01-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-60, 2008-12-16, Žin., 2008, Nr. 149-5992 (2008-12-30)

446 straipsnis. Reikalavimų, susijusių su vaistinio preparato rinkodaros teise, pažeidimas

Vaistinio preparato rinkodaros ar registracijos pažymėjimo sąlygų arba teisės aktų, reglamentuojančių vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo pareigas, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 444 straipsnyje numatytus pažeidimus ir pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas vaistinio preparato rinkodaros ar registracijos pažymėjimo galiojimas arba keičiamos jo sąlygos, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kuriems suteikta vaistinio preparato rinkodaros teisė, vadovams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kuriems suteikta vaistinio preparato rinkodaros teisė, vadovams nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1381, 2007-12-18, Žin., 2007, Nr. 138-5644 (2007-12-29), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Šeštasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ

45 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkiniųėmimas bei naudojimas ir

vengimas juos grąžinti

Savavališkas privačios nuosavybės teise priklausančios arba valstybinės žemės, miško, vandens telkiniųėmimas arba savavališkas privačių ar valstybinių vandens telkinių naudojimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, arba po įspėjimo raštu vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę, mišką ar vandens telkinius arba nutraukti savavališką privačios nuosavybės teise priklausančių arba valstybinių vandens telkinių naudojimą

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-454, 1994.05.10, Žin., 1994, Nr. 37-668 (94.05.18)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

45(1) straipsnis. Neteko galios

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-454, 1994.05.10, Žin., 1994, Nr. 37-668 (94.05.18)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio redakcija iki 2011 m. liepos 1 d.:

46 straipsnis. Žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

Savavališkas žemės gelmių naudojimas, sandorių, tiesiogine ar netiesiogine forma pažeidžiančių žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Straipsnio redakcija nuo 2011 m. liepos 1 d.:

46 straipsnis. Žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

Savavališkas žemės gelmių naudojimas neturint teisės aktų nustatyto leidimo, žemės gelmių naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus dėl kasybos sklypo ribų, dėl žemės gelmių išteklių išgavimo kiekio apribojimų, taip pat žemės gelmių išteklių apskaitos, pažeistos žemės rekultivavimo ir (arba) žemės gelmių monitoringo reikalavimus, sandorių, tiesiogine ar netiesiogine forma pažeidžiančių žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

461 straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo nuosavybės teisės pažeidimas

Sandorių, pažeidžiančių Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų nuosavybės teisę, sudarymas

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1127, 95.12.14, Žin., 1995, Nr. 106-2350 (95.12.29)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

47 straipsnis. Riboženklių sunaikinimas

Pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-454, 1994.05.10, Žin., 1994, Nr. 37-668 (94.05.18)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas

Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-454, 1994.05.10, Žin., 1994, Nr. 37-668 (94.05.18)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

49 straipsnis. Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

Savavališkas teisės naudotis gyvūnijos objektais perleidimas, taip pat kitų sandorių, tiesiogine ar netiesiogine forma pažeidžiančių gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas, taip pat savavališkas gyvūnijos objektų, kurių naudojimui reikia gauti leidimą, naudojimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba dešimties litų baudą ir pareigūnams – įspėjimą arba dvidešimties litų baudą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-501, 1985.11.28, Žin., 1985, Nr. 33-370

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

50 straipsnis. Smulkusis svetimo turto pagrobimas

Smulkusis svetimo turto pagrobimas vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdu, kai nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 182, 183, 184 straipsniuose numatytų sunkinančių aplinkybių, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų litų arba administracinį areštą nuo dešimties iki trisdešimties parų.

