Andorra

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

 

 


EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques és un reglament únic que desplega dues lleis: la Llei de marques d’11 de maig de 1995 i la Llei de taxes de l’Oficina de Marques de 5 d’octubre de 1995.

Aquest Reglament recull l’esperit d’harmonització amb els marcs jurídics internacionals entorn del dret de marques que comporta una sèrie de novetats formals i de fons. Està dividit en regles en lloc d’articles per diferenciar fàcilment les referències a les lleis (articles) i al Reglament (regles). Accepta els poders no atorgats enfront de notari i permet actuar davant de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA) sense haver de presentar els poders en cada actuació i, en general, desenvolupa una reglamentació clara i sistemàtica.

L’evolució de l’activitat de registre de l’OMPA, especialment a partir del moment en què deixen d’aplicar-se les disposicions transitòries primera i segona de la Llei de marques, ha condicionat les modificacions d’aquest Reglament amb l’objectiu de simplificar i agilitar els tràmits administratius davant seu. Així, en un primer moment, es modifica per adaptar-lo a la Llei de modificació de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques de 10 de desembre del 1998. Ara, es regula específicament el procediment a seguir per part de l’OMPA per a l’examen de fons dels motius de nul.litat absoluta de les sol.licituds de registre de marca, es reglamenta el procediment de renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu i es reglamenta, també, el procediment d’inscripció al Registre de Marques de la cessió o de la concessió de llicència d’explotació per a una part d’un dels productes o serveis per als quals la marca està registrada.

A proposta del Ministeri de la Presidència, el Govern, en la sessió del dia 10 de maig del 2000, aprova la modificació del Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i, atès el nombre de les modificacions efectuades, n’acorda la seva publicació íntegra amb el text següent:

ÍNDEX
Capítol I Disposicions generals
Regla 1 Representació davant l’Oficina de Marques
Regla 2 Comunicacions amb l’Oficina de Marques
Capítol II Sol.licitud de registre
Regla 3 Presentació de la sol.licitud de registre
Regla 4 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu al dipositant i al mandatari
Regla 5 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu als productes i/o els serveis per
als quals se sol.licita el registre
Regla 5 bis Certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques
Regla 6 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d’un dret de
prioritat segons l’article 6 de la Llei de marques
Regla 7 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació de protecció
d’una marca que figura en una exposició internacional
Regla 8 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d’una prioritat
resultant d’un ús anterior al Principat d’Andorra
Regla 9 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d’un dret de
prioritat resultant d’un registre de marca en un país membre de la
Convenció de París
Regla 10 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reproducció de la marca
Regla 11 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a marques col.lectives
Capítol III Recepció i examen de forma de la sol.licitud de registre
Regla 12 Verificació del dret a ser titular d’un registre de marca
Regla 13 Verificació del dret a reivindicar la prioritat derivada d’un primer dipòsit
Regla 14 Recepció i examen de forma de la sol.licitud de registre
Regla 15 Examen dels documents adjuntats a la sol.licitud de registre
Regla 16 Sol.licitud correcta
Regla 17 Sol.licitud incorrecta
Capítol III bis Examen de fons de la sol.licitud de registre
Regla 17 bis Examen de fons de la sol.licitud de registre
Capítol IV Registre de la marca al Registre de Marques; certificat de registre;
conservació de les dades
Regla 17 ter Registre de la marca
Regla 18 Contingut del registre de la marca i certificat de registre
Regla 19 Registre de Marques i conservació dels documents
Capítol V Renovació i caducitat
Regla 20 Avisos oficiosos de venciment
Regla 21 Terminis per al dipòsit de la sol.licitud de renovació i pagament de les taxes
Regla 22 Sol.licitud de renovació d’un registre de marca
Regla 23 Sol.licitud correcta
Regla 24 Sol.licitud incorrecta
Regla 25 Certificat de renovació
Capítol VI Modificacions, cessions, renúncies, concessions de llicències,
pignoracions i inscripcions de decisions judicials
Regla 26 Sol.licitud d’inscripció d’una modificació del nom o de l’adreça del titular;
canvi de mandatari acreditat
Regla 27 Sol.licitud d’inscripció d’una cessió d’un registre de marca
Regla 28 Sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a un registre de marca
Regla 28 bis Renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter
distintiu
Regla 29 Sol.licitud d’inscripció d’una concessió de llicència
Regla 30 Sol.licitud d’inscripció d’una pignoració d’un registre de marca
Regla 31 Inscripció de decisions judicials
Regla 31 bis Sol.licitud de correcció d’error
Capítol VII Publicació de la Gaseta de Marques
Regla 32 Periodicitat
Regla 33 Forma de la Gaseta de Marques
Regla 33 bis Llengua de la Gaseta de Marques
Capítol VIII Mandatari acreditat
Regla 34 Condicions exigides per ser inscrit al Registre de Mandataris acreditats
Regla 35 Sol.licitud d’inscripció com a mandatari acreditat
Regla 36 Inscripció al Registre de Mandataris acreditats
Regla 37 Modificació del nom, del domicili o de l’adreça del establiment del mandatari
acreditat; intransmissibilitat del títol de mandatari acreditat
Regla 38 Pèrdua de la condició de mandatari acreditat
Regla 39 Publicació de les inscripcions al Registre de Mandataris acreditats
Capítol IX Modalitats de pagament; signatures; recerca al dossier d’un
registre de marca; còpia certificada d’una inscripció
Regla 40 Modalitats de pagament
Regla 41 Signatures
Regla 42 Recerca al dossier d’un registre de marca; còpia certificada d’una
inscripció

Disposició derogatòria Disposició final

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Regla 1. Representació davant l'Oficina de Marques

 1. L’Oficina de Marques publica, a la Gaseta de Marques, el Registre de Mandataris acreditats. Les condicions que s'han de reunir per ser mandatari acreditat davant de l'Oficina de Marques són les establertes per la regla 34.
 2. Un mandatari acreditat només pot representar un dipositant o un titular si disposa d'un poder signat per aquest dipositant o aquest titular. No és necessari que el poder sigui atorgat davant d’un notari públic.
 3. El poder ha de contenir com a mínim les indicacions següents:

a) el nom i l’adreça del dipositant o del titular;

b) el nom i l’adreça de la persona que el dipositant o el titular declara nomenar com a mandatari acreditat;

c) els actes que el mandatari acreditat està autoritzat a acomplir;

d) les sol.licituds de registre o els registres de marca amb relació als quals el mandatari acreditat està autoritzat a actuar, o la indicació que es tracta d'un poder general per a totes les sol.licituds de registre i tots els registres de marca existents o futurs de la persona que nomena el mandatari acreditat.

 1. Excepte en el cas establert a la regla 28.1), un mandatari acreditat pot actuar davant de l'Oficina de Marques sense presentar a aquesta Oficina el poder signat pel dipositant o pel titular a nom del qual actua, però, en el cas en què ho estimi necessari, l'Oficina de Marques pot demanar a tot mandatari acreditat que li presenti el poder en virtut del qual actua.
 2. Un mandatari acreditat pot autoritzar un o alguns dels seus empleats, o un o alguns empleats del gabinet del qual forma part aquest mandatari, a actuar en nom seu davant de l'Oficina de Marques i a signar en nom seu. Aquesta autorització ha d'efectuar-se davant de l'Oficina de Marques, segons les modalitats prescrites per l’Oficina de Marques.
 3. Si una sol.licitud de registre es presenta a nom de diversos codipositants o si un registre de marca esdevé propietat de diversos cotitulars, aquests només poden nomenar un sol mandatari acreditat que els representa a tots davant l'Oficina de Marques.
 4. Si es diposita una sol.licitud de registre a nom de diversos codipositants o si un registre de marca esdevé la propietat de diversos cotitulars i quan un o més d’un dels esmentats codipositants, o un o més d’un dels esmentats cotitulars, no té el seu domicili, la seva seu o un establiment industrial o comercial efectiu i real al Principat d'Andorra, aquests codipositants o cotitulars han de nomenar un sol mandatari acreditat que els representa a tots davant l'Oficina de Marques.

Regla 2. Comunicacions amb l'Oficina de Marques

 1. Tota sol.licitud de registre, de renovació o d'inscripció al Registre de Marques s'ha de presentar, en català, utilitzant els formularis establerts per l'Oficina de Marques.
 2. Els exemplars dels formularis es poden obtenir a l'Oficina de Marques després de pagament previ de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques.
 3. Tota sol.licitud de registre, de renovació o d'inscripció al Registre de Marques s'ha de presentar a l'Oficina de Marques durant l’horari d'obertura al públic. L’Oficina de Marques estableix l'horari d'obertura al públic i el publica a la Gaseta de Marques.
 4. Les sol.licituds de registre, de renovació o d'inscripció al Registre de Marques no poden ser enviades a l'Oficina de Marques per correu, per fax o per mitjans de transmissió telemàtics.

CAPÍTOL II

SOL.LICITUD DE REGISTRE

Regla 3. Presentació de la sol.licitud de registre

 1. La sol.licitud de registre s’ha de presentar utilitzant el formulari electrònic establert per l'Oficina de Marques.
 2. La sol.licitud de registre ha d’anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques. Les modalitats de pagament s’estableixen a la regla 40.

Regla 4. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu al dipositant i al mandatari

1. Tota sol.licitud de registre ha de contenir les indicacions relatives al dipositant establertes als subapartats a) a e) d’aquest apartat. Si són diversos codipositants la sol.licitud ha de contenir aquestes indicacions per a cadascun d’ells.

a) si el dipositant és una persona física, el nom o els dos noms, així com el cognom o els dos cognoms;

b) si el dipositant és una persona jurídica, la denominació social completa i la forma jurídica segons la qual està constituï da; no obstant el que disposa la regla 2.1), si la forma jurídica no correspon a una de les que figuren en català en el formulari electrònic, el dipositant indica la forma jurídica utilitzant el terme emprat en la seva llengua original;

c) la indicació de l'estat del qual el dipositant és nacional, de l'estat on el dipositant està domiciliat, i de l'estat on el dipositant té un establiment industrial o comercial efectiu i real. Si el dipositant és una persona jurídica, la indicació de l'estat del qual el dipositant és nacional es reemplaça per la indicació de l'estat -i si escau, la indicació de la divisió territorial d'aquest estat- sota la legislació del qual s'ha constituï t aquesta persona jurídica;

d) l'adreça del dipositant indicada en la forma habitualment requerida per a una ràpida distribució postal a l'adreça indicada, que en tot cas ha d'incloure totes les unitats administratives pertinents, inclòs el número de casa o de l'edifici, si en té. Cada dipositant ha d'indicar una sola adreça. Quan una mateixa sol.licitud té diversos codipositants amb adreces diferents i no han nomenat cap mandatari acreditat, l'Oficina de Marques envia les seves comunicacions escrites tan sols a una d’aquestes adreces. Si els codipositants no especifiquen l’adreça a la qual l’Oficina ha d’enviar tota comunicació, l'Oficina envia la correspondència a l'adreça del codipositant indicat en primer lloc a la sol.licitud de registre;

e) si escau, el nom, l'adreça i el número del mandatari acreditat nomenat pel dipositant.

2. Tota sol.licitud de registre també pot contenir les indicacions relatives al dipositant següents:

a) un número d'identificació de la persona física o jurídica dipositant, que li pot correspondre segons la legislació que li és aplicable;

b) un número de telèfon, de fax i/o de tèlex;

c) un codi d'identificació de bústia electrònica.

Regla 5. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu als productes i/o els serveis per als quals se sol.licita el registre

  1. Tota sol.licitud de registre ha d'indicar el nom dels productes i/o dels serveis per als quals se sol.licita el registre, agrupats segons les classes de la classificació
  2. instituï da per l'Arranjament de Niça relatiu a la classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques, signat a Niça el 15 de juny de 1957, tal com ha estat revisat i modificat (d'ara endavant "la classificació de Niça"). Cada grup de productes o de serveis ha d'estar precedit pel número de la classe de l'esmentada classificació de Niça a la qual pertany i aquests grups s’han de presentar, en la sol.licitud de registre, seguint l'ordre de les classes de la classificació de Niça.
 1. El nom dels productes i dels serveis ha d’indicar-se utilitzant la terminologia de la llista de les classes o de la llista alfabètica de la classificació de Niça en la seva traducció a la llengua catalana per l’Oficina de Marques.
 2. El dipositant pot indicar noms de productes i/o de serveis en llengua catalana altres que els previstos a l’apartat 2) d’aquesta regla amb la condició que el dipositant entregui a l’Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud de registre, una còpia d’un certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques corresponent a cadascun d’aquests productes o serveis. El dipositant pot adjuntar a la sol.licitud de registre una traducció al castellà, francès o anglès d’aquest producte o servei.
 3. Si el dipositant no entrega la còpia del certificat prevista a l’apartat 3) d’aquesta regla juntament amb la sol.licitud de registre, pot entregar aquesta còpia dins d’un termini de tres mesos a comptar de la data de dipòsit d’aquesta sol.licitud.
 4. Si a l'acabament del termini de tres mesos previst a l'apartat 4) d'aquesta regla, el dipositant no ha entregat la còpia del certificat prevista a l’apartat 3) d'aquesta regla, l'Oficina de Marques considera la sol.licitud de registre retirada pel que fa als productes i/o els serveis altres que els indicats a la sol.licitud de registre de conformitat amb l’apartat 2) d’aquesta regla i no retorna cap taxa percebuda per aquesta sol.licitud de registre.

Regla 5 bis. Certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques

  1. L’Oficina de Marques estableix dins el termini de tres mesos un certificat de classificació per a un producte o servei en llengua catalana que no figura en una
  2. de les llistes esmentades a la regla 5.2), amb la presentació prèvia d’una sol.licitud de certificat de classificació utilitzant el formulari previst a aquest efecte per l’Oficina de Marques i després del pagament previ de les taxes prescrites segons l’article 5.4)a) de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques.
 1. En una única sol.licitud de certificat de classificació es pot demanar el certificat de classificació per a diversos productes i/o serveis.
 2. La sol.licitud de certificat de classificació esmentada a l’apartat 1) d’aquesta regla es pot acompanyar d’una proposta de classificació basada en una classificació del producte o servei esmentats a l’apartat 1) d’aquesta regla feta per l’Oficina Internacional de l’OMPI en el marc de l’Arranjament de Madrid o del seu Protocol. Tota proposta de classificació ha d’indicar una de les referències següents:

a) el número de referència de la Llista de productes i de serveis objecte d’una classificació feta per l’Oficina Internacional de l’OMPI en el marc de l’Arranjament de Madrid i del seu Protocol, utilitzant l’última edició d’aquesta llista en la seva versió original en llengua francesa publicada per l’Oficina de Marques, que correspon al producte o servei objecte de la proposta de classificació;

b) el número d’un registre internacional, amb data de registre posterior al dia 31 de desembre de 1991, en què figura, ja classificat per l’Oficina Internacional de l’OMPI, el producte o servei objecte de la proposta de classificació.

4. No obstant el que disposa l’apartat 1) d’aquesta regla, si l’Oficina de Marques pot efectuar la classificació de tots els productes i serveis objecte de la sol.licitud de classificació segons una proposta de classificació feta en virtut de l’apartat 3) d’aquesta regla, l’Oficina de Marques emet el certificat de classificació dins el termini de deu dies i l’import de les taxes de classificació es redueix de conformitat amb l’article 5.4)b) de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques.

Regla 6. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d'un dret de prioritat segons l'article 6 de la Llei de marques

1. Tota reivindicació d'un dret de prioritat en virtut de l'article 6 de la Llei de marques s’ha de fer mitjançant una declaració a aquest efecte en els termes previstos en el formulari de sol.licitud de registre, i ha de contenir les indicacions següents:

a) l’estat on s’ha efectuat el primer dipòsit o bé, si el primer dipòsit és un dipòsit regional que cobreix diversos estats, el nom de l'oficina davant la qual s'ha efectuat aquest dipòsit regional;

b) la data del primer dipòsit;

c) el número del primer dipòsit en el cas en què el dipositant pugui conèixer aquest número;

d) si la prioritat no es reivindica per a tots els productes i els serveis que figuren en la sol.licitud, el nom dels productes i/o dels serveis per als quals es reivindica la prioritat.

 1. Quan la reivindicació de prioritat es fonamenta en diversos primers dipòsits corresponents cadascun d'ells a diferents productes i/o serveis, el dipositant ha de fer constar en la sol.licitud de registre les indicacions establertes a l'apartat 1) d'aquesta regla per a cadascun d'aquests dipòsits.
 2. El dipositant ha d’entregar a l’Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud de registre, una còpia simple o fotocòpia de cada dipòsit en què es fonamenta la reivindicació de prioritat. Si escau, el titular que ha reivindicat un dret de prioritat en virtut de l’article 6 de la Llei de marques ha d’entregar a l’autoritat judicial competent una còpia de cada dipòsit en què es fonamenta la reivindicació de prioritat, autenticada per l’oficina on aquest dipòsit ha estat fet.
 3. Si el dipositant no entrega la còpia prevista a l'apartat 3) d'aquesta regla junt amb la sol.licitud de registre, pot entregar aquesta còpia dins del termini de tres mesos a comptar de la data de dipòsit d'aquesta sol.licitud.
 4. Si a l'acabament del termini de tres mesos previst a l’apartat 4) d’aquesta regla, el dipositant no ha entregat la còpia prevista a l'apartat 3) d'aquesta regla, l'Oficina de Marques denega la reivindicació de prioritat i no retorna cap taxa percebuda per aquest concepte.

Regla 7 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació de protecció d'una marca que figura en una exposició internacional

1. Tota reivindicació d’una protecció derivada de l'article 7 de la Llei de marques s’ha de fer mitjançant una declaració a aquest efecte en els termes previstos en el formulari de sol.licitud de registre, i ha de contenir les indicacions següents:

a) el nom de l'exposició internacional;

b) la data de la primera presentació de la marca en aquesta exposició;

c) el nom dels productes i/o dels serveis en relació amb els quals la marca ha estat presentada a l'exposició internacional i per als quals es reivindica la protecció derivada de l'article 7 de la Llei de marques.

 1. El dipositant ha d'entregar a l'Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud de registre, un document justificatiu lliurat per les autoritats competents de l’esmentada exposició o per les autoritats competents del país on l’esmentada exposició ha tingut lloc, confirmant les indicacions previstes a l’apartat 1) d’aquesta regla.
 2. Si el dipositant no entrega el document justificatiu previst a l'apartat 2) d'aquesta regla junt amb la sol.licitud de registre, pot entregar aquest document a l'Oficina de Marques dins el termini de tres mesos a comptar de la data de dipòsit d'aquesta sol.licitud.
 3. Si a l'acabament del termini de tres mesos previst a l’apartat 3) d’aquesta regla, el dipositant no ha entregat a l'Oficina de Marques el document justificatiu previst a l'apartat 2) d'aquesta regla, l'Oficina de Marques denega la reivindicació de protecció i no retorna cap taxa percebuda per aquest concepte.

Regla 8. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d'una prioritat resultant d'un ús anterior al Principat d'Andorra1

1. Tota reivindicació d'un dret de prioritat en virtut de la disposició transitòria primera de la Llei de marques s’ha de fer mitjançant una declaració d’ús anterior en els termes previstos en el formulari de sol.licitud de registre, i ha de contenir les indicacions següents:

a) la data en què ha començat l'ús efectiu i real de la marca al territori del Principat d'Andorra;

b) el nom dels productes i/o dels serveis per als quals s'ha fet l'ús efectiu i real de la marca al territori del Principat d'Andorra.