Pastaba. Turto pagrobimas laikomas smulkiuoju, jeigu pagrobtojo turto vertė neviršija 1 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumos. Be pagrobtojo turto vertės, taip pat atsižvelgiama į pagrobtų daiktų natūralų kiekį (svorį, dydį).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-924, 1986.06.26, Žin., 1986, Nr. 18-184

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-180, 1993.06.10, Žin., 1993, Nr. 26-597

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-653, 94.11.10, Žin., 1994, Nr. 89-1724 (94.11.18)

Nr. I-1141, 95.12.20, Žin., 1995, Nr. 104-2325 (95.12.22)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

50(1) straipsnis. Vengimas atlyginti turtinį nuostolį, nusikaltimu arba administraciniu teisės pažeidimu padarytą fiziniams asmenims ar įmonėms, įstaigoms, organizacijoms

Asmens, pagal teismo nuosprendį ar nutarimą privalančio atlyginti turtinį nuostolį, nusikaltimu arba administraciniu teisės pažeidimu padarytą fiziniams asmenims ar įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, vengimas atlyginti tokį nuostolį-

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-924, 1986.06.26, Žin., 1986, Nr. 18-184

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

Nr. I-631, 1994.11.08, Žin., 1994, Nr. 88-1670

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

50(2) straipsnis. Aplaidus valstybinio ar visuomeninio turto saugojimas

Materialiai atsakingo asmens, taip pat asmens, kuriam patikėtas turto saugojimas, aplaidus valstybinio ar visuomeninio turto saugojimas,–

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-3489, 1989.12.18, Žin., 1990, Nr. 1-8

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

50(3) straipsnis. Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas

Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas, nepadaręs nukentėjusiajam žymios žalos, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132

504 straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas, praradimas ar neteisėtas sunaikinimas

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų.

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų praradimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki septynių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sunaikinimas pažeidžiant įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytą tvarką

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1127, 95.12.14, Žin., 1995, Nr. 106-2350 (95.12.29)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

50(5) straipsnis. Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių

(kooperatyvų) narių teisių pažeidimas

Akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, taip pat ir tų bendrovių, kurios veikia kaip bankai, visuotinių akcininkų susirinkimų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių (įgaliotinių) susirinkimų nesušaukimas nustatytu laiku, susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymas, kliudymas akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams dalyvauti susirinkimuose, įstatymo numatytos informacijos akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams nepateikimas ar kitų įstatuose (statutuose) numatytų jų neturtinių teisių pažeidimas, taip pat akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių turtinių teisių pažeidimas (draudimas ar kliudymas perleisti akcijas, pajus, pasirašyti naujas akcijas, pelno nepaskirstymas ar dividendų neišmokėjimas nustatytais terminais, įnašų, pajų negrąžinimas ar trukdymas gauti likviduojamos bendrovės turto dalį įstatymo numatytais atvejais, nesikreipimas į teismą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo) –

užtraukia baudą valdybų pirmininkams (valdytojams), valdybų nariams ar administracijų vadovams nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų su nušalinimu nuo darbo (pareigų).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-638, 98.02.24, Žin., 1998, Nr. 25-634 (98.03.13)

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

Nr. IX-1702, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3421 (2003-07-25)

50(6) straipsnis. Kreditorių teisių pažeidimas

Įmonių ir įstaigų kreditorių teisių pažeidimas (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikimas, kreditorių susirinkimų nesušaukimas įstatymų numatytais atvejais) –

užtraukia baudą įmonių ir įstaigų administracijų vadovams ar administratoriams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų su nušalinimu nuo darbo (pareigų).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-638, 98.02.24, Žin., 1998, Nr. 25-634 (98.03.13)

507 straipsnis. Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus

Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

50(8) straipsnis. Neteisėtas augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos panaudojimas

Augalų veislių apsaugos įstatyme numatytų neteisėtų veiksmų su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamąja medžiaga atlikimas nesudarius su augalo veislės selekcininku licencinės sutarties arba neturint selekcininko rašytinio sutikimo –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, įmonių vadovams – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-877, 2006-10-24, Žin., 2006, Nr. 119-4548 (2006-11-07), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Septintasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ

NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE

Straipsnio redakcija iki 2011 m. liepos 1 d.:

51 straipsnis. Aplinkos apsaugos priemonių neįgyvendinimas

Valstybinėse gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos programose, kompleksinėse schemose arba gamtos išteklių naudojimo leidimuose numatytų aplinkos apsaugos priemonių ar kitų aplinkosaugos reikalavimų neįgyvendinimas laiku, tyčia arba dėl aplaidumo –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Straipsnio redakcija nuo 2011 m. liepos 1 d.:

51 straipsnis. Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas

Valstybinėse gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos programose, kompleksinėse schemose numatytų aplinkos apsaugos priemonių ar kitų aplinkosaugos reikalavimų neįgyvendinimas laiku arba jų įgyvendinimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus tyčia arba dėl aplaidumo

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

51(1) straipsnis. Projektinės dokumentacijos, kurioje nenumatytos aplinkos apsaugos

priemonės, tvirtinimas

Dokumentacijos, kurioje nėra numatyta priemonių avarijoms išvengti, jų priežastims bei padariniams likviduoti arba neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių, kai tai turėjo būti numatyta, tvirtinimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statybos, rekonstravimo bei plėtimo projektinės dokumentacijos tvirtinimas, leidimo statybai išdavimas nesuderinus su aplinkos apsaugos tarnybomis, kai toks derinimas numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio redakcija iki 2011 m. liepos 1 d.:

512 straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba ar naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus

Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba nesilaikant teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius sanitarinės apsaugos zonos ribų, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Straipsnio redakcija nuo 2011 m. liepos 1 d.:

512 straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba ar naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus

Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba, kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nėra atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nėra priimtas sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba nesilaikant teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų, pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir juridinių asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, arba nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų, arba kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nėra atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nėra priimtas sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų ir juridinių asmenų vadovams – nuo trijų tūkstančių litų iki šešių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir (ar) antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų, pareigūnams – nuo keturių tūkstančių iki septynių tūkstančių litų ir juridinių asmenų vadovams – nuo septynių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius sanitarinės apsaugos zonos ribų, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1036, 2010-09-28, Žin., 2010, Nr. 116-5918 (2010-09-30)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

513 straipsnis. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymas

Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Didesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki keturių tūkstančių litų.

Šio straipsnio penktojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Didesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Šio straipsnio septintojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

Didesnio negu penki kubiniai metrai nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Šio straipsnio devintojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo septynių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

Didesnio negu penki kubiniai metrai pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo septynių tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių litų.

Šio straipsnio vienuoliktojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo penkiolikos tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

Atlygintinas ar neatlygintinas atliekų perdavimas asmenims, neturintiems teisės surinkti, vežti ir (ar) apdoroti atliekas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas), –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Atliekų surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) neturint teisės užsiimti tokia veikla –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Pavojingų atliekų identifikavimo, deklaravimo ir (ar) pakavimo ir ženklinimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Reikalavimo turėti pavojingų atliekų lydraštį jas vežant Lietuvos Respublikoje ir (ar) pavojingų atliekų lydraščio pildymo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Pavojingų atliekų maišymas, įskaitant skiedimą, nesilaikant nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų litų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Atliekų apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas –

užtraukia įspėjimą ar baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Atliekų apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Klaidingų duomenų atliekų apskaitos ataskaitose pateikimas žinant, kad jie neteisingi, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-677, 98.03.24, Žin., 1998, Nr. 32-854 (98.04.03)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-1101, 2007-04-19, Žin., 2007, Nr. 49-1880 (2007-05-05)

Nr. X-1675, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3181 (2008-07-17), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

Nr. XI-1325, 2011-04-19, Žin., 2011, Nr. 52-2502 (2011-05-03), šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

514 straipsnis. Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais

Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. X-1766, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5227 (2008-11-25), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

51(5) straipsnis. Aplinkos teršimas radioaktyviomis medžiagomis

Aplinkos teršimas radioaktyviomis medžiagomis, taip pat jų gabenimas, naudojimas, laikymas ar laidojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Radioaktyvių medžiagų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, pervežimas ar išvežimas be nustatyta tvarka išduoto leidimo –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