 1. Quan la reivindicació de prioritat es fonamenta en diversos usos anteriors, corresponent cadascun a diferents productes i/o serveis, el dipositant ha de fer constar les indicacions establertes a l’apartat 1) d'aquesta regla per a cadascun d'aquests usos anteriors.
 2. El dipositant no ha d’entregar a l'Oficina de Marques les proves relatives a l'ús reivindicat, les quals, en el seu cas, han de ser entregades a l'autoritat judicial competent.

Regla 9. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d'un dret de prioritat resultant d'un registre de marca en un país membre de la Convenció de París2

1. Tota reivindicació d'un dret de prioritat segons la disposició transitòria segona de la Llei de marques s’ha de fer mitjançant una declaració a aquest efecte en els termes previstos en el formulari de sol.licitud de registre, i ha de contenir les indicacions següents:

a) el país membre de la Convenció de París per a la protecció de la propietat industrial en què s’ha efectuat el registre de marca anterior;

b) la data i el número del registre de marca del qual es reivindica la prioritat;

c) si la prioritat no es reivindica per a tots els productes i els serveis que figuren a la sol.licitud de registre, el nom dels productes i/o dels serveis per als quals es reivindica la prioritat.

 1. Quan la reivindicació de prioritat es fonamenta en diversos registres de marca anteriors, corresponent cadascun a diferents productes i/o serveis, el dipositant ha de fer constar les indicacions establertes a l’apartat 1) d'aquesta regla per a cadascun d'aquests registres de marca.
 2. El dipositant ha d'entregar a l'Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud de registre, una còpia simple o fotocòpia de cada registre de marca anterior en què es fonamenta la reivindicació de prioritat. Si escau, el titular que ha reivindicat un dret de prioritat en virtut de la disposició transitòria segona de la Llei de marques ha d’entregar a l’autoritat judicial competent una còpia de cada registre de marca anterior en què es fonamenta la reivindicació de prioritat, autenticada per l’oficina on aquest registre de marca ha estat fet.
 3. Si el dipositant no entrega la còpia prevista a l'apartat 3) d'aquesta regla junt amb la sol.licitud de registre, pot entregar aquesta còpia dins el termini de tres mesos a comptar de la data de dipòsit d'aquesta sol.licitud.
 4. Si a l'acabament del termini de tres mesos previst a l’apartat 4) d’aquesta regla, el dipositant no ha entregat la còpia prevista a l'apartat 3) d'aquesta regla, l'Oficina de Marques denega la reivindicació de prioritat i no retorna cap taxa percebuda per aquest concepte.

1 Regla caducada segons la disposició transitòria primera.2) de la Llei de marques

2 Regla caducada segons la disposició transitòria segona.2) de la Llei de marques

Regla 10. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reproducció de la marca

 1. Tota sol.licitud de registre ha de contenir una reproducció suficientment clara de la marca per a la qual se sol.licita el registre.
 2. Tota marca verbal ha de ser reproduï da en el formulari electrònic utilitzant els caràcters llatins i les xifres romanes o aràbigues que constitueixen els caràcters tipogràfics estàndards de l'Oficina de Marques.
 3. Si la sol.licitud de registre és per a una marca que no pot ser reproduï da amb els caràcters tipogràfics estàndards de l’Oficina de Marques, o per a una marca figurativa, la sol.licitud de registre ha de contenir una reproducció gràfica d’aquesta marca.

a) Si no es reivindica cap color, la reproducció de la marca ha de ser en blanc i negre o en gamma de grisos, i tenir la forma d'un document informàtic de format 8 x 8 i amb 300 dpi de resolució conforme als estàndards informàtics acceptats per l'Oficina de Marques. L’Oficina de Marques publica a la Gaseta de Marques la llista d’aquests estàndards informàtics acceptats per l’Oficina de Marques.

b) Si el dipositant reivindica el color, la reproducció de la marca ha de ser en color i tenir la forma d'un document informàtic de format 8 x 8 i amb 300 dpi de resolució conforme als estàndards informàtics relatius al color acceptats per l'Oficina de Marques. L’Oficina de Marques publica a la Gaseta de Marques la llista d'aquests estàndards informàtics relatius al color acceptats per l'Oficina de Marques. El dipositant pot definir amb més precisió cada to de color utilitzant les definicions de la quadricromia (percentatge de cian, de magenta, de groc i de negre). Així mateix, el dipositant pot definir la textura o l'acabat per a cadascun dels tons de color (per exemple, donant la indicació "metàl.lic"). Si hi ha alguna diferència entre un color resultant del document informàtic i un color resultant de la definició de la quadricromia, preval el color resultant de la definició de la quadricromia.

c) Si la marca està constituï da únicament per un to de color o per una combinació de colors, la sol.licitud de registre ha de contenir una definició del to de color o de cadascun dels colors que formen la combinació de colors, utilitzant les definicions de la quadricromia (percentatge de cian, de magenta, de groc i de negre). Així mateix, el dipositant pot definir la textura o l'acabat per a cadascun dels tons de color (per exemple, donant la indicació "metàl.lic").

 1. Quan la sol.licitud de registre és relativa a una marca tridimensional, ha de contenir la indicació "marca tridimensional". La reproducció de la marca establerta segons l’apartat 3)a) o b) d’aquesta regla pot consistir en aquest cas en diverses vistes de la marca, preses des de diferents angles, i el nombre d’aquestes vistes no pot ser superior a sis.
 2. Si la marca o una part de la marca es compon d’una o diverses paraules no catalanes i que en una altra llengua tenen un sentit determinat i conegut per al dipositant, el dipositant ha d'indicar la traducció al català d'aquesta o d’aquestes paraules així com la seva llengua d'origen.
 3. Si la marca o una part de la marca es compon de caràcters altres que els llatins o de xifres altres que les romanes o aràbigues, el dipositant ha d'incloure la seva transliteració a xifres aràbigues o a caràcters llatins; la transliteració ha de fer-se utilitzant les normes de pronunciació catalanes.

Regla 11. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a marques col.lectives

 1. El dipositant que sol.licita el registre d'una marca col.lectiva ha d’indicar "marca col.lectiva" en la sol.licitud de registre.
 2. El dipositant que sol.licita el registre d'una marca col.lectiva ha d'entregar a l'Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud de registre, el reglament d'ús de la marca col.lectiva que ha de contenir com a mínim les dades següents:

a) la naturalesa jurídica del titular de la marca col.lectiva;

b) les condicions d'ús de la marca;

c) els motius de finalització de l'autorització d'ús de la marca col.lectiva.

 1. Si el dipositant no entrega el reglament d'ús previst a l’apartat 2) d’aquesta regla junt amb la sol.licitud de registre, el dipositant pot entregar el reglament d'ús dins el termini de tres mesos a comptar de la data de dipòsit d'aquesta sol.licitud.
 2. Si a l’acabament del termini de tres mesos previst a l’apartat 3) d’aquesta regla, el dipositant no ha entregat el reglament d'ús, l'Oficina de Marques denega la sol.licitud de registre de la marca col.lectiva i no retorna cap taxa percebuda per aquesta sol.licitud de registre.

CAPÍTOL III

RECEPCIÓ I EXAMEN DE FORMA DE LA SOL.LICITUD DE REGISTRE

Regla 12. Verificació del dret a ser titular d'un registre de marca

 1. Si el Govern del Principat d'Andorra constata que un determinat estat no atorga als nacionals del Principat d'Andorra la mateixa protecció que als seus nacionals pel que fa a les marques, aquest Govern pot donar instruccions a l'Oficina de Marques de denegar tota sol.licitud de registre presentada per tot dipositant que és nacional del dit estat i que no compleix alguna de les condicions establertes per l'article 5.b) de la Llei de marques.
 2. L’Oficina de Marques manté al dia la llista dels estats esmentats a l’apartat 1) d'aquesta regla i la publica a la Gaseta de Marques.

Regla 13. Verificació del dret a reivindicar la prioritat derivada d'un primer dipòsit

 1. Si el Govern del Principat d'Andorra constata que un determinat estat no atorga als nacionals del Principat d'Andorra un dret de prioritat sotmès a condicions i tenint efectes equivalents al dret de prioritat que preveu l'article 6.2) a 5) de la Llei de marques, aquest Govern pot donar la instrucció a l'Oficina de Marques de denegar tota reivindicació de prioritat derivada d'un primer dipòsit segons l'article 6 de la Llei de marques, efectuada per un dipositant que és nacional del dit estat, així com denegar tota reivindicació de prioritat derivada d'un primer dipòsit efectuat en aquest estat.
 2. L’Oficina de Marques manté al dia la llista dels estats esmentats a l’apartat 1) d'aquesta regla i la publica a la Gaseta de Marques.

Regla 14. Recepció i examen de forma de la sol.licitud de registre

 1. L'Oficina de Marques ha de realitzar un examen de forma en el qual examina si la sol.licitud de registre conté tots els elements i les indicacions exigits en cadascuna de les rúbriques del formulari electrònic, però durant aquest examen de forma l’OMPA no té l’obligació de verificar l'exactitud d'aquests elements i indicacions.
 2. Tota inexactitud constatada per les autoritats judicials en una sol.licitud de registre genera la responsabilitat civil i/o penal del dipositant.
 3. En els supòsits previstos a les regles 16 i 17.2)a), l'Oficina de Marques imprimeix sobre paper i en dos exemplars el contingut de la sol.licitud de registre.
 4. Els dos exemplars previstos a l'apartat 3) d'aquesta regla han de ser signats, en el moment de dipositar la sol.licitud, pel dipositant o, en el cas que la sol.licitud sigui presentada per un mandatari acreditat, per aquest mandatari acreditat.
 5. L'Oficina de Marques conserva el formulari electrònic dipositat i un dels dos exemplars signats previstos a l’apartat 4) d’aquesta regla i entrega l’altre exemplar al dipositant o, si escau, al mandatari acreditat.

Regla 15. Examen dels documents adjuntats a la sol.licitud de registre

1. L'Oficina de Marques no té l’obligació d’examinar si:

a) tota còpia del dipòsit entregada en virtut de la regla 6.3) és conforme a les indicacions donades en virtut de la regla 6.1);

b) tot document justificatiu entregat en virtut de la regla 7.2) és conforme a les indicacions donades en virtut de la regla 7.1);

c) tota declaració així com les indicacions donades en virtut de la regla 8.1) corresponen a un ús efectiu i real de la marca al territori del Principat d'Andorra des de la data indicada i per als productes i/o els serveis indicats;

d) tota còpia d'un registre de marca entregada en virtut de la regla 9.3) és conforme a les indicacions donades en virtut de la regla 9.1);

e) el reglament d'ús entregat en virtut de la regla 11.2) conté les indicacions prescrites per aquesta regla;

f) les traduccions al castellà, a l’anglès o al francès que es poden adjuntar segons la regla 5.3) són correctes.

2. Tota falsificació o inexactitud constatada per l'autoritat judicial en una indicació, un certificat, una còpia, un document justificatiu, una declaració o un reglament d’ús adjunt a la sol.licitud de registre, genera la responsabilitat civil i/o penal del dipositant.

Regla 16. Sol.licitud correcta

Si la sol.licitud de registre és conforme a les regles 3, 4.1), 5 i 10 i, si és el cas, a les regles 6, 7, 8, 9 i 11 i, si és el cas, el certificat de classificació entregat en virtut de la regla 5.3) és conforme a les indicacions donades en virtut de la regla 5.1), l'Oficina de Marques inicia l’examen de fons de la sol.licitud d’acord amb les disposicions de la regla 17 bis.

Regla 17. Sol.licitud incorrecta

 1. L’Oficina de Marques denega tota sol.licitud de registre no conforme a la regla 3.
 2. a) Si la sol.licitud de registre no és conforme a les regles 4.1), 5 o 10 o, si és el cas, a les regles 6, 7, 8, 9 o 11 o, si és el cas, el certificat de classificació

entregat en virtut de la regla 5.3) no és conforme a les indicacions donades en virtut de la regla 5.1), però és conforme a la regla 3 i conté:

i) les indicacions que permeten establir la identitat del dipositant segons la regla 4.1)a) o b);

ii) les indicacions suficients per entrar en relació per correspondència amb el dipositant segons la primera frase de la regla 4.1)d) o, si escau, amb el seu mandatari acreditat segons la regla 4.1)e);

iii) la reproducció de la marca per a la qual se sol.licita el registre conforme a la regla 10.2) o 3);

iv) el nom dels productes i/o dels serveis per als quals se sol.licita el registre de marca, conforme a la regla 5.1);

l'Oficina de Marques atorga a la sol.licitud de registre una data de dipòsit, retorna el formulari electrònic al dipositant i l’invita a regularitzar la sol.licitud de registre completant el formulari electrònic retornat amb totes les indicacions requerides segons la regla 16 altres que les establertes en els punts i), ii), iii), i iv) d’aquest subapartat. El termini per a la presentació del formulari electrònic completat és de tres mesos des de la data de dipòsit. L’Oficina de Marques retorna el formulari electrònic al dipositant per ser completat, després del pagament previ dels preus públics establerts pel Govern.

b) Si el dipositant regularitza la sol.licitud de registre dins el termini de tres mesos previst al subapartat a) d’aquest apartat, l’Oficina de Marques inicia l’examen de fons de la sol.licitud d’acord amb les disposicions de la regla 17 bis.

c) Si el dipositant no regularitza la sol.licitud de registre dins el termini de tres mesos previst al subapartat a) d’aquest apartat, l'Oficina de Marques denega la sol.licitud de registre i retorna les taxes percebudes per aquesta sol.licitud de registre.

3. Si la sol.licitud de registre, tot i ser conforme a la regla 3, no conté com a mínim tots els elements i les indicacions previstos a l’apartat 2)a)i), ii), iii), i iv) d’aquesta regla, l'Oficina de Marques retorna el formulari electrònic al dipositant, li proposa de tornar a presentar aquest formulari amb les indicacions previstes a la regla 16 sense límit de temps i li retorna les taxes percebudes per aquesta sol.licitud de registre.

CAPÍTOL III BIS

EXAMEN DE FONS DE LA SOL.LICITUD DE REGISTRE

Regla 17 bis. Examen de fons de la sol.licitud de registre

 1. L’Oficina de Marques, dins el termini de dos mesos des de la data de dipòsit de la sol.licitud de registre i d’acord amb la informació que té disponible, ha d’examinar si un signe no pot constituir marca segons les disposicions de l’article 2 de la Llei de marques. Cas que l’Oficina de Marques sol.liciti elements addicionals segons l’apartat 2) d’aquesta regla, el termini de dos mesos comença a comptar des de la data de recepció dels elements sol.licitats o, en el cas de no recepció d’aquests elements, des de la data d’acabament del termini de dos mesos contemplat en l’apartat 3) d’aquesta regla.
 2. Per realitzar l’examen establert segons l’apartat 1) d’aquesta regla l’Oficina de Marques pot demanar al dipositant, per escrit i dins el termini d’un mes des de la data de dipòsit, que aporti elements addicionals que l’Oficina de Marques considera que són necessaris per poder fer l’examen o que poden justificar que un signe pot constituir marca.
 3. El dipositant disposa d’un termini de dos mesos per aportar els elements demanats segons l’apartat 2) d’aquesta regla. En cas de no recepció d’aquests elements, l’Oficina de Marques continua l’examen de fons sense els mateixos.
 4. L’Oficina de Marques realitza l’examen referit a l’apartat 1) d’aquesta regla en funció dels elements que disposa i si, d’acord amb la informació que té disponible, determina que un signe no pot constituir marca segons l’article 2 de la Llei de marques, ha de denegar la sol.licitud de registre i emetre una resolució de denegació, que ha d’enviar al dipositant dins el termini de 15 dies a comptar des de l’acabament del termini establert en l’apartat 1) d’aquesta regla.
 5. En cas de denegació de la sol.licitud de registre segons l’apartat 4) d’aquesta regla, el dipositant disposa d’un termini de dos mesos des de la data de recepció de la resolució de denegació per presentar una sol.licitud de revisió de l’examen, a la qual pot adjuntar els elements següents:

a) informació addicional sobre el compliment de les disposicions de l’article 2 de la Llei de marques;

b) una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu, segons les disposicions de la regla 28 bis;

c) qualsevol altre element que consideri adient a tenir en compte en el moment de la revisió de l’examen.

 1. A la recepció d’una sol.licitud de revisió, l’Oficina de Marques assigna la revisió de l’examen a un altre examinador, que l’ha de realitzar dins el termini de dos mesos des de la data de recepció de la sol.licitud de revisió. Si el nou examinador determina que un signe no pot constituir marca segons l’article 2 de la Llei de marques, l’Oficina de Marques denega la sol.licitud de registre i emet una resolució de denegació, que ha d’enviar al dipositant dins el termini de dos mesos des de la data de recepció de la sol.licitud de revisió.
 2. Si la sol.licitud de registre és finalment denegada, l’Oficina de Marques retorna la taxa percebuda per la sol.licitud de registre objecte de denegació i en dedueix el 50% en concepte de despeses de tramitació.

CAPÍTOL IV

REGISTRE DE LA MARCA AL REGISTRE DE MARQUES;
CERTIFICAT DE REGISTRE; CONSERVACIÓ DE LES DADES

Regla 17 ter. Registre de la marca

 1. Si la sol.licitud de registre no és denegada d’acord amb les disposicions de la regla 17 bis, l’Oficina de Marques registra la marca.
 2. La data de registre correspon a la data de dipòsit atorgada per l’Oficina de Marques.
 3. No obstant el que disposa l’apartat 1) d’aquesta regla, quan es diposita una sol.licitud de registre en virtut de l’article 4.3) de la Llei de marques, l’Oficina de Marques només procedeix a registrar-la si el dipositant entrega la prova que les autoritats judicials han dictat sentència favorable a la seva demanda de nul.litat o a la seva sol.licitud de prohibició d’ús.

Regla 18. Contingut del registre de la marca i certificat de registre

1. El registre d’una marca comporta que l’Oficina de Marques inscriu al Registre de Marques les indicacions següents:

a) el número de registre;
b) la data de registre, amb la indicació de l'hora i el minut;

c) la data del venciment del registre;

d) les dades relatives al nom del titular, segons la regla 4.1)a) o b);

e) l'estat del qual el titular és nacional, l'estat on el titular està domiciliat i l'estat on el titular té un establiment industrial o comercial efectiu i real, segons la regla 4.1)c);

f) l'adreça del titular, segons la regla 4.1)d);

g) el número d'acreditació del mandatari acreditat, segons la regla 4.1)e), si escau;

h) el número d'identificació de la persona física o jurídica titular del registre de marca, segons la regla 4.2)a), si escau;

i) un número de telèfon, de fax i/o de tèlex del titular del registre de marca, segons la regla 4.2)b), si escau;

j) un codi d'identificació de bústia electrònica del titular del registre de marca, segons la regla 4.2)c), si escau;

k) el nom dels productes i/o dels serveis per als quals es registra la marca, agrupats segons les classes de la classificació de Niça, d'acord amb la regla 5;

l) si es reivindica un dret de prioritat en virtut de l'article 6 de la Llei de marques, les indicacions donades segons la regla 6;

m)si es reivindica una protecció d'una marca que figura en una exposició internacional en virtut de l’article 7 de la Llei de marques, les indicacions donades segons la regla 7;

n) si es reivindica una prioritat resultant d'un ús anterior al Principat d'Andorra en virtut de la disposició transitòria primera de la Llei de marques, les indicacions donades segons la regla 8;

o) si es reivindica un dret de prioritat resultant d'un registre de marca en un país membre de la Convenció de París en virtut de la disposició transitòria segona de la Llei de marques, les indicacions donades segons la regla 9;

p) la reproducció de la marca;
q) la indicació de marca tridimensional, si escau;
r) la traducció al català de la marca o d’una part de la marca i la llengua d'origen

d’acord amb la regla 10.5), si escau; s) la transliteració de la marca o d’una part de la marca d’acord amb la regla 10.6),

si escau; t) la indicació de marca col.lectiva, si escau; u) la renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu,

segons la regla 28 bis, si escau;
v) l'import de les taxes percebudes pel registre.