516 straipsnis. Aplinkos teršimas nuotekomis

Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, nuotekų išleidimas į drenažo sistemas –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant leidime nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas arba nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išleisti nuotekas nereikalingas, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo šešių šimtų iki keturių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Nr. XI-581, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-2 (2010-01-05), šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

51(7) straipsnis. Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas

Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

51(8) straipsnis. Ekologinės informacijos nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas

Informacijos apie aplinkos būklę ar gamtos išteklių naudojimą nepateikimas įstatymų nustatyta tvarka, taip pat tokios informacijos nuslėpimas arba iškraipymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Nepranešimas apie įvykusias avarijas arba kitus atvejus, dėl kurių padaroma žala arba kyla pavojus aplinkai, žmonių sveikatai arba gyvybei, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Žinomai neteisingos informacijos apie aplinkos būklę skelbimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Straipsnis papildomas 4 ir 5 dalimis nuo liepos 1 d.:

Neteisingos informacijos, reikalingos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikti, pateikimas –

užtraukia baudą planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams (užsakovams) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų, planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovų) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Neteisingos informacijos, reikalingos poveikio aplinkai vertinimo programai patvirtinti arba sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimti, pateikimas –

užtraukia baudą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

51(9) straipsnis. Valstybinę aplinkos apsaugos ir miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas

Valstybinę aplinkos apsaugos ir miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų pašalinti aplinkos apsaugos ir miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reikalavimų pažeidimus nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. I-1431, 96.07.03, Žin., 1996, Nr. 73-1741 (96.07.31)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Straipsnio redakcija iki 2011 m. liepos 1 d.:

51(10) straipsnis. Kliudymas vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę

Tyčinis kliudymas aplinkos apsaugos pareigūnams tikrinti įmones, įstaigas, organizacijas ir objektus arba vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Straipsnio redakcija nuo 2011 m. liepos 1 d.:

5110 straipsnis. Kliudymas vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę arba aplinkos apsaugos pareigūno garbės ir orumo įžeidimas

Tyčinis kliudymas aplinkos apsaugos pareigūnams tikrinti įmones, įstaigas, organizacijas ir objektus arba vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Aplinkos apsaugos pareigūno garbės ir orumo įžeidimas, reiškiamas žodžiu ar gestais, įžeidžiančiu, įžūliu ar provokuojančiu elgesiu, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-830, 1990.12.04, Žin., 1990, Nr. 36-862

Nr. I-442, 1994.04.21, Žin., 1994, Nr. 34-618 (94.05.06)

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

51(11) straipsnis. Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose

Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti –

užtraukia baudą transporto priemonės savininkui nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą transporto priemonės savininkui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-1543, 00.02.17, Žin., 2000, Nr. 22-552 (00.03.15)

5112 straipsnis. Pakuočių ir (ar) jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

Pakuočių, kuriose viršijamas ribinis leistinas kenksmingų medžiagų kiekis, pagaminimas arba tokių pakuočių importas ir (ar) įvežimas į Lietuvos Respubliką

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Pagamintų arba importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvos Respubliką pakuočių, kuriose kenksmingos medžiagos viršija leistiną ribinį kiekį, atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo šešių tūkstančių iki dvylikos tūkstančių litų.

Pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitose ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Atsisakymas priimti parduodamų gaminių pakuotes, už kurias nustatytas užstatas, ar užstato negrąžinimas –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Informacijos apie tai, kaip vartotojai gali grąžinti pakuotes, nepateikimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijų nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Pakuočių išleidimas į vidaus rinką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1049, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 75-3214 (2002-07-26)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

Nr. X-1766, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5227 (2008-11-25), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede

5113 straipsnis. Specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba šių sąlygų neįrašymas arba neteisingas įrašymas į žemės, miško, vandens telkinio nuosavybę patvirtinančius dokumentus