2. L'Oficina de Marques emet un certificat de registre que conté les indicacions i els elements establerts a l'apartat 1.a) a d), f), g) i k) a u) d'aquesta regla i l’envia per correu ordinari al titular de la marca o, si hi ha diversos cotitulars, al cotitular indicat en primer lloc o, si escau, al mandatari acreditat.

Regla 19. Registre de Marques i conservació dels documents

 1. L'Oficina de Marques conserva totes les inscripcions fetes al Registre de Marques.
 2. L'Oficina de Marques conserva tots els documents que acompanyen una sol.licitud de registre o una sol.licitud d’inscripció al Registre de Marques, excepte en els casos en què aquestes sol.licituds es deneguen.

CAPÍTOL V

RENOVACIÓ I CADUCITAT

Regla 20. Avisos oficiosos de venciment

Sis mesos abans del venciment del termini de 10 anys vigent, l'Oficina de Marques recorda al titular de la marca o, si escau, al seu mandatari acreditat, la data d'aquest venciment per mitjà d'un avís oficiós. L’Oficina de Marques efectua la tramesa de l'esmentat avís oficiós per correu ordinari a l'adreça del titular o, si escau, del mandatari acreditat tal com figura al Registre de Marques.

Regla 21. Terminis per al dipòsit de la sol.licitud de renovació i pagament de les taxes

 1. El període durant el qual es pot presentar la sol.licitud de renovació així com pagar la taxa de renovació corresponent comença sis mesos abans de la data de venciment del termini de 10 anys vigent i s'acaba sis mesos després d'aquesta data. En el cas de presentar la sol.licitud de renovació o pagar les taxes de renovació durant els sis mesos posteriors a la data de venciment del termini de 10 anys, la renovació està condicionada al pagament de la taxa addicional prevista a l'article 5.1)d) de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques.
 2. Si al venciment del termini de sis mesos posteriors a la data de venciment del termini de 10 anys, l'Oficina de Marques no ha rebut la sol.licitud de renovació i el pagament de les taxes de renovació corresponents, l'Oficina de Marques inscriu al Registre de Marques la data en què el registre de marca resta sense efecte d'acord amb l'article 28 de la Llei de marques.

Regla 22. Sol.licitud de renovació d'un registre de marca

 1. La sol.licitud de renovació d’un registre de marca s’ha de presentar utilitzant el formulari establert per l’Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada pel titular del registre de marca o, si escau, pel seu mandatari acreditat.
 2. La sol.licitud de renovació ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la renovació d’un registre de marca;

b) el número i la data del registre de marca que es vol renovar;

c) si la renovació la sol.licita un mandatari acreditat diferent del mandatari acreditat inscrit al Registre de Marques, el nom, l'adreça i el número del nou mandatari acreditat;

d) si no se sol.licita la renovació per a tots els productes i els serveis per als quals la marca està registrada, el nom dels productes i/o dels serveis per als quals la marca està registrada i per als quals no se sol.licita la renovació.

3. La sol.licitud de renovació ha d’anar acompanyada del pagament de les taxes de renovació prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques.

Regla 23. Sol.licitud correcta

 1. Si la sol.licitud de renovació compleix les condicions establertes a les regles 21.1) i 22, l'Oficina de Marques inscriu la renovació al Registre de Marques amb la indicació de la data del proper venciment i, si escau, el número del nou mandatari acreditat, segons les indicacions previstes a la regla 22.2)c).
 2. Si la renovació no s’ha efectuat per a tots els productes i els serveis coberts pel registre de marca, l'Oficina de Marques inscriu al Registre de Marques el nom dels

productes i/o dels serveis per als quals s'ha efectuat la renovació, previstos a la regla 22.2)d).

Regla 24. Sol.licitud incorrecta

Si la sol.licitud de renovació no compleix les condicions establertes a les regles 21.1)

o 22, l'Oficina de Marques denega la sol.licitud de renovació i retorna les taxes de renovació pagades per aquesta sol.licitud. El titular pot dipositar una nova sol.licitud de renovació mentre el termini previst a la regla 21.1) no hagi expirat.

Regla 25. Certificat de renovació

L'Oficina de Marques envia per correu ordinari al titular de la marca o, si hi ha diversos cotitulars, al cotitular que consta en primer lloc o, si escau, al mandatari acreditat, un certificat de renovació que conté les indicacions i els elements previstos a la regla 18.2), posats al dia a la data de la renovació, així com la indicació de la propera data del venciment.

CAPÍTOL VI

MODIFICACIONS, CESSIONS, RENÚNCIES, CONCESSIONS DE LLICÈNCIES,
PIGNORACIONS I INSCRIPCIONS DE DECISIONS JUDICIALS

Regla 26. Sol.licitud d'inscripció d'una modificació del nom o de l'adreça del titular; canvi de mandatari acreditat

 1. La sol.licitud d'inscripció d'una modificació del nom (que no constitueixi un canvi de titular) o de l'adreça del titular d’un registre de marca s’ha de presentar utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada pel titular del registre de marca o, si escau, pel seu mandatari acreditat.
 2. La sol.licitud d'inscripció d'una modificació del nom o de l'adreça del titular ha d'anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques i ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d'una modificació del nom o de l'adreça del titular d’un registre de marca;

b) el número del registre de marca objecte de la modificació;

c) el nom i l'adreça del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de Marques;

d) el nom o bé l'adreça del titular que s'ha d'inscriure al Registre de Marques.

 1. Quan la mateixa modificació afecta diversos registres de marca d’un mateix titular, és suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la sol.licitud els números de tots els registres de marca afectats.
 2. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud d'inscripció que no compleix les condicions establertes als apartats 1) o 2) d'aquesta regla i retorna les taxes pagades per aquesta sol.licitud.
 3. Si la sol.licitud d'inscripció compleix les condicions establertes als apartats 1) i 2) d'aquesta regla, l'Oficina de Marques inscriu la modificació al Registre de Marques amb la indicació prevista a l'apartat 2.d) d’aquesta regla.
 4. La inscripció de la modificació al Registre de Marques porta la data en la qual l’Oficina de Marques ha rebut la sol.licitud d'inscripció conforme als apartats 1) i 2) d’aquesta regla.
 5. La sol.licitud d’inscripció d’un canvi de mandatari acreditat s’ha de presentar utilitzant el formulari establert per l’Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d’anar signada pel titular del registre de marca o, si escau, pel seu nou mandatari acreditat. Quan el canvi de mandatari acreditat afecta diversos registres de marca d’un mateix titular, és suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la sol.licitud els números de tots els registres de marca afectats per aquest canvi. L’Oficina de Marques inscriu d’ofici els canvis de mandatari acreditat.

Regla 27. Sol.licitud d'inscripció d'una cessió d'un registre de marca

1. La sol.licitud d'inscripció d'una cessió d'un registre de marca s'ha de presentar utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada pel titular inscrit al Registre de Marques o pel cessionari o, si escau, pel mandatari acreditat del titular o del cessionari. La sol.licitud d‘inscripció d’una cessió d’un registre de marca ha d’anar acompanyada d’un dels documents següents:

a) una còpia del contracte de cessió, autenticada per un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l’acte de cessió. Si la còpia del contracte no està en llengua catalana s’ha d’entregar una traducció de la còpia del contracte a aquesta llengua juntament amb la sol.licitud d’inscripció;

b) un extracte del contracte de cessió que conté les indicacions previstes a l’apartat 2.b) a f) d’aquesta regla, així com el nom dels signataris d’aquest contracte. Aquest extracte ha d’estar certificat per un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l’acte de cessió. Si l’extracte del contracte de cessió no està en llengua catalana s’ha d’entregar una traducció de l’extracte a aquesta llengua juntament amb la sol.licitud d’inscripció;

c) un certificat de cessió presentat utilitzant el formulari establert per l’Oficina de Marques. El certificat de cessió ha de contenir les indicacions previstes a l’apartat 2.b) a f) d’aquesta regla i ha d’anar signat pel titular inscrit al Registre de Marques i pel cessionari.

2. La sol.licitud d'inscripció d'una cessió d'un registre de marca ha d'anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d'una cessió;

b) el número del registre de marca que és objecte de cessió;

c) el nom i l'adreça del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de Marques;

d) el nom i l'adreça del cessionari en la forma establerta per al dipositant d’una sol.licitud de registre a la regla 4, així com totes les altres indicacions que poden

o que han d’estar contingudes en la sol.licitud pel que fa al dipositant d’una sol.licitud de registre;

e) si la cessió és per una part dels productes i els serveis per als quals la marca està registrada, el nom dels productes i/o dels serveis per als quals la marca està registrada que són objecte de cessió, classificats segons les classes de la classificació de Niça;

f) si la cessió és per una part d’un producte o servei per al qual la marca està registrada, el nom del producte o servei per al qual la marca està registrada, el nom del producte o servei objecte de cessió i el nom del producte o servei restant que no és objecte de cessió, classificats segons les classes de la classificació de Niça. Si el sol.licitant utilitza algun nom de producte o servei en llengua catalana que no figura en una de les llistes esmentades a la regla 5.2) ha d’entregar a l’Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud d’inscripció d’una cessió, una còpia d’un certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques corresponent a cadascun d’aquests productes o serveis, o bé, una sol.licitud de classificació per a aquests productes o serveis d’acord amb les disposicions de la regla 5 bis. El sol.licitant pot adjuntar a aquesta sol.licitud d’inscripció una traducció al castellà, francès o anglès d’aquest producte o servei.

 1. Quan la mateixa cessió afecta diversos registres de marca d’un mateix titular, és suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la sol.licitud els números de tots els registres de marca afectats.
 2. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud d'inscripció que no compleix les condicions establertes als apartats 1) o 2) d'aquesta regla i retorna les taxes pagades per aquesta sol.licitud.
 3. Si la sol.licitud d'inscripció compleix les condicions establertes als apartats 1) i 2) d'aquesta regla, l'Oficina de Marques inscriu la cessió al Registre de Marques amb les indicacions següents:

a) la part cedida s’inscriu com un nou registre de marca amb un nou número de registre amb les mateixes dades relatives a la prioritat i venciment del registre que les del de registre de marca que ha estat objectes de cessió, i amb les indicacions previstes a l’apartat 2.d) d’aquesta regla i, si escau, amb les indicacions previstes a l’apartat 2.e) i/o f) d’aquesta regla;

b) si es dóna el cas que una part del registre de marca no és objecte de cessió, aquesta es manté amb el número de registre que tenia i l’Oficina de Marques inscriu les indicacions corresponents previstes a la regla 2)e) i/o, si escau, 2)f)

d’aquesta regla.

6. La inscripció de la cessió al Registre de Marques porta la data en la qual l’Oficina de Marques ha rebut la sol.licitud d’inscripció conforme als apartats 1) i 2) d’aquesta regla.

Regla 28. Sol.licitud d'inscripció d'una renúncia a un registre de marca

 1. La sol.licitud d'inscripció d'una renúncia a un registre de marca s'ha de presentar utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada pel titular del registre de marca o, si escau, pel seu mandatari acreditat. Quan la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia és signada pel mandatari acreditat, el mandatari acreditat ha de presentar a l’Oficina de Marques un poder signat pel titular que figura al Registre de Marques, que atorgui de forma expressa a aquest mandatari acreditat el dret de fer renúncia a un registre de marca.
 2. La sol.licitud d'inscripció d'una renúncia a un registre de marca ha d'anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques i ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d'una renúncia;

b) el número del registre de marca que és objecte de renúncia;

c) el nom i l'adreça del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de Marques;

d) si la renúncia afecta tots els productes i/o serveis per als quals la marca està registrada, la indicació que se sol.licita la inscripció d’una renúncia total;

e) si la renúncia no afecta tots els productes i/o serveis per als quals la marca està registrada, la indicació que se sol.licita la inscripció d’una renúncia parcial; en aquest cas, s’ha d’indicar el nom dels productes i/o serveis per als quals no es renuncia, classificats segons les classes de la classificació de Niça. Si el sol.licitant utilitza algun nom de producte o servei en llengua catalana que no figura en una de les llistes esmentades a la regla 5.2) ha d’entregar a l’Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia, una còpia d’un certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques corresponent a cadascun d’aquests productes o serveis, o bé, una sol.licitud de classificació per a aquests productes o serveis d’acord amb les disposicions de la regla 5 bis. El sol.licitant pot adjuntar a aquesta sol.licitud d’inscripció una traducció al castellà, francès o anglès d’aquest producte o servei.

 1. Si el registre de marca afectat per la sol.licitud d’inscripció de renúncia ha estat objecte d’una pignoració inscrita al Registre de Marques, l’Oficina de Marques denega la sol.licitud d’inscripció de la renúncia si el titular del registre de marca no presenta a l'Oficina de Marques, juntament amb aquesta sol.licitud d’inscripció, l'acord de la persona beneficiària d’aquesta pignoració. Aquest acord ha de ser per escrit i ha d’anar signat per la persona beneficiària de la pignoració.
 2. Quan la renúncia afecta diversos registres de marca d’un mateix titular, és suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la sol.licitud els números de tots els registres de marca afectats.
 3. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud d'inscripció que no compleix les condicions establertes als apartats 1), 2) o 3) d’aquesta regla i retorna les taxes pagades per aquesta sol.licitud.
 4. Si la sol.licitud d'inscripció compleix les condicions establertes als apartats 1) a 3) d'aquesta regla, l'Oficina de Marques inscriu la renúncia al Registre de Marques, si escau, amb les indicacions previstes a l’apartat 2.d) i e) d’aquesta regla.
 5. La inscripció de la renúncia al Registre de Marques porta la data en la qual l'Oficina de Marques ha rebut la sol.licitud d’inscripció conforme als apartats 1) a 3) d’aquesta regla.
 6. L’Oficina de Marques denega tota sol.licitud d’inscripció de renúncia parcial i retorna les taxes pagades per aquesta sol.licitud, si constata que alguns dels productes o serveis indicats en virtut de l’apartat 2)e) d’aquesta regla no estan compresos entre els productes o serveis inscrits pel registre objecte de la renúncia.

Regla 28 bis. Sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu

 1. La sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu, per a la totalitat o una part dels productes i/o dels serveis de la sol.licitud de registre, o en el seu cas, del registre de marca, s’ha de presentar utilitzant el formulari establert per l’Oficina de Marques i simultàniament al dipòsit de la sol.licitud de registre o en qualsevol moment durant la vigència del registre de marca.
 2. La sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu ha d’anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu;

b) el número de sol.licitud de registre o, en el seu cas, el número de registre de marca que és objecte de renúncia;

c) el nom i l’adreça del sol.licitant que figura en la sol.licitud o, en el seu cas, del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de Marques;

d) una reproducció dels elements verbals per als quals se sol.licita la renúncia a la protecció, utilitzant els caràcters referits a la regla 10.2);

e) una reproducció dels elements no verbals per als quals se sol.licita la renúncia a la protecció, utilitzant un document informàtic de format 8 x 8 i amb 300 dpi de resolució conforme als estàndards informàtics acceptats per l’Oficina de Marques, ja sigui en color, en blanc i negre o en gama de grisos, segons com s’hagi presentat la sol.licitud de registre d’acord amb la regla 10.3); el document informàtic no pot contenir la reproducció de més de 6 d’aquests elements, i en una mateixa sol.licitud es poden presenta tants documents informàtics com siguin necessaris;

f) si la renúncia no afecta tots els productes i/o serveis per als quals la marca està registrada, s’ha d’indicar el nom dels productes i/o serveis per als quals no es renuncia, o bé, per als quals es renuncia, classificats segons les classes de la classificació de Niça. Si el sol.licitant utilitza algun nom de producte o servei en llengua catalana que no figura en una de les llistes esmentades a la regla 5.2) ha d’entregar a l’Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu, una còpia d’un certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques corresponent a cadascun d’aquests productes o serveis, o bé, una sol.licitud de classificació per a aquests productes o serveis d’acord amb les disposicions de la regla 5 bis. El sol.licitant pot adjuntar a aquesta sol.licitud una traducció al castellà, francès o anglès d’aquest producte o servei.

3. a) Si la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu compleix les condicions establertes als apartats 1) i 2) d’aquesta regla i es presenta abans de l’acabament del termini establert en la regla 17 bis.1), l’Oficina de Marques té en compte aquesta renúncia a l’hora de fer l’examen de fons.

b) Si la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu compleix les condicions establertes en els apartats 1) i 2) d’aquesta regla i es presenta en virtut de les disposicions de la regla 17 bis.5)b), l’Oficina de Marques té en compte aquesta renúncia a l’hora de revisar l’examen de fons.

c) Si la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu compleix les condicions establertes en els apartats 1) i 2) d’aquesta regla i es presenta un cop la marca està registrada, l’Oficina de Marques inscriu aquesta renúncia al Registre de Marques amb les indicacions previstes en els apartats 2.d) i/o e) i, si escau, f) d’aquesta regla.

Regla 29. Sol.licitud d'inscripció d'una concessió de llicència

1. La sol.licitud d'inscripció d'una concessió de llicència d’un registre de marca s’ha de presentar utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada pel titular inscrit al Registre de Marques o pel concessionari de la llicència o, si escau, pel mandatari acreditat del titular o del concessionari de la llicència. La sol.licitud d’inscripció d’una concessió de llicència ha d’anar acompanyada d’un dels documents següents:

a) una còpia del contracte de concessió de llicència, autenticada per un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l’acte de concessió de llicència. Si la còpia del contracte no està en llengua catalana s’ha d’entregar una traducció de la còpia del contracte a aquesta llengua juntament amb la sol.licitud d’inscripció;

b) un extracte del contracte de concessió de llicència que conté les indicacions següents:

i) les indicacions previstes a l’apartat 2.b) a e) d’aquesta regla;

ii) el nom dels signataris d’aquest contracte;

iii) les indicacions relatives al control de qualitat establert a l’article 20 de la Llei de marques.

L’extracte del contracte de concessió ha d’estar certificat per un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l’acte de concessió de llicència. Si l’extracte del contracte de concessió de llicència no està en llengua catalana s’ha d’entregar una traducció de l’extracte a aquesta llengua juntament amb la sol.licitud d’inscripció;

c) un certificat de concessió de llicència presentat utilitzant el formulari establert per l’Oficina de Marques. El certificat de concessió de llicència ha de contenir les indicacions previstes a l’apartat 2.b) a e) d’aquesta regla i les indicacions relatives al control de qualitat establert a l’article 20 de la Llei de marques. Aquest certificat ha d’anar signat pel titular inscrit al Registre de Marques i pel concessionari de la llicència.

2. La sol.licitud d'inscripció d'una concessió de llicència ha d'anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d'una concessió de llicència;

b) el número del registre de marca objecte de la concessió de llicència;

c) el nom i l'adreça del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de Marques;

d) el nom i l'adreça del concessionari de la llicència en la forma establerta per al dipositant d’una sol.licitud de registre a la regla 4.1)a), b) i d);

e) si la concessió de llicència no és per a tots els productes i els serveis per als quals la marca està registrada, el nom dels productes i/o dels serveis que són objecte de la concessió de llicència. Si el sol.licitant utilitza algun nom de producte o servei en llengua catalana que no figura en una de les llistes esmentades a la regla 5.2) ha d’entregar a l’Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud d’inscripció d’una llicència, una còpia d’un certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques corresponent a cadascun d’aquests productes o serveis, o bé, una sol.licitud de classificació per a aquests productes o serveis d’acord amb les disposicions de la regla 5 bis. El sol.licitant

pot adjuntar a aquesta sol.licitud d’inscripció una traducció al castellà, francès o anglès d’aquest producte o servei.