Specialiųjų žemės, miško naudojimo sąlygų pažeidimas ar nevykdymas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygų neįrašymas arba neteisingas įrašymas į žemės, miško, vandens telkinio nuosavybės dokumentus –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Specialiųjų vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-581, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-2 (2010-01-05), šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede

Straipsnio redakcija iki 2011 m. liepos 1 d.:

51(14) straipsnis. Privalomojo nurodymo neįvykdymas

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų, pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų, pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki septynių tūkstančių litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

Straipsnio redakcija nuo 2011 m. liepos 1 d.:

5114 straipsnis. Privalomojo nurodymo neįvykdymas

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų, pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki septynių tūkstančių litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Nr. XI-1407, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 72-3463 (2011-06-14)

51(15) straipsnis. Nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymas

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų, pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

51(16) straipsnis. Pramoninių avarijų prevencijos bei likvidavimo reikalavimų pažeidimas

Avarijų pavojingame objekte likvidavimo plano nesudarymas laiku –

užtraukia bauda pareigūnams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Priemonių, neleidžiančių susidaryti avarinei situacijai, taip pat priemonių, numatytų kaip būtinų susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai, neįgyvendinimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Nepranešimas nustatyta tvarka apie susidariusią avarinę situaciją arba įvykusią avariją

Užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Priemonių, numatytų kaip būtinų susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai, neįgyvendinimas susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai –

Užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytos veikos, jei dėl susidariusios avarinės situacijos ar įvykusios avarijos aplinkai buvo padaryta žalos, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

51(17) straipsnis. Nepaklusimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

51(18) straipsnis. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

Informacijos apie elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas, jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai arba informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą bei priėmimą prekybos vietoje nepateikimas elektros ir elektroninės įrangos vartotojams ar šios įrangos atliekų tvarkytojams –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Elektros ir elektroninės įrangos, kurios gamintojas ir (ar) importuotojas nėra užsiregistravęs Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, platinimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos platinimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Elektros ir elektroninės įrangos išleidimo į rinką ir jos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas elektros ir elektroninės įrangos išleidimo į rinką ir jos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Atsisakymas priimti prekybos vietoje be papildomo mokesčio vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, kai vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama įranga ir kai atiduodamos įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos įrangos kiekį, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Elektros ir elektroninės įrangos pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos išleidimas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Elektros ir elektroninės įrangos išleidimas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dvidešimt penkių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

51(19) straipsnis. Alyvų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

Alyvų atliekų atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti alyvų atliekas, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Alyvų atliekų tvarkymas Alyvų atliekų tvarkymo taisyklėse nenumatytais būdais –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Alyvų išleidimo į rinką apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas alyvų išleidimo į rinką apskaitos ataskaitose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Alyvų pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Alyvų atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas alyvų atliekų tvarkymo sistemoje –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dvidešimt penkių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

51(20) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, reikalavimų pažeidimas

Transporto priemonių išleidimo į rinką ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas transporto priemonių išleidimo į rinką ataskaitose –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Transporto priemonių pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netvarkymas ir nedalyvavimas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dvidešimt penkių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

51(21) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių šiltnamio dujų išmetimą į aplinką, šiltnamio dujų apyvartinės taršos leidimų išdavimą ir prekybą jais, pažeidimas

Prekybos šiltnamio dujų apyvartinės taršos leidimais nustatytos tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

Šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ataskaitos ir (ar) proceso tinkamumo patvirtinimo pažymos nepateikimas laiku kompetentingai institucijai –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Šiltnamio dujų išmetimas į aplinką neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas reikalingas, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Nacionaliniame apyvartinių taršos leidimų paskirstymo plane nustatyto leidžiamo išmesti į aplinką šiltnamio dujų kiekio viršijimas –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą

5122 straipsnis. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimų pažeidimas

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenų ar metinių aplinkos monitoringo ataskaitų nepateikimas kompetentingoms institucijoms nustatytu laiku –

užtraukia baudą