 1. Quan la mateixa concessió de llicència afecta diversos registres de marca d’un mateix titular, és suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la sol.licitud els números de tots els registres de marca afectats.
 2. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud d'inscripció que no compleix les condicions establertes als apartats 1) o 2) d'aquesta regla i retorna les taxes pagades per aquesta sol.licitud.
 3. Si la sol.licitud d'inscripció compleix les condicions establertes als apartats 1) i 2) d'aquesta regla, l'Oficina de Marques inscriu la concessió de llicència al Registre de Marques amb les indicacions previstes a l’apartat 2.d) d’aquesta regla i, si escau, les indicacions previstes a l’apartat 2.e) d’aquesta regla.
 4. La inscripció de la concessió de llicència al Registre de Marques porta la data en la qual l’Oficina de Marques ha rebut la sol.licitud d’inscripció conforme als apartats 1) i 2) d’aquesta regla.
 5. Les condicions establertes en aquesta regla per a una sol.licitud d’inscripció d’una concessió de llicència i per a la inscripció al Registre de Marques i la publicació d’una inscripció d’una concessió de llicència s’apliquen mutatis mutandis a una sol.licitud de supressió d’una inscripció d’una concessió de llicència i a la inscripció al Registre de Marques i la publicació de la supressió d’una inscripció d’una concessió de llicència.

Regla 30. Sol.licitud d'inscripció d'una pignoració d'un registre de marca

 1. La sol.licitud d'inscripció d'una pignoració d'un registre de marca s’ha de presentar utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Ha d'anar signada pel titular inscrit al Registre de Marques, o pel beneficiari de la pignoració o, si escau, pel mandatari acreditat del titular o del beneficiari de la pignoració.
 2. La sol.licitud d'inscripció d'una pignoració ha d’anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques i d’una còpia del contracte de pignoració o d’un extracte d’aquest contracte que contingui les indicacions previstes als subapartats b) a d) d’aquest apartat així com el nom dels signataris d’aquest contracte. La còpia del contracte de pignoració ha d’estar autenticada o, en el seu cas, l’extracte d’aquest contracte ha d’estar certificat per un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l’acte de pignoració. Si la còpia del contracte o l’extracte del contracte de pignoració no està en llengua catalana s’ha d’entregar una traducció a aquesta llengua de la còpia o de l’extracte juntament amb la sol.licitud d’inscripció. La demanda d’inscripció ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d'una pignoració;

b) el número del registre de marca que és objecte de pignoració;

c) el nom i l'adreça del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de Marques;

d) el nom i l'adreça de la persona beneficiària de la pignoració en la forma establerta per al dipositant d’una sol.licitud de registre a la regla 4.1)a), b) i d).

 1. Quan la mateixa pignoració afecta diversos registres de marca d’un mateix titular, és suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la sol.licitud els números de tots els registres de marca afectats.
 2. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud d'inscripció que no compleix les condicions establertes als apartats 1) o 2) d'aquesta regla i retorna les taxes pagades per aquesta sol.licitud.
 3. Si la sol.licitud d'inscripció compleix les condicions establertes als apartats 1) i 2) d'aquesta regla, l'Oficina de Marques inscriu la pignoració al Registre de Marques amb les indicacions previstes a l’apartat 2.d) d’aquesta regla.
 4. La inscripció de la pignoració al Registre de Marques porta la data en la qual l’Oficina de Marques ha rebut la sol.licitud d’inscripció conforme als apartats 1) i 2) d’aquesta regla.
 5. Les condicions establertes en aquesta regla per a una sol.licitud d’inscripció d’una pignoració i per a la inscripció al Registre de Marques i la publicació d’una inscripció d’una pignoració s’apliquen mutatis mutandis a una sol.licitud de supressió d’una inscripció d’una pignoració i a la inscripció al Registre de Marques i la publicació de la supressió d’una inscripció d’una pignoració.

Regla 31. Inscripció de decisions judicials

 1. L'Oficina de Marques inscriu al Registre de Marques tota decisió judicial que afecta un registre de marca, quan així ho requereixen les autoritats judicials o administratives o qualsevol persona interessada.
 2. La inscripció d’un traspàs d'un registre de marca en virtut d'una decisió presa segons l'article 18 de la Llei de marques està condicionada al pagament, per part del nou titular, de la taxa prescrita per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques per a la inscripció d'un traspàs.

Regla 31 bis. Sol.licitud de correcció d’error

 1. La sol.licitud de correcció d’error s’ha de presentar utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada pel dipositant o pel titular del registre de marca o, si escau, pel seu mandatari acreditat.
 2. La sol.licitud de correcció d’error ha d’anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la correcció d’un error;

b) el número del registre de marca o de la sol.licitud de registre objecte de correcció;

c) la correcció desitjada.

3. L’Oficina de Marques no pot corregir cap error del titular o del dipositant quan aquesta correcció impliqui una modificació de la marca ja sigui en relació amb el signe, els productes o serveis, o el seu titular, ni si la correcció implica la modificació d’una prioritat. En particular, l’Oficina de Marques pot acceptar la sol.licitud de correcció d’un dels errors següents:

a) errors relatius al lliurament d’un document adjunt a la sol.licitud de registre, a condició que el document correcte sigui aportat a l’Oficina de Marques dins el termini de tres mesos a comptar de la data de dipòsit d’aquesta sol.licitud;

b) errors del dipositant en transcriure les dades següents, contingudes en els documents adjunts a la sol.licitud de registre:

i) el nom d’un dels productes i serveis indicats segons la regla 5.3);

ii) el nom de l’estat on s’ha efectuat el primer dipòsit, indicat segons la regla 6;

iii) el nom de l’exposició internacional, indicat segons la regla 7;

iv) el nom del país membre de la Convenció de París per a la protecció de la propietat industrial en què s’ha efectuat el registre de marca anterior, indicat segons la regla 9;

v) la data del primer dipòsit, indicada segons la regla 6;

vi) la data de la primera presentació de la marca en una exposició internacional, indicada segons la regla 7;

vii) la data del registre de marca anterior del qual es reivindica la prioritat, indicada segons la regla 9;

viii) el número del primer dipòsit, indicat segons la regla 6;

ix) el número del registre de marca anterior del qual es reivindica la prioritat, indicat segons la regla 9;

c) errors del dipositant en traduir o transcriure el nom d’un producte i/o servei per al qual es reivindica una prioritat segons les regles 6, 7 o 9, si figura en el document adjuntat en relació amb la reivindicació;

d) errors relatius a la indicació de les dades següents, a condició que les dades correctes es puguin demostrar mitjançant un document oficial reconegut per l’Oficina de Marques i que la correcció no afecti els drets o les obligacions del dipositant o del titular:

i) la forma jurídica segons la qual el dipositant o el titular està constituï t, indicada segons la regla 4.1)b);

ii) el nom de l’estat del qual el dipositant o el titular és nacional, indicat segons la regla 4.1)c);

iii) el nom de l’estat on el dipositant o el titular està domiciliat, indicat segons la regla 4.1)c);

iv) el nom de l’estat on el dipositant o el titular té un establiment industrial o comercial efectiu i real, indicat segons la regla 4.1)c);

v) el número d’identificació de la persona física o jurídica, indicat segons la regla 4.2)a);

vi) el número de telèfon, de fax i/o de tèlex, indicat segons la regla 4.2)b); vii) el codi d’identificació de bústia electrònica, indicat segons la regla 4.2)c);

 1. Quan la mateixa correcció afecta diverses sol.licituds de registre i/o diversos registres de marca d’un mateix dipositant o titular, és suficient presentar una única sol.licitud de correcció d’error si s'indiquen en ella els números de tots els registres i/o sol.licituds de registre afectats.
 2. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud de correcció d’error que no compleix les condicions establertes als apartats 2) o 3) d'aquesta regla i retorna les taxes pagades per aquesta sol.licitud.
 3. Si la sol.licitud de correcció d’error compleix les condicions establertes en l’apartat 1) d’aquesta regla, l’Oficina de Marques efectua la correcció sol.licitada en el Registre de Marques.

CAPÍTOL VII

PUBLICACIÓ DE LA GASETA DE MARQUES

Regla 32. Periodicitat

L’Oficina de Marques publica la Gaseta de Marques amb una periodicitat mínima d’un cop cada tres mesos.

Regla 33. Forma de la Gaseta de Marques

 1. L’Oficina de Marques publica la Gaseta de Marques sobre CD Rom o un altre suport digital similar.
 2. La publicació comprèn les indicacions i elements següents:

a) els registres de marca amb les indicacions i elements previstos a la regla 18.1)a) a d), f), g) i k) a u);

b) el número dels registres de marca renovats amb les indicacions previstes a la regla 23.1) i, si escau, les indicacions previstes a la regla 23.2);

c) les modificacions del nom i de l’adreça del titular amb les indicacions previstes a la regla 26.5) i la data establerta a la regla 26.6);

d) els canvis de mandatari acreditat segons la regla 26.7) amb la indicació del nom del nou mandatari acreditat i del número dels registres de marca afectats pel canvi de mandatari acreditat;

e) les cessions amb el nom i l’adreça del cessionari i, si escau, el número del seu mandatari acreditat, amb les indicacions previstes a la regla 27.5) i la data establerta a la regla 27.6);

f) les renúncies amb les indicacions previstes a la regla 28.6) i la data establerta a la regla 28.7);

g) les renúncies d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu amb els elements renunciats segons la regla 28 bis.2)d) i/o e);

h) les concessions de llicència amb les indicacions previstes a la regla 29.5) i la data establerta a la regla 29.6);

i) les pignoracions amb les indicacions previstes a la regla 30.5) i la data establerta a la regla 30.6);

j) un resum de les decisions judicials inscrites en virtut de la regla 31.1) així com els traspassos previstos a la regla 31.2).

 1. L’Oficina de Marques subministra la Gaseta de Marques sobre suport CD Rom o bé, una edició en paper de la totalitat o d’una part de la Gaseta de Marques, a tota persona interessada que la sol.liciti, després del pagament previ dels preus públics establerts pel Govern.
 2. L’Oficina de Marques posa un exemplar de la Gaseta de Marques a disposició del públic per a la seva consulta gratuï ta als locals de la mateixa Oficina.

Regla 33 bis. Llengua de la Gaseta de Marques

L’Oficina de Marques publica la Gaseta de Marques en llengua catalana. També pot ser publicada en altres llengües si l’Oficina de Marques ho creu convenient.

CAPÍTOL VIII

MANDATARI ACREDITAT

Regla 34. Condicions exigides per ser inscrit al Registre de Mandataris acreditats

 1. Tan sols les persones físiques poden ser inscrites al Registre de Mandataris acreditats.
 2. Les condicions que cal complir per poder ser inscrit al Registre de Mandataris acreditats són les següents:

a) complir les condicions establertes per la legislació vigent per poder ser titular d’activitats econòmiques al Principat d’Andorra;

b) ser resident al Principat d’Andorra;

c) disposar dins del Principat d’Andorra d’un establiment efectiu i real i equipat amb el material informàtic compatible amb els requisits dels programes informàtics establerts per l’Oficina de Marques per a l’elaboració dels formularis electrònics i per a la lectura i recerca de dades de la Gaseta de Marques sobre el suport previst a la regla 33.1);

d) no tenir antecedents penals;

e) estar en possessió d’un títol oficial reconegut pel Govern del Principat d’Andorra, en grau de llicenciat (grau de “maîtrise” si és un títol lliurat o convalidat a França o bé, en grau de “licenciatura” si és un títol lliurat o convalidat a Espanya);

f) superar la prova de coneixement dels procediments d’actuació davant l’Oficina de Marques, establerta per aquesta Oficina;

g) pagar les taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques.

3. Les funcions de mandatari acreditat són incompatibles amb un lloc de funcionari o d’assalariat d’un dels organismes següents:

a) Administració de Justícia, Tribunal Constitucional, Consell Superior de la Justícia, Consell General, o tot organisme de l’Administració pública del Principat d’Andorra definida segons l’article 13 del Codi de l’Administració;

b) Ambaixades, consolats, missions diplomàtiques acreditades a Andorra o tot altre organisme dependent d’una Administració pública estrangera.

 1. L’Oficina de Marques fa la prova prevista a l’apartat 2)f) d’aquesta regla com a mínim un cop l’any.
 2. El pagament de la quota prescrita per l’article 5.5) de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques dóna dret a presentar-se, durant un període de tres anys, a les successives convocatòries de la prova prevista a l’apartat 2)f) d’aquesta regla.

Regla 35. Sol.licitud d’inscripció com a mandatari acreditat

 1. Tot mandatari acreditat ha d’estar inscrit al Registre de Mandataris acreditats de l’Oficina de Marques per poder exercir la seva professió. El nombre de mandataris acreditats no està limitat.
 2. La sol.licitud d’inscripció com a mandatari acreditat al Registre de Mandataris acreditats de l’Oficina de Marques s’ha de presentar a aquesta Oficina utilitzant el formulari establert per aquesta Oficina, ha d’incloure una declaració a aquest efecte en els termes previstos en dit formulari, i ha de contenir les indicacions següents:

a) el cognom o els dos cognoms així com el nom o els dos noms del sol.licitant;

b) el domicili del sol.licitant;

c) si el sol.licitant és de nacionalitat andorrana, el número de passaport;

d) si el sol.licitant no és de nacionalitat andorrana, la seva nacionalitat, el número de passaport i la data a partir de la qual ha començat a residir de forma continuada al Principat d’Andorra;

e) l’adreça de l’establiment efectiu i real previst per la regla 34.2)c).

3. La sol.licitud establerta a l’apartat 2) d’aquesta regla ha d’anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i dels documents següents:

a) una declaració jurada conforme el sol.licitant no té antecedents penals a cap país;

b) una còpia autenticada d’un dels títols exigits segons la regla 34.2)e);

c) un certificat emès per l’Oficina de Marques conforme el sol.licitant ha superat la prova establerta a la regla 34.2)f);

d) una declaració jurada segons la qual el sol.licitant no es troba en una situació d’incompatibilitat segons la regla 34.3);

e) una còpia del passaport andorrà o un certificat emès pels serveis del Govern del Principat d’Andorra acreditant el compliment dels requisits de residència derivats de la regla 34.2)a).

4. Tot sol.licitant col.legiat a un col.legi professional, reconegut pel Govern del Principat d’Andorra, que per poder col.legiar-s’hi exigeix la possessió d’un dels títols establerts a la regla 34.2)e) i el compliment de les condicions establertes a la regla 34.2)a), pot aportar un certificat emès per aquest col.legi professional acreditant que està en possessió d’aquest títol i compleix aquestes condicions, en lloc dels documents establerts a l’apartat 3)b) i e) d’aquesta regla.

Regla 36. Inscripció al Registre de Mandataris acreditats

 1. L’Oficina de Marques denega tota sol.licitud d’inscripció d’una persona al Registre de Mandataris acreditats si no compleix les condicions establertes a la regla 35.2), 3) o 4).
 2. Si la sol.licitud d’inscripció al Registre de Mandataris acreditats compleix les condicions establertes a la regla 35.2) a 4) l’Oficina de Marques inscriu al mandatari acreditat al Registre de Mandataris acreditats amb les indicacions següents: a) el cognom o els dos cognoms així com el nom o els dos noms del mandatari

acreditat;

b) el domicili del mandatari acreditat;

c) l’adreça de l’establiment previst a la regla 34.2)c);

d) el número de mandatari acreditat;

e) la data a partir de la qual ha adquirit la condició de mandatari acreditat;

f) si el mandatari acreditat té la nacionalitat andorrana, el número de passaport;

g) si el mandatari acreditat no té la nacionalitat andorrana, la nacionalitat, el número de passaport i la data a partir de la qual ha començat a residir de forma continuada al Principat d’Andorra.

Regla 37. Modificació del nom, del domicili o de l’adreça de l’establiment del mandatari acreditat; intransmissibilitat del títol de mandatari acreditat

 1. Tot mandatari acreditat ha de comunicar a l’Oficina de Marques tota modificació del seu nom, del seu domicili o de l’adreça de l’establiment previst a la regla 34.2)c) i ha de sol.licitar la seva inscripció al Registre de Mandataris acreditats de l’Oficina de Marques utilitzant el formulari establert per l’Oficina de Marques. L’Oficina de Marques inscriu d’ofici aquesta modificació.
 2. El títol de mandatari acreditat no és transmissible.

Regla 38. Pèrdua de la condició de mandatari acreditat

L’Oficina de Marques dóna de baixa del Registre de Mandataris acreditats:

a) tot mandatari acreditat difunt;

b) tot mandatari acreditat que ja no compleix les condicions establertes a la regla 34.2);

c) tot mandatari acreditat que es troba en una situació d’incompatibilitat establerta a la regla 34.3);

d) tot mandatari acreditat que renuncia a la seva condició de mandatari acreditat;

e) tot mandatari acreditat que perd el dret d’exercici de les funcions de mandatari acreditat com a conseqüència d’una decisió judicial o bé d’una resolució administrativa del Govern del Principat d’Andorra a proposta del director de l’Oficina de Marques, fonamentada en l’incompliment repetit de la normativa vigent en matèria de marques o fonamentada en la repetició de pràctiques contràries al correcte comportament professional que correspon a un mandatari acreditat.

Regla 39. Publicació de les inscripcions al Registre de Mandataris acreditats

L’Oficina de Marques publica a la Gaseta de Marques totes les inscripcions fetes al Registre de Mandataris acreditats.

CAPÍTOL IX

MODALITATS DE PAGAMENT; SIGNATURES; RECERCA AL DOSSIER D’UN
REGISTRE DE MARCA; CÒPIA CERTIFICADA D’UNA INSCRIPCIÓ

Regla 40. Modalitats de pagament

L’Oficina de Marques accepta el pagament de les taxes i dels preus públics per targeta de dèbit o targeta de crèdit als locals de l’Oficina de Marques així com el pagament fet a la caixa central del Govern del Principat d’Andorra en metàl.lic o per qualsevol altre mitjà de pagament acceptat per la dita caixa. L’Oficina de Marques publica a la Gaseta de Marques el nom de les targetes de dèbit i de les targetes de crèdit que accepta l’Oficina de Marques.

Regla 41. Signatures

 1. Tot formulari o document que ha d’anar signat pel titular o pel dipositant, en el cas en què hi hagi cotitulars o codipositants, ha d’anar signat per tots i cadascun dels cotitulars o codipositants.
 2. Quan el titular, el dipositant, el cotitular o el codipositant és una persona jurídica, la signatura de la persona física que signa en nom de la persona jurídica ha d’anar acompanyada de la indicació en lletres majúscules del cognom o dels dos cognoms així com del nom o dels dos noms d’aquesta persona física i el títol de la funció que l’autoritza a signar en nom d’aquesta persona jurídica.

Regla 42.-Recerca al dossier d’un registre de marca; còpia certificada d’una inscripció

Tota persona que justifiqui un interès legítim pot sol.licitar a l’Oficina de Marques una recerca al dossier d’un registre de marca així com una còpia certificada d’una

inscripció al Registre de Marques i de tot document previst a la regla 19.2), utilitzant el formulari establert per l’Oficina de Marques i després de pagament previ dels preus públics establerts pel Govern.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les regles del Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques del 13 de gener del 1999 següents: 14.1), 15.1), 16, 17.2)a) primer paràgraf, 17.2)b), 18.1)u) i v), 18.2), 27.2) e) i f), 27. 5) i 7), 28.2)e), 29.2)e), 33.2)e), g), h), i) i j), així com totes aquelles altres disposicions que el contradiguin.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.